GELOOF en LEVEN HOME

 INHOUD   TERUG NAAR INHOUDSOVERZICHT        

GELOOF EN LEVEN VZW


Bericht: OPHEFFING VZW

Op 16 augustus 2016 besloot de Algemene Vergadering van de VZW tot de opheffing.

Reden was de stopzetting van het Tijdschrift “Geloof en Leven,  

Tijdschrift voor Evangelisatie en Christelijke Vorming”

Tevens werd geopteeerd om de Webstek geloofenleven.be te behouden. Webmaster Ben Van Vossel

en ook het emailadres geloofenleven@telenet.be (beheerd door Ben Van Vossel)

Bedoeling

Geloof en Leven vzw, heeft als bedoeling een bescheiden bijdrage te leveren aan de wereldwijde evangelisatie, en enige christelijke vorming te bieden aan de lezers van het Tijschrift Geloof en Leven, Tijdschrift voor Evangelisatie en Christelijke Vorming, en aan de bezoekers van de website geloofenleven.be. Het Tijdschrift werd vroeger uitgegeven door de Provincie der Vlaamse Redemptoristen en heeft zo ook verschillende benamingen gekend, o.m. Sint Gerardusbode, Zending. In 1997 werd het Tijdschrift overgenomen door de V.Z.W. Geloof en Leven, waarvan de Statuten gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad (lees verder). (Geschiedenis “Geloof en Leven” KLIK HIER° )


Situering

Geloof en Leven vzw wil met zijn publicaties en acties in de Rooms-Katholieke Kerk staan, in eenheid met het kerkelijk leergezag. Wij willen openstaan voor wat er in de samenleving leeft, bevestigen wat daar waardevol is en wat de mensheid dient, en tegelijk kritisch tegenover alles wat de mens kleiner maakt en de wereld minder mooi. We erkennen de grote en belangrijke rol van de vrije media maar relativeren dit ‘vrije’ waar zij zich (bewust of ongewild) ten dienste stellen van allerlei drukkingsgroepen, antikerkelijke of antigodsdienstige tendenzen en sectaire bewegingen en fundamentalistisch atheïsme.


Inspiratie

We halen onze inspiratie uit de Joods-Christelijke traditie zoals die in de Bijbel, Oud en Nieuw Testament ligt uitgedrukt, de traditionele kerkelijke leer, de grote christelijke denkers, en uit wat christenen dagelijks doormaken en beleven.

Hoewel wij een positieve openheid hebben naar andere christelijke kerken en denominaties zullen we toch in liefde en waarheid trachten alles te belichten vanuit de Rooms-Katholieke gemeenschap.


Website

Om ruimer te evangeliseren heeft het Tijdschrift Geloof en Leven zich een verlengstuk aangebreid met de website die sedert 1997 verscheidene artikels uit het Tijdschrift publiceert, naast een aantal andere items. Op de Homepagina van deze website vindt u trouwens allerlei links naar Bijbel, Christelijke leer, Christelijk leven enz…


Gedragen door

Om niet in de lucht te hangen en om wettelijk gegrond te zijn, wordt onze werking ondersteund door Geloof en Leven v.z.w., waarvan de statuten te vinden zijn in het Staatsblad.

Deze V.Z.W. had vroeger als adres Voskenslaan 56, 9000  GENT (Identificatienummer 13636/2000, later Ondernemingsnummer: 472034266) maar sedert december 2010 tot de opheffing als nieuw adres van de zetel : Groot Begijnhof 19, B-9040 Gent S/Am.

Verder wordt het Tijdschrift financieel gesteund door de leden die zich er op abonneren.

Wij zenden het Tijschrift ook gratis naar een aantal missionarissen.


Uit de statuten van de v.z.w.

Art. 3 – § 1. De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk:

de geestelijke, morele en sociale verheffing van de personen die ze doorheen haar werking bereikt.  Het patrimonium bestaat uit het roerend en onroerend bezit van de vereniging.  

De vereniging tracht het in §1 omschreven doel te bereiken door de verdere publicatie van “Tijdschrift voor Evangelisatie en Christelijke Vorming (Geloof en Leven)” en door andere evangelisatieprojecten.

De overige tegoeden worden besteed aan de projecten die in de richting van het hoofddoel liggen.


§ 2. De vereniging heeft een confessioneel katholiek karakter, overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde kerkelijke overheid.

Art. 7 - § 1. Als voorname voorwaarde voor het lidmaatschap is vereist dat men zich akkoord verklaart met het confessioneel karakter van de vereniging en haar doelstellingen.


Samenwerking met Fraterniteit van Maria

Vanuit dezelfde geloofsbasis als het  Tijdschrift en Website ‘Geloof en Leven’ werkt de ‘Fraterniteit van Maria’ ook aan de Evangelisatie en Christelijke Vorming, zij het op een heel eigen manier. Het is een kleine groep mensen die zich willen inzetten voor het bekend maken van de Iconen als uiting van christelijke inspiratie, eredienst, spiritualiteit en beleving. Daartoe organiseren zij cursussen ‘icoon schilderen voor beginners’. Over de Fraterniteit van Maria: lees meer.


GESCHIEDENIS VAN HET TIJDSCHRIFT “GELOOF EN LEVEN” DOOR P. ALFRED DEBOUTTE

KLIK HIER