GELOOF en LEVEN HOME

 INHOUDGEBEDSAVONDEN IN 2014

- 24 December : Geen gebedsavond !

- God. Onbekend? (17/12/2014)

-  Jezus, onze Herder en Heer (10/12/2014)

- Bereidt de weg van de Heer(3/12/2014)

- Weest waakzaam (26/11/2014)

- Jezus’ woord onderhouden (19/11/2014)

- Leven in waarheid en hoop  (12/11/2014)  

-  Kinderen van God door het geloof in Jezus (5/11/2014)

-  Consequent christen zijn ! (29/10/2014)

- Tot de Heer komen, Luisteren en Handelen naar het Woord (22/10/2014)

-  (15/10/2014)

- Stop het woord niet af ! (Sir. 4,23-26) (8/10/2014)

- Meester, waar verblijft Ge ? Joh. 1,35… (1/10/2014)

- Jezus, onze hogepriester die ons verlost door zijn eigen/bloed (Hebr.9;11-15a)

- Los van Mij kunt gij niets Joh.  15,1-5 (Wo 17/09/2014)

- Onze zwakheid is onze sterkte 2Kor.7,10-11(Wo 10/09/2014)
- Gebed en getuigenis  voor de hele wereld (1Tim.2,1-)(3/09/2014)
- Geloof - Hoop - Liefde (Judas 21-22) (27/08/2014)

- Heb elkander lief zoals Ik u heb liefgehad (20/08) Joh 13, 34-35

- Schuif al uw zorgen op Hem af (13/08/2014) 1Petr.5,6-11

- Als Gods kinderen: vertrouwen op de God van liefde en trouw  6/8

- Leven als kind in de Liefde van de Vader  (30/07/2014)

- De gunstige tijd is NU  (23/07/2014) 2 Kor. 6,1-7a

- De grootste in het Rijk Gods (16/7/2014) Mt 18,1-5

- Beproevingen leiden tot standvastigheid (9/7/2014) Jak 1,2-6

- Wie in Mij gelooft : hij drinke  (2/07/2014) Joh 7,37-39

-  Geloof = vaste grond van onze hoop Hebr 11,1-4 (25/06/2014)

- Maak dat ik zien kan  Lc 18,35-43 (18/06/2014)

- Wees altijd blij … 1 Tess.5,16-24 (11/06/2014)

- Kom, heilige Geest  (4/06/2014)

- Richt uw ogen op Jezus !  (28/05/2014)  
- Vertrouwen bij tegenspoed  (21/05/2014)

- Geloof en liefde ! (14/05/2014)

- Vertrouwen als kinderen  (7 mei 2014)
- Zozeer heeft God van de wereld gehouden (Wo 30/04/2014)  

- Brandde ons hart niet in ons toen Hij tot ons sprak ?  (Wo 23/04/2014)

- Blijf in Hem ! (7/04/2014)

- In Jezus gezegend met elke geestelijke zegen (2 april 2014)

- Ik smacht naar uw woord   (26/03/2014)

- Keer tot Mij terug van ganser harte

- Herboren tot een leven van hoop  (12/03/2014)

- Het beste deel ! Contact met uw Heiland (5/03/2014)  

- Jezus’ woord in daden omzetten  (26/02/2014)

- Jezus wil jou genezen, helpen  en vrijmaken (19/02/2014)

- Jezus Christus, Zoon van God (12/02/2014)
- Ga het bergland in en herbouw mijn Huis  (5/2/2014)

- God liefhebben = zijn woord onderhouden (29/01/2014)
- Steeds op weg ‘met de Heer’  (22/01/2014)

- Luisteren en trouw blijven  (15/01/2014)

- Straf en Beloning  (8/1/2014)


Woensdag, 17 December 2014 (Advent 3)

God is niet ver van ons vandaan

Genesis 49,1a-2.8-10

Psalm 72(71),2.3-4ab.7-8.17

Matheüs 1,1-17


Woord van de avond

HANDELINGEN 17,22-27

 Paulus ging midden op de Areopagus staan en nam het woord.: 'Mannen van Athene, ik zie aan alles hoe diep godsdienstig gij zijt. HAND.17,23 Want toen ik rondliep en bekeek wat gij zoal vereert, ontdekte ik zelfs een altaar met het opschrift: Aan een onbekende god. Welnu, wat gij vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. HAND.17,24 De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Hij die de Heer is van hemel en aarde, woont niet in door handen gemaakte tempels. HAND.17,25 Ook wordt Hij niet door mensenhanden verzorgd, alsof Hij iemand nodig heeft, want Zelf geeft Hij aan ieder leven en adem, ja alles. HAND.17,26 Heel het mensengeslacht deed Hij uit een ontstaan, om de gehele oppervlakte van de aarde te bewonen, waarbij Hij de seizoenen vaststelde, en de grenzen van hun woongebied, HAND.17,27 opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastende zouden vinden; Hij is immers niet ver van ieder van ons.


INHOUDSOVERZICHT    TOP VAN GEBEDSAVONDEN

Woensdag, 10 December 2014 (Advent 2)

Jezus, onze Herder en Heer


WOORDEN UIT DE LITURGIE

Jesaja 40,25-31

Psalm 103(102),1-2.3-4.8.10

Mattheüs 11,28-30


WOORD VAN DE AVOND : Mt 12, 17-21

… opdat in vervulling zou gaan het woord door de profeet Jesaja gesproken:

18 Zie, mijn Dienaar, die ik heb verkoren, mijn Welbeminde, in wie mijn ziel behagen vond.

Ik zal mijn geest op Hem doen rusten, Gods Wet zal Hij verkondigen aan de volkeren.

19 Hij zal twisten noch schreeuwen en op straat zal men zijn stem niet horen.

20 Een geknakt riet zal Hij niet breken en een smeulende vlaspit niet doven

voordat Hij Gods Wet ter overwinning heeft gevoerd;

21 en op Zijn Naam zullen de volkeren hopen.

 

KORTE BEZINNING

In de eerste verzen worden wij opgeroepen om Jezus te erkennen als de welbeminde Zoon van de Vader,, die ook als mens de volheid van de  Geest heeft ontvangen. Hij verkondigt Gods verlangen aan de volkeren. Dit laatste is een opoep tot ons allen om ons door Jezus te laten leiden naar het heil.

- In de Eucharistieviering hoorden we reeds hoe Jezus ons opriep om te Hem te komen en zijn juk (zijn heerschappij), dat zacht en licht is, op ons te nemen; wij werden daarmee uitgenodigd om Hem opnieuw en bewust te erkennen als onze Heer en zo zijn koninkrijk te beleven. Hij zal ons dan ook rust en verlichting schenken bij de problemen die zich stellen. Komt tot Mij, blijft Hij herhalen.

- Van Hem kunnen wij dan ook leren om “zwakke” en “gekwetste” mensen (die soms domme dingen kunnen doen) niet te breken, eerder helpen om zich op te richten en eventueel betere wegen te gaan. Lied: te zijn als Jezus… Lied: Heer Jezus Gij zijt liefde …

- Omdat in dit woord tweemaal wordt gesproken over ‘de volkeren’, ging ons bidden ook wereldwijd: dat de Heer in deze dagen zich zou openbaren aan de velen die nog niet in Hem geloven als de Heer en Herder van allen.


Wij baden voor al onze afwezige broers en zussen en voor de zieken die we in ons hart dragen.


INHOUDSOVERZICHT    TOP VAN GEBEDSAVONDEN

Woensdag, 3 December 2014 (Advent 1)


Jesaja 25,6-10a

Psalm 23(22),1-3a.3b-4.5.6

Matheüs 15,29-37


Woord van de avond: Mc 1,1-5

Begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God.

2 Zoals er geschreven staat bij de profeet Jesaja: Zie, ik zend mijn bode voor u uit, die voor u de weg zal banen;

3 een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht,

4 trad Johannes op in de woestijn en doopte; hij preekte een doopsel van bekering tot vergiffenis van zonden.

5 Heel de landstreek Judea en alle inwoners van Jeruzalem trokken naar hem uit en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden.


Korte bezinning

De weg van de Heer bereiden, zijn paden recht maken! Wij moeten die woorden beluisteren als tot ons gericht. En dan ons afvragen wat wij – met Gods hulp – kunnen doen om de weg van de Heer te bereiden en zijn paden (in ons leven en ons denken) recht te maken.


INHOUDSOVERZICHT    TOP VAN GEBEDSAVONDEN


Woensdag 26/11/2014


UIT DE LITURGIE

Openbaring 15,1-4. / Psalm 98(97),1.2-3ab.7-8.9. / Lucas 21,12-19


WOORD VAN DE AVOND

Lucas 21, 33-36

Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan.

34 Zorgt er voor dat uw geest niet afgestompt raakt door een roes van dronkenschap en de zorgen des levens; laat die dag u niet als een strik onverhoeds grijpen,

35 want hij zal komen over allen waar ook ter wereld.

36 Weest dus te allen tijde waakzaam en bidt, dat ge in staat moogt zijn te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken, en stand moogt houden voor het aangericht van de Mensenzoon.


INHOUDSOVERZICHT    TOP VAN GEBEDSAVONDEN


Woensdag, 19 November 2014

Jezus’ woord onderhouden

Uit de liturgie:

Openbaring 4,1-11

Psalm 150(149),1-2.3-4.5-6

Lucas 19,11-28


WOORD(EN) VAN DE AVOND:

- Johannes 14,21

Wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen,

hij is het die Mij liefheeft.

En wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader bemind worden;

ook Ik zal hem beminnen

en Ik zal Mij aan hem openbaren.

- Hand.10,35

“…dat uit welk volk ook

ieder die Hem vreest en het goede doet,

Hem welgevallig is.”


INHOUDSOVERZICHT    TOP VAN GEBEDSAVONDEN


Woensdag 12 november 2014

Leven in Waarheid en HoopWOORD VAN DE AVOND: 1 Petrus 1,13-16

13 Weest daarom wakker en actief, weest nuchter, vestigt heel uw hoop op de genade die uw deel wordt, wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. 14 Geeft gehoor aan de waarheid, geeft niet langer toe aan de lusten die uw leven beheersten in de tijd van uw onwetendheid. 15 Hij die u geroepen heeft, is heilig. Weest heilig zoals Hij, in heel uw gedrag; 16 want er staat geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig.INHOUDSOVERZICHT    TOP VAN GEBEDSAVONDEN


Woensdag, 05 November


- Filippenzen 2,12-18

- Psalm 27(26),1.4.13-14

- Lucas 14,25-33

WOORD VAN DE AVOND  Gal.3,26-29

Want gij zijt allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. GAL.3,27 Want gij allen die in Christus zijt gedoopt, zijt met Christus bekleed. GAL.3,28 Er is geen Jood of heiden meer, er is geen slaaf of vrije, er is geen man en vrouw: allen tezamen zijt gij een persoon in Christus Jezus. GAL.3,29 Maar als gij bij Christus hoort, dan zijt ge ook Abrahams, `nageslacht', erfgenamen krachtens de belofte.


INHOUDSOVERZICHT    TOP VAN GEBEDSAVONDEN


Woensdag, 29 Oktober 2014

Consequent christen zijn !

LITURGIE

-Efeziërs 6,1-9 Als knechten die Gods wil volbrengen

-Psalm 145(144),10-11.12-13ab.13cd-14

-Lucas 13,22-30 Span u in om door de nauwe deur te komen

WOORD(EN) VAN DE AVOND

-1 Petr. 4,1-2

Heeft Christus dan geleden naar het lichaam, zo wapent ook gij u met diezelfde gedachte, namelijk dat hij die naar het lichaam heeft geleden, met de zonde heeft afgerekend;  zo iemand moet de rest van zijn aardse leven doorbrengen volgens Gods wil en niet langer volgens menselijke begeerten.

