GELOOF en LEVEN HOME

 INHOUD


WOORDEN VOOR DE GEBEDSGROEP IN 2013


- Luisteren naar Gods woord en erop ingaan  (18/12/2013)  

- Wees heilig in heel uw gedrag (11/12/2013)
- Gebed om hulp  
- Geestelijke wapenrusting  
- Christus, het Licht dat wij moeten volgen  

- Volharden om Gods wil te doen
- Geroepen om te getuigen (onbevreesd)  

- Allerheiligen: Feest van verbondenheid, hoop en van Gods liefde
- Jezus, het Brood dat leven geeft  
- In voor- en tegenspoed, God in je hart  

- Vrijmoedig getuigen  
- In dienst van God, niet van de zonde

- Jezus, onze Wijsheid  

- Hoop op eeuwig leven
- Tot hoop geroepen  

- Een vernieuwde christelijke gemeenschap

- Standvastig door het verrijzenisgeloof (21 aug. 2013)
- Onze taak: Gods wil doen
- Het Onzichtbare duurt eeuwig
- Wat vraagt God van mij ? Wat beweegt mij ?


NAAR TOP

Wo. 18 dec. 2013

LUISTEREN NAAR GODS WOORD EN EROP INGAAN


Lezingen uit de Liturgie: 18 dec. Kerstnoveen dag 2

- Jer 23,5-8  De afstamming van David  

- Mt 1,18-24  Jozef is de zoon van David  (MT.1,20 Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer die tot hem sprak:' Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; het kind in haar schoot is van de heilige Geest.)


Woord van de Gebedsavond: Handelingen 27,21-25

Daar ze reeds lang niet meer aten, trad Paulus op hen toe en zei: 'Mannen, men had naar mij moeten luisteren, en niet van Kreta moeten wegvaren; dan zou men zich deze overlast en dit verlies hebben bespaard. 22 Maar zelfs in deze omstandigheden spoor ik u aan moed te houden. Het leven van geen uwer zal verloren gaan, maar alleen het schip. 23 Vannacht verscheen mij een engel van de God aan wie ik toebehoor en die ik dien, 24 en deze zei: Wees niet bevreesd, Paulus; gij moet voor de keizer verschijnen en daarom heeft God u het leven van allen die met u op het schip zijn, genadig in handen gegeven. 25 Houdt dus goede moed, mannen, want ik heb vertrouwen op God, dat het zo zal gebeuren als mij gezegd is.


Korte bezinning:

We werden in het evangelie van de dag (Mt 1,18-24) reeds uitgenodigd om te leen van het voorbeeld van Jozef (de Dromer) die een antenne had om Gods verlangen te vernemen (Vrees niet Maria bij u te nemen, het Kind in haar schoot is van de Heilige Geest… Gij moet Hem de Naam Jezus geven (Jahweh redt)… 24 Ontwaakt uit de slaap deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had)

Het is door aandacht voor Gods preken aan te kweken en door in te gaan op kleine door-de-daagse inspraken dat we die attentie leren en de bereidheid om in te gaan op Gods aan- en inspraken. Dit aanleren zien we bv. bij de jonge Samuël die het ook moest leren, de vertrouwdheid met de inspraken van de HEER.

Als we ons meer bewust worden van de aanwezigheid van de Heer komt er een zekere rust over ons (Paulus heeft blijkbaar geslapen midden die storm; cfr Jezus tijdens de storm op het meer, ze moet Hem wakker maken), maar hij heeft ook die antenne om Gods woord te onthalen. Hij deelt zijn inzicht mee tot behoud van de anderen.

Een avond waarop we de sterke uitnodiging kregen meer attent te zijn op Gods spreken. Nadrukkelijk ook te vragen “Spreek, Heer, uw dienaar (dienares); luistert” én ingaan op de leiding die de Heer ons geeft.

We vroegen die genade ook voor onze afwezigen.   INHOUDSOVERZICHT    NAAR TOP


Wo. 11 dec. 2013

WEES HEILIG IN HEEL UW GEDRAG


Lezingen uit de Liturgie:


Woensdag 11 Dec 2013  H. Damasus I, paus*

Woorden uit de liturgie :

- Jes 40,25-31  Richt uw ogen naar boven  

- Mt 11,28-30  Ik zal u verlichting schenken  


Woord van de Gebedsavond: 1 Petrus 1,13-19

Weest daarom wakker en actief, weest nuchter,

vestigt heel uw hoop op de genade die uw deel wordt, wanneer Jezus Christus zich zal openbaren.

14 Geeft gehoor aan de waarheid,

geeft niet langer toe aan de lusten die uw leven beheersten in de tijd van uw onwetendheid.

15 Hij die u geroepen heeft, is heilig.

Weest heilig zoals Hij, in heel uw gedrag;

16 want er staat geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig.

INHOUDSOVERZICHT    NAAR TOP


Wo. 4 dec. 2013

GEBED OM HULP


Lezingen uit de Liturgie:

Wo. 4 dec. Johannes van Damascus, pr. en krkl.* (iconenvereerder !)

- Jes 25, 6-10a  De Heer richt een gastmaal aan

- Mt 15, 29-37  Broodvermenigvuldiging


Woord van de gebedsavond: Psalm 40,14.17-18 (de ‘vloekverzen lieten we weg)

Heer, behage het U mij te redden,

Heer, kom mij haastig te hulp.

17 Wacht geluk en vreugde in U niet elk

wiens hart naar u uitgaat?

Het woord ' grootmachtig is God '

mogen telkendage herhalen zij die verbeiden uw heil.

18 Ik ben zo ellendig, zo arm - Heer, wil aan mij denken.

Mijn hulp zijt Gij, mijn bevrijder: mijn God, laat U niet wachten.


Vertaling uit: ‘Gebeden voor elke dag’

PS.40 (39) (vers 14.17-18)

Gewaardig u, o Heer, mij te verlossen,

Ach Heer, kom haastig mij te hulp. –

Laat hen juichen en verheugd zijn, die U zoeken,

En roepen ‘glorie aan de Heer’,

die uitzien naar uw hulp.

Al ben ik ook ellendig en armoedig,

Toch weet ik dat de Heer zorg voor mij draagt.

Mijn helper zijt Gij toch en mijn bevrijder,

Mijn God, blijf dan niet talmen.


Dit woord stelt ons onmiddellijk in de situatie van een mens die ziet dat Hij afhankelijk is van God. Hij erkent zich als schepsel tegenover zijn Schepper. In de gezindheid van Maria, het dienstmeisje van de Heer, beseft hij dat uiteindelijk heel zijn leven in Gods hand is. Vandaag dit bidden om verlossing, hulp en zorg. De hoogmoedige mens, die wij vaak ook zijn, moet van zijn troon en zich erkennen als schepsel, broos en breekbaar, onderhevig aan tal van problematische omstandigheden en uiteindelijk ook nog sterfelijk. Daarom ligt dit roepen om bijstand, help, blijvende nabijheid binnen onze eigen ervaringen. Het past ook uitstekend in ons roepen op Jezus in de Advent: Marana tha, Kom, o Heer.

(Ik heb de vloekverzen (15-16) weggelaten; die passen minder in de gezindheid van Jezus, al zal Hij die zelf wel gebeden hebben)


   INHOUDSOVERZICHT    NAAR TOP


Wo. 27 nov. 2013

GEESTELIJKE WAPENRUSTING


Lezingen uit de Liturgie:

- Dan 5,1-6.13-14.17.23-28  Geteld, gewogen en te licht bevonden.

- Lk 21, 12-19  Standvastigheid


Woord van de gebedsavond :

- Ef. 6,10-17

10 Ten slotte, zoekt uw kracht bij de Heer en zijn almacht. 11 Legt de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. 12 Want onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen, 13 Grijpt daarom naar de wapenrusting Gods; dan kunt ge weerstand bieden op de dag der verschrikking en staande blijven, strijdend tot het einde. 14 Staat dan, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het harnas der gerechtigheid, 15 de voeten geschoeid met ijver voor het evangelie van de vrede. 16 Hanteert daarbij het grote schild van het geloof, waarmee gij alle brandende pijlen van de boze kunt doven. 17 Neemt ook de helm van het heil en het zwaard van de Geest, dat is, het woord Gods.


- Ester (4,11)

Mijn Heer, onze Koning, Gij zijt de Enige! Kom mij te hulp, mij die alleen sta en geen andere helper heb dan U, want ik ga een groot gevaar tegemoet.


   INHOUDSOVERZICHT    NAAR TOP


Wo. 20 nov. 2013

CHRISTUS, HET LICHT, VOLGEN


Lezingen uit de Liturgie:


- 2 Makk 7, 1.20-31  Moeder van de Makkabese broers: De schepper zal u de levensadem teruggeven

- Lk 19, 11-28  De tien ponden: Ieder die heeft, zal gegeven worden


Woord van de avond: Joh.8,12

12 Opnieuw richtte Jezus het woord tot hen en sprak:

'Ik ben het licht van de wereld.

Wie Mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis,

maar zal het licht van het leven bezitten. '


Korte bezinning:

Jezus sprak en Jezus spreekt vandaag: Ik ben het licht van de wereld. Beeld je een wereld, een woonkamer, een lange gang in, zonder licht. Het is van belang dat we ons dat even indenken, om te weten hoe we in de wereld, in de samenleving en misschien ook in ons eigen leven ronddwalen in het duister, ronddolen, zoekend naar…

De moeder van de Makkabese jongens (de eerste lezing van vandaag) legde haar jongste jongen uit dat hij moest zien hoe alles wat is en hijzelf uit de hand van God komt… Zij gaf het licht door aan haar jongen. Zo zegt Jezus ons vandaag: zonder Mij dwaal je rond in het duister. Als je Mij volgt, zal je leven vanuit een innerlijk licht… Je zal zien waar het op aankomt, je zal zien vanwaar je komt en waar je naartoe leeft.

