GELOOF en LEVEN HOME

 INHOUD


GELOOF EN LEVEN

2016 (jg. 120) NR 4

(Allerlaatste nummer)

Onze opvolger: INSPIRATIEMAGAZINE

U kunt uw abonnement betalen door € 30,- over te maken op naam van  
Stichting Inspiratie :

IBAN : BE48 3101 0897 3627

BIC : BBRUBEBB
met duidelijke vermelding van je naam en adres en
met onderaan als mededeling GEL : Nieuwe abonnee 2017

(dat GEL geeft aan dat je abonnee was van Geloof en Leven en de hele jaargang van 2016 gratis ontvangt)


NAAR INHOUDSOPGAVE

  Morgengebed  red.    121

  Overleden kinderen  ww Candle Lightning  122

  Opa’s en oma’s in actie B. Van Vossel   123

  Chaldeeuwse inwijding (3) M. Bloemen CSsR  125

  Gratisch coiffeur  naar Kerknet   129

  Citaat    Mgr. Hoogmartens  131

  De laatste Mohikanen red.    132

  Onze opvolger: Inspiratiemagazine    135

 Overleden (p. G.Dewilde) red.    136

  Iconen (9)   J.-P. Vanhopplinus  137

  Voorbarige ‘wieders’  red    140

  Als een avondoffer  red.    142

  Een christen zegent  red.    143

  Onverschilligheid  Mgr De Kesel op wjd  144

  Depressie   B.Van Vossel   148

  Ik aanbid U   Aanbiddingsliederen  152

  Barmhartigheid  Mgr Hoogmartens op wjd  153

  Idesbald van Duinen  Dom Nivardus Van Hove 156

  Voorstel: Inspiratiemagazine     160


NAAR TOP   -   NAAR INHOUD


IN DE MORGEN SCHENKT GIJ ONS UW RIJKSTE ZEGEN


Goede morgen, Heer.

Dank voor deze nieuwe dag.

Ik verlang U te behagen, heel deze dag.

Woon in mijn hart, zodat ik dicht bij U ben,

en alles met U kan bespreken.

Zegen de mensen die ik vandaag zal ontmoeten,

mijn huisgenoten en buren en vrienden,

en allen die ik tegenkom.

Ik bied u deze dag aan

- alles wat ik zal doen en zeggen -

samen met het levensoffer van Jezus,

die in alles uw verlangen heeft gedaan.

Vader, laat uw heilige Geest mij leiden

om in Jezus’ voetsporen te gaan

en zoals Maria

uw woord aan mij te laten geschieden.

Amen.


einde van dit artikel

NAAR TOP   -   NAAR INHOUD


OVERLEDEN KINDEREN

Op de derde zondag van de advent, vindt wereldwijd een herdenking plaats van overleden kinderen. Ons land heeft een van de laagste kindersterftecijfers (we laten de artificiële abortus hier buiten beschouwing.). In minder ontwikkelde landen ligt het soms verbijsterend hoog. Daarom is het wel opmerkelijk dat deze herdenkingsdag in de VS ontstond op initiatief van rouwende ouders van op jonge leeftijd overleden kinderen, met steun van bestaande verenigingen voor ouders van overleden kinderen. Door de succesvolle navolging van die ingetogen herdenkingsdag werd het initiatief ook buiten de VS gelanceerd als 'Worldwide Candle Lightning' (Wereldwijde KaarsVerlichting).


Dit initiatief dat jaarlijks plaatsvindt, steevast op de derde zondag van de advent, kent recent ook in Europa een groeiende navolging. Daarbij worden ouders en verwanten van overleden kinderen die het initiatief willen steunen gevraagd om op een goed zichtbare plaats om 19 uur stipt een kaarsje aan te steken om een overleden kind te herdenken. In verschillende kerken wereldwijd zijn er dit weekend ook herdenkingsdiensten voor overleden kinderen. Voor christenen is het een blijk van meevoelen met de getroffen gezinnen (autochtone en allochtone) en drukt het tegelijk ons geloof uit dat die kinderen niet in het niets zijn verdwenen maar blijvend geborgen zijn in Gods eeuwigdurende liefde. (Kathpress)