Korte bezinning:

Jezus is gekomen, heeft het Blijde Nieuws verkondigd van Gods blijvende liefde, ook voor de kleinen en zondaars, Hij is gestorven en begraven, Hij is verrezen en leeft nu nog midden onder ons. Hij voert ons het heil binnen.

Door ons aan Jezus toe te vertrouwen (ons doopsel en ons leven als consequent christen) reden we het heil binnen. Maar we moeten nu ook de concrete Weg gaan van iemand die voor Jezus gekozen heeft als de Heer van zijn leven: zoals Jezus gaan leven volgens Gods wil op elk moment, niet volgens onze eigen klein-menselijke gedachten en verlangens. Dit consequente christelijk leven voert ons binnen in het echte heil, de echte vrede.


INHOUDSOVERZICHT    TOP VAN GEBEDSAVONDEN


Woensdag, 29 Oktober 2014

Volgende zaterdag 1 nov. : Hoogfeest van Allerheiligen

Volgende zondag 2 nov. : Gedachtenis van de overleden gelovigen (Allerzielen)

LITURGIE

-Efeziërs 6,1-9 Als knechten die Gods wil volbrengen

-Psalm 145(144),10-11.12-13ab.13cd-14

-Lucas 13,22-30 Span u in om door de nauwe deur te komen

WOORD(EN) VAN DE AVOND


Woensdag, 22 Oktober 2014

Kerkwijdingsfeest

Lezingen uit de liturgie

Efeziërs 3,2-12  In Christus medeërfgenamen

Jesaja 12,2-3.4bcd.5-6  Gij zult in vreugde water putten aan de bronnen van uw redder

Lucas 12,39-48  Aan wie veel is toevertrouwd, wordt des te meer gevraagd


Woord(en) van de avond

Rom 5,1-2

Gerechtvaardigd door het geloof, leven wij in vrede met God door Jezus Christus onze Heer.

2 Hij is het, die ons door het geloof de toegang heeft ontsloten tot die genade waarin wij staan; door Hem ook mogen wij ons beroemen op onze hoop op de heerlijkheid Gods.

Lc 6,47-49

Ieder die tot Mij komt, naar mijn woorden luistert en er naar handelt, Ik zal u duidelijk maken op wie hij gelijkt. 48 Hij gelijkt op de man die bij het bouwen van zijn huis diep had gegraven en het fundament had gelegd op de rotsgrond. Toen de stortvloed kwam, beukte de storm op dat huis, maar had niet de kracht om het te doen wankelen, omdat het zo goed gebouwd was. 49 Wie luistert maar niet doet, gelijkt op de man die zijn huis op de grond bouwde zonder fundering, de storm beukte erop en ogenblikkelijk stortte het is en de verwoesting van dat huis was volkomen. 'Woensdag 15 oktober 2014

Lezingen uit de liturgie

H Teresia van Avila, mgd en krkl

Galaten 5,18-25 De zelfzucht kruisigen

Psalm 1,1-2.3.4.6  Wie u volgt, Heer, zal het levenslicht bezitten

Lucas 11,42-46  Ondraaglijke lasten opleggen aan anderen


Woord van de avond:

Galaten 5,13-16

Broeders, gij werd geroepen tot vrijheid. Alleen, misbruik de vrijheid niet als voorwendsel voor de zelfzucht. Integendeel, dient elkander door de liefde. GAL.5,14 Want de hele wet is vervat in dit ene woord: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. GAL.5,15 Maar als ge elkaar blijft bijten en klauwen, vrees ik dat ge elkaar in het eind zult verslinden. GAL.5,16 Ik bedoel dit: leef naar de Geest, dan zult ge de begeerte van de zelfzucht niet volvoeren.

Jeremia 17,7 (8)

Gezegend is hij die op Jahwe vertrouwt, en zich veilig weet bij Hem.

Hij is een boom aan een rivier met wortels tot in het water

Korte commentaar:INHOUDSOVERZICHT    TOP VAN GEBEDSAVONDEN

Woensdag, 8 Oktober

Stop het woord niet af

Lezingen uit de liturgie:

Galaten 2,1-2.7-14 De mij geschonken genade gebruikt

Psalm 117(116),1.2 Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie an heel de schepping

Lucas 11,1-4  Heer, Leer ons bidden


Woord van de avond:

Jezus Sirach: 4,23-26

Laat een woord niet ongesproken, wanneer het ogenblik erom vraagt en verberg uw wijsheid niet. 24 Want iemands wijsheid maakt zich kenbaar door het woord, en in het spreken van zijn tong komt aan de dag wat hij heeft geleerd. 25 Verzet u niet tegen de waarheid en wees u bewust van uw onwetendheid. 26 Schaam u niet uw zonden te bekennen; probeer een stromende rivier niet tegen te houden.


Korte commentaar:

We hebben dit woord op heel wat manieren begrepen. Als de Heer u licht geeft, als je de genade krijgt om te bidden,, te losprijzen, te danken, om vergeving te bidden… laat dat woord dan uit uw hart zich ook uitdrukken in gebed…

Als de Heer u een woord geeft om anderen te bemoedigen, te vermanen (met liefde en wijsheid), te troosten, raad te geven of om vergeving te vragen… laat de Heer je dan helpen om dat ook op de goede manier te doen…

Meegedeeld door Magda:

Beste herders en kernleden,

Zoals we reeds lieten weten ging in november vorig jaar in Betlehem een belangrijke bijeenkomst door met 160 leiders uit de KCV voor een profetische consultatie, dus niet echt een conferentie, maar vooral een samen bidden en luisteren naar wat de Heer zegt. De resultaten, veel profetische woorden en inzichten worden nu (voor Europa) via drie samenkomsten doorgegeven, zodat ze kunnen doorstromen naar de gebedsgroepen. Voor West- en Noord-Europa ging die bijeenkomst door in Brentwood, even buiten Londen, van  28 tot 30 maart. Er waren zo'n 50-tal aanwezigen uit Zweden, Finland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Engeland, Schotland, Wales, Ierland. Voor België werden Gildo (Renouveau francophone) en Nelly Jenné (KCV-Vlaanderen) naar de bijeenkomst gezonden.

Het onderwerp van dat weekend in Brentwood was: de situatie van de KCV in Noord- en West-Europa vandaag, en wat de Heer daarover zegt.

Op onze eerstvolgende KCV-vormingsdag zal Nelly een uitgebreid verslag daarvan brengen. Tevens zullen we ons nieuw jaarthema voorstellen en belichten. Het wordt dus een dag met rijke inhoud en inspiratie om verder op weg te blijven gaan.

Voor herders en kernleden: een dag om vanuit uw verantwoordelijkheid uw plaats in te nemen en dankbaar te ontvangen wat de Heer u wil geven. Een dag die ons helpt om in eenheid met elkaar en vanuit eenzelfde visie verder te werken.

De dag gaat door, zoals al eerder aangekondigd, op zaterdag 18 oktober in ons Dienstencentrum Huis Tabor, Kortrijkstraat 17 (Patersdreef voor de gps) in Tielt. We starten om 10.00 uur en eindigen rond 17.00 uur. Mgr. Daniël Verstraete zal voorgaan in de eucharistie waarmee we deze dag zullen afsluiten. (Na alle verplaatsingen in de voorbije zomer naar allerlei vakantiebestemmingen, is de afstand naar Tielt 'een kleintje'.)


Geef deze info door aan uw groepen, want deze dag staat natuurlijk open voor iedereen!


Tot dan!

Marc Meirsman

Nieuwe Beggaardenstraat 46

2800 Mechelen

015 20 88 53

0486 41 73 76

marc.meirsman@telenet.be

www.kcvvlaanderen.be


INHOUDSOVERZICHT    TOP VAN GEBEDSAVONDENWoensdag, 1 Oktober

H. Teresia van Lisieux

- Job 9,1-12.14-16  Voor God is geen mens in zijn recht

- Psalm 88(87),10bc-11.12-13.14-15

- Lucas 9,57-62 Ik zal u volgen, waar gij ook gaat

Gent: H. Bavo, patroonsfeest van het bisdom

NB. Tot het einde van de iconencursus is er ’s avonds geen 2de Eucharistieviering. Er is in het Begijnhof een Eucharistie om 18.30 in de kapel.


WOORD VAN DE AVOND: Joh. 1,35-39

De volgende dag stond Johannes daar weer, nu met twee van zijn leerlingen. JOH.1,36 Hij richtte het oog op Jezus die voorbijging en sprak: 'Zie, het Lam Gods. ' JOH.1,37 De twee leerlingen hoorden hem dat zeggen en gingen Jezus achterna. JOH.1,38 Jezus keerde zich om en toen Hij zag dat zij Hem volgden, vroeg Hij hun: 'Wat verlangt gij? ' Ze zeiden tot Hem: 'Rabbi ' - vertaald betekent dit: 'Meester - waar verblijft ge? ' JOH.1,39 Hij zei hun: 'Gaat mee om het te zien '. Daarop gingen zij mee en zagen waar Hij zich op hield. Die dag bleven zij bij Hem. Het was ongeveer het tiende uur.


Bezinning

Johannes, de voorloper ontpopt zich hier ook als de grote getuige. Hij wijst Jezus aan en zegt: Zie het Lam Gods… De Dienaar Gods, de Gezondene die zijn leven zal geven voor het heil van de mensen, de Uitverkorene, de Messias…

Als wij in ons hart diep en oprecht geloof hebben in Jezus, moeten wij ons toch eens afvragen in hoever wij ook niet echt “moeten” getuigen. Door onze levenswijze, heel zeker, maar soms ook door ons woord; het hoeven geen lange toespraken te zijn; hier bij Johannes is het bijna maar één enkel woord. Maar een goed verstaander heeft soms maar één woord nodig. “Ik weet niet wat zeggen”, “Ik ben geen theoloog hee.” Wij kunnen wel eens zeggen: “Ik zal voor u bidden”, als iemand zijn probleem of dat van zijn ziek kind heeft meegedeeld. Maar het is voor ons ook van belang dat wij een sterk getuigenis gereed hebben. Waar heeft de Heer mij vooral sterk geraakt, waar had ik een sterke ervaring van zijn nabijheid, zijn hulp, Hoe heb ik Hem op een nieuwe manier leren kennen, Hoe ben ik opnieuw radicaal met Hem op weg gegaan? Schrijf deze week uw persoonlijk getuigenis eens op . Het moet maar 15 lijnen zijn of een bladzijde. Prent dat ik uw geheugen, heb dat gereed om in bepaalde omstandigheden te kunnen brengen. Kort, sterk, verwijzend naar de Heer en wat Hij voor mensen doet…

Het getuigenis van Johannes maakt wel indruk. 2 van zijn leerlingen lopen Jezus achterna. Zijn wij ook zo nieuwsgierig om Jezus beter te leren kennen en bovendien … om een hele dag bij Hem te blijven (hoe lang duurt onze gebedstijd?) zodat we ons achteraf nog herinneren om welk uur precies wij Hem ontmoet hebben. Van die ontmoeting kunnen wij getuigen en dat is wat we hierboven bedoelden met het sterke getuigenis dat je steeds gered moet hebben. “Weest altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft. Maar verdedigt u met zachtmoedigheid en gepaste eerbied…”( 1PETR.3,15-16)


Wo. 24/09/2014

Jezus, onze hogepriester die ons verlost door zijn eigen bloed

Woorden uit de liturgie:

-Woensdag, 24 September 2014
- Spreuken 30,5-9

- Psalm 119(118),29.72.89.101.104.163


Woord(en) van de avond: Hebr. 9,11-15a

Maar nu is Christus gekomen, de hogepriester van het waarachtige heil. De tent van zijn priesterschap is groter en volmaakter dan de vorige; ze is niet gemaakt door mensenhand, dat wil zeggen, ze behoort niet tot onze geschapen wereld. 12 Het bloed van zijn offer is zijn eigen bloed, niet dat van bokken en kalveren. Zo is Hij het heiligdom binnengegaan, eens voor altijd, en Hij heeft een eeuwige verlossing verworven. 13 Want als het bloed van bokken en stieren en de gesprenkelde as van een vaars de verontreinigden kan heiligen zodat zij wettelijk rein worden, 14 hoeveel groter is de kracht van Christus' bloed! Door de eeuwige Geest heeft Hij zichzelf aan God geofferd als een smetteloos offer, dat onze ziel zuivert van dode werken om de levende God te eren. 15 En daarom is Hij middelaar van een nieuw verbondINHOUDSOVERZICHT    TOP VAN GEBEDSAVONDEN


Wo. 17  

H Robertus Bellarmino, b en krkl

Woorden uit de liturgie:

- 1 Kor 12, 31—13,13  De hymne op de caritas

-  Ps 33 (32)  Zalig het volk dat de Heer heeft als God,

 de natie door Hem tot zijn erfdeel gekozen

- Lc 7, 31-35  Waarmee dit geslacht vergelijken

Woord(en) van de avond: Joh. 15, 1-5

Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2 Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt, snijdt Hij af; en elke rank die wel vrucht draagt zuivert Hij, opdat zij meer vrucht mag dragen. 3 Gij zijt al rein dank zij het woord dat Ik tot u gesproken heb. 4 Blijft in Mij, zoals Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als zij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin, als gij niet blijft in Mij. 5 Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft, zoals Ik in hem, die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets.

Kleine bezinning :

De verbondenheid met Jezus (die soms ook onbewust kan zijn bv. bij andersgelovigen die in hun hart willen luisteren naar de stem van God) is de bezieling van ons leven. Daarom geeft de Heer Jezus ons ook de goede raad om met Hem verbonden te leven. Dan pas wordt ons leven echt waardevol en ook vruchtbaar voor onszelf en (vele) anderen. Los van Hem kunnen wij niets dat in Gods ogen belangrijk zou zijn.

Grote dankbaarheid zou ons leven moeten kenmerken!


INHOUDSOVERZICHT    TOP VAN GEBEDSAVONDEN


Wo. 10 september 2014

Als ik zwak ben, ben ik sterk

Woorden uit de liturgie:

- 1 Kor 7, 25-31  Gehuwd of ongehuwd

- Ps 45 (44) Nu luister, dochter, wees aandachtig

- Lc 6, 20-26  Zalig die arm zijt

Woorden van de avond: 2Kor. 2 Kor.12, 9-10

9 Dus zal ik het liefst van alles roemen op mijn zwakheden.

Dan zal de kracht van Christus in mij wonen.

10 Daarom lijd ik om Christus' wil gaarne zwakheid, smaad, nood, vervolging en benauwdheid.

Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk.

Kleine bezinning :

Menselijkerwijs bekeken klopt dit niet natuurlijk.

Maar het christelijk bewustzijn maakt ons duidelijk dat alle goede gave van God komt, dat alle talenten en elk kunnen Gd als oorsprong hebben. We zullen dus blij zijn met al het goede dat ons overkomt, maar ook in ons niet-kunnen, in onze angst en pijn wenden wij ons met vertrouwen tot Christus, die onze hoop en onze kracht is.  Wij gaan dus niet hoogmoedig of hooghartig worden als het ons goed gaat, als we succes hebben maar dankbaar God danken en naar Hem verwijzen. Als ik zwak ben, ben ik sterk omdat Gods kracht zich dan beter kan openbaren; en als ik ‘sterk ben’ aanbid ik de Gever van alle goeds.

Psalm 23

 De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort

Hij laat mij weiden op groene velden.

Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,

Hij geeft mij weer frisse moed.

Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden

omwille van zijn Naam.-

Al voert mijn weg door donkere kloven,

ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.

Uw stok en uw herdersstaf

geven mij moed en vertrouwen.-

Gij nodigt mij aan uw tafel

tot ergernis van mijn bestrijders.

Met olie zalft Gij mijn hoofd,

mijn beker is overvol.-

Voorspoed en zegen verlaten mij nooit,

elke dag van mijn leven.

Het huis van de Heer zal mijn woning zijn

 voor alle komende tijden.


INHOUDSOVERZICHT    TOP VAN GEBEDSAVONDEN


Wo. 3 september

H. Gregorius de Grote, paus en krkl

Woorden uit de liturgie:

- 1Kor 3, 1-9  Gij zijt Gods bouwwerk

- Ps 33 (32)  Zalig het volk dat de Heer heeft als God,

  De natie door Hem tot zijn erfdeel gekozen.

- Lc 4, 38-44  Genezing van vele zieken


Woord van de avond:

1TIM. 2,1 Allereerst vraag ik u gebeden, smekingen, voorbeden en dankzeggingen te verrichten voor alle mensen, 2 voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij, ongestoord en rustig, een in alle opzichten godvruchtig en waardig leven kunnen leiden. 3 Dit is goed en welgevallig in het oog van God, onze heiland, 4 die wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen. 5 Want God is een, een is ook de middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus, 6 die zichzelf gegeven heeft als losprijs voor allen: op de vastgestelde tijd legde Hij zijn getuigenis af. 7 En ik ben daarvoor aangesteld als heraut en apostel - ik spreek de waarheid, ik lieg niet - om de volken te onderrichten in het ware geloof.


Kleine bezinning :

Onze opdracht als gebedsgedelegeerden wordt nog eens dik in de verf gezet. We zouden echt tekort schieten als we de lofprijzing, smeebede, voor bede en dankzegging (ook dàt) voor alle mensen zouden verwaarlozen. Een opdracht voor de gebedsgroep maar vooral ook voor ieder van ons. Willen we bovendien een Fraterniteit zijn, dan moeten we ook dgelijks de zussen en broers voor de Heer brengen. God wil dat allen (!) gered worden én tot de kennis van de waarheid komen. Daartoe is ons gebed noodzakelijk (want, zo zei Sint Paulus in de Eucharistieviering “het is God die de wasdom geeft” en ook ons getuigenis in woord en gedrag. Midden al onze verdraagzaamheid en eukumene (die we nooit teveel hebben) moeten we toch ‘op de goede manier’ (!) van de waarheid en het ware geloof getuigen.


Mededeling :

Er is een genezingsnamiddag in ‘Don Bosco’; inlichtingen bij Magda


INHOUDSOVERZICHT    TOP VAN GEBEDSAVONDEN


Wo. 27  augustus

H. Monica (Moeder vd H.  Augustinus)

Woorden uit de liturgie:

- 2 Tess 3,6-10.16-18  Wie niet werkt, zal ook niet eten

- Ps 128 (127) Gelukkig die godvrezend zijt

- Mt 23, 27-32  Strafrede tegen de Farizeeën


Woord van de avond:

JUDAS.1,20-21 Maar gij, dierbare vrienden, bouwt uw leven op uw hoogheilig geloof, bidt in de kracht van de heilige Geest, 21 bewaart uzelf in Gods liefde, in afwachting van de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken.


Kleine bezinning :

Zorg dat je leven gebouwd is op uw ‘hoogheilig’ geloof. Het is de kracht van uw leven, de bron van de vrede in uw hart. Zoals anderzijds uw leven garant moet staan voor de echtheid van uw geloof.

Bid in de kracht van de Geest. Je staat er niet alleen voor en je weet vaak niet wat en hoe je iets moet vragen. Laat je gebed dus leiden door de heilige Geest die bidt volgens Gods verlangen…

Blijf in de liefde van God. Ga – in uw eigen belang - niet buiten het verlangen van de Vader; dank Hem en laat zijn liefde voor jou je bezielen tot liefde voor je medemens(en).

We zien immers uit – door de goddelijke deugd van de hoop – naar het eeuwig leven dat Jezus ons verworven heeft door zijn leven, zijn kruisdood en verrijzenis.

Geloof, hoop en liefde, een opgave voor vandaag en bereikbaar als we ons stellen onder de leiding van Gods Geest.


Voorbede

- Knieoperatie van O.

- Priesterwijding in Bagdad

- Vrede en respect voor elk mens over de hele wereld.


Mededeling

Maandag geen Cenakelavond in Oostakker

INHOUDSOVERZICHT    TOP VAN GEBEDSAVONDEN


Wo. 20 augustus

H. Bernardus van Clairvaux, abt en krkl

Woorden uit de liturgie:

- Ez 34, 1-11  Ik ga zelf naar mijn schapen omzien

- Ps 23 (22) De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort

- Mt 20, 1-16a  De werkers van het elfde uur


Woord van de avond: Joh. 13,34-35

Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben, zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben. 35 Hieruit zullen allen kunnen opmaken, dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder elkaar bewaart. '


Kleine bezinning :

Als we Jezus aanvaard hebben als de Heer van ons leven, willen we nu met aandacht luisteren naar zijn woord en zijn ‘gebod’; wij willen Hem immers gehoorzamen op de minste van zijn wenken, want Hij leert ons de Ware Weg naar het Leven.

Hij geeft ons een nieuw gebod, de uitgelezen wegwijzer naar het geluk, het Kindschap Gods: zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook bij elk-ander liefhebben. Elkaar liefhebben in de kleine gemeenschap van het gezin, de buurt, de parochie, de gebedsgroep of gemeenschap… Maar ook wereldwijd, want wereldwijd was het Hart van Jezus (Gisteren vierden we nog Johannes Eudes, een groot vereerder van het Hart van de Heer).

De Gemeenschap van Jezus moet zich kenmerken door de liefde voor elkaar, de liefde voor elk ander… Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder elkaar bewaart. Een grote uitdaging voor deze week, waarvoor we de Heer moeten bidden. Iemand getuigde dat ze vandaag weinig zin had om een zieke te gaan bezoeken; een bezoek aan de Heer in de kapel gaf de kracht en later ook de vreugde om toch in te gaan op die uitnodiging…

In plaats van enkel met afschuw de gruwel te bekijken die IS aanricht in Syrië en Irak, mogen wij ook voor die moordenaars en misleide kinderen bidden, evengoed als we voor hun slachtoffers bidden, de gedode, de gevluchte, de ontvoerde mensen. Hieraan moeten wij als christenen te herkennen zijn als Jezus’ leerlingen: dat we vanuit onze liefde voor de Heer, alle mensen liefhebben,  voor hen bidden en waar we kunnen ook helpen…

Jezus is het voorbeeld waaraan we ons deze week willen spiegelen.INHOUDSOVERZICHT    TOP VAN GEBEDSAVONDEN


Wo. 13  augustus

HH Pontianus, paus en Hippolyus, pr., mrt*

Woorden uit de liturgie:

- Ez 9, 1-7. 18-22  Visioen van Ezechiël

- Ps 113 (112)  De Glorie des Heren beheerst de hemel

- Mt 18, 15-20  Houding tegenover een zondige broer

Woord van de avond: 1Petrus 5,6-11

6 Houdt u dan klein onder de sterke hand van God: Hij zal u te zijner tijd omhoogheffen. 7 Schuift al uw zorgen op Hem af, want Hij heeft zorg voor u. 8 Weest nuchter, wordt wakker! Uw vijand de duivel zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. 9 Weerstaat hem, sterk door het geloof. Ge weet dat soortgelijk lijden het deel is van uw broeders over heel de wereld. 10 De God van alle genade, die u in Christus tot zijn eeuwige heerlijkheid heeft geroepen, Hijzelf zal u na een korte tijd van lijden herstellen en bevestigen en stevig zetten op hechte grondslagen. 11 Hem is de kracht in eeuwigheid. Amen.