Deze week willen we opzien naar Jezus, zijn schoonheid, zijn heerlijkheid (Christus-Koning volgende zondag), het Licht van de wereld en van ons leven… En Hem volgen. Komt, heilige Geest ! (LEES MEER)


   INHOUDSOVERZICHT    NAAR TOPWo. 13 nov. 2013

VOLHARDING


Lezingen uit de Liturgie:

- Wijsh 6,1-11  De Heer zal uw daden nagaan; Talenten en gaven goed gebruiken!

- Lk. 17,11-19  Eén melaatse keert terug en dankt

Gent: H. Josafat, b. en mrt.


Woord van de avond:

 Hebr. 10, 36-39

36 Wat ge nodig hebt is volharding, om Gods wil te doen en de belofte binnen te halen.

37 Want, zegt de Schrift, nog een heel korte tijd, en Hij die komen moet zal komen, zonder uitstel.

38 Mijn rechtvaardige zal door trouw geloof zijn leven redden, maar wie terugdeinst kan Mij niet behagen. 39 Maar wij behoren niet tot hen die terugdeinzen en verloren gaan; wij hebben geloof, en winnen door geloof het leven.

Korte bezinning:

De schrijver vd Hebreënbrief heeft zijn lezers eerst en vooral gefeliciteerd omdat ze na hun bekering al heel wat hebben moeten doorstaan. Maar nu staat hen nog heel wat bekoring, tegenkanting, verleiding te wachten… Nu komt het erop aan te volharden. Dat is ook voor ons zo. Wij moeten ons nog meer bewust worden dat we uit eigen kracht niet kunnen volharden. Wij moeten ons meer bewust worden dat op elk ogenblik de Heer Jezus ons nabij is (Hij zal komen zonder uitstel): roep Hem aan en Hij is er, Hij is er altijd! Bidden wij om de genade van volharding, voor onszelf, onze broers en zussen en voor zovelen.


Voorbeden: Wij hebben deze avond ook speciaal gebeden voor de Mensen op de Filippijnen en voor onze afwezig zussen en broers.

Achteraf vergastte Amandine ons op een pralientje en een ledlampje… Hij is nabij.


INHOUDSOVERZICHT    NAAR TOP


Wo. 6 nov. 2013

Onbevreesd GETUIGEN


Lezingen uit de Liturgie:

- Rom 13,8-10  Liefde vervult de wet

- Lc 14, 25-33  De eisen voor Jezus’ leerling


Woord van de avond:

Lucas 12,1-8

' Lk.11,53 Toen Hij naar buiten kwam, begonnen de Schriftgeleerden en de Farizeeën, hevig op Hem gebeten, Hem allerlei netelige vragen te stellen Lk.11,54 met de heimelijke bedoeling Hem op grond van de een of andere uitlating te kunnen vangen.

Deze twee verzen uit het 11de hoofdstuk doen ons beter begrijpen waarom Jezus daar in onze tekst op verder gaat in het eerste vers:


Lk.12,1 In die tijd toen duizenden mensen waren samengestroomd, zodat men elkaar haast onder de voet liep, richtte Hij zich eerst tot zijn leerlingen: ' Wacht u voor het zuurdeeg, dat wil zeggen, de huichelarij van de Farizeeën.


Maar dan begint Jezus over de evangelisatie, het getuigen van het Blijde nieuws (in woord en vooral in levenswijze cfr. Eerste lezing over de liefde in de Eucharistie van vandaag). Wat in kleine kring is gezegd, daarvan zullen ze later moeten getuigen, vrijmoedig, zonder vrees; zij mogen altijd hun vertrouwen stellen op Hem, ook al loopt het slecht af. Vrees niet hen die wel het lichaam kunnen doden maar niets anders. Wees niet beveesd, gij zijt meer waard dan een hele zwerm mussen.

De beloning van het onbevreesd getuigenis voor Jezus is dat Hij zijn getuigen ook zal erkennen ‘bij Gods engelen’, een uitdrukking die betekent ‘in het koninkrijk van de Vader’.


 Lk.12,2 Niets is bedekt of het zal onthuld en niets verborgen of het zal geweten worden. Lk.12,3 Want alles wat gij in het donker gezegd hebt, zal gehoord worden in het licht, en wat gij binnenskamers in het oor gefluisterd hebt, zal van de daken verkondigd worden. Lk.12,4 Tot u, die mijn vrienden zijt, zeg Ik: ' Vreest niet hen die het lichaam doden, maar daarna niets ergers kunnen doen. Lk.12,5 Ik zal u zeggen wie gij moet vrezen: vreest Hem die, nadat Hij gedood heeft, macht bezit om in de hel te werpen. Ja, Ik zeg u, vreest Hem! Lk.12,6 Kan men niet vijf mussen kopen voor twee stuivers? Toch vergeet God niet een van hen. Lk.12,7 Ja, zelfs de haren op uw hoofd zijn alle geteld. Weest dus niet bevreesd: gij zult meer waard zijn dan een zwerm mussen. Lk.12,8 Ik zeg u: ieder die Mij bij de mensen belijdt, hem zal de Mensenzoon als de zijne erkennen bij Gods engelen.


Tijdens de gebedsavond waren er nogal wat getuigenissen over eenvoudige mensen die ook getuigden van hun geloof en hun gebed.

Wij voelden ons zelf ook uitgenodigd om deze week gevoelig te zijn voor uitnodigingen van de Heer om te getuigen van het Blijde Nieuws.


   INHOUDSOVERZICHT    NAAR TOP


Wo. 30 okt. 2013

ALLERHEILIGEN: FEEST VAN VERBONDENHEID, VAN HOOP EN VAN GODS LIEFDE

Woord van de avond  (Onderricht over Allerheiligen en Leven over de dood heen)

1 KOR.15,13-14; 36-49 Als er geen opstanding van de doden bestaat, is ook Christus niet verrezen. 14 En wanneer Christus niet is verrezen, is onze prediking zonder inhoud en uw geloof eveneens…. Met wat voor lichaam verrijzen de doden? 36 Een dwaze vraag! Ook wat gij zelf zaait moet eerst sterven voor het tot leven komt, 37 en wat gij zaait is slechts een graankorrel of iets dergelijks, en heeft nog niet de vorm die het zal krijgen. 38 God geeft er een lichaam aan zoals Hij dat gewild heeft, en wel aan elk zaad zijn eigen lichaam. 39 Ook is niet alle vlees hetzelfde, er is verschil tussen het vlees van mensen en dat van dieren en dat van vogels en van vissen. 40 En er zijn hemelse lichamen en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die van de aardse. 41 De luister van de zon is anders dan die van de maan, en die van de sterren is weer anders; zelfs de ene ster verschilt van de andere in schittering. 42 Zo is het ook met de opstanding van de doden; wat gezaaid wordt in vergankelijkheid, verrijst in onvergankelijkheid; 43 wat gezaaid wordt in geringheid en zwakte, verrijst in heerlijkheid en kracht. 44 Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam verrijst. Zoals er een natuurlijk lichaam bestaat, bestaat er ook een geestelijk lichaam. 45 In deze zin staat er geschreven: De eerste mens, Adam, werd een levend wezen. De laatste Adam werd een levendmakende Geest. 46 Maar het geestelijke komt niet het eerst; het natuurlijke gaat vooraf, daarna komt het geestelijke. 47 De eerste mens, uit de aarde genomen, is aards; de tweede is uit de hemel. 48 Zoals die eerste mens van aarde zijn alle aardse mensen, zoals de hemelse mens zullen alle hemelsen zijn. 49 En gelijk wij het beeld van de aardse hebben gedragen, zo zullen wij ook het beeld dragen van de hemelse mens.


   INHOUDSOVERZICHT    NAAR TOP

 

Wo. 23 okt. 2013

H. Johannes van Capestrano

BROOD DAT LEVEN GEEFT

Woord van de avond

Joh. 6,45-48 Er staat geschreven bij de profeten: En allen zullen door God onderricht worden. Al wie naar de leer van de Vader geluisterd heeft, komt tot Mij. 46 Niet dat iemand de Vader gezien heeft, alleen Degene die uit God is, heeft de Vader gezien. 47 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie gelooft, heeft eeuwig leven. 48 Ik ben het brood dat leven geeft.

Bezinning

Uit de Lezingen van de Eucharistie was al de uitnodiging gekomen om bewust met de Heer op weg te gaan. Dit woord nu geeft ons de diepe motivatie: Jezus is het Brood dat leven doet, het Brood des levens. Elk moment zouden we moeten leven vanuit zijn aanwezigheid, of minstens ons bewust geroepen en gezonden weten door Hem.

Voor ieder van ons steekt er wel een inzicht in dit woord waarmee we op weg moeten gaan.

Bidden we voor elkaa dat we vanaag meer in aanwezigheid van de Heer zouden leven, mee bezig met te leven tot Gods eer!

Toemaatje van paus Franciscus op vooravond van Pinksteren: Paus Franciscus (18/05/2013) spoorde de Kerk aan om zich niet op zichzelf terug te plooien, omdat zij dan een zieke Kerk wordt. “Hoe vaak heeft Christus al niet geklopt aan de deur, om naar buiten te mogen.” Aan de meer dan 200.000 leden van nieuwe bewegingen vertelde hij: “Jullie hebben twee deugden nodig om het evangelie te verkondigen: moed en geduld.” Hij bemoedigde hen om konsequent het evangelie te beleven en daarvan te getuigen. Hij spoorde tevens aan om van de christelijke cultuur een cultuur van ontmoeting te maken, ook met diegenen die anders denken.
De paus vertelde dat hij nog dagelijks de rozenkrans bidt en hij benadrukte hoe belangrijk het is om het evangelie te verkondigen. Franciscus beklemtoonde dat de katholieke Kerk geen politieke beweging is, noch een goed georganiseerde ngo. “Wij moeten ons niet de vraag stellen of wij efficiënt zijn, maar wel of wij met liefde, met zorg en solidair hebben getuigd van Christus. U zal verrast zijn, indien U zich door Christus laat leiden.”