einde van dit artikel

NAAR TOP   -   NAAR INHOUD


OPA’S EN OMA’S IN ACTIE

bvv

Ik zat een paternoster te bidden in Bergenkruis toen een wat oudere man naast mij kwam zitten en zich verontschuldigde voor de storing. Ik weet niet waar hij vernomen had dat ik een pater-redemptorist ben, in ieder geval kwam hij ‘een klapke’ doen. Hij sprak zijn verdriet uit als gelovig mens over de leegloop van de kerken, het tappen van bier in de Sint Jacobskerk ter gelegenheid van de Gentse Feesten; op zijn parochie waren er vroeger 3 missen ’s zondags, nu nog één (op zaterdagavond) en ‘daar komen maar zo’n 36 mensen naartoe.’ Ik opperde dat de achteruitgang van het geloof in Vlaanderen ook wel samenhing met het gebrek aan gelovige gezinnen. Maar eigenlijk is het toch te gemakkelijk om het vooral de gezinnen te wijten. Hij deelde mee dat hij zelf gehuwd was, vier kinderen had en enige kleinkinderen. Hij had zijn kinderen christelijk opgevoed, zelf altijd het voorbeeld gegeven van een christelijk leven. ‘En nu is er geen van hen enkel nog die pratikeert.’Ik bemoedigde hem door te zeggen dat hij de beloften bij zijn huwelijk om de kinderen christelijk op te voeden, ook vandaag nog trouw moest blijven en verder moest bidden voor zijn kinderen en kleinkinderen… Toen klaarde zijn gelaat op. “Eigenlijk doe ik dat al, want als ik in ‘’t weekend naar de mis ga, beeld ik me in dat ik een rugzak draag, en daarin laad ik al mijn kinderen en kleinkinderen en neem hen zo mee naar de Eucharistieviering.”

Ik vond dat een mooi beeld om duidelijk te maken dat de oma’s en opa’s en alle wat oudere mensen vandaag een grote opdracht hebben! Zij moeten niet teveel klagen over de achteruitgang van het geloof, maar zichzelf zien als de onzichtbare kracht waarmee Jezus zijn kerk wil vernieuwen. Nu men wel eens de indruk krijgt dat de kerk aan het verdrinken is, zijn het de oma’s en opa’s en groottantes en -ooms die Jezus wakker moeten roepen in het scheepje: ‘Heer, red ons, red uw kerk, wij vergaan.’ Er is geen reden om wanhopig te zijn, zolang wij maar blijven roepen op de Heer. Hij zal voor de kentering zorgen en waarschijnlijk heeft Hij op dit ogenblik reeds de zaadjes uitgestrooid die ooit voor een nieuwe oogst gaan zorgen. Die oogst zal er waarschijnlijk anders uitzien dan wat wij ons voorstellen, maar komen zal het. Jezus zei: “Laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij.” (JOH.14,1) “Vrede laat Ik u na; mijn vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u. Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden.” (JOH.14,27)

Dus: Niet klagen en janken, maar bidden en … danken!

einde van dit artikel

NAAR TOP   -   NAAR INHOUDGRATISCHE COIFFEUR

Vrij naar KerknetMisschien zullen sommige van onze lezer(s)essen blij getroffen zijn door deze titel, want een bezoek aan je kapper of je coiffeuse kan nogal kostelijk uitvallen… Tenzij je dakloos bent en in Londen Joshua Coombes tegen het lijf loopt in zijn vrije tijd.

Hoewel hij pas 29 jaar is, oordeelde hij dat hij eigenlijk nogal goed aan de kost kwam in zijn nu 5-jarige job als kapper, en daarom wilde hij graag iets terugdoen voor mensen die het echt nodig hebben en het niet kunnen betalen. ‘Zo voel ik me ook meer mens’, getuigt hij.

Je kan zeggen dat dit wel een heel originele manier is om het Jaar van de Barmhartigheid een concrete invulling te geven. Bovendien kan dit voorbeeld de een of ander van ons wellicht op een soortgelijk idee brengen.


