GELOOF en LEVEN HOME

 INHOUD


     NAAR INHOUDSOVERZICHT       

CHRISTELIJK LEVEN / MORAAL


- Ecologie van geest en hart  Ben.XVI
- Selectie van baby’s Ben XVI
- Leven als kind van God  bvv  
- Jezelf kennen  Blaise Pascal
- Tot vrijheid geroepen (Gal.5,13) bvv
- Godsdienst en respect vr het leven
- Terrorisme: oorzaken & gevolgen JPII
- Condoomcampagne naar 12/13-jarigen
- Wat de Heer verfoeit (Spreuken 6,16vg)
- Doodstraf ethisch verantwoord? Kath N
- Amnestie International mist  
- Stamcellenonderzoek + Kerk KNT 2006
- Stamcellenproblematiek 2005   
- Studiedag CssR Vergeving C. Goorden
- Jaar vd Barmhartigheid Paus Franc.
- Vrede stichten  nr. paus Franciscus
- Respect
- In een beproeving Psalm 31
- Leegte
- First things first  P Cantalamessa
- Abortusdokters genezen Nieuws uit Medj

- Leren vergeven
- Wat is rechtvaardig? Vergeven ! KK
- Adoptie door homokoppels (2005)
-
Bijbel over huwelijkstrouw      red.
- De waarde van de kuisheid  Jo-Pls II
- “... en men zei: Okay” Ann Graham
-
Nood aan morele waarden. Jo-Pls II
-
Steun aan politieke vluchtelingen

- Drugs overschaduwden mijn leven R
-
Levensadem Jo en Veva Verbeiren
- Gratis coiffeur

- Voorbarige ‘wieders’ bvv

- Onverschilligheid  Mgr De Kesel  wjd

- Barmhartigheid (1)  bvv

- Barmhartigheid (2)
- Doodstraf (Handen af v Kain) bvv
- Een mens van hoop

- Ja-zeggen zoals Jezus  M.Quoist
- Radicaal christen  bvv
- Wie ben ik ? Hans Vergeer pr.
- Hou van jezelf (7 tips) H.Vergeer pr.

- Bisschoppen over abortus 12/11/2019


- Abortusartsen genezen (Medjnews)
- De Twee Wegen (nr R Guardini)
- Onmatig eten (nr Alph.Daudet)
- Banalisering seksualiteit (Ben XVI)
- Bio-ethiek in Frankrijk (Kerknet ‘11)
- Euthanasie en relativisme k.Meism
-
Legalisering van euthanasie (2002)
- Geschokt bvv
- christelijke eigenheid  (Ben XVI)
- Bekoring weerstaan  bvv
- Wakkere christen  -1-   bvv  
- Wakkere christen  -2-   bvv  
- Een ongeboren baby kan
- Elk menselijk embrio respecteren  
-
Natuurl methoden van familieplanning
- Het bezit  Eén ding ontbreekt u
- Gods schepping respecteren  bvv 2016
- Vrucht van de Kuisheid H. JP II

- Legalisering van softdrugs  P Franciscus
- Gevangenen re-integreren P Franciscus
- De paus en de drugs  P.Franciscus
-
Bisschoppen laten stem horen over verruiming voorwaarden abortus

'Vragen en argumenten lijken er helemaal niet toe te doen.' Lees de verklaring van de bisschoppen bij de uitbreiding van de abortuswet.

Nauwelijks een jaar nadat abortus in ons land uit het strafwetboek is gehaald, wil men de abortuswet nogmaals herzien. Met name de mogelijkheid om abortus uit te breiden tot en met de achttiende week van de zwangerschap en de verplichte bedenktijd van 6 dagen te herleiden tot 48 uur.

Het gaat hier niet alleen om een verandering in de praktijk, maar ook om een verandering in de betekenis zelf van de zwangerschapsafbreking: abortus wordt een gewone medische ingreep.

De wet kan natuurlijk abortus begrijpen als medische act zonder meer. Maar in de reële beleving zal abortus dat niet zijn. Omstandigheden kunnen mensen inderdaad radeloos en uitzichtloos maken. Als de wet dan alleen maar suggereert dat het om een gewone ingreep gaat, wordt geen recht gedaan aan wat de betrokkenen ervaren en beleven. Waarom dan nog raad of hulp vragen? De vragen zelf dreigen al van meet af aan niet ernstig genomen te worden.

Het zal de ontreddering en de eenzaamheid alleen maar groter maken.

Als abortus gezien wordt als een medische act zonder meer, wordt het ook een recht. Wie er vragen bij stelt of wie abortus weigert, zal zich dan moeten verantwoorden. En dat laatste geldt zowel voor de arts als voor de betrokken vrouw. Zelfs wanneer de clausule van de gewetensvrijheid wordt behouden, zal die alsmaar minder kunnen ingeroepen worden.

De rechtsstaat waarborgt de bescherming van de menselijke waardigheid en de fysieke integriteit van iedere persoon. Geldt dat ook niet voor een menselijk leven dat nog groeit naar de geboorte? Waarom doen alsof het nog geen leven is? En waar trekken we de grens? Waarom net daar?

Waarom krijgen deze vragen zelden of nooit een plaats in het debat?

Ook in de pers en in de medische en de academische wereld hebben waarschuwende stemmen geklonken. En niet vanuit één bepaalde ideologische hoek. Daarvoor is het al te zeer een problematiek die ons allen en de samenleving zelf aanbelangt. Maar het is alsof argumenten er niet meer toe doen.

Het is onbegrijpelijk hoe zo een belangrijke en delicate aangelegenheid zo vlug wordt behandeld en zonder enig voorafgaand fundamenteel debat.

 

Kardinaal Jozef De Kesel en de bisschoppen van België