   INHOUDSOVERZICHT    NAAR TOPWo. 16 okt. 2013

H. Gerardus Majella, Redemptorist

H. Margaretha Maria Alacoque (Paray-le-monial)

H. Hedwig, klg.*

  Liturgie van deze dag

- Rom 2,1-11  God vergeldt ieder naar werken

- Lc. 11,42-46  Rein van binnen of van buiten


Woord van de avond: 2 Kor. 4,7-12

7 Maar wij dragen deze schat in aarden potten; duidelijk blijkt dat die overgrote kracht van God komt en niet van ons. 8 Wij worden aan alle kanten bestookt, maar raken toch niet klem; wij zien geen uitweg meer, maar wij zijn nooit ten einde raad; 9 wij worden opgejaagd maar niet in de steek gelaten; wij worden neergeveld maar gaan er niet aan dood. 10 Altijd dragen wij het sterven van Jezus in ons lichaam mee, want ook het leven van Jezus moet in ons lichaam openbaar worden. 11 Voortdurend wordt ons leven aan de dood uitgeleverd om Jezus' wil, opdat ook het leven van Jezus zich zou openbaren in ons sterfelijk bestaan. 12 Zo verricht de dood zijn werk in ons en het leven in u.   INHOUDSOVERZICHT    NAAR TOP


Wo. 9 okt. 2013

HH. Dionysius, b. en gez., mrt.*

Gent: H. Ghislenus, b.*

Liturgie van deze dag

- Jona 4, 1-11  De Heer is begaan met Nineve  

- Lc.1,1-4 Heer, leer ons bidden


Woord van de avond: 2 Timoteüs 1,6-9 Vrijmoedig getuigen

6 Vergeet dus niet het vuur aan te wakkeren van Gods genade die in u is door de oplegging van mijn handen. 7 Want God heeft ons niet een geest geschonken van vreesachtigheid, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. 8 Schaam u dus niet van onze Heer te getuigen. Schaam u evenmin voor mij, zijn gevangene. Draag uw deel in het lijden voor het evangelie, door de kracht van God, 9 die ons gered heeft en geroepen met een heilige roeping, niet op grond van onze verdiensten, maar volgens het vrije besluit van zijn genade. Van alle eeuwigheid ons verleend in Christus Jezus, 10 is zijn genade nu openbaar geworden door de verschijning van onze Heiland, Christus Jezus, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven deed aanlichten door het evangelie.


Kleine commentaar:

De genade aanwakkeren van ons doopsel en vormsel en al die keren dat men ons de handen heeft opgelegd… Zonder die genade staan we machteloos! Deze week willen we de vlam aanwakkeren door gebed, lofprijzing, contact met christenen, contact met de Heer in de Eucharistie, dienstbetoon…

God gaf ons een geest van kracht, liefde en bezonnenheid: die kracht moeten we aanwenden, die liefde moeten wij beleven, die bezonnenheid moet ons leven regelen, op het juiste spoor houden…

Schaam u niet van onze Heer te getuigen: met moed, met wijsheid en onderscheiding van het momentum, de manier waarop, de personen of de omstandigheden…

Schaam u ook niet voor uw herders als ze moedig opkomen voor de Heer en zijn Kerk…

Draag uw deel van het lijden voor het evangelie!! (wij vierden de gedachtenis van de H. Dionysius en zijn twee gezellen, allen martelaars te Parijs; de oudste dochter van de Kerk); de H. Ghislenus van bij ons.

   INHOUDSOVERZICHT    NAAR TOP


Wo. 2 okt. 2013

HH. Engelbewaarders

Liturgie van deze dag

- Ex. 23, 20-23a Mijn engel zal voor u uitgaan.

- Mt. 18, 1.5-10  Zij hebben engelen in de hemel.


Woord van de avond

2 KOR.4,16-5,5 Neen, wij geven de moed niet op. Al gaan wij ook ten onder naar de uitwendige mens, ons innerlijk leven vernieuwt zich van dag tot dag. 17 De lichte kwelling van een ogenblik bezorgt ons een alles overtreffende, altijddurende volheid van glorie. 18 Wij houden het oog gericht niet op het zichtbare maar op het onzichtbare; wat wij zien gaat voorbij, de onzichtbare dingen duren eeuwig. 5,1 Wij weten het immers: als de tent die onze aardse woning is, wordt neergehaald, heeft God voor ons een gebouw gereed in de hemel, een onvergankelijk, niet door mensenhand vervaardigd huis. 2 Zolang wij in dit lichaam zijn, zuchten wij dan ook, vol verlangen naar de beschutting van onze hemelse woning, 3 daar wij, eenmaal hiermee bekleed, niet naakt zullen staan. 4 Wij die nog in deze tent wonen, zuchten en voelen ons bezwaard, omdat wij het nieuwe kleed zouden willen aantrekken zonder het oude af te leggen; dan zou dit sterfelijke meteen worden opgeslokt door onsterfelijk leven. 5 God zelf heeft ons hiervoor gereedgemaakt, toen Hij ons de Geest gaf als onderpand.


INHOUDSOVERZICHT    NAAR TOP


Wo. 25 september 2013

Biedt uzelf aan God aan  

Liturgie van deze dag:

- Ezra 9,5-9 Het gebed van Ezra

- Lc. 9, 1-6 Jezus zendt de 12 uit

Gent: H. Gerolf, mrt.*


  Woord van deze avond:: Rom. 6,12-14

Laat dus de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, gehoorzaamt haar niet, ROM.6,13 stelt uw ledematen niet in haar dienst als werktuigen van ongerechtigheid. Biedt uzelf God aan als mensen die uit de dood ten leven zijt opgestaan. Offert Hem uw ledematen als werktuigen in dienst der gerechtigheid. ROM.6,14 De zonde mag niet over u heersen, want gij staat niet onder de wet, maar onder de genade.


  Een kleine commentaar

Paulus heeft zijn christenen (velen uit het heidendom afkomstig, geen rasechte Joden) Jezus leren kennen. Hij is de Messias, de Verlosser, en ze hebben Hem aanvaard als hun Heer. Nu moeten ze ook de consequenties daaruit trekken: zoals ze bij hun doopsel kopje onder gingen (in de doopvont of de stroom), zo moeten zij ook sterven aan de zonde, en zoals ze uit het water opstonden en het witte kleed ontvingen, zo moeten zij ook nu een nieuw leven leiden, de zonde vermijden, en Jezus volgen in zijn toebehoren aan God. Zij mogen daarvoor rekenen op Gods genade omwille van hun verbondenheid met Jezus, de overwinnaar.

Wij willen deze week deze tekst voor ogen houden en meer verbonden leven met Jezus, onze Redder die ons zalft met de kracht van de Geest.


INHOUDSOVERZICHT    NAAR TOP


Wo. 18 september 2013

Jezus, onze Wijsheid  

Liturgie van deze dag:

Wo. 18 sept.

- 1 Tim. 3,14-16 Het geheim van onze godsdienst: Christus’menswording, kruisiging, verrijzenis, verheerlijking!

- Lc. 7, 31-35 Als wispelturige kinderen. Met Gods licht kan je onderscheiden wat van God komt.


Woord van deze avond:

- Spreuken 2 De Wijsheid brengt zegen

1 Mijn zoon, als gij mijn woorden aanneemt en mijn geboden zorgvuldig bewaart 2 en uw oor dan spitst op de wijsheid en uw hart naar het inzicht keert, 3 ja, als gij de schranderheid tot u roept en tot het inzicht uw stem verheft, 4 als gij ernaar zoekt als naar zilver en speurt als naar verborgen schatten, 5 dan zult gij de vrees voor Jahwe verstaan en vindt gij de kennis van God. 6 Jahwe immers geeft de wijsheid; uit zijn mond komen kennis en inzicht. 7 Hij verzekert de voorspoed van de rechtvaardigen en de bescherming van wie onberispelijk leven. 8 Hij behoedt de paden van het recht en beschermt de weg van zijn getrouwen. 9 Dan zult gij gerechtigheid verstaan en recht, rechtschapenheid en alle goede wegen. 10 Wanneer de wijsheid binnentreedt in uw hart en de kennis lieflijk is voor uw ziel, 11 dan zal de bedachtzaamheid u bewaken, het inzicht u behoeden,12 om u te redden van de slechte weg, van de man die slinkse taal spreekt, 13 van hen die de rechte paden verlaten om duistere wegen te gaan, 14 van hen die hun vreugde vinden in kwaaddoen en juichen over slinkse streken tegen hun naaste, 15 van hen wier paden krom zijn en die verkeerde wegen begaan;

- Hand. 2,38

Petrus gaf hun ten antwoord:

'Bekeert u

en ieder van u late zich dopen in de naam van Jezus Christus

tot vergeving van uw zonden.

Dan zult gij als gave de heilige Geest ontvangen.


Een bezinning

Bekering is: een andere weg inslaan, zoals volgende zondag: niet het geld nemen als heer, maar God als de enige!

Ons onderdompelen (= laten dopen) in Jezus, betekent hetzelfde. Wij beseffen dat Hij de enige ware weg naar het ene ware leven is, de enige waarheid, de enige wijsheid.

In hem worden wij gereinigd en vernieuwd.

Dan krijgen wij de heilige Geest, die ons de weg zal wijzen en kracht zal geven om de weg van de wijsheid te gaan.

De wijsheid die echt zegen brengt enons rechte wegen doet gaan... Bekeer u en dompel u onder in Jezus!


   INHOUDSOVERZICHT    NAAR TOP   


Wo. 11 september 2013

Hoop op eeuwig leven

Liturgie van deze dag:

- Kol. 3,1-11 Gij zijt met Christus gestorven

- Lc. 6,20-26 Zalig die arm zijt


Woord van deze avond: 1 Kor.15,44-47

44 Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam verrijst. Zoals er een natuurlijk lichaam bestaat, bestaat er ook een geestelijk lichaam. 45 In deze zin staat er geschreven: De eerste mens, Adam, werd een levend wezen. De laatste Adam werd een levendmakende Geest. 46 Maar het geestelijke komt niet het eerst; het natuurlijke gaat vooraf, daarna komt het geestelijke. 47 De eerste mens, uit de aarde genomen, is aards; de tweede is uit de hemel. (48 Zoals die eerste mens van aarde zijn alle aardse mensen, zoals de hemelse mens zullen alle hemelsen zijn.)