Ik herinner me nog uit mijn jeugd hoe ik eens wachtte bij de kapper die tevens cafébaas was. Vóór mij was een gekende alcoholist aan de beurt; hij had het echt nodig met zijn verwaarloosde haardos en dito stoppelbaard. Maar toen hij onder handen genomen was door de kapper-herbergier en hij in de spiegel keek, droop de fierheid van zijn gelaat. Hij voelde zich ‘herboren’. En dat is duidelijk de bedoeling van de Londense kapper Joshua: aan de thuislozen hun waardigheid als mens her-geven.


In zijn vrije tijd laadt Joshua zijn kappersattributen in een rugzak en trekt zo de straat op.  Zoals in elke grootstad moet hij ook in Londen niet ver lopen om daklozen te ontmoeten. Hun verwaarloosde uiterlijk valt vrij snel op.  Hij vraagt dan aan die dakloze mannen en vrouwen  of hij hun haar mag verzorgen. Meestal kijken ze verwonderd op, maar weinigen weigeren. En als ook zij achteraf in de spiegel kijken, zie je ze glunderen. Naast die ‘opknapbeurt’ en het gevoel van eigenwaarde bij de behandelde persoon, is er vooral het contact en het feit dat iemand naar hun verhaal wil luisteren. Ook dat is een positief resultaat van de belangloze inzet van Joshua Coombes. Iets van die levensverhalen en de reden waarom ze op straat zijn beland wordt samen met de ‘opgesmukte’ foto op een Instagram-account (https://instagram.com/joshuacoombes/) gepost met intussen 15.000 volgers. Hopelijk gebeurt dat met toestemming van de behandelde ‘klant’.


einde van dit artikel

NAAR TOP   -   NAAR INHOUD


VOORBARIGE ‘WIEDERS’

Jezus vertelt ergens een parabel over voortijdige ‘wieders’. Een man heeft gezaaid op zijn akker, maar zijn knechten stellen vast dat er nogal wat onkruid tussen de tarwe tot ontwikkeling komt. “Willen wij het uitrukken?”  “Nee, laat het opgroeien tot de oogst en dan zullen we de uiteindelijke scheiding maken.”


Ik vermoed dat Jezus met deze parabel niet de eerste prijs gaat behalen in de wedstrijd voor de beste landbouwer. En blijkbaar heeft de kerk zelf niet steeds voldoende rekening gehouden met deze parabel, in de tijd van de inquisitie bijvoorbeeld waar men mensen met andere opvattingen gewoon ging uitschakelen of dwong om hun (ketterse ?) zienswijze te verzaken.


‘Wieders’ vind je trouwens niet alleen in de Kerk. Er zijn steeds wel samenlevingen geweest waarin andersdenkenden werden uitgeschakeld of monddood gemaakt. Denk maar aan die verschrikkelijke systemen van het Nazisme en Stalinisme waarbij honderdduizenden mensen verdrukt, gemarteld en vermoord werden of aan sommige fundamentalistische moslimstaten.  De voorbereiding tot de uitschakeling van zoveel mensen bestond erin om hen verdacht te maken, een vijandbeeld te scheppen (de Jood als ondermijner van de samenleving, of, bij het Stalinisme, de andersdenkende als fascist of uitbuiter en onderdrukker van de arbeiders of de zogenaamde ‘ongelovigen’ in het jargon van de moslimfundamentalisten).

Op die manier werden de verdedigers van de mensenrechten zelf ook verdacht als ze zulke ‘verdachten’ gingen verdedigen.


In onze gewesten is stilaan een klimaat ontstaan, waarbij men allochtonen negatief gaat bekijken. Dat is stilaan gegroeid. Er is natuurlijk het gebrek aan inburgering. Van overheidswege heeft men daar generaties lang te weinig aandacht aan besteed. Verplichte inburgeringscursussen zijn veel te laat op het menu gezet. Bovendien zijn nogal wat allochtonen in eenzelfde buurt gaan wonen en is er te weinig contact en uitwisseling geweest met de autochtonen… Och, er zijn zoveel oorzaken aan te wijzen.

En dan zijn er de aanslagen door vooral kleine criminelen die op korte tijd een Islamsausje over zich gegoten hebben en geïndoctrineerd werden door mensen die het met onze Westerse maatschappij (die, toegegeven, ook haar uitwassen kent) grondig oneens zijn en die jongeren tot ondoordachte engagementen leidden.