Kleine bezinning :INHOUDSOVERZICHT    TOP VAN GEBEDSAVONDEN


Wo. 6 augustus  

Gedaanteverandering van de Heer

Vertrouwen op de God van liefde en trouw


Woorden uit de liturgie:

- Dan 7, 9-10.13-14  Zijn gewaad, wit als sneeuw

of  2Petr 1,16-19  Ooggetuigen van zijn luister

- Ps 97 (96)  De Heer is koning: heel de aarde staat onder zijn macht

- Mt 17, 1-9  Gedaanteverandering


Woord van de avond:

2 Kor. 5,1

Wij weten het immers: als de tent die onze aardse woning is, wordt neergehaald, heeft God voor ons een gebouw gereed in de hemel, een onvergankelijk, niet door mensenhand vervaardigd huis.


Kleine bezinning :

Op het feest van de Transfiguratie past deze tekst heel goed. We vieren de heerlijkheid van Jezus, maar in dit woord ut 2 Kor. Wordt gezegd dat ook wij mogen delen in de heerlijkheid van Jezus. Onze aardse tent wordt eens afgebroken, neergehaald, maar dankzij Jezus heeft de Vader voor ons als een hemels huis gereed. Het is zoals in de Gedaanteverandering, waar Jezus zich hoort noemen de Zoon, de welbeminde naar wie we moeten luisteren; ook wij mogen horen mijn zoon, mijn dochter, de welbeminde… Door Jezus mogen wij delen in het Kindschap van God. Zo zijn we geroepen om met veel vertrouwen in het leven te staan; het vertrouwen is ons geloof en onze hoop en onze lofprijzing.


INHOUDSOVERZICHT    TOP VAN GEBEDSAVONDEN


Wo. 30 juli  

H. Petrus Chrysologus, b en krkl.*

Woorden uit de liturgie:

- Jer 15,10.16-21  Ik ben bij u om u te helpen

- Ps 59, God is mijn toevlucht in dagen van nood

- Mt 13, 44-46 Verborgen schat; kostbare parel


Woord van de avond:

1 Joh. 3,1

Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft! Wij worden kinderen van God genoemd, en we zijn het ook. De wereld begrijpt ons niet, en ze kent ons niet, omdat zij Hem niet heeft erkend.


Kleine bezinning :

We worden uitgenodigd om ons deze dagen sterker bewust te worden van God liefde voor ons (= ook voor mij) en in geloof, vertrouwen, hoop en liefde te leven als kind(eren) van God, bezield door de Geest van Jezus, de eengeboren Zoon.


Wij hoorden deze avond verscheidene getuigenissen van ‘op weg zijn met de Heer’. Prijs God.

INHOUDSOVERZICHT    TOP VAN GEBEDSAVONDENWo. 23 juli  

H. Birgitta, klg, patrones van Europa

Woorden uit de liturgie:

- Gal 2, 19-20  Christus leeft in mij

- Ps 34 (33)  De Heer zal ik prijzen iedere dag

- Joh 15, 1-8  Ik ben de ware wijnstok  


Woord van de avond:

2 Kor 6,1-7a

Als Gods medewerkers sporen wij u aan: zorg dat ge zijn genade niet tevergeefs ontvangt. 2 Hij zegt immers: Op de gunstige tijd heb Ik u verhoord, op de dag van het heil ben Ik u te hulp gekomen. Nu is er die gunstige tijd, vandaag is het de dag van het heil. 3 Wij geven niemand enige aanstoot, om ons ambt niet in opspraak te brengen. 4 In alle omstandigheden proberen wij ons te gedragen als dienaars van God door het standvastig verduren van ontberingen, nood en ellende: 5 slagen, gevangenschap, oproer, oververmoeidheid, gebrek aan slaap, te weinig eten. 6 Onze aanbeveling is: zuiverheid, inzicht, geduld, goedheid, en geest van heiligheid en ongeveinsde liefde, 7 het woord van de waarheid, de kracht van God zelf.

Kleine bezinning :

Vandaag is het de tijd van het heil. Wij moeten leren zien hoe de Heer ons nabij is, hoe Hij ons door het leven vergezelt. En met die genade moeten wij iets doen. Wij leren dan met onze zorgen tot bij Hem te gaan, we leren te vertrouwen en er ontstaat dan nieuwe vrede en vreugde in ons hart. Hoe nauwer we ons met de Heer verbonden weten (de wijnstok en de ranken; ‘los van Mij kunt ge niets’) des te meer gaan wij ook kunnen getuigen door de vruchten die de Geest in ons uitwerkt door de nabijheid van de Heer, de omgang met de Heer, het gesprek met de Heer in alle omstandigheden…

INHOUDSOVERZICHT    TOP VAN GEBEDSAVONDEN


Wo. 16 juli

O.-L.-Vrouw van de berg Karmel*


Woorden uit de liturgie:

- Jes 10,5-7.13-16  De toorn van God

- Ps 94 (93)  Nooit zal de Heer zijn volk verstoten

- Mt 11,25-27  Lofprijzing van de Vader

Hasselt: HH Monulfus en Gondulfus, bb*

Woord van de avond:

- Mt 18, 1-5

In diezelfde tijd richtten de leerlingen tot Jezus de vraag: 'Wie is nu wel de grootste in het Rijk der hemelen? 2 Hij riep een klein kind, zette het in hun midden en zei: 3 ' Voorwaar, Ik zeg u: als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan. 4 Wie dus zichzelf gering acht zoals dit kind is de grootste in het Rijk der hemelen. 5 En wie in mijn Naam zulk een kind opneemt, neemt Mij op.


Kleine bezinning :

Vaak willen mensen (= wij) de voornaamste zijn, de gezelligste, degene die altijd maar het boeiendste weet te vertellen, vooral om zelf het meest aan het woord te zijn of door de anderen bewonderd te worden…

En de leerlingen waren niet veel beter da wij. Als nu Jezus zo vaak spreekt over het Rijk der hemelen, het Rijk Gods, dan wil ieder daar graag bijhoren en liefst een voorname plaats bekleden. Okay, zegt Jezus. En Hij heeft het dan zelfs niet over de voornaamste plaats in dat Rijk, maar gewoon over er binnen  geraken of niet. “Voorwaar, Ik zeg u: als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan.”

Dus moeten we kijken naar Jezus, de Zoon, hoe Hij zich klein heeft gemaakt. “Ik ben tussen u als degene die dient.” God dienen en de medemens.

Tenslotte leer ons vers 5 dat we zelf ook groot respect moeten hebben voor die kleinen, gehandicapten, zwijgers, seuten of mensen die anders denken of zijn dan wij. Groot respect: “wie in mijn Naam zulk een kind opneemt, neemt Mij op.”


Kleine oproep:

Iemand die niets van zich laat horen, niets zegt en niets doet… Je mag dan beginnen twijfelen of die wel leeft, of die er nog wel is.

Als wij van God nooit iets ervaren, als Hij in ons leven niets doet en zich nooit aan ons openbaart… dan gaan anderen of Hij wel bestaat. Daarom is het getuigenis zo belangrijk… Geloof en Leven staat open voor uw getuigenissen ter bevestiging van het geloof van anderen en van jezelf… Volgens de 3 K’s of K3: Kort – krachtig – kristologisch (= God groot maken, niet jezelf).
INHOUDSOVERZICHT    TOP VAN GEBEDSAVONDENWo. 9 juli  

HH Martelaren van Gorcum (Alle bisdommen)

Beproevingen leiden tot standvastigheid

Woorden uit de liturgie:

- Hos 10,1-3.7-8.12  De tijd om de Heer te zoeken

- Ps 105 (104) Zoekt altijd het Aanschijn van de Heer

- Mt 10,1-7  De twaalf worden uitgezonden

H. Augustinus Zhao Rong, pr en gez, mrt

Woord van de avond

Jak 1,2-3

2 Broeders, acht uzelf heel gelukkig, wanneer u allerlei beproevingen overkomen,

3 want gij weet dat de beproeving van uw geloof standvastigheid voortbrengt.

4 En de standvastigheid moet zich ten volle verwerkelijken, zodat gij volmaakt en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet.

Kleine bezinning :

Beproevingen moeten we niet opzoeken, die worden zo wel ons deel. Maar hoe gan die ons meer standvastigheid geven? Gewoon omdat we worden uitgenodigd om in de beproevingen ons toch aan God te blijven toevertrouwen, ons vertrouwen in Hem uit te spreken. Zo worden we meer standvastig en groeien we tot groter volmaaktheid en zuiverder geloof.

Vandaag willen wij ons geloof en ons vertrouwen in God uitspreken en dit vooral ook doen op momenten van beproeving.INHOUDSOVERZICHT    TOP VAN GEBEDSAVONDEN


Wo. 2 juli

Als iemand dorst heeft, hij kome tot Mij

- Am 5,14-19.21-24  Het recht moet stromen als water

- Ps 50 (49)  Wie recht wegen gaat, die vindt het heil van God

- Mt 8,28-34  Jezus drijft duivels uit

Woord van de avond

- Joh. 7,37-39

Op de laatste en grootste dag van het feest stond Jezus daar en riep met luider stem: 'Als iemand dorst heeft, hij kome tot Mij; JOH.7,38 wie in Mij gelooft, hij drinke! Zoals de Schrift zegt: 'Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. ' JOH.7,39 Hiermee doelde Hij op de Geest, die zij, die in Hem geloofden, zouden ontvangen, want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.


INHOUDSOVERZICHT    TOP VAN GEBEDSAVONDEN
Wo. 25 juni

Het geloof is de vaste grond van wat wij hopen

Woorden uit de liturgie:

- 2 Kon 22,8-13; 23,1-3  De koning sluit een verbond

- Ps 119 (118) Toon mij de weg, Heer, die Gij beschikt hebt  

- Mt 7,15-20  Aan de vrucht kent men de boom  

Woord van de avond

Hebr. 11,1-4

(HEBR.10,38 Mijn rechtvaardige zal door trouw geloof zijn leven redden, maar wie terugdeinst kan Mij niet behagen. HEBR.10,39 Maar wij behoren niet tot hen die terugdeinzen en verloren gaan; wij hebben geloof, en winnen door geloof het leven.)

11,1 En wat is het geloof? Het geloof is een vaste grond van wat hij hopen, het overtuigt ons van de werkelijkheid van onzichtbare dingen. 2 Om hun geloof zijn de ouden met ere vermeld. 3 Geloof doet ons zien, dat het heelal tot stand is gekomen door Gods woord, zodat het zichtbare ontstaan is uit het onzichtbare. 4 Door het geloof was Abels offer zoveel beter dan dat van Kan; door het geloof ontving hij het getuigenis van zijn rechtvaardigheid, want God zelf aanvaardde zijn gaven; door het geloof blijft hij spreken, ook na zijn dood.

Kleine bezinning :

Door trouw geloof zal mijn rechtvaardige zijn leven redden… Ons leven heeft maar echt zin en uitzicht als we het bouwen op ons geloof.  Geloof in God die zich in Jezus heeft doen kennen als een liefdevolle God; geloof in God die ons zijn Geest zendt om ons door geloof, hoop en liefde zijn goddelijk leven mee te delen… Die gaven, want het zijn gaven, moeten wij wel koesteren en ervan leven, opdat zo ons leven echt vrucht kan dragen in DADEN van geloof, vertrouwen en liefde.

