GELOOF en LEVEN  
HOME

INHOUD

  TERUG NAAR INHOUDSOVERZICHT      


In dit vervolg op Paray-le-Monial lees je:

- 8 Teksten uit Eucharistieviering van het Heilig Hart-feest

- 9 Litanie tot Jezus' H.Hart

- 11 Gebeden en bezinningen rond Jezus' Liefde

- 12  Persoonlijke toewijding aan Jezus’ Heilig Hart  

- 13 Toewijding van uw gezin aan Jezus’ Heilig Hart


8 Eucharistieviering op het Feest van het Heilig hart van Jezus

(derde vrijdag of derde zondag na Pinksteren)

Openingsgebed

God, nooit heeft Uw hart zo luid gesproken als uit de zijdewonde van Uw Zoon.
Leer ons verstaan dat wie bemint, zichzelf moet geven
en dat Uw liefde de kern moet worden van ons bestaan.
Door Christus, onze Heer.

Eerste lezing Ezechiël 34, 11-16

Zo spreekt de Heer God: Ik zoek mijn kudde op en bezoek mijn eigen schapen.

Zoals een herder omziet naar zijn kudde, en zich onder zijn schapen begeeft wanneer ze verstrooid zijn, zo zal Ik omzien naar Mijn schapen en ze in veiligheid brengen, hoe ver ze ook afgedwaald zijn ten gevolge van mist en nevel.

Ik breng ze bijeen uit alle volken en drijf ze samen uit alle landen, om ze te voeren naar hun eigen grond; Ik zal ze laten weiden op Israël's bergen, in hun eigen dalen en bewoonde streken. Ik zal ze weiden op vette grond; hoog op de bergen is hun weideland; daar kunnen ze rusten en grazen op grasrijke grond en vette weiden, op de bergen van Israël.

Ik zal Mijn schapen weiden, Ik zelf zal ze laten rusten, spreekt de Heer God.

De verdwaalde schapen ga Ik zoeken, de verstrooide schapen bijeenbrengen; de gewonde dieren verbinden, de zwakke weer krachtig maken, en passen op de gezonde en sterke dieren; Ik zal ze laten weiden in overvloed.

Tussenzang Ps. 23 (22), 1-3a, 3b-4, 5,6

Antifoon: De Heer is mijn Herder, niets kom ik tekort.

De Heer is mijn Herder, niets kom ik tekort;
Hij laat mij weiden op groene velden.

Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
Hij geeft mij weer frisse moed.

Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden
omwille van Zijn Naam.

Al voert mijn weg door donkere kloven,
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.

Uw stok en Uw herdersstaf
geven mij moed en vertrouwen.

Gij nodigt mij aan Uw tafel
tot ergernis van mijn bestrijders.

Antifoon: De Heer is mijn Herder, niets kom ik tekort.

Tweede lezing Romeinen 5,5-11

Broeders en zusters, Gods liefde is in ons hart uitgestort door de H. Geest die ons werd geschonken. Want Christus is voor goddelozen gestorven op de gestelde tijd, toen wijzelf nog geheel hulpeloos waren.

Men zal niet licht iemand vinden die zijn leven geeft voor een rechtvaardige, al zou misschien iemand in een bepaald geval dit van zich kunnen verkrijgen.

God echter bewijst Zijn liefde voor ons juist hierdoor dat Christus voor ons is gestorven toen wij nog zondaars waren.

Des te zekerder zullen wij ontkomen aan de toorn nu wij eenmaal gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, dank zij Hem.

Toen wij vijanden waren zijn wij met God verzoend door de dood van Zijn Zoon; des te zekerder zullen wij, eenmaal verzoend, gered worden door Zijn leven.

En dat niet alleen: nu reeds juichen wij in God door Jezus Christus onze Heer door wie wij verzoening hebben ontvangen.

Evangelie Lucas 15,3-7

In die tijd hield Jezus de Farizeeën en Schriftgeleerden deze gelijkenis voor:

" Wanneer iemand onder u honderd schapen heeft en er één van verliest, laat hij dan niet de negenennegentig in de wildernis achter om op zoek te gaan naar het verlorene totdat hij het vindt?

En als hij het vindt legt hij het vol vreugde op zijn schouders en hij gaat naar huis, roept zijn vrienden en buren bij elkaar en zegt hun: deelt in mijn vreugde, want mijn schaap dat verloren was geraakt heb ik gevonden.

Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die zich bekeert, dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben."