Dat alles bracht sommige westerlingen tot onverdraagzaamheid en verwerpelijke racistische reacties zoals we die begin augustus o.m. op Facebook zagen verschijnen naar aanleiding van het dodelijk ongeval van een 15-jarige Vlaams-Marokkaanse jongen die in Marokko op vakantie was.


De grote stroom vluchtelingen uit Syrië en andere landen, in combinatie met de terreuraanslagen door ‘zogenaamde’ moslims hebben een klimaat geschapen waarin wij soms wat al te gemakkelijk negatief gaan kijken naar ‘vreemdelingen’. Als christenen moeten wij ons goed bewust blijven dat het ‘onthaal van vreemdelingen’ een van de ‘werken van barmhartigheid’ is. De overheid heeft natuurlijk de taak om een evenwichtig klimaat te scheppen waarin de nieuwkomers naast rechten ook plichten hebben. Als de overheid haar opdracht goed vervult, zal het klimaat tussen autochtonen en allochtonen niet zo snel onthaarden in racisme en onverdraagzaamheid. Laten wij zelf ook meewerken aan goede contacten met mensen van andere culturen en afkomst.

“Ik was vreemdeling en gij hebt Mij onthaald”

einde van dit artikel

NAAR TOP   -   NAAR INHOUDONVERSCHILLIGHEID


Naar verslag van ‘Verse Vis’

op Kerknet

Krakau (Polen), woensdag 27 juli 2016 tijdens de WereldJongerenDagen. De eerste catechese voor de meer dan 300 Vlaamse jongeren werd gegeven door Aartsbisschop Jozef De Kesel. Vanuit het vierde hoofdstuk van het evangelie van Lucas nam hij de passage waarin Jezus bij het begin van zijn openbaar optreden het woord neemt in de synagoge van Nazaret.     

Omdat de dag voordien in een kerk nabij Rouen de laffe moord op een bejaarde priester was gebeurd moest hij daar natuurlijk wel even op inspelen.

 

Tegenover zo'n zinloos geweld sta je machteloos en sprakeloos. Als het de bedoeling is de samenleving te ontwrichten en groepen mensen tegenover elkaar te zetten, dan geven hierop deze Wereldjongerendagen een krachtig antwoord. Nu meer dan ooit moeten mensen elkaar opzoeken over alle grenzen heen en tonen dat vredevol samenleven in respect voor elkaar wel degelijk mogelijk is.


Mgr. De Kesel riep de jongeren op om niet onverschillig of zelfgenoegzaam te zijn, maar om te kiezen voor een leven dat openstaat voor God en dus ook voor de wereld en de mensen.


Onverschilligheid

Paus Franciscus ziet onverschilligheid als de grote dreiging voor de mens en de mensheid vandaag. 

- Dat is allereerst zo op het individuele vlak. Individualisme en zelfontplooiing zijn ook waarden, maar als ze verabsoluteerd worden, sluiten ze me af van de anderen. Ik word onverschillig. Ze maken me eenzaam. En uiteindelijk verlies ik zin en perspectief. Wat mij echt gelukkig maakt, is echter wat ik kan betekenen voor anderen.

 

- Maar het is ook zo op het maatschappelijke vlak. Paus Franciscus komt uit Latijns-Amerika. Hij is zeer begaan met de problematiek van de wereldwijde armoede die aan de bron ligt van vele conflicten. Ook de vluchtelingenproblematiek waarmee de rijke wereld vandaag geconfronteerd wordt, houdt hem sterk bezig. Het eerste bezoek van de paus buiten Rome was: Lampedusa, het nu goed bekende Italiaanse eiland in de Middellandse Zee waar duizenden migranten toestromen… als ze al de overkant halen.

 

- Maar onverschilligheid is niet alleen een morele categorie. Dat wil zeggen niet alleen iets dat zich afspeelt tussen mensen.  Voor paus Franciscus is de waarschuwing voor onverschilligheid ook een religieuze boodschap. Het heeft voor hem alles te maken met het hart van het evangelie: God is geen onverschillige God. Hij is barmhartig: wat mensen meemaken of doen gaat God ter harte. En juist dáárom mogen mensen niet onverschillig zijn tegenover elkaar.