In het evangelie van de liturgie van vandaag zei Jezus: aan de vrucht ken je de boom. Aan ons leven van geloof, hoop en liefde zullen wij zelf (en hopelijk ook anderen) kunnen zien of we echt christen (van Jezus) zijn. Vragen wij aan de H. Geest ons te helpen leven van geloof, hoop en liefde.

Mededeling : We bidden deze week voor Freddy die volgende week op retraite is in Banneux (maandag tot vrijdag: ziekentriduum)

Mededeling van zondag 29 juni : Anne De Groote, oud-lid van de Gebedsgroep Maria-Kefas is overleden. Wij vertrouwen haar toe aan de Heer.
Wo. 18 juni

Woorden uit de liturgie:

- 1 Kon 21,1.6-14  

- Ps 31 (30) Schept moed en weest onverschrokken, gij allen die hoopt op de Heer.

- Mt 6,1-6.16-18 Uw Vader zal het u vergelden


Woord van de avond:  

Lc. 18, 35-43 Genezing van de blinde te Jericho

Toen Jezus Jericho naderde, zat er langs de weg een blinde te bedelen. 36 Hij hoorde veel volk voorbijtrekken en vroeg wat er te doen was. 37 Men vertelde hem dat Jezus de Nazoreeër voorbijging. 38 Nu begon hij te roepen: ' Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij! ' 39 Die voorop liepen snauwden hem toe te zwijgen; maar hij riep nog veel harder: ' Zoon van David, heb medelijden met mij! ' 40 Jezus bleef staan en gebood dat hij bij Hem gebracht zou worden. Toen de blinde naderbij gekomen was, vroeg Jezus hem: 41 ' Wat wilt ge dat Ik voor u doe? ' Hij antwoordde: ' Heer, maak dat ik zien kan! ' 42 Jezus sprak tot hem: ' Word ziende! Uw geloof heeft u genezen. ' 43 En terstond kon hij zien en volgde Hem, terwijl hij God verheerlijkte. Toen heel het volk dat zag, bracht het eer aan God.


Kleine bezinning :Blind zijn, moeten bedelen…  Hoe goed we ook geïnstalleerd zijn in het leven, wij blijven breekbare mensen. En vaak staan we voor allerlei problemen of maken wij allerlei zaken mee die ons bedroeven, die ons bang maken, bezorgd… Te weinig zijn wij op weg met de Heer, anders zouden we wat vaker onze handen opheffen naar Hem als bedelaars, we zouden ook vaker tot Hem roepen, hard roepen zoals de blinde; Jezus, Zoon van God, ontferm U over mij…  En het hoeven niet enkel je eigen zorgen te zijn, maar ook de pijn en de lasten van je medemensen… Problemen in de Kerk en in de wereld… Bedelen en roepen om ontferming…

Wij zullen dan mogen getuigen dat de Heer grote dingen heeft gedaan aan ons, en het wordt reden tot sterker lofprijzing…


Morgen donderdag : Sacramentsdag


wo. 11 juni  H. Barnabas, apostel

Weest altijd blij !

Woorden uit de liturgie:

- Hand. 11,21b-26;13,1-3  Barnabas naar Antiochië

- Ps. 98 (97) De Heer deed de volkeren zijn gerechtigheid kennen

- Mt 10,7-13  Verkondig het Koninkrijk


Woord van de avond:  1 Tessalonicenzen 5,16-24

Weest altijd blij. 17 Bidt zonder ophouden. 18 Dankt God voor alles. Dit is het wat God van u verlangt in Christus Jezus. 19 Blust de Geest niet uit, 20 kleineert de profetische gaven niet, 21 keurt alles, behoudt het goede. 22 Houdt u verre van alle soort kwaad. 23 De God van de vrede, Hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw wezen, geest, ziel en lichaam, moge ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. 24 Die u roept is getrouw: Hij zal zijn woord gestand doen.


Kleine bezinning

De vrucht van de Geest is o.m.: vreugde, maar ook de gave van het gebed, de dankbaarheid naar Gd en de mensen. We mogen met de heilige Geest meewerken door ons toe te leggen op de vreugde, ook als niet alles volgens onze wensen verloopt. Vreugde omdat God er is, omdat Hij liefde is, omdat Hij ons nabij is en wij Hem mogen kennen. Dankbaarheid en Hem niet loslaten maar vaak opzien naar Hem om kracht te vragen, om Hem te danken en ook om te bidden voor onszelf en anderen, voor zoveel noden in de wereld.

We moeten ook weten dat de H. Geest ook ons gebruikt voor zijn volk; het is dus goed te weten welke gaven en charismen de Heer je gaf… en ze aanwenden! Ik ben er… voor de ander. God wil mij gebruiken om er te zijn voor de ander…

Wij mochten deze avond verscheidene getuienissen horen over de Pinksterviering op 2de Sinxen in de kerk van Christus-Koning te Gent: de vreugde was er maar ook de sterke uitnodiging langs Br. Stockman om, zoals God, ER TE ZIJN voor de ander. We zijn de mensen dankbaar die zich hebben ingezet voor alle voorbereiding (en opruim).


INHOUDSOVERZICHT    TOP VAN GEBEDSAVONDEN


Wo. 4 juni

Kom, heilige Geest !


Woorden uit de liturgie:

- Hand 20,28-38  Afscheidsrede van Paulus te Efeze

- Ps 68 (67)  Zingt nu voor God, koninkrijken der aarde

- Joh 17, 11b-19  Dat zij één mogen zijn zoals wij


Woord van de avond (Uit boekje van de Pinksternoveen 2014)
Ef 4,21-24

20 Maar gij hebt de Christus zo niet leren kennen! 21 Want gij hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderricht naar de waarheid die in Jezus is: 22 dat gij de oude mens van uw vroegere levenswandel, die te gronde gaat aan zijn bedrieglijke begeerten, moet afleggen 23 en dat geheel uw denken zich moet vernieuwen. 24 Bekleedt u met de nieuwe mens, die naar Gods beeld is geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid.


Kleine bezinning

We hebben deze avond veel gebeden om Gods Geest. De Heer gedankt om de grote gave van de goddelijke deugden: Geloof, Hoop en Liefde. Hem gesmeekt om de vruchten van de Geest. Maria gevraagd met ons te bidden om de Helper die de Heer ons beloofde; gevraagd om openheid en een groot verlangen om de Heilige Geest op een vernieuwde wijze te kunnen ontvangen.


INHOUDSOVERZICHT    TOP VAN GEBEDSAVONDEN


Wo. 28 mei

ZIE OP NAAR JEZUS !


Woorden uit de Liturgie :

- Hand 17, 15.22—18,1  Paulus op de Areopaag

- Ps 148  Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid

- Joh 16,12-15  De Geest brengt u tot de waarheid


Woord van de avond : Hebreeën 12,1-6

Laten wij ons dan aansluiten bij die menigte getuigen van het geloof, en elke last en belemmering van de zonde van ons afschudden, om vastberaden de wedstrijd te lopen waarvoor we hebben ingeschreven. 2 Zie naar Jezus, de aanvoerder en voltooier van ons geloof. In plaats van de vreugde die Hem toekwam, heeft Hij een kruis op zich genomen en de schande niet geteld: nu zit Hij aan de rechterzijde van Gods troon. 3 Denk aan Hem die zulk een tegenstand van zondaars te verduren had; dat zal u helpen om niet uit te vallen en de moed niet op te geven. 4 Uw strijd tegen de zonde heeft u nog geen bloed gekost. 5 Zijt ge al het Schriftwoord vergeten dat u als kinderen aanspreekt en aanmoedigt: Kind, minacht de tucht van de Heer niet, laat u door zijn straf niet ontmoedigen. 6 Want de Heer tuchtigt hen die Hij liefheeft, Hij straft ieder die Hij als zijn kind erkent.


Korte bezinning

We staan er niet alleen voor, we staan ook vandaag niet alleen; zovelen zijn ons voorgegaan in geloof: onze ouders, voorouders, al die heiligen, sommigen hebben we nog gekend of behoren tot onze generatie of onze streek (priester Poppe…). Het is goed om ook nu nog samen te komen met Jezusmensen die op de Heer Jezus hun hoop stellen, Hij die verheerlijkt is, zoals we op Hemelvaartsdag vieren.

Daarom willen ook wij vastberaden de wedstrijd lopen waarvoor we ons hebben ingeschreven bij onze doop en bij de jaarlijkse vernieuwing van onze doopbeloften: verzaken aan het kwaad en de verleidingen, ons inzetten voor het goede en blij en met ijver getuigen van de liefde van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Die dagelijkse inzet voor het goede en om het kwaad en egoïsme en angst te weerstaan vereist en de voortdurende verbondenheid met Jezus, de aanvoerder en voltooier van ons geloof. Laten we daarom naar Hem opzien bij vreugde, bij volle activiteit en ook bij beproevingen of op momenten van verzoeking. Opzien naar Jezus; het moet gewoon een soort innerlijke aandacht zijn voor Hem. We moeten bidden om de genade van ‘met Hem te wandelen’, met Hem door het leven te gaan. Het moet geen verre tocht zijn naar Hem, maar een stille blik op Hem, los van wie wij tot niets in staat zijn. Bidden we voor elkaar om die zachte permanente aandacht voor zijn aanwezigheid. “Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen.”


MORGEN BEGINT DE PINKSTERNOVEEN.

WELKOM IN DON BOSCO SDW
INHOUDSOVERZICHT    TOP VAN GEBEDSAVONDEN


Wo. 21 mei  H. Christophorus Magellaen, pr en gez, mrt*

VERTROUWEN OOK IN TEGENSPOED


Woorden uit de liturgie

- Hand 15,1-6  Strijdvraag over de besnijdenis

- Ps 122 (121)  Hoe blij was ik toen men mij riep: wij trekken naar Gods huis !

- Joh 15, 1-8  Wie in mij blijft, draagt veel vrucht


WOORD VAN DE AVOND: sirach 2,1-6

SIR.2,1 Mijn zoon, wanneer gij de Heer gaat dienen, bereid u dan voor op beproevingen SIR.2,2 Laat uw hart de juiste weg inslaan en laat het sterk zijn, en wind u niet op als de tegenspoed komt. SIR.2,3 Houd u aan Hem vast en laat Hem niet los: dan zult gij uiteindelijk verheven worden. SIR.2,4 Alles wat u overkomt moet ge aanvaarden; gij moet geduldig zijn in de wederwaardigheden die u vernederen. SIR.2,5 Want goud wordt in het vuur beproefd en de aan God welgevallige mens in de oven van de vernedering. SIR.2,6 Vertrouw op Hem en Hij zal u helpen; bewandel rechte wegen en stel uw hoop op Hem.


Kleine overweging

Consequent christen-zijn vraagt om sterkte ook in een moeilijke periode. De juiste keuzen maken en volharden! Bidden om sterkte en vertrouwen. Nederigheid is het bewustzijn dat alleen God God is en alleen Hij is alle eer waardig; goed begrepen nederigheid ligt in de lijn van wat Jezus zei: Los van Mij kunt gij niets! “Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats.” Omdat Hijzelf op de laatste plaats is gaan staan.

Mlededeling door Magda

Bidt de noveen mee naar Pinkxteren toe.


INHOUDSOVERZICHT    TOP VAN GEBEDSAVONDENWo. 14 mei  H. Mattias, apostel

Geloof en Liefde !