Voorbeden
Bidden wij nu tot God onze Vader, wiens liefde voor ons zichtbaar werd in de menselijke gestalte van Zijn Zoon Jezus:

- Voor onze kerkgemeenschap,
dat wij als mensen van vlees en bloed in het volle leven van elke dag getuigen van Jezus' liefde voor alle mensen.

- Voor de eenzamen van onze tijd,
dat zij niet ontgoocheld zijn, maar gevoelig blijven voor de attentie van ieder goed mens.

- Voor de zieken en gehandicapten,
dat zij beseffen welke deugddoende invloed zij uitoefenen op hun omgeving door een optimistische levenshouding.

Goede Vader, de boodschap van Uw Zoon Jezus is een boodschap van vergeving en bekering voor ieder van ons.
Zijn aanbod willen wij beantwoorden, vandaag en alle dagen van ons leven.

Gebed over de gaven
Heer, wij hebben geen woorden om te zeggen hoe groot en hoe diep de liefde is, die Gij ons hebt betoond in Jezus.
Aanvaard dan deze gaven, die Hij in onze handen heeft gelegd: de kelk tot vergeving van de zonden en het brood voor ons gebroken opdat wij zouden leven.

Prefatie van het heilig hart van Jezus

Heilige Vader, machtige eeuwige God,
om recht te doen aan uw heerlijkheid,
om heil en genezing te vinden
zullen wij U danken altijd en overal.

Gij hebt Uw eerstgeboren Zoon gegeven,
wij hebben Hem geslagen aan het kruis
en met een lans doorstoken,
en uit Zijn open hart
stroomde het levend water van Uw liefde.

Een toevlucht is Zijn hart
voor hen die zich tot U bekeren,
een bron van vrede, licht en vuur
voor allen die U zoeken.

Daarom, met alle engelen machten en krachten,
met allen die staan voor uw troon,
loven en aanbidden wij U
en zingen U toe vol vreugde:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van zijn heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.Slotgebed
Heer, Gij hebt in deze heilige viering geopenbaard
hoezeer wij U ter harte gaan.
Om onze zonden
heeft Uw Zoon de dood aanvaard.
Zijn goedheid
kende slechts de volle maat,
opdat wij leven zouden hebben
in overvloed.


  TERUG NAAR INHOUDSOVERZICHT           TERUG NAAR THUISPAGINA  


9. LITANIE VAN HET HEILIG HART

Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons. Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader,
ontferm U over ons
God Zoon, Verlosser van de wereld,
ontferm U over ons
God, heilige Geest,
ontferm U over ons
Heilige Drievuldigheid, één God,
ontferm U over ons
Hart van Jezus, Zoon van de eeuwige Vader,
ontferm U over ons
Hart van Jezus, door de heilige Geest in de schoot van de Moedermaagd gevormd,
Hart van Jezus, wezenlijk verenigd met het Woord van God,
Hart van Jezus, oneindige majesteit,
Hart van Jezus, heilige tempel van God,
Hart van Jezus, woontent van de Allerhoogste,
Hart van Jezus, huis van God en poort van de hemel,
Hart van Jezus, gloeiende oven van liefde,
Hart van Jezus, schatkamer van gerechtigheid en van liefde,
Hart van Jezus, vol goedheid en liefde,
Hart van Jezus, onpeilbare diepte van alle deugden,
Hart van Jezus, alle lofprijzingen overwaardig,
Hart van Jezus, koning en middelpunt van alle harten,
Hart van Jezus, waarin andere schatten zijn van wijsheid en van wetenschap,
Hart van Jezus, waarin de Godheid in alle volheid woont,
Hart van Jezus, waarin de Vader zijn welbehagen heeft gesteld,
Hart van Jezus, dat ons allen deelgenoot hebt gemaakt van uw oneindige rijkdom,
Hart van Jezus, verlangen van de eeuwige heuvelen,
Hart van Jezus, geduldig en groot in de barmhartigheid,
Hart van Jezus, mild voor allen, die U aanroepen,
Hart van Jezus, bron van leven en van heiligheid,
Hart van Jezus, verzoening voor onze zonden,
Hart van Jezus, van versmadingen verzadigd,
Hart van Jezus, om onze misdaden gebroken,
hart van Jezus, gehoorzaam geworden tot de dood,
Hart van Jezus, met een lans doorstoken,
Hart van Jezus, bron van alle troost,
Hart van Jezus, ons leven en onze verrijzenis,
Hart van Jezus, onze vrede en onze verzoening,
Hart van Jezus, slachtoffer voor de zondaars,
Hart van Jezus heilige van hen, die op U hopen,
Hart van Jezus, hoop van hen, die in U sterven,
Hart van Jezus, hoogste vreugde van alle heiligen,
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,
spaar ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,
verhoor ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,
ontferm U over ons.
Jezus, zachtmoedig en nederig van Hart,

Maak ons hart gelijkvormig aan uw Hart.

