GELOOF en LEVEN HOME

 INHOUD

GELOOF en LEVEN JAAR 2003 nr. 2

TERUG NAAR INHOUD

- Kruisje geven   
-
Spirituele tocht (9) Slaap kindeke, slaap (1) Lieven Dewaer
-
Alcoholpop    red.  
- De eerste missievlucht naar Kongo (15)  door: Jozef Boon CssR
- Uw woord is een lamp voor mijn voet red.
-
Bijbel over huwelijkstrouw      red.
-
Het heilig huis van Loreto (1)   Steven De Wachter
-
Litanie van Loreto (Marialitanie)
-
Kleine ‘Broeder  Van’ en de Rozenkransmysteries Amis de VAN
-
Katechismus v.d. Kath.Kerk (24) Wederkomst, Oordeel, H.Geest. Résum. bvv  
- Uitgenodigd (1)    Maria-Kefasgemeenschap
-
Paulus (21) Weer verhoor en verdediging  Ben Van Vossel cssr
-
Decaloog (8) Heilig de Dag van de Heer Ben Van Vossel cssr  
- Misintentie
- Overleden (E.P. Michiel Vanacker, Mw. Rachel De Weer, M.Maurice Smet, M.Cyriel Van Daele, Mw Ghislena Verhelst)
- Sluiting Klooster Longchamps, Kerk en Klooster Hopland     
-
Gezinsweekend Bonheiden (21-23 febr.03) red.     0
- Boekbespreking (J.Lévêque, Stem geven aan de Geest. Simon van Blokland, Rooms-katholieke kerken in Amsterdam. Anselm Grün, Bezielend leidinggeven.)   
-
Uitnodiging Goede Week    Maria-Kefasgemeenschap  
-
Overleden Kongomissionarissen (1) Br.Gustaaf Hendrix red.      

- Opening Onthaalruimte De Bremstruik te Roeselare      
- Gerardus (23) Ongeletterde godgeleerde Gabriël Dewilde cssr    
- Uitgenodigd (3)    Maria-Kefasgemeenschap    


TERUG NAAR INHOUD  

 

EEN KRUISJE GEVEN

Ben Van Vossel cssr


Sinds jaar en dag is het in katholieke gezinnen de gewoonte dat ouders hun kinderen ’s avonds zegenen door hen een klein kruisje op het voorhoofd te tekenen met woorden uit het Oude Testament (de zegen van Aäron): ‘God zegene en God beware u’. Bij het ingaan van de nacht, toen kinderen nog schrik hadden van het duister en de relatieve warmte van de woonkamer moesten verlaten was dat natuurlijk als een verlengstuk van de ouderlijke zorg en zekerheid die hen vergezelde. Maar de ouders vertrouwden hun kinderen ook toe aan de liefdevolle zorg van God, een liefde en zorg waar hun eigen ouderschap maar een flauwe afstraling van was. De laatste tijd geven kinderen aan hun ouders ook een kruisje voor het slapengaan. Eigenlijk niet zo’n mis idee. Ook zij zijn gedoopte (kleine) mensen, die door hun doopsel hun priesterlijke taak mogen vervullen om zegenend in de wereld te staan. In die zin mogen zij ook de zegen uitspreken over hun papa en mama; misschien staan zij nog iets dichter bij God. En dat echtgenoten elkaar in de kracht van hun doopsel en hun wederzijdse verantwoordelijkheid elkaar ook een kruisje geven zou ook iets heel normaal moeten zijn. “God zegene en God beware u. Dat zijn gelaat u met zijn glans verlichte. Dat Hij naar u zijn aangezicht wenden mag. Hij schenke u zijn vrede en genade” (naar Numeri 6,24-26).

En over zegenen gesproken: heb jij ook de gewoonte om wanneer je door de stad wandelt de voorbijgangers te zegenen? Natuurlijk niet om iedereen een kruisje te gaan geven op het voorhoofd, maar om een zegen uit te spreken in je hart: “Heer, zegen dat jonge koppeltje daar; zegen dat oudere echtpaar; zegen die spelende kinderen, geef dat ze Jou ook mogen leren kennen. Heer, zegen al deze mensen die mijn weg kruisen, laat ze eens bij Jou thuiskomen en leid nu reeds hun wegen naar de waarheid en het echte geluk. Zegen mijn buurvrouw die weer zo luid aan het kwaadspreken is dat ik het tot hier kan horen…”

Wij moesten er maar eens meer aan denken dat wij gedoopte mensen zijn, en de mensen van Jezus zijn geroepen en gezonden om als priesters de wereld te zegenen en te heiligen. Door ons doopsel delen wij in de hogepriesterlijke zendingsmacht van Jezus. Denk eraan.