Woorden uit de liturgie

- Hand 1, 15-17.20-26  Het lot viel op Mattias

- Ps 113 (112) De Heer  plaatst de machtelozen te midden der machtigen van zijn volk

- Joh 15, 9-17  Blijd in mijn liefde. Dit is mijn gebod dat gij elkander liefhebt. Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u en Ik heb u de opdracht gegeven om vrucht te dragen…

Woord(en) uit de Gebedsavond:

2 Tess. 1, 3-5

Broeders, wij voelen ons verplicht God telkens opnieuw voor u te danken.

En niet zonder reden: uw geloof groeit krachtig,

En steeds groter wordt onder u de liefde van allen voor allen.

4 Wij roemen dan ook over u in de gemeenten van God, omdat uw geloof stand houdt onder al de vervolgingen en verdrukkingen die gij moet verduren:

5 een bewijs dat Gods rechtvaardig oordeel u zijn koninkrijk, waarvoor ge nu lijdt, zal waardig keuren.INHOUDSOVERZICHT    TOP VAN GEBEDSAVONDENWo. 7 mei

Vertrouwen als kinderen

Liturgie

- Hand 8, 1-8 Verkondiging van de Blijde Boodschap

- Ps 66 (65)  Jubelt voor God alle landen der aarde, bezingt de heerlijkheid van zijn Naam

- Joh 6, 35-40  Al wat de Vader Mij gaf zal tot Mij komen


Woord Gebedavond

MT.19,13 Toen werden er kleine kinderen bij Hem gebracht, opdat Hij hun handen zou opleggen en een gebed over hen spreken. Maar bars wezen de leerlingen ze af. 14 Jezus echter zeide: 'Laat die kinderen toch begaan en verhindert ze niet bij Mij te komen. Want aan hen die zijn zoals zij, behoort het Rijk der hemelen.' 15 En nadat Hij hun de handen had opgelegd, vertrok Hij vandaar.


INHOUDSOVERZICHT    TOP VAN GEBEDSAVONDEN


Wo. 30 april  WOENSDAG IN DE PAASWEEK

Gods liefde voor ons


Wo. 30 april  H. Pius V, paus*

Woorden uit de liturgie

- Hand 5,17-26  De apostelen uit de gevangenis bevrijd

- Ps 34 (33)  Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer

- Joh 3, 16-21  Zozeer heeft God de wereld liefgehad

De meesten van ons speelden op verplaatsing: in Oostakker (kaarskensprocessie), Medjugorje (Bedevaart), Gemeenschap Maria-Kefas (de geconsacreerden), Nederland en familiale verplichtingen… We vierden geen eucharistie omdat we (beiden) reeds eucharistie gevierd hadden vandaag. Voor de gebedsavond waren we met 5, maar de Heer was er ook.


Woord(en) uit de Gebedsavond:

Joh 3, 16-17

16 Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.

17 God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.


We baden en zongen (!) rond het mysterie van Gods onbegrijpelijke liefde voor (ieder van) ons.


INHOUDSOVERZICHT    TOP VAN GEBEDSAVONDEN


Wo. 23 april  WOENSDAG IN DE PAASWEEK

Brandde ons hart niet in ons ?

Woorden uit de liturgie

- Hand 3, 1-10  In de Naam van Jezus Christus: Gebruik uw voeten

- Ps 105 (104)  Vergeet nooit de wonderen die de Heer deed

- Lc 24, 13-35  Herkend aan het breken van het brood (Emmaüs)


Woord(en) uit de Gebedsavond:

- Lc 24, 13 vv De leerlingen van Emmaüs

- Ef  3,1-7

1 Daarom is het dat ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus ter wille van u, de heidenvolken... 2 Gij hebt toch vernomen hoe de genade Gods die mij met het oog op u gegeven is, zich heeft verwerkelijkt: 3 dat mij door openbaring de kennis van het geheim is meegedeeld zoals ik het reeds in het kort heb beschreven. 4 Wanneer gij dit leest, kunt gij u op grond daarvan een begrip vormen van mijn inzicht in het Christusmysterie. 5 Nooit is het onder vroegere geslachten aan de kinderen der mensen bekend gemaakt, zoals het nu door de Geest is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten: 6 dat de heidenen in Christus Jezus medeerfgenamen zijn, medeleden en mededeelgenoten van de belofte door middel van het evangelie, 7 waarvan ik bedienaar geworden ben krachtens de gave van Gods genade, mij geschonken door de werking van zijn macht.


Kleine bezinning

We krijgen vandaag een onderricht van Jezus zelf: een verwijzing naar de Schriften, die we beter zouden moeten lezen: dat God in Jezus een redder heeft gegeven voor alle mensen (Joden en heidenen) en dat zijn dood geen definitieve nederlaag was maar helemaal past in het plan van God: de totale gehoorzaamheid van Jezus waardoor de hele mensheid is gered. Gaan we het woord van de Schrift ernstiger nemen, ze meer ter hand nemen met liefde ?INHOUDSOVERZICHT    TOP VAN GEBEDSAVONDEN


Wo. 9 april 2014

BLIJF IN HEM

Woorden uit de liturgie


- Dan 3, 14-20.91-92.95 Gered in de vuuroven

- Dan 3,52-65  U komt de lof toe in alle eeuwen

- Joh 8, 31-42  Als de Zoon u vrij maakt …


Woord(en) uit de Gebedsavond: 1 Joh. 2,28-29

28 En nu, kinderen, blijft in Hem.

Dan zijn wij vol vertrouwen als Hij zal verschijnen,

en hoeven wij bij zijn komst niet beschaamd te zijn.

29 Daar gij weet dat Hij geheel zonder zonde is,

moet gij inzien dat ieder die het goede doet ook kind van God is. (1 Joh. 2,28-29)


“In Hem blijven”. Met Hem verbonden leven. Onder zijn heerschappij, onder zijn leiding… Vaak naar Hem opzien.. Hem vertellen over alles, Hem bij alles betrekken, zijn woordje laten placeren, Hem van de partij laten zijn. Op Hem beroep doen … Kortom “met Hem wandelen”. Wij mogen bidden, heel vaak vragen, dat dit verlangen van dit ogenblik zich ook mag verwerkelijken in ons leven van elke dag…


Psalm 138

Ps. 138  (137) Redenen tot vertrouwen… :


U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart,

omdat Gij naar mijn bidden hebt geluisterd.

Ik zing voor U en alle hemelmachten

En werp mij neer, gebogen naar uw heiligdom.

U prijs ik om uw goedheid en uw trouw,

want verder dan uw faam gaat, hebt Hij woord gehouden

Verhoor mij elke dag dat ik U aanroep,

dan geeft Ge mij weer nieuwe kracht.

U zullen alle koningen der aarde prijzen,

wanneer zij horen wat Gij hebt gezegd.

De daden van de heer zullen zij loven,

want zonder weerga is de luister van de Heer.

Ja, waarlijk verheven is de Heer, die let op de geringe,

maar op de trotsen neerziet van omhoog.-

Te midden van gevaren houdt Gij mij in leven,

Gij weert de woede van mijn vijand af.

Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding:

de Heer voltooit voor mij al wat ik onderneem.

Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde;

vergeet het maaksel van uw handen niet !


In de GOEDE WEEK hebben wij geen Gebedssamenkomst. We nemen deel aan de diensten van de Goede Week; we zoeken waar dat best kan en wellicht kunnen we ook deelnemen aan een Biechtviering… Bidt om licht.

INHOUDSOVERZICHT    TOP VAN GEBEDSAVONDEN


Woensdag 2 april 2014

IN CHRISTUS GEZEGEND MET ELKE GEESTELIJKE ZEGEN

Woorden uit de liturgie


- Jes 49, 8-15  Ik vergeet u nooit

- Ps 145 (144) De Heer is vol liefde en medelijden

- Joh 5, 17-30 De doden zullen Gods stem horen

H. Franciscus van Paola, kluizenaar*

Woord uit de Gebedsavond : Ef 1,3-6

3 Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend met elke geestelijke zegen. EF.1,4 In Hem heeft Hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht. EF.1,5 In liefde heeft Hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, EF.1,6 tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Hiermee heeft Hij ons begiftigd in de Geliefde


Kleine bezinning

De liefde van God is onbegrensd. Inn Jezus heeft Hij ons begenadigd met elke geestelijke zegen. Hij noemt ons zijn kinderen die Hij verworven heeft door Jezus’ totale inzet tot het uiterste. De uitnodiging tot ons is om dan ook leven als zijn kinderen, in geloof, in totaal vertrouwen en liefde… Zo wordt het voor ons mogelijk om heilig en vlekkeloos te leven voor zijn aangezicht. Het is onze roeping en in Jezus is dat ook mogelijk. Zo wordt het initiatief van God en ons antwoord erop een grote hulde aan Gods genade die ons in Jezus is geschonken.


Met Louisa hadden we een kroongetal in ons midden. Felicitaties en Gods zegen!INHOUDSOVERZICHT    TOP VAN GEBEDSAVONDEN


Wo. 26 maart 2014

Woorden uit de liturgie

- Deut 4, 1.5-9  Volbreng Gods voorschriften

- Ps 147  Loof nu de Heer, Jeruzalem

- Mt 5, 17-19  Wie de voorschriften onderhoudt


Woord uit de Gebedsavond : Ps. 119,83-85

PS.119 (118) 81-88  (Uit Nieuwe Bijbelvertaling - 2004)

Mijn ziel smacht naar de redding die U brengt,

in uw woord heb ik mijn hoop gesteld.

Mijn ogen smachten naar uw belofte,

wanneer zult u mij troosten

Al schrompel ik weg als een leren zak in de rook,

uw wetten vergeet ik niet.

Hoeveel dagen nog telt het leven van uw dienaar,

wanneer zult u mijn vervolgers berechten?

Ze hebben voor mij een kuil gegraven,

de hoogmoedigen die uw wet niet erkennen.

Elk van uw geboden is betrouwbaar,

maar leugens achtervolgen mij – kom mij te hulp!


Korte commentaar:

Reeds in de lezingen van de Eucharistie werden we gefocust op het “woord van de Heer”, zijn voorschriften, bepalingen, richtlijnen, verbondseisen… zoals het naar voor komt in heel die lange psalm 119 (118). Het mag voor ons gerust gaan over “de Bijbel”, als het woord van God, maar we moeten ons vooral bewust wordend dat God ons op elk ogenblik wil nabij zijn met zijn goede raad, zijn “wegwijzers”, want dat zijn die geboden en voorschriften en bepalingen… Hij wijst ons de weg naar het geluk, naar het openbloeien van heel ons wezen, al wat Hij in ons gelegd heeft aan “mogelijkheden”, zoals een bloemknop die kan openbloeien of verdorren… Het is een leerschool om te leren luisteren naar wat God ons op elk ogenblik wil leren, het is een nog moeilijker leerschool om ook te leven volgens wat de Heer ons zegt. Vooral in de kleine aanwijzingen en vooral in de kleine daden van ‘gehoorzaamheid’ ligt het geheim van een echt geestelijk en christelijk leven…
INHOUDSOVERZICHT    TOP VAN GEBEDSAVONDEN


Wo. 19 maart 2014

KEER TOT MIJ TERUG VAN GANSER HARTE

Woorden uit de Liturgie

Wo. 19 maart H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria

- 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16  De nakomeling van David

- Ps 89 (88) Zijn nageslacht zal blijven voor altijd

- Rom 4,13.16-18.22  Vader van vele volken

- Mt 1, 16.18-21.24a  Een engel verschijnt aan Jozef


Woord van de Gebedsavond: Joël 2, 12-14

Maar ook nu nog luidt de godsspraak van Jahwe: 'Keert tot Mij terug, van ganser harte, met vasten, met geween en met rouwklacht.' 13 Scheurt uw hart en niet uw kleren, keert terug tot Jahwe, uw God, want genadig is Hij en barmhartig, lankmoedig en vol liefde, en Hij heeft spijt over het onheil. 14 Wie weet, keert Hij terug en krijgt Hij spijt en laat dan zegen achter zich, een meeloffer en een plengoffer voor Jahwe, uw God!