Laat ons bidden.
God, in het Hart van uw Zoon,
dat om onze zonden gewond werd,
schenkt Gij ons genadig
de rijkdom van uw liefde.
Geef dat wij Hem
onze eerbiedige hulde brengen
en zo onze plicht tot passend eerherstel vervullen.
Door Christus onze Heer.


  TERUG NAAR INHOUDSOVERZICHT           TERUG NAAR THUISPAGINA  11 GEBEDEN EN BEZINNINGEN ROND JEZUS' LIEFDE

AANBIDDING – VERERING VAN HET H.HART VAN JEZUS 13-14 maart 2004

Overweging "Liefde is Gods parel en van onschatbare waarde"

Ik hou van je
-zegt God.
Ik heb het je al vaak verteld,
maar Ik kan er gewoonweg
niet over zwijgen,
zo kostbaar ben je voor Mij.

Ik heb er alles voor over
om een stukje van Mijn liefde
aan jou te kunnen geven,
en Ik hoop en bid
dat jij ook van Mij wilt houden,
met heel je hart.
Misschien zal je omgeving
je verbondenheid met Mij
niet begrijpen,
maar weet dan
dat Mijn vriendschap voor jou
elke storm zal trotseren
en dat mijn tederheid
mooier is dan de prachtigste parel.

uit: Erwin Roosen, Een vuurwerk van tederheid, P. 116

God, Gij draagt op uw hand, alles wat ademt, alle wat leeft.

Wij danken U ook voor het goede dat wij mogen doen,
voor ons werk, en voor het geluk
dat wij aan anderen mogen geven.

God van de mensen,
wij prijzen U om de edelste mens,
die deze wereld ooit heeft voortgebracht:
Jezus Christus, uw Zoon.
Hij heeft ons voorgedaan ,
hoe wij moeten leven en sterven.
Hij heeft ons geleerd wat goedheid is en trouw,
gehoorzaamheid en liefde.

Samen met de verrezen Heer
en met allen die in Hem geloven,
willen wij U danken , loven en prijzen.

Jo Bolscher

Overweging voor de nacht.

Met U zijn er geen verten meer
en alles is nabij.
Des levens aanvang glinstert weer,
geen gisteren en geen morgen meer,
geen tijd meer en geen uren,
geen grenzen en geen muren;
en alle angst voorbij,
verlost van schaduw en van schijn,
wordt pijn en smart tot vreugde verheven!
Hoe kan het zo eenvoudig zijn!
Hoe kan het leven hemel zijn,
met U, o kern alle dingen.

uit: Felix Timmermans, Adagio

Voorbeden – God laat niemand van ons alleen.

Voor allen die tastend God zoeken
dat ze Hem vinden.

Voor hen die menen God te bezitten
dat ze Hem zoeken.

Voor allen die de toekomst vrezen, dat ze vertrouwen.
Voor hen die mislukt zijn
dat ze nieuwe kansen krijgen.

Voor allen die twijfelen
dat ze niet vertwijfelen.

Voor hen die verloren lopen
dat ze een thuis vinden.

Voor de eenzamen
dat ze een mens ontmoeten.

Voor allen die hongeren, hoe dan ook,
dat ze verzadigd worden.

Voor hen die verzadigd zijn
dat ze leren te delen.

Voor de machtigen
dat ze kwetsbaarheid begrijpen.

Voor allen die in deze wereld leven
tussen hoop en vrees
en voor onszelf
bidden wij tot God:

bevrijd ons van de vrees
en van de valse zekerheid
en geef ons alles
wat goed voor ons is
door Christus, onze Heer.

F. Cromphout

Verlatenheid - Het kruis

Wanneer wij ons alleen en verlaten voelen,
dan beseffen we, dat we niet meer thuis zijn in ons eigen huis,
maar in het huis van Jezus en Maria.