EINDE ARTIKEL

       NAAR INHOUD      NAAR TOP VAN DIT NUMMER         


ALCOHOLPOP


Het is een verzamelwoord voor een hele rits zoete drankjes, op basis van limonade, met een fris kleurtje en die gepromoot worden als veel minder gevaarlijk voor dronkenschap dan gewone alcoholhoudende dranken. Wij spreken dan bv. Over Bacardi Breezer, SmirnoffIce, Lawson Whisky. Zeer populair dus bij nogal wat jongeren op uitgangspad. Maar wat blijkt? Afgezien van het aanleren van alcoholgebruik maken deze “onschuldige” drankjes sneller dronken dan gewone alcohol. Wij zijn dat niet zelf gaan uitproberen, maar je kan het wel lezen op de website van de Nederlandse Vereniging voor Alcohol en Andere Drugproblemen (V.A.D.). Het Meander Medisch Centrum in Amersfoort kwam tot de vaststelling dat, waarschijnlijk door het hoge suikergehalte, de opname van alcohol in het bloed bevorderd wordt. Maar goed dus dat in 2002 de Belgische Senaat de verkoop van alcoholpops via drankautomaten verbood.EINDE ARTIKEL

       NAAR INHOUD      NAAR TOP VAN DIT NUMMER         


DE BIJBEL ZEGT OOK (huwelijkstrouw)

Het huwelijk is iets kostbaars;

laten we het allen in ere houden

en de trouw respecteren

  (Hebr.13,4)


EINDE ARTIKEL

       NAAR INHOUD      NAAR TOP VAN DIT NUMMER         


LITANIE VAN LORETO (Litanie van Maria)

De litanie van de Maagd Maria wordt ook de Litanie van Loreto genoemd omdat ze oorspronkelijk daar gebeden werd. In veel Rooms-katholieke gezinnen werd ze vroeger gebeden na het rozenhoedje en voor de 4 akten. Ze heeft veel bijbelse verwijzingen die op Maria worden toegepast.

 

Heer, ontferm U over ons.

Christus, ontferm U over ons.

Heer ontferm U over ons. Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.

God, hemelse Vader, ontferm U over ons.

God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.

God, heilige Geest, ontferm U over ons.

Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Heilige Maria, bid voor ons.

Heilige Moeder Gods,

Heilige Maagd der maagden,

Moeder van Christus,

Moeder van de kerk,

Moeder van de goddelijke genade,

Allerreinste Moeder,

Allerzuiverste Moeder,

Ongeschonden Moeder,

Onbevlekte Moeder,

Zeer minnelijke Moeder,

Zeer wonderlijke Moeder,

Moeder van goede raad,

Moeder van de Schepper,

Moeder van de Zaligmaker,

Allervoorzichtigste Maagd,

Eerwaardige Maagd,

Lofwaardige Maagd,

Machtige Maagd,

Goedertieren Maagd,

Getrouwe Maagd,

Spiegel van gerechtigheid,

Zetel van wijsheid,

Oorzaak van onze blijdschap,

Geestelijk vat,

Eerwaardig vat,

Schoon vat van godsvrucht,

Geestelijke roos,

Toren van David,

Ivoren toren,

Gulden huis,

Ark des verbonds,

Deur des Hemels,

Morgenster,

Behoudenis der kranken,

Toevlucht der zondaars,

Troosteres der bedrukten,

Hulp der christenen,

Koningin der Engelen,

Koningin der Aartsvaders,

Koningin der Profeten,

Koningin der Apostelen,

Koningin der Martelaren,

Koningin der Belijders,

Koningin der Maagden,

Koningin van alle Heiligen,

Koningin zonder erfzonde ontvangen,

Koningin ten hemel opgenomen,

Koningin van de Allerheiligste Rozenkrans,

Koningin van de vrede,

Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons Heer.

Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer.

Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

Bid voor ons, heilige Moeder van God,

opdat wij de beloften van Christus waardig worden

Laat ons bidden,

Geef, smeken wij, Heer God, dat wij, uw dienaren,

ons in een voortdurende welstand naar ziel en lichaam mogen verheugen

en door de glorievolle voorspraak van de heilige Maria altijd Maagd,

van de tegenwoordige droefheid bevrijd worden

en de eeuwige vreugden mogen genieten.

Door Christus onze Heer. Amen.


EINDE ARTIKEL

       NAAR INHOUD      NAAR TOP VAN DIT NUMMER         KLEINE “BROEDER VAN” EN DE ROZENKRANSMYSTERIES


Stilaan begint het zelfs in onze Vlaamse Kerk door te sijpelen dat we met de grote kerk in het jaar van de rozenkrans zijn, op uitnodiging van paus Johannes-Paulus. Van die gelegenheid maken we gebruik om iets te vertellen over de eenvoudige Vietnamese broeder-Redemptorist Van, die in een communistisch Noord-Vietnamees concentratiekamp om het leven kwam. “Het rozenhoedje, zo schrijft hij, was voor mij een intiem gesprek met de heilige Maagd Maria. Als ik haar iets wou zeggen, haar een gunst wou vragen of haar liefdevolle blik naar mij wou trekken, wist ik niet anders dan de paternoster te reciteren”. Oorspronkelijk had Van, die van zijn moeder geleerd had,  om het rozenhoedje te bidden, er nochtans veel moeite mee, zeker vanaf het moment dat men hem leerde dat hij zich moest bezinnen op de blijde, droeve en glorierijke geheimen uit het leven van Jezus. Hij kon gewoon zijn gedachten daar niet bij houden. Ziehier hoe hij dit oploste in zijn kinderlijke eenvoud. Wij citeren uit het ‘Bulletin des Amis de Van’, n° 29, janvier 2003 waar een gesprek tussen Van en Jezus wordt weergegeven uit augustus 1946 (Col 725-726).