Paulus antwoordt hier op een vraag uit vers 35 (Maar, zal iemand vragen, hoe verrijzen de doden? Met wat voor lichaam?). Paulus verwijst dan naar wat we met onze ogen kunnen zien: een eikel is nog geen eikenboom, een graankorrel is nog geen rijpe korenhalm en korenaar… Er zijn vele vormen. Maar dat eerste moet eerst sterven wil het tweede er komen. Ook zijn er niet enkel ‘aardse’ maar ook ‘hemelse lichamen’. Zo is Adam een beeld van de aardse mens, Christus het beeld van de hemelse mens. Ons aardse lichaam (sterfelijk, vergankelijk, zwak en gering) moet worden tot het hemelse (onvergankelijk, sterk en heerlijk) naar het beeld van Christus die gestorven en verrezen is.

Opnieuw krijgen we vandaag een oproep tot hoop. Bidden we tot de H.Geest dat Hij die ‘hoop’ in ons uitstort/ cfr. Vorige week:

Moge de God van de hoop

u vervullen met alle vreugde en vrede

in het geloven,

zodat gij overvloeit van hoop,

door de kracht van de heilige Geest.


Naast het voorbedegebed voor de afwezige zussen en broers waren er ook dankgebeden voor de genaden aan onszelf en anderen bewezen. O.m. ook voor het sprankeltje hoop ivm de situatie in Syrië en de voorlopige afwending van uitbreiding van het conflict. (bvv)


INHOUDSOVERZICHT    NAAR TOP

 (bvv)Wo. 4 september 2013

Overvloeien van hoop door de H. Geest

Liturgie van deze dag:

- Kol. 1,1-8 Het woord der waarheid draagt vrucht

- Lc. 4,38-44 Genezing van vele zieken


Woord van deze avond: ROM.15,13

Moge de God van de hoop

u vervullen met alle vreugde en vrede

in het geloven,

zodat gij overvloeit van hoop,

door de kracht van de heilige Geest.


Het is een gebed van Paulus voor zijn Romeinse christenen. Maar het mag ook ons gebed worden voor onze zussen en broer en voor de vele gelovige mensen.

God is de oorsprong en de reden van de hoop in elk mensenhart.

Paulus vraagt dat God ons zou vervullen met alle vreugde en vrede

Door het geloof in die God van liefde, die ons nooit laat vallen, ‘Hij-die-er-is’.

Die vreugde en vrede die het geloof ons geeft, doet ons echt overvloeien van hoop

(controleer even in de spiegel, of het zo is)… door de kracht van de heilige Geest.


Met paus Franciscus willen wij (nu en) volgende zaterdag bidden en vasten ‘voor vrede in Syrië, het Midden-Oosten en de hele wereld’.

George is nu echt met pensioen, p. Ben wordt een jaartje ouder en een van onze paters (oud-aalmoezenier in de centrale gevangenis van Leuven), pater Achiel Neys wordt ook zaterdag begraven.

Tekst uit Kerknet: ROME (KerkNet Woensdag, 04 september 2013) – "Moge de schreeuw om vrede over de hele aarde weerklinken!" Met die woorden nodigde paus Franciscus tijdens zijn wekelijkse audiëntie op woensdag nogmaals uit voor de vasten- en gebedsdag van aanstaande zaterdag voor vrede in Syrië, het Midden-Oosten en de hele wereld. De paus nodigde de Kerk in de hele wereld uit om deze gebedsdag voor Syrië intens te beleven. Pelgrims op het Sint-Pietersplein werden ook aangemoedigd om zaterdag van 19 tot 24 uur met hem mee te komen bidden op het Sint-Pietersplein. Uitzonderlijk moeten vooraf geen plaatsen worden gereserveerd om de plechtigheid met de paus bij te wonen. Paus Franciscus sprak vanmorgen zijn dank en waardering uit voor alle andere christenen, broeders en zusters van andere godsdiensten, evenals alle mensen van goede wil die dit initiatief mee willen steunen. “Iedereen kan op zijn manier een steentje bijdragen.”Wo. 28 aug. 2013  H.Augustinus, b. en krkl.

Een vernieuwde christelijke gemeenschap


Liturgie van deze dag:

1 Tess.2,9-13  Prediking als een woord van God

Mt.23,27-32  Strafrede tegen de FarizeeënWoord van deze avond: Hand. 2,42-47

42 Zij legden zich ernstig toe op de leer der apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed.

43 Ontzag beving eenieder, want door de apostelen werden vele wonderbare tekenen verricht.

44 Allen die het geloof hadden aangenomen, waren eensgezind en bezaten alles gemeenschappelijk;

45 ze waren gewoon hun bezittingen en goederen te verkopen en die onder allen te verdelen naar ieders behoefte.

46 Dagelijks bezochten ze trouw en eensgezind de tempel, braken het brood in een of ander huis, genoten samen hun voedsel in blijdschap en eenvoud van het hart,

47 loofden God en stonden bij het hele volk in de gunst. En elke dag bracht de Heer er meer bijeen, die gered zouden worden.


Ze legden zich ERNSTIG toe op de leer van de apostelen (die wij nu vinden in het Nieuw Testament)

Bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven

En IJVERIG in het breken van het brood en het gebed. Oordeel zelf wat voor jou mogelijk is.

Verder zien we nog dat het broederlijk leven zich ook uitdrukt in het broederlijk delen

Dagelijks waren ze terug te vinden in de tempel

Ze loofden God = onze zending van lofprijzing vernieuwd op ons nemen!

En elke dag bracht de Heer er meer bijeen = God doet het echte werk maar wij mogen meehelpen in het brengen van het Goede Nieuws = evangelisatie. We kregen verscheidene korte getuigenissen van evangelisatie te horen. Loof de Heer!


Voorbeden voor het pensioen van George, voor de problematiek in Syrië en Egypte, voor zieke moeder, onze afwezigen…


 NAAR TOP      INHOUDSOVERZICHT    


Wo. 21 aug. 2013  Standvastig door het Opstandingsgeloof

H.Pius X, paus van de kindercommunie.

N.B. Morgen 22 aug. Maria-Koningin, 1980 Stichtingsdag Maria-Kefasgemeenschap.


Lezingen liturgie vandaag:

Recht.9,6-15  Alleen de Heer is koning

Mt. 20,1-16a  De werkers van het 11de uur


Woord van deze avond

1KOR.15,58 Daarom, geliefde broeders, weest standvastig en onwankelbaar, en gaat altijd voort met het werk des Heren; gij weet toch dat uw inspanning, dank zij Hem, niet vergeefs is.


Kleine kommentaar

Paulus het in deze oude brief in hoofdstuk 15 gesproken over de Opstanding van de doden… Hij komt dan uit bij het kernstuk van het Christelijk geloof: de Verrijzenis van Jezus Christus. Daarop is ook ons verrijzenisgeloof gegrond. Het christelijk leven is leven in hoop, gesteund op dit geloof. Daar moeten we naar blijven kijken. Daarom dit vers als besluit: Geliefde broeders en zusters, weest standvastig en onwankelbaar ! Laat de hoop u blij maken en leef echt vanuit de aanwezigheid van de verrezen Heer. Gij zijt geroepen om voor eeuwig bij Hem te zijn.

Laat u dus niet afbrengen van uw leven volgens Gods verlangen. Wat voor roeping je ook hebt, wat voor werk je ook doet: gaat altijd voort met het werk van de Heer. Dat wil zeggen: met het werk dat de Heer u op dit eigenste moment opdraagt. Iets anders moet j niet doen.

Gij weet toch dat uw inspanning, dank zij Hem, niet vergeefs is. Alles wat je doet volgens Gods verlangen, blijft zijn waarde behouden in eeuwigheid!


Er kwamen nogal wat getuigenissen over hoe de Heer ons leidt om ook te getuigen van het Blijde Nieuws.


Voorbeden. Onder meer baden wij verscheidene zieken en voor de vruchtbaarheid van de Maria-Kefasgemeenschap die morgen 33 jaar geleden ontstond (Maria-Koningin 22 aug. 1980).

Later op de avond toverde Maria (niet van Nazaret maar van het Begijnhof) nog lekkere roomijsjes te voorschijn. Wat op de avond ontbrak was het geloei van onze 3 kameraden op de bleekweide; ze werden door de boer naar een vettiger weide met jonger groen overgebracht. Zie verderop een foto van 2 van hen.


 NAAR TOP      INHOUDSOVERZICHT   Wo. 14 aug. 2013: Het Onzichtbare duurt eeuwig

Vooravond van Do. 15 aug. TENHEMELOPNEMING VAN MARIA

Lezingen uit de Liturgie van de vigilie:

- (1 Kron.15,3-4.15-16;16,1-2 Overbrenging vd ark; Maria gezien als de ark van het verbond omdat ze Jezus draagt in haar schoot)

- 1 Kor. 15,54-57 God overwint de dood

- Lk.11,27-28 Zalig die Gods woord beluisteren én het onderhouden (Mij geschiede naar uw woord)


Woord van de avond: 2 Kor. 4,13b-18

13 Maar wij bezitten die geest van geloof waarvan de Schrift zegt: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Ook wij geloven en daarom spreken wij. 14 Want wij weten, dat Hij die de Heer Jezus van de doden heeft opgewekt, ook ons evenals Jezus ten leven zal wekken, om ons tot zich te voeren, samen met u. 15 Want alles gebeurt voor u: de genade moet zich in velen vermenigvuldigen, zodat steeds meer mensen dank brengen aan God, tot eer van zijn naam. 16 Neen, wij geven de moed niet op. Al gaan wij ook ten onder naar de uitwendige mens, ons innerlijk leven vernieuwt zich van dag tot dag. 17 De lichte kwelling van een ogenblik bezorgt ons een alles overtreffende, altijddurende volheid van glorie. 18 Wij houden het oog gericht niet op het zichtbare maar op het onzichtbare; wat wij zien gaat voorbij, de onzichtbare dingen duren eeuwig.


