GELOOF en LEVEN HOME

 INHOUD


TERUG NAAR INHOUDSOVERZICHT       

FRATERNITEIT VAN MARIA


De 'Fraterniteit van Maria' is een kleine groep mensen die zich samen willen inzetten voor geloofsvorming doorheen de boodschap van de iconen.

Ze heeft ook haar naam gegeven aan de Katholieke Charismatische Gebedsgroep die sedert enige jaren op haar locatie samenkomt op woensdagavond. Over de Gebedsgroep: lees verder  op een andere pagina.


1. Kunst ~~ cultus ~~ geloofsbeleving en geloofsgetuigenis

- 1° Iconen kan je zien als waardevolle kunstvoorwerpen (die men zich kan aanschaffen of kan gaan bewonderen in religieuze gebouwen of in musea of waarover men cursussen en historische en technische boeken kan lezen)

- 2° je kan ze zien als cultusvoorwerpen, zowel in de publieke eredienst als in de huiskerk, en men kan ook daarover heel wat informatie bekomen in boeken en cursussen. 

- 3° Naast (en vaak samen met) deze twee zinvolle bedoelingen kan men trachten in te dringen in de religieuze betekenis, de geloofservaring die in de iconen ligt uitgedrukt en men kan dan - samen met anderen - schilderend of werkend aan de 'dragers' of/en contemplerend en aanbiddend, deze geloofservaring ook met elkaar delen en ze delen met anderen die zich ervoor willen openstellen.
Deze derde manier van omgaan met de iconen is de eerste bedoeling van de Fraterniteit van Maria; uiteraard sluiten we ons niet af van de eerder aangegeven motieven.
2. Invulling en bedoeling van de cursussen "Iconen schilderen voor beginners"

1- Gebedsstramien

In de lijn van deze derde doelstelling organiseert de Fraterniteit van Maria enige keren per jaar een Cursus "Iconen schilderen voor Beginners". Deze cursussen, bedoeld voor personen zonder veel praktijk van het iconen-schilderen, bedoelen een vrij eenvoudige icoon te schilderen, maar dit schilderen wordt ook omgeven

- door gebed: liturgisch morgengebed van de Kerk - de lauden - , korte gebedstijd onmiddellijk voor de praxis, Eucharistieviering en in de namiddag een kwartier eucharistische aanbidding of tientje van de rozenkrans; bij het einde van de dag nog een korte dagsluiting...

- door onderricht vanuit de contemplatie van de concrete icoon en vanuit toepasselijke passages uit de heilige Schrift.

- door het eenvoudig en ongecomplexeerd samenzijn met christenen die willen groeien in hun gelovig mens zijn. De cursussen hebben ook een gezellig en vreindschappelijk karakter.

2- Resultaten?

Wellicht vraag je je af of men dan ook nog toekomt aan schilderen. Toch wel. En de materiële resultaten van de cursussen zijn zinvol en meestal ook mooi (al hangt het natuurlijk wat af van de aanleg, de toeleg en ook wel de ervaring van de individuele deelnemer). Uiteraard blijven het producten van 'beginners' maar zij doen vast geen afbreuk aan het religieuze karakter van de icoon.

Hoewel de deelnemers getuigen van de vreugde die het hen geeft 'iconen te schilderen en geschilderd te hebben' getuigen zij vooral van het innerlijk resultaat, de geestelijke groei die de cursus voor hen betekende en wat de icoon die ze schilderden nog voortdurend aan zegening betekent voor hun christelijk leven.

3- Bedoeling van de inrichtende Fraterniteit van Maria

Het is dan ook dat laatste resultaat dat in feite de eerste bedoeling van de Fraterniteit is.

Personen die oprecht houden van iconen om hun intrinsieke en liturgische waarde zullen het wellicht spijtig vinden dat iconen ook 'ergens anders voor gebruikt worden'. Dan geven we eerlijk toe dat onze eerste bedoeling is te evangeliseren doorheen de heilige Schrift. Hopelijk kwetsen we daarmee niet de personen die de iconen in hun hart dragen. De heilige Schrift heeft eveneens haar eigen intrinsieke waarde en we hebben haar lief en vereren haar als het Woord van God. Toch lezen we in 2 Timoteüs 3,15-17 hoe zij gebruikt kan worden als middel tot evangelisatie: 

"... hoe gij van kindsbeen af vertrouwd zijt met de heilige geschriften; daaruit kunt gij de wijsheid putten die u leidt tot het heil, door het geloof in Christus Jezus. Elk door God geinspireerd geschrift dient ook om te onderrichten in de waarheid en dwalingen te weerleggen, om de zeden te verbeteren en de mensen op te voeden tot een rechtschapen leven, zodat de man Gods voor zijn taak berekend is en toegerust voor elk goed werk."