Wanneer de schaduw van het kruis onze vrede driegt te verstoren,
geef ons dan de kracht Heer,
om die beproeving onmiddellijk in liefde te aanvaarden.
Want de zon van Uw aanwezigheid moet
zonder onderbreking in onze ziel blijven schijnen.

Wanneer we U volgen , zien we vooral U, en U bent liefde.
U omgeeft elk lijden met een speciale glans,
waardoor het leven honderdmaal zo intens en mooi wordt.

Chiara Lubich

God liefhebben

Wanneer je God lange tijd hebt liefgehad,
en Hij graaft diepten in je hart zoals alleen Hij dat maar kan,
dan komt het ogenblik dat je Hem niet meer kunt verliezen.

Want als je werkend voor Hem,
misschien het direct kontact zou verliezen,
dan komt Hij terug, zo gauw je een ogenblik alleen bent.

Je vraagt naar Hem en weet dat Hij er is;
Heel je wezen verlangt naar Hem
en zonder Hem ben je zinloos.

Chiara Lubich

Gebeden van Zuster Faustina van het Heilig Sacrament, van de congregatie van de zusters van O.L.V. van Barmhartigheid.

Wees gegroet, allerbarmhartigst hart van Jezus
Levende fontein van alle genaden
Onze enige beschutting, onze enige schuilplaats
In U bezit ik het licht van de hoop.

Wees gegroet, allermededogenst hart van mijn God
Onpeilbare levende fontein van liefde
Waaruit leven voor de zondige mens stroomt
En de bron van alle zoetheid

Wees gegroet, open wonde van het allerheiligst hart
Van waaruit de stralen van barmhartigheid voortkomen
Van waaruit het ons werd gegeven om leven te putten
Met het vat van het vertrouwen alleen

Wees gegroet, onbegrijpelijke goedheid van God
Die nooit gemeten of doorgrond kan worden
Vol liefde en barmhartigheid, alhoewel altijd heilig
Als een goede moeder toch altijd over ons heengebogen.

Wees gegroet, troon van barmhartigheid, Lam van God
Dat Uw leven ten offer gaf voor mij
Voor Wie mijn ziel zich dagelijks neerbuigt
Levend in een diep doorvoeld geloof.

Uit: Zr. Faustina, Aantekeningenboek IV

O eeuwige Liefde , Jezus,

O eeuwige Liefde , Jezus, U hebt Uzelf in de hostie opgesloten
U verbergt daarin Uw goddelijkheid en bedekt Uw schoonheid
U doet dit om Uzelf geheel en al aan mijn ziel te kunnen geven
Omdat U die niet wilt verschrikken met Uw grootheid

O eeuwige Liefde, Jezus, U hebt Uzelf omhuld met brood
Eeuwig Licht, onbegrijpelijke Fontein van vreugde en geluk
Omdat U de hemel op aarde voor mij wilt zijn
U Bent dat inderdaad wanneer Uw liefde, o God, zich aan mij meedeelt.

Uit: Zr. Faustina, Aantekeningenboek V

Aan Uw voeten te verblijven

Aan Uw voeten te verblijven, o verborgen God
Is de vreugde en het paradijs van mijn ziel
Hier laat U mij U kennen, o Onbegrijpelijke
U spreekt zo lieflijk tot mij: “Geef Mij, geef Mij je hart.”

Een stille conversatie, met U alleen
Dat is ervaren wat de hemelingen genieten
Tot God te zeggen: “Ik wil, ik zal U mijn hart geven, o Heer”
Terwijl U, o grote en onbegrijpelijke God,
Het genadevol aanvaardt

O Gij die verborgen zijt, lichaam,ziel en goddelijkheid
Onder de kwetsbare gedaante van brood
U bent mijn leven aan Wie een overvloed van genaden ontpringt

Wanneer U Uzelf met mij verenigt in de communie, o God
Dan voel ik mijn onuitsprekelijke grootheid
Nederig belijd ik: een grootheid die uit U voortvloeit, o Heer
Ondanks mijn ellende kan ik met Uw hulp een heilige worden.

Uit: Zr. Faustina, Aantekeningenboek VI

Een Psalm voor de nacht – Psalm 19

De hemel verkondigt Gods heerlijkheid,
Het uitspansel toont ons het werk van zijn handen.
De dag roept het toe aan de volgende dag,
De nacht geeft het door aan de nacht

Geen woord wordt gesproken, geen stem weerklinkt,
Geen enkel geluid is te horen;
Toch klinkt over heel de aarde hun roep,
Hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld.