We gaan dit woord op het Hoogfeest en gedurende de volgende dagen nog overwegen; dat woord of die zin die God ons onder de aandacht brengt

Proficiat voor de jarige Martine en alle Maria’s


 NAAR TOP      INHOUDSOVERZICHT   

Wo. 7 aug. 2013  

Onze taak: Gods wil doen

H.Juliana v Cornillon, mgd. /

H.Sixtus II, paus + gez. /

H. Cajetanus, pr.

Num 13,1-2a.25; 14,1.26-29.34-35 Gemor van het Godsvolk; geduld v God is op

Mt. 15, 21-28  Geloof vd Kananese


Woord van de avond: Lk. 4,42-44

42 Toen het dag geworden was, ging Hij naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats. De mensen zochten Hem echter, kwamen waar Hij was en poogden Hem vast te houden om te verhinderen dat Hij hen zou verlaten.

43 Maar Hij sprak tot hen: ' Ik moet ook aan andere steden de Blijde Boodschap van het Godsrijk brengen, want daarvoor ben Ik gezonden.’

44 En hij predikte in de synagogen van het joodse land.


Bezinning

Jezus had succes gehad daar in Kafarnaüm, maar, in tegenstelling met wat wij vaak doen, blijft hij daar niet bij stilstaan… Hij wil zijn zending verder volbrengen. En Hij stelt voor ons een duidelijk teken hoe wij kunnen weten wat wij te doen hebben?? Toen het dag wad geworden begaf Hij zich naar een eenzame plaats… Wij weten wat Hij daar ging doen, hoe Hij daar het contact opzocht met de Vader door wie Hij zijn leven liet leiden, zodat het helemaal was als een heilige, vlekkeloze offergave die Hij kan aanvaarden… (Rom 12,1-2).

 Die houding van Jezus staat dan ook diametraal tegenover het gemor van de Israëlieten in de woestijn. Op de duur is God dat voortdurend gemor moe… Heel anders is het met de Kananese vrouw die haar vertrouwen blijft stellen op Jezus, ook al wordt ze aanvankelijk afgewezen in niet al te sympathieke termen.

 Wij willen deze week ons oefenen in het vertrouwen waarin Gods Geest ons wil doen groeien en we willen zoveel als mogelijk alle gemor tegen God vermijden, indachtig al zijn genaden en gaven ons leven door.


 NAAR TOP      INHOUDSOVERZICHT   
Woensdag 31 juli 2013

Wat vraagt God van mij ? Wat beweegt mij ?

Liturgie: H. Ignatius v Loyola, Stichter Jezuïetenorde

Ex. 34, 29-35  Het gelaat van Mozes glansde

Mt. 13, 44-46  Een schat verborgen in de akker


Woord van de avond: 1 Johannes 4, 1-3

1 Vrienden, vertrouwt niet elke geest. Onderzoekt de geesten, of ze wel van God komen, want onder hen die tot de wereld zijn uitgegaan zijn veel valse profeten. 2 Hieraan onderkent gij de Geest van God: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus werkelijk mens is geworden, is van God; 3 maar iedere geest, die Jezus neerhaalt, is niet van God, en dat is de eigenlijke `antichrist'. Men heeft u gezegd dat hij komen zou, maar hij is reeds in de wereld, nu al.


Korte bezinning

* We hebben ons laten opbouwen in het geloof van de kerk, los van oude en moderne afdwalingen. Wij geloven met de Kerk dat Jezus de Zoon van God is, één in wezen met de Vader.

Tegelijk geloven wij dat Jezus werkelijk mens is geworden, helemaal aan ons gelijk, behalve in de zonde.

Op 2 augustus vieren wij de H. Eusebius, bisschop  van Vercelli die 8 jaar verbannen werd. Hij verdedigde sterk de godheid van Jezus. De Kerk bidt die dag:
Heer God, geef ons de volharding waarmee de heilige bisschop Eusebius zich voor de godheid van uw Zoon heeft ingezet. Bevestig ons in het geloof dat hij verkondigd heeft en laat ons eenmaal met hem delen in het leven van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer.

* Toch wilden we er niet omheen gaan dat we deze tekst nu juist kregen op het feest van de H. Ignatius die in zijn ‘Geestelijke Oefeningen’ zo’n sterke aanwijzingen geeft om te onderscheiden waar echt Gods wil ligt en waar wij bewogen worden door andere geesten (invloeden uit onszelf, uit de wereld of van de Kwade). Wij moeten vele keren per dag kiezen of dit of dat van de Heer is en vooral – en dat typeert Ignatius – of we door dit of eerder door dat andere meerdere eer brengen aan God. We willen daar deze week eens ernstig op letten en God bidden dat we zouden kunnen kiezen voor wat Hem grotere eer brengt.


Nog zonnige dagen (Voldoende water drinken)


 NAAR TOP      INHOUDSOVERZICHT   

Woensdag 24 juli 2013

Liturgie:

H. Charbel Makhlouf, pr. (Liban)

Exodus 16,1-5.9-15  Manna in de woestijn

Mat. 13, 1-9  Het zaad in goede grond

Woord van de avond: Lucas 21,5-6

5 Toen sommigen opmerkten, hoe de tempel daar prijkte met zijn fraaie stenen en wijgeschenken, zei Hij:

6 ' Wat ge daar ziet: er zal een tijd komen, dat er geen steen op de andere gelaten zal worden, alles zal verwoest worden. '

Bezinning:

De reusachtige en prachtige tempel van Herodes wekt de bewondering van Jezus’ metgezellen waarvan een heel deel eenvoudige Galilese vissers. Het woord van Jezus klinkt dan wel erg ontnuchterend… Hij volt hen niet op de weg van bewondering voor dat door de Idumeër gepresteerde werk, terwijl Jezus toch ook respect had voor de tempel als teken van Gods aanwezigheid: als kind was Hijj eer achtergebleven, als volwassene had Hij geijverd voor meer respect en innerlijke vroomheid… Hij voorziet dat van al die pracht en praal geen steen op de ander zal blijven… De tempel van God is nu Jezus zelf… En in die waarlijk heilige tempel Gods moeten ook wij als laten invoegen “als levende stenen”… Zoals wij in Palestina wel blij zijn dat men ons nog op de plaatsen brengt waar ook Jezus gewandeld, gepredikt en geleden heeft, heilige plaatsen dus. Maar de echte levende stenen die de tempel uitmaken op dit ogenblik zijn de nog levende christenen in wiens hart de Heer mag wonen en die ook vandaag nog getuigen van Gods liede voor ieder mens… Deze week willen wij bij onszelf nagaan hoe wij een echte geestelijke eredienst brengen en ons als een levende steen invoegen in de heilige tempel waarin God geëerd, aanbeden en gedankt wordt… en waarin we bidden voor elkaar en voor allen.

Voorbeden:

Voor onze afwezige zussen en broers, voor Antoon (knie-operatie morgen), voor een overleden buur die morgen begraven wordt… Voor de Wereldjongerendagen (WJD) en paus Franciscus die vandaag in het Mariaheiligdom van Paracida vol ontroering is voorgegaan en nogmaals uitgenodigd heeft tot relativering van geld, macht en genot en tot meer aandacht voor de echt armen.

(’t Was zweten vandaag, maar we hebben het allen overleefd !)

 NAAR TOP      INHOUDSOVERZICHT    

Woensdag 17 juli 2013

Liturgie:

Exodus 3,1-6.9-12  Brandende doornstruik; Mozes wordt gezonden

De Heer is barmhartig en welgezind

Mt. 11,25-27 Jezus prijst de Vader, die eenvoudigen inzicht geeft

Woord van de avond: 1 Kor. 3, 1-4

1 Maar het was mij destijds niet mogelijk, broeders, tot u te spreken als waart gij reeds geestelijk en niet langer egoïstisch. In Christus waart gij nog zo jong! 2 Melk moest ik u geven, geen vaste spijs; die kondt gij nog niet verdragen. 3 Zelfs nu kunt gij het niet, want gij laat u nog altijd leiden door zelfzucht. Of is het geen uiting van egoïsme en kleinmenselijk gedrag, dat er onder u na-ijver en twist voorkomt? 4 Als de een zegt: `Ik ben voor Paulus', en de ander: `Ik voor Apollos,' zijt gij dan niet al te menselijk?

Bezinning

De Korinthische christenen blonken uit in pretentie op hun ‘geestelijke’ (charismatische) gaven. Ze hadden die pretentie al wat gemeen met hun medeburgers… Maar Paulus zag dat ze een van de fundamenten van het christelijk leven onvoldoende bezaten. En een van de voornaamste basiskenmerken is: de broederliefde, de liefde tot de medemens, vooral binnen de groep van christenen. Ook in ons eigen midden, onze gebedsgroep, ons huisgezin, onze buurt, parochie, gemeenschap enz… blijft het woord van de Heer: Hieraan moeten de mensen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn, aan de liefde die je hebt voor elk-ander…

Weg dus de kritiek op onze broer of zus, weg met het geroddel, de aanmerkingen op iemand gedrag… Het zijn de herders die de juiste aanpak moeten hebben voor echt storend gedrag, maar wij moeten positief naar elkaar gericht zijn opdat de Heer in ons midden zijn werk kan doen. (Hierboven foto van Jongerendagen in Brazilië tijdens de Missieweek: “Gaat en maakt leerlingen bij alle naties”. Foto Selina De Maeyer)

Intenties

Naast de voorbeden voor de zieken die aan onze intenties werden toevertrouwd, bidden wij voor het ontvoerde echtpaar in Jemen, onze Jongeren op de WereldJongerenDagen  en voor de bisschoppen en de paus en alle begeleiders… Mogen deze jongerendagen een zegen worden voor de jongeren zelf en voor onze kerkgemeenschappen…

Hiernaast: Vlaamse jongeren die deelnemen aan de zendingsweek (Foto’s van Selina De Maeyer).