Als dit zo is voor de Bijbel, dan vinden wij dat het ook zo is voor de iconen. Ook zij mogen aangewend worden 'om te onderrichten, om mensen op te voeden in het geestelijk leven, ze binnen te voeren in de waarheid en schoonheid van het christelijk geloof en mensen toe te rusten om te getuigen van de vreugde die ze vinden in het geloof'


3. Onze eretitels, diploma's, leermeesters?

Eretitels en diploma's hebben we niet en daar we niet zeker zijn dat onze leermeesters fier zijn op onze materiële resultaten gaan we hun naam niet op onze lading kleven. Stilaan hebben we ons bekwaamd - zonder al te veel talent te hebben - en onze vreugde is enerzijds de tevredenheid te zien van onze cursisten en anderzijds het feit bewustzijn dat we dit werk van het icoon schilderen in dienst mochten stellen van de Heer der heerlijkheid.


4. Ontstaan en spiritualiteit

Op 5 augustus 2006 vierden we als gedachtenis het Kerkwijdingsfeest van de basiliek Maria de Meerdere. In feite een van de zovele Mariafeesten. Dat het op een zaterdag viel gaf het nog wat meer het cachet van een Mariafeest.  

“De basiliek van ‘Maria de Meerdere’  werd door paus Sixtus III (432-440) te Rome opgericht op de Esquilijnse heuvel ter ere van de Moeder van Jezus. Dit gebeurde nadat haar, op het concilie van Efese (431), de naam werd gegeven ‘Moeder van God’ . Het is de eerste van de Westerse kerken die onder de bescherming werd gesteld van de Maagd Maria.” Tijdens de Eucharistieviering op dit kerkwijdingsfeest van Maria Maggiore (Maria de Meerdere) kreeg ik in mijn hart het verlangen om met personen uit de iconencursus een fraterniteit op te richten, die aan Maria zou zijn toegewijd. De leden van deze fraterniteit zouden zichzelf aan de Heer toewijden, Hem verheerlijken en Hem en zijn heilsplan kenbaar maken. De iconen en het schilderen ervan zouden voor deze Mariafraterniteit een concreet hulpmiddel en een concrete weg vormen tot die toewijding, lofprijzing en dat getuigenis.

Het lidmaatschap van deze Mariafraterniteit wil de gelegenheid geven verder te groeien in de beschouwing en lofprijzing en het kenbaar maken van Gods heilsmysterie. Volgende gemeenschappelijke engagementen willen ons tot fraterniteit vormen:


5. Engagement in de Fraterniteit van Maria

1- Ik wil een goed christelijk leven leiden en maak daarbij gebruik van de wegen die de Kerk aanwijst

2- Ik wijd me elke dag toe aan Maria, de Moeder Gods.

3- Ik noem elke dag in mijn gebed de naam van de leden van de Fraterniteit.

4- Ik beschouw (contempleer) elke dag enige tijd een icoon.

5-  Ik wil me bekwamen in de kennis van de iconen.

6- Ik zet me mee in bij het inrichten van cursussen rond iconen en het schilderen van iconen.

7- Ik bid dagelijks een tientje van de rozenkrans opdat Jezus mag erkend worden als Zoon van God en Redder van de mens.

8- Op een zinvolle wijze wil ik anderen in contact brengen met iconen.

Op 15 augustus 2006 (Feest van Maria Tenhemelopneming) hebben we ons met enkelen voor het eerst geëngageerd in de Fraterniteit van Maria.


6. Gebed van de iconograaf

GEBED VAN DE ICONOGRAAF

(Fraterniteit van Maria / Gent)

  Heer God, Goede Vader,

in de kracht van de Geest heeft U uw Zoon tot ons gezonden

om uw liefde te tonen en ons op te helpen tot gelijkenis met Hem:

Jezus Christus, onze Heer, stralende Icoon van uw glorie.

De onpeilbare schoonheid en grootsheid van Uw heerlijkheid

en van de heilige mysteriën, die Gij aan ons hebt voltrokken 

door het leven, het lijden, de dood en verheerlijking van Jezus,

door de zending van uw Geest en het mysterie van uw heilige Kerk

willen wij als berouwvolle zondaars,  

met broze en onwaardige menselijke hulpmiddelen

uitschrijven op deze houten dragers.

Ons hart wil bij U zijn, wij behoren U toe.

Zalf ons door uw Geest met diepe bezieling, toewijding en geduld,

en met alle talenten en vaardigheden

die wij behoeven bij dit heilig werk.

Laat uw Aanwezigheid ons blij maken,

laat het heilig Gelaat van Jezus voor ons stralen,

laat de zalving van uw Geest ons zuiveren en bezielen.

Moge de nabijheid van de Moeder Gods

ons helpen om in aandachtsvolle toewijding

U te verheerlijken bij het schrijven van deze icoon.

Moge dit werk uw Kerk mooier maken

en mensen naar U toe leiden

opdat hun leven een loflied wordt voor U,

heerlijke God, Mysterie van Liefde.

Amen.  

(Ben Van Vossel)