Kleine bezinning:

Uit de liturgie van vandaag droegen we vooral mee het zich bewust zijn van Jozef dat God aanwezig is in ons leven en met ons in contact treedt, en dan ook het gehoor geven aan zijn verlangen.

Het woord van de gebedsavond past goed in de Veertigdagentijd. Een oproep tot ommekeer. Om opnieuw en sterker dan tevoren ons onder Gods heerschappij te stellen, Hem God laten zijn in ons leven, en dit van ganser harte. Ons vasten, ons iets ontzeggen toont dat we een andere weg willen gaan en ons daarom leeg maken van sommige zaken die nu ons leven vullen. Geween en rouwklacht duidt op ons spijt, onze vraag om vergeving. Maar tegelijk wijst dit woord op de barmhartige liefde van God… Hij zegent ons zodat we kunnen meedelen in dient aan god en dienst aan mensen in nood.INHOUDSOVERZICHT    TOP VAN GEBEDSAVONDEN


Wo. 12 maart 2014

HERBOREN TOT EEN LEVEN VAN HOOP

Woorden uit de Liturgie

- Jona 3, 1-10  De boeteprediking van Jona

- Ps 51 (50)  Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid, een vermorzeld en vernederd hart wijst Gij niet af

- Lc 11, 29-32  Het teken van Jona


Woord van de Gebedsavond

1 Petrus 1,3-6

3 Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote barmhartigheid deed herboren worden tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. 4 Een onvergankelijke, onbederfelijke, onaantastbare erfenis is voor u weggelegd in de hemel. 5 In Gods kracht geborgen door het geloof, wacht gij op het heil, dat al gereed ligt om op het eind van de tijd geopenbaard te worden. 6 Dan zult gij juichen, ook al hebt gij nu, als het zo moet zijn, voor een korte tijd te lijden onder allerlei beproevingen.


Korte bezinning

Door de Opstanding van Jezus zijn wij herboren tot een leven van hoop. Het is doordat we vaak leven alsof we niet geloven, dat we ook vaak zo weinig hoop hebben; dat we vaak onder zorgen gebukt gaan en onze vreugde nogal eens kwijt zijn. Als we daarentegen leven vanuit een levend geloof, met God voor ogen, met Jezus in ons hart, dan zijn we ook in connectie met de vrede en vreugde die Jezus aan zijn vrienden heeft meegegeven. Sedert ons doopsel en telkens weer door de vernieuwing van onze doopbeloften weten wij ons verbonden met de kracht die uitgaat van de verlossing door Jezus. Ook de beproevingen van dit ogenblik kunnen wij in de ogen zien als we maar tegelijkertijd onze ogen gevestigd houden op Jezus, zijn Naam met geloof noemen, tijd maken om bij Hem te zijn… Wij mogen nu reeds beroep doen op de erfenis die later ten volle geopenbaard zal worden…


In Onze voorbeden baden we speciaal voor Frieda, de zus van José, dat ze geborgen mag zijn in de eeuwige vrede van de Heer.

Magda vermeldde nog eens de Genezingsnamiddag. (Zie vorige woensdag) INHOUDSOVERZICHT    TOP VAN GEBEDSAVONDEN


Wo. 5 maart 2014

HET BESTE DEEL: PERSOONLIJK CONTACT MET DE HEER !

Wo. 5 maart  ASWOENSDAG – Begin van de Veertigdagentijd (Vasten)

Woorden uit de Liturgie:

- Joël 2, 12-18  Scheurt uw hart, niet uw kleren

- Ps 51 (50)  God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid, delg mijn zondigheid in uw erbarmen

- 2 Kor 5,20-6,2  Laat u met God verzoenen

- Mt 6, 1-6.16-18  Uw Vader zal het u vergelden


Woord van de Gebedsavond

Lucas 10, 38-42

Op hun tocht kwam Hij in een dorp, waar een vrouw die Marta heette, Hem in haar woning ontving. Lk.10,39 Ze had een zuster, Maria, die gezeten aan de voeten van de Heer, luisterde naar zijn woorden. Lk.10,40 Marta werd in beslag genomen door de drukte van het bedienen, maar ze kwam er een ogenblik bij staan en zei: 'Heer, laat het U onverschillig, dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg haar dan dat ze mij moet helpen.’ Lk.10,41 De Heer gaf haar ten antwoord: ' Marta, Marta, wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen. Lk.10,42 Slechts een ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen, en het zal haar niet ontnomen worden. '


Kleine bezinning

Jezus kwam in een dorp, dat is vandaag in onze omgeving en Marta, dat zijn wij vandaag, onthaalt Hem in haar huis. Ik hoop dat Jezus vandaag ook welkom is bij u. Als je een gast (en welke Gast) onthaalt, dan wil je die natuurlijk iets voorzetten, een thé-tje, een koekje… of iets stevigers (want Jezus was hier wel op tocht). Ondertussen praat je toch wel wat tegen de Gast. Maria neemt die taak op zich… Maar dan is er plots kortsluiting. En het loopt hierop uit dat Jezus zegt: Marta, één plat was meer dan genoeg. Het belangrijkste mag je niet vergeten: het contact van hart tot hart met je Heiland.

Voor ons een sterke uitnodiging om vanaf het begin van de Vasten onze gebedstijd ter harte te nemen, ook al weten we niet wat zeggen (praat gewoon met Hem over je vreugden en je zorgen en die van anderen; over je verlangen om dichter naar Hem toe te groeien enz…). De eerste prefatie van de Veertigdagentijd sprekt het zo duidelijk uit: Meer toeleg op het gebed, meer contact met de sacramenten waarin we herboren zijn en meer aandacht voor de naaste (Broederlijk Delen niet vergeten!). Maar vandaag beginnen we met de toeleg op het gebed. Marta, Marta, First things first: het persoonlijk contact met uw Heiland !


Mededeling: Magda deed een mededeling over een gebeds- , genezings- en bevrijdingsnamiddag in Don Bosco, Sint Denijs-W, op zondag 16 maart 2014. om 14u en Euch. om 14u30 

 

 INHOUDSOVERZICHT    TOP VAN GEBEDSAVONDEN


Wo. 26 febr. 2014

Jezus’ woord in praktijk brengen !

Lezingen uit de Liturgie

- Jak 4, 13-17  Uw leven is een nevel

- Ps 49 (48)  Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen

- Mc 9, 38-40  Wie niet tegen ons is, is voor ons


Woord van de Gebedsavond

Lucas 6,47-49 Het huis op de rots

Ieder die tot Mij komt, naar mijn woorden luistert en er naar handelt, Ik zal u duidelijk maken op wie hij gelijkt. 48 Hij gelijkt op de man die bij het bouwen van zijn huis diep had gegraven en het fundament had gelegd op de rotsgrond. Toen de stortvloed kwam, beukte de storm op dat huis, maar had niet de kracht om het te doen wankelen, omdat het zo goed gebouwd was.,49 Wie luistert maar niet doet, gelijkt op de man die zijn huis op de grond bouwde zonder fundering, de storm beukte erop en ogenblikkelijk stortte het is en de verwoesting van dat huis was volkomen.


Kleine bezinning

Heeft het woord van vorige week impact gehad op ons leven? Hebben we er iets mee gedaan? Zijn we tot de Heer gekomen vanuit onze miserie en met de miserie van anderen op onze rug? Zijn we op onze knieën gevallen? Hebben we de Heer gesmeekt: Heer, als Gij het wil kunt Gij ons helpen, ons uitzicht geven, ons de juiste weg wijzen, ons inspireren…

Dat gewetensonderzoek geeft de Heer ons ook vanavond; dat je tot Mij komt? Prachtig! Dat je naar mijn woorden luistert? Schitterend! Maar dat je er ook naar handelt, er iets me doet? Gefeliciteerd! Zo wordt uw huis op rots gebouwd. In het omgekeerde geval, blijft er niets van overeind als je op de proef wordt gesteld.

Deze week doen we elke avond at gewetensonderzoek: Ben ik naar de Heer gekomen ? Heb ik naar zijn woord geluisterd? En vooral: heb ik naar zijn woord en ingevingen GEHANDELD ?


  INHOUDSOVERZICHT    TOP VAN GEBEDSAVONDEN


WOENSDAG 19/02/2014  Jezus wil jou helpen, genezen, vrijmaken…

Liturgie

Wo. 19 febr.

- Jak 1, 19-27  Weest uitvoerders van het woord

- Ps 15 (14) Heer, wie mag te gast zijn in uw tent ?

- Mc 8, 22-26  Genezing van een blinde  


Woord van de Gebedsavond

Mc. 1, 40-45  

Er kwam eens een melaatse bij Hem die op zijn knieën viel en Hem smeekte: 'Als Gij wilt, kunt Gij mij reinigen.' 41 Door medelijden bewogen stak Hij de hand uit en raakte hem aan en sprak tot hem: 'Ik wil, word rein.' 42 Terstond verdween de melaatsheid en was hij gereinigd. 43 Terwijl Hij hem wegstuurde, vermaande Hij op strenge toon: 44 ' Zorg ervoor dat ge aan niemand iets zegt, maar ga u laten zien aan de priester en offer voor uw reiniging wat Mozes heeft voorgeschreven, om ze het bewijs te leveren.' 45 Eenmaal vertrokken begon de man zijn verhaal overal in het openbaar te vertellen en ruchtbaarheid aan de zaak te geven, met het gevolg, dat Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen, maar buiten op eenzame plaatsen verbleef. Toch kwamen de mensen van alle kanten naar Hem toe.

Korte commentaar:

Melaatsheid was zowat het ergste dat je kon overkomen. Je lichaam zien wegrotten, uitgesloten worden van je familie en je gemeenschap. Iedereen vies van jou. De menen altijd moeten toeroepen dat je ‘onrein’ was, gevaarlijk voor de volksgezondheid…  In zo’n grote nood zijn wij niet zo vlug… Hij komt tot Jezus en valt op z’n knieën, en smeekt Hem: ‘Als Gij wilt, kunt Ge me reinigen’… Met zo’n grote aandrang en zo’n groot geloof moeten wij tot Jezus gaan met onze geestelijke en materiële noden en die van anderen … We doen dat veel te weinig. Daarom willen we deze avond nog op de knieën gaan als we thuiskomen en knielend smekend met groot geloof dat de Heer onze kwalen en zwaarten op zich zou nemen.  Daarvoor is Hij in feite gekomen, om al onze zondigheid en zwaarte op zich te nemen… en ons zo het geluk en de vrede te schenken en de vreugde die Hij alleen in volheid schenken kan.  We zullen dan ook zijn groot mededogen ondervinden en zin grote verlossingskracht…

Tenslotte worden wij ook opgeroepen om dan te getuigen van wat de Heer voor ons heeft gedaan.

Aan wie gaan wij morgen getuigen over de Heer en wat Hij voor mensen wil doen?