   NAAR TOP   

   NAAR INHOUDSOVERZICHT    Woensdag 10/07/2013

Wo. 10 juli  Gent: Amelberga / Hasselt: Maria Amandina en gez. Martelaressen

Gen. 41, 55-57;42, 5-7a.17-24a  Jozef herkent zijn broers

Mt. 10, 1-7  De twaalf worden uitgezonden


Woord van de avond: Mat. 13, 47-50 (Het sleepnet)

47 Ook gelijkt het Rijk der hemelen op een sleepnet dat in de zee geworpen, vissen van allerlei soort bijeenbracht.

48 Toen het vol was trok men het op het strand; men zette zich neer om de goede vissen uit te zoeken en in manden te doen, de slechte echter werden weggeworpen.

49 Zo zal het ook gaan op het einde van de wereld: de engelen zullen uittrekken om de slechten tussen de rechtvaardigen uit te zoeken

50 en in de vuuroven te werpen. Daar zal geween zijn en tandengeknars.


Korte (?) bezinning

Het minste dat we kunnen zeggen in verband met deze verzen (overigens ook met de verzen 40-42) is dat Jezus ons wil wijzen op de dwingende keuzen die we te maken hebben in ons leven. Wij geloven niet in reïncarnatie; ons huidige leven is van beslissend en definitief belang. De Heer wil ons geluk en als een doorwinterd profeet houdt Hij ons leven en dood voor. De keuze is aan ons. Kies dus voor het leven, zegt God in het Oude Testament. Jezus’ woord klinkt niet anders. Wij moeten beantwoorden aan het doel waarvoor we geschapen zijn. Geen retro naar egoïsme en zelfvernietiging van het beeld van God waartoe we geschapen zijn.

Dit vraagt opnieuw op weg gaan met de Heer voor ogen. Met de inspraken van Gods Geest, met zijn leiding. Het vraagt van ons een voortdurende confrontatie met “wat wil God”, “welke keuze zou Jezus maken”. En dat gaat zowel over kleine als over grote beslissingen. De heilige Ignatius had daar een radicale beslissing genomen; Ik kies datgene waardoor grotere eer wordt bewezen aan God. En in die richting ligt ook ons grotere heil en dat van de wereld.


Ook tijdens de vakantie gaat de gebedsavond gewoon door. Met meer of minder aanwezigen. “Waar twee of meer in mijn naam samen zijn, daar ben Ik in hun midden”.


    NAAR TOP      NAAR INHOUDSOVERZICHT     

Woensdag 3/07/2013

Woord van de avond: 2 Kor. 9, 6-9

6 Bedenkt: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten.

7 Laat ieder wat hij in zijn hart besloten heeft, ten uitvoer brengen, zonder pijn en zonder dwang, want God houdt van een blijmoedige gever.

8 En God heeft de macht u met alle gaven te overstelpen, zodat gij altijd in alle opzichten van al het nodige voorzien, nog ruimschoots overhoudt voor elk goed werk.

9 Zo staat er ook geschreven: Hij heeft overvloedig gegeven aan de armen, zijn milddadigheid zal immer blijven. (Zie verder psalm 112)


Korte (?) bezinning

God heeft niet karig gezaaid als we het immense heelal beschouwen en stilaan trachten te bevatten met zijn miljarden zonnestelsels… En dat is dan nog maar de materiële schepping…

De boer zaait ook “ruimschoots”. Misschien ontkiemt niet al het graan, maar de kans is toch groter dan wanneer je maar graankorrel per graankorrel in de grond gaat steken…

Paulus is op bedeltocht, zoals weleer de Norbertijn, Werenfried van Straeten, de “Spekpater”. Paulus heeft beloofd de hongerlijdende christenen van Jeruzalem te helpen. Hij doet beroep op het hart van zijn christenen ‘uit het heidendom’. God heeft u zoveel gegeven, materiële en psychische gaven en ook op geestelijk vlak. Is Jezus niet voor u gekomen? Heeft Hij niet alles gegeven? Als een graankorrel gezaaid in de aarde heeft Hij zich volledig ontledigd…

Wij bidden Gods Geest om ons oog en ons hart zo ruim te maken dat we de nood zien waar Hij nze aandacht op wil richten, ook de geestelijke nood en dat we met de gaven die de Heer ons geeft er iets aan trachten te doen. Laten wij ook aan God geven wat God toekomt, van onze tijd (ook voor het gebed!) en laten wij in onze wederliefde tegenover de Heer ook niet karig zijn… Bidden wij om de gave van de bekering, onthechting en edelmoedigheid.


We werden gesticht door het voorval met het kleine meisje dat het Onze Vader trachtte te bidden te met wat hulp het tot een goed einde bracht… Gods Geest is aan ’t werk!


Vers 9 verwijst naar Psalm 112 (111), 9 Blijkbaar kende Paulus, als gewezen farizeeër, goed de Bijbel en bad hij vaak de psalmen. Hij wijst ons op het voorbeeld van iemand die overvloedig geeft en die in deze psalm wordt zalig geprezen…

1 Godlof! Gelukkig de man die de Heer vreest, diepe vreugde vindt in zijn geboden; 2 zijn stam zal sterk wezen op aarde, het geslacht der oprechten is gezegend. 3 Welvaart, voorspoed woont in zijn huis, zijn gerechtigheid trotseert de tijden. 4 Want de oprechten daagt licht uit het duister. Genadig, barmhartig, rechtvaardig. - 5 Zijn loon vindt de man die gul uitleent, naar betaamt orde stelt op zijn zaken; ,6 want hij staat voor immer onwrikbaar: de naam van de rechtvaardige blijft leven. 7 Opspraak heeft hij niet te duchten; vast verlaat zich zijn hart op de Heer. 8 Zijn standvastigheid is zonder vrees, aan het eind braveert hij zijn belagers! 9 Waar nood is geeft hij overvloedig: zijn gerechtigheid trotseert de tijden. En machtig verheft zich zijn hoorn.


    NAAR TOP      NAAR INHOUDSOVERZICHT    


Woensdag 26/06/2013

Woord van de avond: 2 Kor. 6,1-10

1 Als Gods medewerkers sporen wij u aan: zorg dat ge zijn genade niet tevergeefs ontvangt. 2 Hij zegt immers: Op de gunstige tijd heb Ik u verhoord, op de dag van het heil ben Ik u te hulp gekomen. Nu is er die gunstige tijd, vandaag is het de dag van het heil.

3 Wij geven niemand enige aanstoot, om ons ambt niet in opspraak te brengen. 4 In alle omstandigheden proberen wij ons te gedragen als dienaars van God door het standvastig verduren van ontberingen, nood en ellende: 5 slagen, gevangenschap, oproer, oververmoeidheid, gebrek aan slaap, te weinig eten. 6 Onze aanbeveling is: zuiverheid, inzicht, geduld, goedheid, en geest van heiligheid en ongeveinsde liefde, 7 het woord van de waarheid, de kracht van God zelf. Wij strijden en verweren ons met geestelijke wapens. 8 Eer en smaad, lof en laster zijn ons deel; wij zijn de bedriegers die de waarheid spreken, 9 de onbekenden die iedereen kent; wij sterven maar blijven leven, wij worden getuchtigd maar niet terechtgesteld; 10 wij treuren maar zijn altijd blij; wij zijn berooid en maken velen rijk, haveloos en de wereld is van ons.


Korte bezinning

We willen het hier vooral over de eerste twee verzen hebben. “zorg dat je zijn genade niet vruchteloos ontvangt”. Tevergeefs, zonder vrucht, zonder dat het echt iets kan uitwerken in jou. Op elk moment is het de gunstige tijd om iets te doen met de genade, die God ons geeft, met de tekenen, de bijstand, de goede raad, de vermaningen, de inspraken, de waarschuwingen, de aansporingen, de inspiratie… Er iets mee doen. Dat begint met dit woord van vanavond: er straks, er morgen iets mee doen.

Wij weten dan dat de Heer ons nabij is, dat Hij “er is”, voor ons, voor jou, voor mij… en wanneer we met die genade van zijn nabijheid (het bewust worden van zijn nabijheid), wanneer xe daar iets mee doen gaan we leven vanuit vertrouwen, ook als de dag van morgen iets onaangenaams bevat, en beproeving, een treurig nieuws… Wij zullen dan vertrouwen scheppen uit het woord, uit de genade die God ons geeft. We vernemen dan van Paulus dat Hij doorheen alles heen, het blijde en het pijnlijke toch altijd maar blijft vertrouwen dat hij de weg gaat die de Heer hem aangewezen heeft, en zijn taak zo goed mogelijk volbrengt.

God heeft met ons een verbond gesloten en Hij laat ons niet in de steek. We leerden dat vanuit de lezing uit de Eucharistie van vandaag Genesis 15,1-12.17-18.


Mededeling
Zaterdag is het Emmaüsdag in Tielt  ! Dont’t forget !

“Zoals we sinds november vorig jaar aangekondigd hebben (zie JL nov/dec) gaat zaterdag aanstaande onze KCV-Emmaüsdag (voorheen 'vormingsdag) door in huis Tabor, Tielt.

We zijn dankbaar dat KCV-jongeren- en volwassenenwerking hier tot samenwerking komen. Reden temeer om aanwezig te zijn en uw groepen daartoe te motiveren.

Deze week hebben we nog een laatste kans daarvoor. We kunnen twee sprekers horen rond ons jaarthema: 'Geloof, breng mensen bij Mij'. Mgr Jan Dumon en Mgr Daniël Verstraete, beiden Vlamingen. De eerste in dienst van de hele Wereldkerk, de tweede in dienst van de Zuid-Afrikaanse Kerk. Het belooft boeiend te worden. We zingen en bidden en vieren eucharistie. Er is gelegenheid tot aanbidding, intercessie en biecht. Pick-nick meebrengen, drank is ter plaatse voorzien.

Hartelijk welkom!” Voor het IDT, Marc Meirsman


    NAAR TOP      NAAR INHOUDSOVERZICHT    


Woensdag 19/06/2013

Woord van de avond: Matheüs 12,9-12
9 Zijn weg vervolgend ging Hij naar hun synagoge 10 en trof daar een man aan met een verschrompelde hand. Ze stelden Hem nu deze vraag: 'Mag men op sabbat genezen?' Hun bedoeling was Hem te kunnen aanklagen. 11 Hij antwoordde hun: 'Wie van u die maar een schaap heeft, zal dat niet grijpen om het uit een kuil te halen, ook wanneer het op sabbat daarin gevallen is? 12 En wat betekent nu een schaap vergeleken bij een mens! Het is dus geoorloofd op sabbat goed te doen.' (13 Daarop zei Hij tot de man: 'Steek uw hand uit.' Hij stak ze uit en ze werd weer even gezond als de andere.)