God is niet onverschillig zoals de ‘oude goden’ 

In de religieuze wereld van de Oudheid waarin ook Israël leefde, was het geloof in ‘de goden’ vanzelfsprekend. Die goden zijn echter zo grillig en divers als de ongrijpbare werkelijkheid zelf. Alles wat mensen overstijgt en waarvan ze vitaal afhankelijk zijn, wordt vergoddelijkt. Het zijn de kosmische machten, maar ook de duistere machten in mezelf. Zoals het licht in de Egyptische godsdienst, of de kosmische wereld van de hemellichamen in Babylonië, of vruchtbaarheid en seksualiteit in Kanaän of de macht van de farao.

Deze goden zijn onverschillig: mensen interesseren hen niet. Wat mensen overkomt, gaat hen niet aan. Ze willen alleen geëerd worden. Daarom is er het offerritueel: de goden moeten gunstig gestemd worden opdat ze zich niet keren tegen de mensen. Maar denken dat die goden in relatie willen treden met ons of ons willen liefhebben: dat is je reinste onzin! Het zijn anonieme krachten.

Hoe anders is de Schrift: het verhaal van God met zijn volk.

Het is een lange geschiedenis van wel en wee waarin stilaan duidelijk wordt wie God is.

Eén verhaal, één gebeurtenis blijft in die lange geschiedenis toonaangevend tot op vandaag: het verhaal van de uittocht en van de Paasnacht, van de bevrijding van een groep mensen uit de slavernij van Egypte.

In een ontmoeting met Mozes openbaart God zich als een betrokken God: "Ik heb de ellende van mijn volk gezien, de jammerklachten over zijn onderdrukkers gehoord; Ik ken hun lijden. Ik daal af om hen te bevrijden."  "Hoe is uw Naam?" vraagt Mozes. Het antwoord luidt: "Ik ben die is. Ik zal er zijn"  (Ex 3).

Jahweh is anders dan de goden. Hij is uniek. Niet alleen numeriek (er is maar één God), maar ook kwalitatief. Hij is geen arbitraire (onberekenbare) almacht, geen onverschillige God. Maar een God die relatie aangaat met de mens en met hem het leven wil delen. Het is een God die gekend en bemind wil worden en die zelf wil kennen en beminnen.

Zo kunnen we deze belangrijke tekst uit de Schrift begrijpen : "Luister Israël! De Heer onze God, de Heer is de Enige. U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel  uw ziel en met al uw krachten"  (Dt 6,4). Maar dan ook omgekeerd: als je die God wil liefhebben, dan niet zozeer door offers om Hem gunstig te stemmen: "Ik wil liever barmhartigheid dan offers" (Mt 12,7). Jezus zal, zoals de Schriftgeleerden vóór Hem, aan Dt 6,4 toevoegen: "Je zult je naaste liefhebben als jezelf" (Lv 19,18). Nog later in 1 Joh 4,20 zegt Johannes: "Als iemand zegt dat hij God liefheeft maar zijn broeder haat, is hij een leugenaar."

einde van dit artikel

NAAR TOP   -   NAAR INHOUD


ALS EEN AVONDOFFER


Heer, dat ons bidden tot U opstijgt

als heerlijke wierookgeur

en dat ons leven U toegewijd en aangenaam zij

als een avondoffer U ter eer.

Dat deze wierook, door U gezegend,

kome tot bij uw troon

en dat uw goedheid en zegen

neerdalen over ons.

Eer aan de Vader en de Zoon

en de heil'ge Geest

zoals het was in het begin

en nu en altijd

en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

Heer, dat ons bidden tot U opstijgt

als heerlijke wierookgeur

en dat ons leven U toegewijd en aangenaam zij

als een avondoffer U te eer.

     

(Uit de avondliturgie, o.a. psalm 141)


einde van dit artikel

NAAR TOP   -   NAAR INHOUD


EEN CHRISTEN ZEGENT


Heer, ik wil niet gaan slapen

zonder nog even bij U te komen.

Dank U dat U heel deze dag

mij nabij zijt geweest

met uw trouwe liefde.