Kleine Jezus, zopas heeft mijn Moeder Maria mij een meer gemakkelijke methode geleerd om de rozenkrans te bidden. Ik heb haar eerst gezegd: ‘Moeder, de mensen zeggen dat men, om de rozenkrans goed te bidden en aflaten te verdienen, men terwijl men de gebeden verricht het mysterie moet overwegen eigen aan ieder tientje. Het is me echter onmogelijk, Moeder, om op die manier de rozenkrans te reciteren, want ik kan helemaal niet mediteren. Ik probeer het, maar het lukt me niet’.

Welnu, zie wat Maria mij onderwezen heeft:

“In dat geval, mijn kind, biedt mij de weesgegroeten aan die je bezig bent te op te zeggen” (Ik was op dat moment bezig mijn rozenhoedje te bidden). Vervolgens voegde ze eraan toe: “Mijn kind, doe als volgt: Wanneer je een tientje begint, zeg me dan: ‘Moeder, ik bied je dit Onze Vader, en ook nog dit eerste weesgegroetje, de tweede weesgegroet, deze derde weesgegroet’ . Doe zo voort tot het einde van het tientje. Vervolgens, herbegin je zoals hiervoor.  Is het eerste tientje gedaan, biedt me dan het tweede aan, terwijl je zegt: “Moeder… enzovoort”. En je gaat zo altijd verder. Je hebt het dus niet nodig om te kunnen mediteren over dit of dat mysterie. De methode die me het meest aangenaam is en die ik zou willen zien gebruiken door de mensen boven alle andere is deze die er voor ieder in bestaat van me zijn gebeden en gedachten aan te bieden gedurende het bidden van de rozenkrans.”

Dat is alles, kleine Jezus. En sedertdien ondervind ik geen enkele moeilijkheid meer om mijn rozenkrans te bidden. Als ik mijn eerste weesgegroet beëindigd heb, offer ik haar de tweede, enzovoort tot de tiende weesgegroet en tot het Eer aan de Vader. Vervolgens ga ik over naar het tweede tientje terwijl ik dezelfde methode volg. Het is zeer gemakkelijk, kleine Jezus.

Mijn Moeder verwendt me zeer. Indien ze me zou verplichten de mysteries te overwegen, zou ik dat zeer moeilik vinden en ik zou er niet meer van houden de paternoster te bidden. Kleine Jezus, deze nieuwe methode zal ook zeer nuttig zijn voor de kinderen die doorgaans ook niet kunnen overwegen. Dankzij deze methode, zal het bidden van de paternoster ook voor hen zeer gemakkelijk vallen.

Genoeg. Ik zal me in het vervolg niet meer druk maken om te mediteren over de mysteries: ik zal er me tevreden mee stellen alles aan Maria te offeren zoals ze me onderwezen heeft, en zo zal het goed zijn…


EINDE ARTIKEL

       NAAR INHOUD      NAAR TOP VAN DIT NUMMER         

ZORG VOOR HET GEZIN


Meer dan twintig jaar legt de Maria-Kefasgemeenschap - waarvan zowel gezinnen als ongehuwden deel uitmaken - zich toe op de zorg voor het gezin. Het gezin dat zo onder druk staat in onze moderne samenleving, die af en toe goed de pedalen kwijt raakt. Speciaal voor de christelijke gezinnen wil de Gemeenschap zich dan ook inzetten opdat ze elkaar kunnen ontmoeten op halfjaarlijkse gezinsdagen en jaarlijkse weekends (soms zelfs een cyclus van 3 weekends), en tegelijk wil ze zorgen dat echtparen daar ook verdere vorming krijgen in het samen op weg gaan binnen het gezin.

Gezinsweekends

Van 21 tot 23 februari 2003 was er zo’n weekend te Bonheiden. Doorheen onderricht, tijd voor het echtpaar, gebed om vrijmaking en genezing van innerlijke kwetsuren, maar ook doorheen ontspannen samenzijn, gezamenlijke uitstap met de kinderen (en er waren er nogal wat) mochten we ervaren wat een enorme rijkdom huwelijk en gezin betekenen voor het echtpaar en de kinderen. En wat een geweldige energie ons geboden wordt door ons  christelijk geloof, het bewust beleefde sacrament van het huwelijk, het gezamenlijk gebed en het vieren van de Eucharistie.  Een grote dankbaarheid vervulde de echtparen om de genade van dit samenzijn met elkaar en met de levende Heer, die wonderen doet aan mensen en gezinnen. God laat het gezin niet vallen, al wordt het nog zo belaagd door de hedendaagse mentaliteit van (inter-)nationale politiek en media.


EINDE ARTIKEL

EINDE VAN DIT NUMMER  2003_2  

       NAAR INHOUD      NAAR TOP VAN DIT NUMMER