Kleine bezinning

Minstens twee lessen geeft Jezus ons met dit woord. Het eerste is een waarschuwing tegen het fundamentalisme en het formalisme (die vaak veel met mekaar te maken hebben). Echte godsdienstigheid is niet gewoon God dienen volgens de letter, maar volgens de geest en met het hart. “Dit volk dient mij met de lippen, maar niet met het hart”. De andere les waar we deze gebedsavond toch vooral rond gebeden hebben en die de Heer ons waarschijnljk vooral wilde leren: God dienen omvat ook de dienst aan de medemens. Daarvan geeft Jezus ons hier een prachtig voorbeeld en zo begrepen wij het ook dat wij God niet enkel dienen met lofgebed (hoe belangrijk dat ook is als taak voor de gelovige) maar dat we Hem ook moeten dienen met onze handen, onze tijd, onze aandacht ook te schenken aan de mens in nood die de Heer onder onze aandacht tracht te brengen…


Voorbeden

Wij vergaten niet onze zussen en broers en onze zieken en de mensen die op ons gebed rekenen of die we in ons hart dragen…
Speciaal baden we deze avond voor de broer van Martine die overleden is.

We bidden voor onze huwelijksjubilarissen José en Oswald. Van harte gefeliciteerd. En spoedig volledig herstel voor Louisa.


Verpozing achteraf met de aanwezigen


INHOUDSOVERZICHT    NAAR TOP


Woensdag 12/06/2013

Woord van de avond: Brief van Jakobus 5,7-8

7 Hebt dus geduld, broeders, tot de komst van de Heer. De boer die uitziet naar de kostelijke vrucht van zijn land, kan alleen maar geduldig wachten, totdat de winter - en voorjaarsregens gevallen zijn. 8 Gij moet ook geduldig zijn, en moedig, want de komst van de Heer is nabij.


Kleine bezinning

Van de eerste christenen verstaan we goed dat sommigen (velen?) van hen ongeduldig en onzeker begonnen te worden door het ‘uitblijven’ van de Heer. Hij zou immers spoedig weerkeren. Heb eens wat geduld, schrijft Jakobus, een boer gaat ook niet aan het kleinste groentensprietje rukken om het zo vlug mogelijk boven te krijgen. Geduld! En moed! Laat je toch niet te vlug ontmoedigen en blijf je inspannen om voorbereid te zijn als de Heer komt, zelfs als Hij nog lang wegblijft… Het lange wachten van de verstandige bruidsmeisjes: ze dommelen wel eens in slaap maar hun lampen zijn gereed voor als de bruidegom komt.

Wij kunnen onze situatie daarmee vergelijken. Het aantal ‘misgangers’ wordt almaar kleiner; kerken sluiten en parochies fusioneren… De media kleineren de (katholieke) gelovigen; ze verdoezelen nauwelijks hun afkeer van de (katholieke) kerk; vedetten gaan er groot op dat ze de kerk de rug toekeerden (anders zou er een smet op hen kleven…)… En uw krant en zelfs in de lezersbrieven van kerkelijke publicaties komt kerkkritiek ruim aan bod… We beginnen te wankelen… “Heer, raakt het u niet dat we vergaan?” “Kleingelovigen!” De Heer komt, op het einde. Maar we moeten Hem ook aanwezig weten in ons hart als gelovigen, we moeten Hem aanwezig zien in de nood van anderen, zijn sterke aanwezigheid ervaren in de Eucharistie, en in zijn Woord, ook in het woord van deze avond. Zijn aanwezigheid verdrijft de twijfel en het ongeduld. Hij woont in het diepst van uw hart en in onze gelovige samenkomst rondom Hem! Geduld dus, én moed, vanuit die beleefde aanwezigheid waarin wij ons willen oefenen om die genade niet de verliezen. Wij aanbidden U, Heer, waar Gij U openbaart, ook in de stilte van ons hart en de drukte van de dag, ook midden de storm op het meer…


Voorbeden

Wij vergaten niet onze zussen en broers en onze zieken en de mensen die op ons gebed rekenen of die we in ons hart dragen…


Mededelingen

Voel je aangesproken door de uitnodiging van Pierre, de verantwoordelijke van de KCV in Gent

1° Om mee te werken in een werkgroep die de volgende Pinksterviering (in Gent!) gaat voorbereiden

2° Om deel te nemen vanuit de gebedsgroep aan de samenkomst van de Emmaüsgroep (dragende leden van de gebedsgroep)


    NAAR TOP      NAAR INHOUDSOVERZICHT     

Woensdag 5 juni 2013 (Vrijdag 7 mei: Feest van het Heilig Hart! Gebed van toewijding o.m. op  website van  www.geloofenleven.be onder Bedevaarten / Paray 2 )


Woord van de avond

Rom. 14,9-12 (+ 13)

9 Daarvoor is Christus gestorven en weer levend geworden: om Heer te zijn over doden en levenden. 10 Met welk recht veroordeelt gij uw broeder? En gij, waarom kleineert gij uw broeder? Allen zullen wij verschijnen voor de rechterstoel van God. 11 Want er staat geschreven: Zowaar Ik leef, zegt de Heer, voor Mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God lofprijzen. 12 Zo zal dan ieder van ons rekenschap moeten afleggen voor zichzelf. (13 Laten wij dus voortaan elkander niet veroordelen, maakt liever het voornemen uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven).


Korte bezinning

Onze tekst ligt ingebed in allerlei vermaningen of aansporingen van Paulus om echt in de liefde te zijn, verdraagzaam, de eenheid helpen bewerken… en dit vanuit dat meesterwoord uit Rom. 12,1-2 dat we helemaal aan God toegewijd moeten zijn. Vanuit dat toebehoren aan God moeten wij zelf (zoals Hij) in de liefde leven. Mensen die zwak zijn, die er een wat afwijkende mening op nahouden enz… toch liefhebben, niet veroordelen (‘het oordeel is van God’). We moeten op de eerste plaats trachten zelf te beantwoorden aan wat God van ons verlangt en vooral  trachten geen aanstoot of ergernis te geven.


Voorbeden

Wij baden vooral voor zuster Marcella die ernstig ziek is. Voor de contemplatieve zusters van Opgrimbie die de rijke Vlaamse traditie van de Kartuyses komen voortzetten en een zegen zijn voor de mensheid.

Verder herstel van Louisa, zegening voor de andere zussen en broers…

Mededelingen (ben ik vergeten, sorry)


    NAAR TOP      NAAR INHOUDSOVERZICHT     


Woensdag 29 mei 2013 Morgen Sacramentsdag !

Woord van de avond Lk.8,16-18

Niemand steekt een lamp aan om die onder een schaal te verbergen of onder een rustbank te zetten, maar hij plaatst ze op een standaard, opdat al wie binnenkomt het licht kan zien. 17 Niets is verborgen dat niet openbaar gemaakt, niets geheim dat niet bekend zal worden en aan het licht zal komen. 18 Let dus op, hoe gij luistert. Aan wie heeft zal gegeven worden; maar wie niet heeft: zelfs wat hij meent te hebben zal hem nog ontnomen worden.


Korte bezinning

Als ze in hun huizen gingen slapen zette men vaak het olielampje onder een omgekeerde korenmaat (een wat hogere ronde doos) zodat het lampje zachtjesaan uitging. En dat wil Jezus nu juist niet met ons geloven in God en dus op weg gaan met God. Hij wil dat ons geloof ons leven zou doordringen zodat het op zich al een getuigenis is… “opdat al wie binnenkomt het licht kan zien”.

God houdt van u (we vieren morgen Sacramentsdag!) en het is goed dat je je daarvan bewust blijft en er dn ook naar leeft; maar God houdt ook van elk ander mens en wellicht moet jij dat aan die anderen kenbaar maken door je leven en soms door je expliciete woordgetuigenis (dat zeer eenvoudig mag zijn)… Als je niet leeft naar je geloof en je geloof egoïstisch verbergt… wordt het zwak, het verdort en leidt een bloedarmoedig bestaan. Ben je dan nog wel gelovig?


Voorbede

- Dank voor geslaagde operatie en gebed voor spoedig herstel van Louisa

- Voor de herder van ons bisdom en voor allen die zich inzetten voor de kerk in ons bisdom


Mededelingen

- Morgen Sacramentsdag. In ‘Cara Nova o Maria’ (Gentbrugge) is er doorlopende aanbidding.

- Voor volgende zondag, SACRAMENTSZONDAG worden alle parochies en kloosters over de hele wereld uitgenodigd om in dit ‘Jaar van het Geloof’ samen met de paus Eucharistische Aanbidding te houden tussen 17 en 18 uur.

- Maandag is het Cenakelavond (geen genezingsdienst)    NAAR TOP      NAAR INHOUDSOVERZICHT    


Woensdag 22/05/2013  H. Rita van Cascia, patrones van de hopeloze zaken

Woord van deze avond Kol. 3,12-15

Kol.3,12 Doet dat aan, als Gods heilige en geliefde uitverkorenen, tedere ontferming, goedheid, deemoed, zachtheid en geduld. 13 Verdraagt elkander en vergeeft elkander, als de een tegen de ander een groef heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet ook gij vergeven. 14 Voegt bij dit alles de liefde als de band der volmaaktheid. 15 En laat de vrede van Christus heersen in uw hart; daartoe zijt gij immers geroepen als leden van een lichaam. En weest dankbaar.