Vergeef me dat ik soms

als een dwaas en onvrij mens

van uw wegen ben afgedwaald.

Vernieuw mijn hart en mijn wil

opdat mijn leven meer zou beantwoorden

aan uw droom over mij.

Laat uw zegen komen, wereldwijd,

over allen die het moeilijk hebben,

en over allen die U niet kennen.

Zegen allen die Gij

aan mijn zorg hebt toevertrouwd,

en zoveel anderen

die uw bijzondere aandacht nodig hebben.

Ik vertrouw mezelf en hen toe

aan uw nabije, vaderlijke liefde

zoals Jezus het ons heeft geleerd.

einde van dit artikel

NAAR TOP   -   NAAR INHOUDDEPRESSIE

Ben Van Vossel


Ik zie de zon niet meer

Je kan al eens triestig zijn omdat een en ander wat tegenzit. Sommige mensen zijn al triestig als het slecht weer is, als ze iets kwijt zijn, als ze wat minder aandacht krijgen, als er zich wat lichamelijke kwaaltjes beginnen te manifesteren…

Maar het kan ook zijn dat er iets meer aan de hand is. Dat men te kampen heeft met faalangst tot met zware psychische problemen die eerder psychotisch  dan van neurotische aard zijn. Tot deze laatste (neurosen of zenuwaandoeningen) hoort ook depressie. Dat gaat verder dan wat we soms een ‘dipje’ noemen. Je verliest de levensvreugde, je ziet vooral de donkere kant van het leven, je kan je werk of bezigheden niet meer aan; dingen die je vroeger met gemak deed, je huishouden, je dagtaak, kosten je nu veel meer moeite, je ziet op tegen de komende dag… Je hebt geen zin meer om iets te doen, je zou de ganse dag in de relax kunnen liggen… Geen eetlust meer, slecht slapen. Er zijn veel uitingen.. Je zit in een depressie.


Oorzaken

Och, er zijn zoveel oorzaken mogelijk. Er kan natuurlijk een zekere zwakheid zijn van je zenuwen, het feit dat je al niet zoveel aankan, je bent vlug overvraagd, je kan niet zo gemakkelijk ‘nee’ zeggen als ze jou iets vragen… Vaak is het zo dat depressie ons overvalt op momenten of in perioden waarin we fysisch niet zo fit zijn. Een bekend geval is de postnatale depressie, als het lichaam wat uitgeput is, of een winterdipje dat te lang aansleept... Maar ook wanneer we in een situatie leven die ons zwaar valt en we daar geen geschikt antwoord op vinden (een werk dat ons niet ligt of dat we ternauwernood aankunnen, gepest worden op het werk, een of andere mislukking, blijvende problemen in een relatie,  te weinig nachtrust…).


Wat doen ?

Bewustwording

Het is van belang dat we ons bewust worden van de situatie waarin we terecht gekomen zijn. Zie ik alles wat donker in, valt alles me zwaar, heb ik ernstige slaapproblemen, geraak ik nooit ‘uitgerust’. Je kan dan direct zelf aan oplossingen gaan denken, maar je kan ook eens een goed gesprek hebben met je arts, en misschien kan die je iets voorschrijven tegen die depressie of je zelfs verwijzen naar een psycholoog of psychiater (het is geen schande dat je daar eens contact mee neemt).


Goede relaties

Wat je zelf kan doen is zoeken naar oorzaken die je misschien zelf kan verbeteren. Een evenwichtig leven stoelt op

- een goede relatie tot jezelf (je zwakke kanten kennen, okay, maar ook je goede kanten, jezelf waarderen), voldoende rust en ontspanning, gezonde voeding…

- een goede relatie met je medemensen (in plaats van ze te ontlopen, of niet voldoende assertief zijn, je laten overdonderen…),

- een goede relatie tot de natuur (kunnen genieten van een mooie bloem, de bomen, de lucht, het goede én ‘ander’ weer, een ontspannende wandeling, gaan winkelen (desnoods zonder iets te kopen, gewoon wat rondkuieren)  enz.