Daar plaatste de Heer een tent voor de zon,
die treedt als een bruidegom uit zijn vertrek,
om fris en onstuimig zijn baan te doorlopen.
Hij stijgt aan de rand van de hemel omhoog
en daalt dan weer af naar het andere einde;
niets kan aan zijn stralen ontkomen.

De wet van de Heer is volkomen,
zij sterkt de onzekere geest.
Zijn voorschriften zijn betrouwbaar,
onwetenden maken zij wijs.
Rechtmatig zijn al zijn bevelen,
bevredigend voor het gemoed.
Glashelder zijn zijn geboden,
zij zijn een licht voor het oog.

Het woord van de Heer is eerlijk,
het blijft in eeuwigheid waar.
Zijn uitspraken zijn waarachtig,
rechtvaardig in iedere zaak.
Gezocht meer dan goud of juwelen,
welsmakend als honingzeem.
Uw dienaar neemt ze ter harte,
hij wordt er rijk voor beloond.

Maar wie beseft al zijn feilen?
Vergeef mij ook wat ik niet weet.
Bescherm uw knecht tegen hoogmoed,
geef die geen macht over mij.
Dan zal ik rechtschapen en rein zijn,
door geen gemeenheid bevlekt.

Laat al mijn spreken en denken
voor U aanvaardbaar zijn, Heer,
Voor U, mijn rots en Verlosser.

Aanbiddingsgebeden

Als wij maar arm zijn

God, onze Heer,
Gij geneest ons steeds weer,
van ziekte en pijn,
van leed en verdriet,
van zonde en kwaad,

Als wij maar arm,
en van wereldse luister ontdaan,
voor U komen staan.

’t Is moeilijk en zeldzaam,
maar hoe kostbaar toch,
het ogenblik waarop er niemand anders is,
dan U... en ik alleen,
in ’t stille schouwen.

Dan geeft Gij de kracht om Uw weg te gaan,
dan legt Gij ons vreugde in ’t hart,
omdat wij voelen dat de poorten naar Uw hemel opengaan.
Dan geeft Gij ons Uw vrede,
omdat Gij komt tot ons, in dat ene moment,
waarop de Geest van Vader en Zoon,
straalt op een ziel, die arm en klein,
even in ’t aanschijn,
van haar “Oorsprong” mocht zijn.

Dagmar

Geef mij de gunst uw liefde te verstaan

Hoe kan het Heer, dat ik,
die reeds zo lang u ken
en van Uw goedheid weet,
zo arm aan liefde ben gebleven,
Op veilige afstand van Uw kruis?

Als ik Uw liefde echt verstond,
dan zou ik zien hoe
reeds aan ’t kruis
een wonder licht
Uw lichaam heel doorstraalt:
een liefde sterker dan de dood,
het licht van Pasen,
de heerlijkheid van Uw verrijzenis.

Geef mij de moed, gekruisigde Heer,
mij op de weg van ’t kruis te wagen,
al moest ik iets van Uw doorboorde hart
in ’t eigen hart ervaren.
Geef mij de gunst Uw liefde te verstaan.

Trek mij in de brand van Uw liefde

Uw liefde Heer,
was mij vóór vanaf mijn jeugd,
Zij is met mij opgegroeid.
Nu is zij een afgrond
dieper dan ik peilen kan.
Als ik U wil liefhebben
zoals Gij mij bemint,
moet ik Uw eigen liefde lenen.
Dan alleen vind ik rust.

Dit is mijn gebed.
Ik vraag U Jezus,
me te trekken
in de brand van Uw liefde.
Me zo innig
één te maken met U,
dat Gij in mij leeft en handelt.

H. Theresia van Lisieux

Ik draag U in mijn hart

Mijn God,
ik hoef niet naar de hemel te klimmen
om met U te spreken
en bij U mijn vreugde te vinden;
Ik moet mijn stem niet verheffen
om met U te praten.
Al fluisterde ik heel zacht,
Gij hoort me reeds:
want Gij zijt in mij,
ik draag U in mijn hart.

Om U te zoeken,
heb ik geen vleugels nodig;
ik heb me enkel stil te houden,
in mezelf te kijken
me niet te verwijderen
van een zo hoge Gast.

Als bij mijn broeder,
mijn beste vriend,
mag ik bij U vertoeven,
U zeggen wat mij kwelt,
U vragen mij te helpen:
ik weet dat Gij mijn God en Vader zijt
en ik – hoe onwaardig ook – uw kind.