Kleine bezinning

Het moet ons blij maken dat wij Gods heilige en geliefde uitverkorenen zijn, en dit uit pure genade. Daarom hebben we de verantwoordelijkheid om op God te gelijken door tedere ontferming tegenover al wie zwak is en machteloos, verdrukt… We worden opgeroepen tot goedheid, nederigheid (is God niet nederig zoals Hij smeekt om de genegenheid van ons, zwakke schepselen, en Hij maakt zich tot bedelaar omdat Hij ons geluk op het oog heeft). Zachtheid en geduld kunnen wij zien als navolging van Christus… Dan worden wij verder uitgenodigd tot verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid, opnieuw als navolging van God, vooral omdat wijzelf zoveel verdraagzaamheid en vergeving van God ontvingen. Over heel ons handelen en onze gezindheid moet als een gordel de liefde zijn, onze diepste bezieling, ons diepste verlangen ook… omdat God liefde is en Jezus het ons als zijn grootste gebod meegaf… Dan moeten we verder de vrede koesteren in ons hart, ons aanvaard en geborgen weten in Gods vaderlijke liefde, Jezus’ herderlijke zorg, en in de altijd aanwezige bescherming van de Heilige Geest.

Tot slot: weest dankbaar! Spreek vandaag maar uw dankbaarheid uit tegenover de Drieëne God en… waarom niet? Ook tegenover je medemensen… Weest dankbaar!


Voorbeden

We baden voor Louisa /  We danken voor de (eindelijk) gevonden woonst / We danken voor de Pinksterviering in Aarschot en de inbreng van Jonge Christenen (Lees HIER verslag van Magda en Ria ) / We danken voor de voorbije (19de) iconencursus..    NAAR TOP      NAAR INHOUDSOVERZICHT    
Woensdag 15/05/2013
Nadat we de noveen van de H. Geest samen baden hebben we nog enige liederen tot de H. Geest gezongen en daarna een sterke lofprijzing om de verrezen Heer, verheerlijkt bij de Vader en aanwezig in ons midden.


Woord van de avond: Lucas 9,1-6

1 Hij riep de twaalf bijeen en gaf hun macht en gezag over alle boze geesten en de kracht om ziekten te genezen. 2 Daarop zond Hij hen uit om het Rijk Gods te verkondigen en genezingen te verrichten. 3 En Hij vermaande hen: ' Neemt niets mee voor onderweg: geen stok, geen reiszak, geen voedsel en geen geld; niemand van u mag dubbele kleding hebben. 4 Als ge een huis binnengaat, moet ge daar blijven en vandaar weer afreizen. 5 Als men u ergens niet ontvangt, verlaat dan die stad en schudt het stof van uw voeten, als een getuigenis tegen hen. ' 6 Toen gingen ze op weg en trokken van dorp tot dorp, terwijl zij overal de Blijde Boodschap verkondigden en genezingen verrichtten.


Kleine bezinning

Zoals Hij die leerlingen zond, zo zendt Hij ook ons uit, midden in de wereld om door ons woord en vooral door ons leven, onze aanwezigheid tussen de mensen en onze manier van leven, te getuigen van Gods liefde en van wat God ook vandaag reeds aan mensen wil doen aan genezing, bevrijding, nabijheid, vriendschap, vriendelijkheid, hulp… Gods heilige Geest wil onze Bijstand zijn: wil ons bewust maken van Jezus’ aanwezigheid (‘Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons niet alleen’), wil ons inspireren en blijvend uitnodigen om in ons doen en laten getuigen te zijn van Jezus, te geloven in de kracht en de gaven waarmee Hij ons toerust… Als we meer leven vanuit de aanwezigheid van de verrezen Heer zal het Goede Nieuws ook aan de mensen vandaag in kracht gebeuren.


Mededeling: op Sacramentsdag is er heel de dag aanbidding van het H. Sacrament in het Gebedshuis ‘Cara Nova o Maria’ in Gentbrugge.


Woensdag 8/05/2013 Vooravond Hemelvaartsdag

Woord van de avond: 1 Petrus 4,7-11

7 Het einde van alle dingen is nabij. Weest dus bezonnen en nuchter opdat gij kunt bidden. 8 Beoefent vooral de onderlinge liefde met volharding, want de liefde bedekt tal van zonden. 9 Betoont elkander gastvrijheid zonder morren. 10 Dient elkaar, als goede beheerders van Gods veelsoortige genade, met de gaven, zoals ieder die heeft ontvangen: 11 wie spreekt, moet beseffen dat hij Gods woorden spreekt; wie een dienst verricht, wete dat God het is die hem kracht verleent. Dan zal God in alles worden verheerlijkt door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de macht in de eeuwen der eeuwen. Amen.


Kleine bezinning:

Wij leven in deze wereld maar zijn niet van de wereld.  We moeten met het aardse omgaan, er niet in opgaan. Ons vaderland is in de hemel vanwaar we Christus verwachten…

Wees dus nuchter,, weet alles te relativeren, het in verband te brengen met Christus en het te beschouwen vanuit Gods standpunt. Het voornaamste blijft op God gelijken door de liefde, wij zijn immers kinderen van God, die Liefde is. Beoefen vooral de onderlringe liefde, betoon elkaar gastvrijheid, dien elkaar met de gaven die God u gegeven heeft, kleine of grote, gebruik ze voor de opbouw van uw medemens en de Jezusgemeenschap.  Beschouw die gaven en talenten niet als uw persoonlijk bezit, maar als u toevertrouwd door God. Wees een goede rentmeester. Dan zal God in alles verheerlijkt worden door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht in de eeuwen der eeuwen. Amen.    NAAR TOP      NAAR INHOUDSOVERZICHT     
ZALIG HOOGFEEST VAN HEMELVAART

P.S. Vrijdag (10 mei) begint de Pinksternoveen.
Om 19.30u. Eucharistie in Don Bosco met Mgr. Luc Van LooyWoensdag 25/04/2013 Mededelingen door Magda (Please:  Noteren in je agenda !)

Beste zussen en broers,

Zaterdag 20 april 2013 heb ik onze gebedsgroep vertegenwoordigd op de diocesane raad van de KCV bisdom Gent, waartoe 18 gebedsgroepen behoren.
Omdat we als  charismatische gebedsgroep daar mee verbonden zijn, geef ik jullie graag de uitnodigingen mee.
Een klein doordenkertje uit het onderricht van Pierre Decaluwé, de verantwoordelijke voor de KCV bisdom Gent:
“Vroeger ging de wereld naar de Kerk, nu moet de Kerk naar de wereld gaan.”

- Vrijdag 10 mei, 19u30, nodigt Mgr Van Looy ons uit voor de opening van de Pinksternoveen. Don Bosco St.-Denijs-Westrem.

De Pinksternoveen  is een officiële kerkelijke noveen voor ieder christen.
De boekjes zijn pas eind april beschikbaar .

- Op woensdag 15 mei zullen wij in de Eucharistie en dan in de  gebedsavond speciaal het noveenboek gebed bidden .

- Pinkstermaandag 20 mei is er de Pinksterviering te Aarschot waar MGr Leonard in voorgaat.
DE bus vertrekt in Don Bosco ST Denijs-Westrem. Op de speelplaats om 7u30, 15€ en voor 13mei te verwittigen . Per gebedsgroep wordt het geld en de namen verzameld en onder enveloppe bij opstap afgegeven.
Assenede vertrek 7u.

- Aan alle gebedsgroepen van ons bisdom wordt gevraagd om in  de week van 27/5 tot 2/6 te bidden voor de Kerk in ons bisdom Gent.  Bidden voor de Bisschop, priesters, diakens, religieuzen, leken, voor  de zending  en evangelisatie, voor…
Voor ons zal dit in de  gebedsavond  van 29 mei zijn.  Ook het woord van die avond onderscheiden . Er wordt gevraagd het ontvangen Woord van die  avond aan de Pierre door te sturen. Al die woorden van de Heer uit de groepen, worden dan in een mooie verjaardagswens aan de bisschop doorgestuurd.

- Op 3 juni is er een Cenakelavond te Oostakker, 19u30. (geen genezingsdienst) Voor de toekomst zullen de cenakelavonden op koude donkere winteravonden niet meer doorgaan.

- Op 23 juni is er een dienst van genezing in  Don Bosco, namiddag 14u30.

- Tot slot: eens gegrepen door de Heer, vliegen we naar Hem toe, blijven wij in eenheid en trouw, ook naar zending en evangelisatie toe.

- Dank voor uw “zijn “ in onze gebedsgroep,

Magda    NAAR TOP      NAAR INHOUDSOVERZICHT   Woensdag 9/01/2013 In de hand van de Vader

Uit de liturgie:            

- 1 Joh 4,11-18 God is liefde; wie in de liefde woont, woont in God en God is met hem… De volmaakte liefde drijft de vrees uit… - Mk 6,45-52 Meenden dat het een spook was en schreeuwden het uit… Maar onmiddellijk begon Hij met hen te spreken enz. ei hun: “Weest gerust, Ik ben het,. Vreest niet.”… Zij waren niet tot inzicht gekomen, maar hun geest was verblind.


Woord van de avond:

- Sir. 33,13 Als leem, dat de pottenbakker in zijn hand heeft om het te boetseren naar zijn welbehagen: zo zijn de mensen in de hand van hun Maker, die aan ieder geeft naar zijn beslissing.

- Joh. 10, 27-29 Mijn schapen luisteren naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. 28 Ik geef hun eeuwig leven; zij zullen in eeuwigheid niet verloren gaan en niemand zal ze van Mij wegroven. 29 Mijn Vader immers, die ze Mij gegeven heeft, is groter dan allen; en niemand kan iets uit de hand van mijn Vader roven.  


Enige commentaar bij bovenstaande woorden: : De spoken van onrust, opwinding, angst, onzekerheid mogen ons niet zo aangrijpen dat we de echte werkelijkheid uit het oog verliezen, nl. de Heer van ons leven die zegt: Heb geen schrik, Ik ben het… Volmaakte liefde drijft de vrees uit. Gij zijt in de hand van de Vader en niemand kan iets uit de hand van mijn Vader roven… tenzij gij zelf buiten die hand gaat wandelen… Gij zijt van God, zoals ieder mens, en als kinderen van God moeten wij ook zorg dragen voor zijn andere kinderen die wij ontmoeten.    NAAR TOP      NAAR INHOUDSOVERZICHT