- Voor een christen is het ook aangewezen dat hij/zij een goede relatie heeft tot God, de nabije en barmhartige God, die u goedgezind is. Spreek al eens met Hem, druk je vertrouwen uit (Psalm 23: God is de herder die waakt over mij …)


Van lichaam naar geest

- Om nog even stil te staan bij die goede relatie tot jezelf; je mag daarbij ook wat steunen op je lichaam. Het verfrissende water waarmee je je wast, het ontbijt dat je heel bewust smaakt, de ontmoeting met de eerste mensen die je ziet bewust doormaken, ook je op weg gaan, voelen dat je leeft, dat je ziet en hoort en dat je je kan voortbewegen.  Lach eens in de spiegel tegen jezelf, fluit of neuriet een liedje…

- Eigenlijk begint het met de ademhaling en het is goed dat je wat tijd neemt om ‘bewust’ te ademen. Zet je rustig, zonder aan iets te denken en volg je ademhaling. Adem gewoon in, zonder forceren, maar volg de levenslucht die je inademt, hou heel even de adem in, adem bewust uit, heel gewoon, maar wacht heel even alvorens weer in te ademen. Probeer dit 5 minuten te doen (later mag dat een kwartiertje). Er zal een zekere rust over je komen, je voelt dat je leeft, dat je iemand bent, en tegelijk groeit er zekerheid en vrede in je hart.

- Wat we boven reeds aanraakten is het wandelen of fietsen. Ook door die fysische inspanning (al hoef je echt geen olympische medaille te veroveren) ga je ook stilaan met meer zekerheid in het leven staan.

- Zo kan je zelf nog andere activiteiten ondernemen (ook bv. iets knutselen of schilderen, batikken, koken als hobby) en die lichamelijke zaken zullen tevens een positieve invloed uitoefenen op je geest. Een gezonde geest in een gezond lichaam (‘Mens sana in corpore sano’). Een gezond lichaam, een gezonde bezigheid waar ook je geest wat bij betrokken is, zal voor een meer gezonde en evenwichtige geest zorgen. Terwijl je intussen misschien wat medicatie moet nemen, geloof ook in jezelf en in de krachten die de Heer in je lichaam en psyche heeft gelegd om weer zo goed mogelijk  te functioneren, geloof in een betere toekomst ! Heb geduld, wees niet moedeloos, stilaan groei je boven de depressie uit.


Always look at the ‘light’ side of life.

einde van dit artikel

NAAR TOP   -   NAAR INHOUDIK AANBID U


O Gij die woont in het diepst van mijn hart,

laat mij bij U blijven, in het diepst van mijn hart.


O Gij die woont in het diepst van mijn hart,

laat mij U loven in het diepst van mijn hart.


O Gij die woont in het diepst van mijn hart,

laat mij U aanbidden in het diepst van mijn hart.


O Gij die woont in het diepst van mijn hart,

laat mij met U spreken in het diepst van mijn hart.


O Gij die woont in het diepst van mijn hart,

laat mij U beminnen in het diepst van mijn hart.

(Tamoelgebed)

einde van dit artikel

NAAR TOP   -   NAAR INHOUDWij sporen je aan om je nog dit jaar te abonneren op ‘Inspiratie Magazine’.

Een jaarabonnement op Inspiratie kost dertig euro.

Hiervoor krijgt u vijf keer het magazine en zeven keer de digitale nieuwsbrief Inspiratie Online.

Als ge u dit jaar (2016) nog abonneert voor 2017 ontvang je bovendien gratis de nummers

van het voorbije jaar 2016. Een mooi welkomstgeschenk vanwege Inspiratie Magazine!

U kunt uw abonnement betalen door € 30,- over te maken op rekening  NL03 INGB 0000 111710

op naam van Stichting Inspiratie Magazine, met duidelijke vermelding van je naam en adres

en met onderaan als mededeling ‘abonnee Geloof en Leven’.

Als je een internetverbinding heeft, dan kan je bovendien de digitale nieuwsbrief Inspiratie Online ontvangen.

U gaat dan naar www.inspiratiemagazine.nl/nieuwsbrief. Als je daar je gegevens achterlaat,

krijg je de eerstvolgende Inspiratie Online vanzelf per mail toegestuurd.

NAAR TOP   -   NAAR INHOUD