H. Teresa van Avila

Om bij ons te zijn, zoals Gij waarlijk zijt

Heer Jezus,
dit Sacrament van uw Lichaam en uw Bloed
hebt Gij niet ingesteld tot eigen baat,
maar uit een liefde
die men alleen maar grenzeloos kan heten.
Zozeer bemint gij ons
dat in de heilige Hostie Gij uzelf hebt willen schenken.
Zolang de wereld duurt
wilt Gij bij ons verwijlen, Heer.
Niet enkel ter herinnering
aan Uw dood die ons tot heil geworden is,
maar om bij ons te zijn zoals Gij waarlijk zijt,
geheel.

Alleen waar de liefde mijn blik komt scherpen
kan ik iets verstaan
van het mysterie waar Gij mij binnenleidt.
Geef mij die liefde, Heer,
dat ik zien en weten mag
wat Uw liefde heeft gedaan. Amen.

H. Angela van Foligno

Breng mij bij Hem - ( Gebed tot Maria)

Maria,
luister genadig
naar een verlangen dat me diep beroert.

Zo graag zou ik ontvankelijk zijn voor God
met heel mijn hart,
zoals gij zelf dat waart.

Zo graag zou ik Gods woord aanhoren
en in geloof met heel mijn ziel beamen,
lijk gij dat hebt gedaan.

Zo gaarne zou ik Jezus volgen,
Uw Zoon,
lijk gij Hem zijt gevolgd,
tot bij het kruis,
tot in de vreugd van Pasen,
tot in het Pinkstervuur,
tot in de heerlijkheid bij God.

Gij die zijt voorgegaan,
breng mij bij Hem.
Hij doet de rest.

Gebed tot de Heer in de Eucharistie

Ik dank U Heer,
dat ik aanbiddend buigen mag voor U, aanwezig in dit heilig Sacrament.
Hier zijt Gij,
zo echt als ooit Gij bij Uw moeder waart te Nazaret,
of bij de twaalf, in Galilea aan het meer.
Veel groter nog dan toen is dit geheim,
nu Gij verrezen en verheerlijkt,
de wereld door voor ons aanwezig zijt.

Hier zijt Gij,
Gij wilt het voedsel van mijn leven zijn;
Gij wenst dat ik bij U verblijf
en tot U spreek,
als vriend tot vriend,
van hart tot hart.
Mijn hele wezen neemt Gij op in Uw bestaan.

Laat mij het nogmaals zeggen, Heer:
ik dank U,
ik aanbid U, ik bemin U boven alles,
U, Jezus,
die mijn Heer zijt en mijn God,
Amen

EINDE VAN DIT ARTIKEL

TERUG NAAR DEEL I


  TERUG NAAR INHOUDSOVERZICHT           TERUG NAAR THUISPAGINA  Persoonlijke toewijding aan Jezus’ Heilig Hart

Heer Jezus, U, die een vuur bent komen aansteken op aarde,

ik geef me vandaag over aan de wil van de Vader in de adem van de heilige Geest.

Zuiver mijn hart, laat het branden van liefde en naastenliefde.

Laat in mij het verlangen naar heiligheid groeien.

Door het onbevlekt Hart van Maria wijd ik me helemaal toe aan Uw Hart om U lief te hebben en te dienen. Amen.


Toewijding als gezin aan Jezus’ Heilig Hart

Heer Jezus, U die Uzelf aan de Vader hebt toegewijd uit liefde voor ons, wij willen, in de adem van uw heilige Geest, U onze wederliefde geven door onszelf aan U toe te wijden.

Wij willen U ons gezinsleven toewijden in de situatie waarin het zich vandaag bevindt.

Wij wijden U ons verleden, ons heden en onze toekomst, ons huis, ons werk en alles wat we doen, hoe eenvoudig ook.

Wij wijden U alles toe wat ons vreugde geeft, maar ook onze moeilijkheden, opdat de Liefde, waarmee U ons hebt liefgehad, ons in U mag bewaren en voor altijd in ons mag blijven.

Moge het vuur van uw Liefde de hele wereld in vuur en vlam zetten en de stromen van levend water uit Uw Hart voor allen rijkelijk vloeien, tot in het eeuwige leven. Amen.


EINDE VAN DIT ARTIKEL

TERUG NAAR DEEL I


  TERUG NAAR INHOUDSOVERZICHT           TERUG NAAR THUISPAGINA