   INHOUDSOVERZICHT    TOP VAN GEBEDSAVONDEN


WOENSDAG 12/02/2014  Jezus Christus, Zoon van God

Woord van de gebedsavond

6 Daar gij Christus Jezus hebt aanvaard als uw Heer, moet gij ook leven in gemeenschap met Hem, KOL.2,7 in Hem geworteld, op Hem gebouwd, steunend op het geloof dat men u geleerd heeft, terwijl uw hart overvloeit van dankbaarheid. KOL.2,8 Weest op uw hoede, zorgt dat ge u niet laat meeslepen door waardeloze, bedrieglijke theorieen, puur menselijke bedenksels, die de machten van de kosmos verheerlijken maar Christus bestrijden. KOL.2,9 Want in Christus is de Godheid in heel haar volheid lijfelijk aanwezig, KOL.2,10 en in Hem hebt gij deel aan die volheid. Hij is het hoofd waaraan alle heerschappijen en machten onderworpen zijn.


   INHOUDSOVERZICHT    TOP VAN GEBEDSAVONDEN


Wo. 5 febr.  H. Agatha, mgd en mrt  

- 2 Sam 24, 2.9-17  Alleen ik, David, heb gezondigd  

- Ps 32 (31)  Voor de Heer beken ik mijn fout; en hebt mijn zonde vergeven

- Mc 6, 1-6  Is dat niet de timmerman ?  


Woord van de gebedsavond  GA HET BERGLAND IN EN ZOEK DAAR HOUT VOOR MIJN HUIS

Haggai 1,5-8

5 Daarom - zo spreekt Jahwe van de legerscharen - moet gij eens nadenken over de weg waarop gij u bevindt. 6 Gij hebt veel gezaaid, maar ge brengt weinig binnen; gij eet, maar ge wordt niet verzadigd; gij drinkt, maar ge wordt er niet vrolijk van; gij kleedt u, maar ge wordt er niet warm van; de loonarbeider krijgt zijn loon, maar in een buidel met een gat! 7 Zo spreekt Jahwe van de legerscharen: Gij moet nadenken over de weg waarop gij u bevindt. 8 Gaat het bergland in, haalt daar hout en herbouwt het huis: dan zal Ik daarin mijn welbehagen hebben en er mijn heerlijkheid tonen, zegt Jahwe.


Korte commentaar

We moeten nadenken over de weg waarop we ons bevinden. We hebben het dan over onszelf, niet over ons bisdom, parochie… Over onszelf. Je kan ook denken aan je gezin, onze gebedsgroep. Maar vooral onszelf niet vergeten. Ga ik voldoende het bergland in (voor het gebed); haal ik voldoende hout om het Huis van de Heer te bouwen? Als mijn geestelijk leven te weinig invloed heeft, als er te weinig vreugde en vrede is (buiten de tijden van dorheid), moet ik inderdaad nadenken over de manier waarop ik mijn leven inricht en waar God de plaats krijgt waarop Hij recht heeft en van waaruit Hij zijn heil aan mij (en mijn omgeving) kan meedelen.   INHOUDSOVERZICHT    TOP VAN GEBEDSAVONDEN


Wo. 29 jan.  2014 God liefhebben = zijn woord bewaren !


Teksten uit de liturgie van vandaag

- 2 Sam 7,4-17  De profetie van Natan aan David : Ik zal voor u een huis (koningshuis) bouwen

- Ps 89 (88) Voor altijd kan hij rekenen op mijn genade

- Mc 4, 1-20  De parabel van de zaaier  

Gent: H. Poppo van Denze, abt*

Brugge: Z. Joannes van Waasten, b.*


Woord van de gebedsavond: 1 Joh 2, 3-7

Hoe weten wij dat wij God kennen? Er is maar een bewijs: dat we ons houden aan zijn geboden. 4 Wie zegt dat hij Hem kent, maar zich niet houdt aan zijn geboden, is een leugenaar; in zo iemand woont de waarheid niet. 5 Maar in een mens die Gods woord bewaart, heeft zijn liefde werkelijk haar volmaaktheid bereikt; dan weten we zeker dat we `in Hem' zijn. 6 Wie aanspraak maakt op verbondenheid met God, moet leven juist zoals Christus geleefd heeft. 7 Vrienden, ik leg u geen nieuw gebod op. Het is het oude gebod dat gij altijd gehad hebt; het is de boodschap die gij vanaf het begin hebt gehoord.


Kleine bezining: God ‘kennen’ = God beminnen toont zich door te leven volgens zijn verlangen; Wie aanspraak maakt op verbondenheid met God, moet leven juist zoals Christus geleefd heeft, nl. in alles leven volgens Gods verlangen. Hierin ligt ons enige echte geluk.


Intercessie: Onze voorbeden maken deel uit van onze priesterlijke taak om ten beste te spreken voor al wie beroep deed op ons gebed en voor de noden die God ons onder ogen brengt…


   INHOUDSOVERZICHT    TOP VAN GEBEDSAVONDEN


woensdag 22 januari 2014 H. Vincentius, diaken en mrt.*


Teksten uit de liturgie van vandaag:

- 1 Sam 17,32-33.37.40-51  David sterker dan Filistijn

- Ps 144 (143)

- Mc 3,1-6  Op sabbat redden of doden ?


Woord van de Gebedsavond: Mt 3,13-17 en Lc 3, 21-22

13 In die tijd kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes om zich door hem te laten dopen. 14 Maar Johannes wilde Hem tegenhouden met de woorden: 'Ik heb uw doopsel nodig, en Gij komt tot mij?' 15 Jezus antwoordde hem: 'Laat nu maar; want zo past het ons al wat is vastgesteld te volbrengen.' Toen liet hij hem toe. 16 Nadat Jezus gedoopt was, steeg hij terstond uit het water. En zie, daar ging de hemel open en Hij zag de Geest Gods neerdalen in de gedaante van een duif en over zich komen; 17 en een stem uit de hemel sprak: 'Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb.'


Kleine commentaar:

In alle nederigheid gaat Jezus gewoon in de rij staan om zich te laten dopen. Hij wil doen zoals ieder die nog gods-dienstig wil zijn en alle zondigheid (van de mensheid) wil afleggen en de belofte doen om ‘alleen God te dienen’.

We willen zo solidair zijn met Jezus dat we met Hem onze kleinheid erkennen en met Hem in alles eerst kiezen voor God.

Vanuit de liturgische lezing over David kiezen we om altijd de Heer bij ons te weten en naar Hem op te zien voor beslissingen, of in beproevingen….

We mogen ons dan ook als zoon/dochter van de Vader weten die ons liefheeft met heel zijn hart…


Intercessie

Wij baden speciaal voor de zus van José (die in een rusthuis is opgenomen) en haar familie, voor onze afwezigen, voor vrede in de wereld (speciaal in Syrië) en eenheid binnen de Kerk van Jezus.   INHOUDSOVERZICHT    TOP VAN GEBEDSAVONDEN

Woensdag 15 januari 2014

“Luisteren en trouw blijven” !

Teksten uit de liturgie van vandaag:

- 1 Sam 3,1-10.19-20  Spreek, uw dienaar luistert

- Ps 40 (39)

- Mc 1,29-39  Velen genas Hij

We kregen enige commentaar bij de roeping van Samuël: ook wij moeten – zoals die jongen - nog altijd leren hoe en wanneer God tot ons spreekt. We moeten leren ingaan op de kleinste influistering die van de Heer kan komen, zodat het voor ons daarna gemakkelijker wordt 1° om te weten dat het God is die ons innerlijk aanspreekt en 2° om gemakkelijker te kunnen ingaan op die wenken.

In dit evangelie – dat we best een paar keer meenemen in onze dagelijkse gebedstijd zien we Jezus aan het werk in verschillende kleine episodes: zijn permanente relatie tot de Vader wot soms expliciet maar blijft Hem ook bezielen in zijn ‘al weldoende rondgaan’ tussen de mensen-in-nood.


Woord van de  Gebedsavond: 2 Tessalonicenzen 2,13-17

Wij echter moeten God altijd danken voor u, broeders, vrienden van de Heer. want vanaf het begin heeft God u uitgekozen om door de Geest die heilig maakt en door uw geloof in de waarheid gered te worden.

14 Daartoe heeft Hij u geroepen door onze verkondiging van het evangelie, opdat gij de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus zoudt verwerven.

15 Dus, broeders, staat vast en houdt u aan de overleveringen waarin gij door ons, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, zijt onderwezen.

16 Moge onze Heer Jezus Christus zelf, moge God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft betoond en ons in zijn genade eeuwige troost en blijde hoop heeft geschonken, 17 uw harten bemoedigen en sterken met alle goeds in woord en daad.

Kleine commentaar: We leren van Paulus dat we moeten bidden voor wie aan onze pastorale zorg zijn toevertrouwd: ‘Je blijft altijd verantwoordelijk voor wat je tam hebt gemaakt, voor wat je aan je gebonden hebt’ (de vos tot de Kleine Prins in het sprookje van Antoine de Saint-Exypéry)

Wij worden gered door invloed de heilige Geest en door dan zelf gelovig ja te zeggen op het evangelie.

‘Sta vast’ en hou je aan de gezonde leer waarin je bent onderwezen… Met het volwassener worden ga je natuurlijk sommige zaken anders verwoorden… maar we laten ons daarbij leiden door de leer van de Kerk.

Jezus blijft ons trouw en nabij. De Vader wil ons verder bemoedigen en sterken op het gebed van onze herders en medegelovigen, broers en zussen. Zo worden we bekwaam tot het goede in woord en daad.


We baden voor onze afwezigen en voor de conflictgebieden in de wereld.


P.S. Zaterdag 18 jan. begint de Bidweek voor de eenheid van de christelijke kerken.   INHOUDSOVERZICHT    TOP VAN GEBEDSAVONDEN


Woensdag 8 januari 2014 : Straf en Beloning  

- 1 Joh 4,11-18  God woont in ons

- Ps 72 (71)

- Mc 6,45-52  Jezus bedaart de storm  

Gent: Mech.-Brussel: H. Goedele, mgd*


Jezus Sirach 16,11-14 Straf en Beloning


11 Ook al is er maar een hardnekkig, het zou verbazingwekkend zijn, als die zonder straf bleef. Er is ontferming bij Hem en toorn: Hij is machtig in genadigheid, maar Hij laat ook zijn toorn gaan. 12 Zo groot als zijn ontferming is, zo groot is ook zijn strengheid. Hij oordeelt de mens naar zijn daden. 13 De zondaar ontkomt niet met zijn roofgoed en de verwachting van de vrome blijft niet onvervuld. 14 Wie gerechtigheid doet ontvangt wat hij verdient; eenieder krijgt loon naar zijn werken.


Wordt in het Oude Testament vaak gezegd dat God straft waar er ongerechtigheid wort gepleegd, even vaak en zeker in het Nieuwe Testament is er sprake over de barmhartigheid van God en de beloning van het vervullen van Gods verlangen: “Ge moogt u niet voor hen neerbuigen en hen niet vereren, want Ik, Jahwe uw God, ben een jaloerse God, die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen tot in het derde en vierde geslacht van hen die Mij verwerpen. 10 Maar Ik bewijs goedheid tot in het duizendste geslacht van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.” (Deuteronomium 5,9-10).

Maar zowel in Oud als Nieuw Testamant wordt gezegd dat God gerechtig is. Overigens ervaar je in het leven zeer vaak dat het goede zich beloont door de vrede in het hart en het kwade vaak leidt tot eenzaamheid, kilheid en dood. Toch zien we als christenen uit naar het eindoordeel van God. Dit is geen fopspeen maar een diepe geloofsovertuiging.


Na de (wat vroeger begonnen) gebedsavond hadden we nog een gezellig samenzijn in de ‘veranda’ samen met 3 (jarige) Koninginnen. Wie waren het ook weer?

Langs deze weg groeten aan onze afwezige zussen en broer. Freddy is opnieuw van de partij.