GELOOF en LEVEN  
HOME

INHOUD

  TERUG NAAR INHOUDSOVERZICHT          

GESCHIEDENIS VAN "GELOOF EN LEVEN"

P. Alfred Deboutte C.Ss.R (Pia memoria

(Slot)


Alfred Deboutte CSSR (augustus 1963  tot  einde 1996). (+5 dec. 1996 NVDR)


Deze jaren moeten we verdelen in twee perioden; de eerste periode ging van 1963 tot 1969-70: de maanden van de snel ver­nietigende secularisatie in ons land, en omliggende landen van Europa.

En van 1970 tot nu: waarin we de gevolgen van die secularisatie moesten dragen.


Eerste periode (Van 1963-1970)


Zoals in de vorige jaren had A. Deboutte hetzelfde werkter­rein voor ogen, en bleef bij de toenmalige manier van werken. Zo schonk de redacteur een zo breed mogelijke informatie over onze Vlaamse paters en hun apostolaat en keek met onverholen sympathie naar de nieuwe vormen van evangelisatie die hun voelhorens uitstaken: de kampeermissie 1964, S. Barbaracollege te Tessenderlo 1965, Pater Meehan de ster van Toronto ’65, de publicaties van Dudel, Durrwell, Spielbauer enz., de Kongolese zeemanskring '67, Buurtwerk in Vlaanderen en opbouwwerk te Leuven '68 (en de lezing hier­over op het stadhuis te Leuven 19.12.68) wohnviertelapostolaat, en verscheidene artikelen over de parochie, missie, missiestatie...

In 1966 is er een speciaal nummer over O.L.Vrouw van Alt. B. en over de bedevaart naar Rome die door de Gerardusbode werd ingericht.

En in 1968 publiceerde de Bode 100 jaar Redemptoristen te Roeselare (speciaal nummer).

Uit Libanon en Bagdad waren er regelma­tig brieven over de werking in de Chaldeeuwse missie door de missionarissen Demarey, Bloemen, enz.

Uit de Antillen waren het Francis Boogaerts, Mgr. Arn. Boghaert, A. Rutten, Carbon enz. die de Bode op de hoogte hielden, en in Haïti opereerden De Laet en Claessens, en werkte de boer naarstig door op zijn drie posten: Poteau, Bayonais, Labrande nl. Hugo Deboutte.  Over Zaïre valt  op: het speciaal nummer gans verzorgd door Roger Ampe.


Tweede periode  (Van 1970 tot 1996)


Reeds in het eerste nummer van 1970 pakt de redacteur uit met een artikel: wordt gij niet atheïst? Achteraf bekeken merkwaar­dig! Men moest wel blind zijn om niet te zien dat de secularisatiestroom als een draak met 20 koppen aan 't werk was gegaan, en overal verandering en verwar­ring zaaide: wèg van de Kerk, wèg van de godheid van Christus, wèg van God... want Hij is dood...

Doch de redacteur nam de woorden van de West-Vlaamse vissers over, die ze richtten aan Mgr. De Smet: “Mgr., als er een storm opsteekt op zee moet ge er recht tegenaan gaan, want als ge u laat meedrijven zijt ge reddeloos verloren...”


Zo volgen dan bijdragen over Celibaat, Plu­ralisme, niet ieder die zegt: Heer, Heer…, Jezus Christus in het nieuwe woorden-boek, priester-schap en vrouw, van arm Vlaan-deren naar oud Vlaanderen, enkele vraagstuk-ken van seksuele ethiek, Maria in het CHRISTUS-mysterie,  Huma-nae Vitae na 20 jaar, natuurlijke vrucht-baarheidsbeheer­sing, het mysterie van de maagdelijk-heid, priesterwij-ding van de vrouw (uit openba­ring kan en mag niet).  Tu es Petrus: Paus Joannes-Paulus - zo klinkt het verheugd bij ons; zijn reis naar Lourdes, zijn reis naar Vlaanderen ("laat uw rijkdom niet verloren gaan" zegt Hij) -zijn oproep tot tweede evangelisatie

Zo is de redacteur onverpoosd doorgegaan tot het jubileumjaar 1996: het Bodeke werd 100 jaar.


Op 1 dec.1989 gebeurde het onvoorstel­bare: Gorbatsjov bij Paus Joannes-Paulus II. Voortaan godsdienstvrijheid in Rusland.

Voor onze oude missie in West-Oekraïene was het alsof een herrijzenis plaatsgreep. De geünieerden van byz. ritus waren trouw gebleven aan Kerk en paus, en sommige gebouwen en kerken werden hun teruggegeven. Zo wist de redacteur dat Holosko terug door de onzen bewoond werd.


Op aanstoken van de redacteur ondernam J. Sneppe van 22 juli tot 31juli een reis naar Oekraïne, om onze confraters te Holosko op te zoeken, en te zien of ze niets nodig hadden.  Het verhaal van zijn reis kan u vinden in de Bode van aug. -okt. 1992.  Hij keerde terug vooral met het nieuws: die mensen hebben niets! (alleen de muren van het gebouw) Ze hebben alles tekort.

En zo ontstonden de reizen met hulpgoe­deren - allerhande. P.J. Hanssens werd aangesteld voor de grote financiële hulp vanwege de provincie (van de Vlaamse Redemptoristen NVDR); hier (in Brugge) beperkten we ons tot hulpgoederen die door de paters en broeders bij prioriteit werden vermeld.


In elk nr. van de Bode kan men nu een artikel vinden over de volgende en volgen­de reis. De hulp werd niet enkel tot Holosko beperkt; andere helpende groepen (Vleuten, Edegem) namen andere doelstel­lingen voor zich, en Dr. André Devos zorgde voor medicamenten voor kankerhospitalen, en richtte er de cursussen in voor natuurlijke vruchtbaarheidsbeheersing.


Zo is de Bode onverpoosd doorgegaan tot haar honderdste jaar... en kijkt nu voor de volgende jaren beslist uit naar de nieuwe evangelisatie...
Nawoord door de huidige hoofdredacteur

Ben Van Vossel CSsR :


Deze geschiedenis van "Geloof en Leven" heeft Pater Alfred Deboutte nog zelf geschreven in 1996.  Hij wou GELOOF EN LEVEN 100 jaar laten worden, dan wou hij ermee stoppen.  Hij was geregeld ziek, ernstig zelfs.  


Toen we hem echter feliciteerden met het Jubileum van Geloof en Leven en hem bepaalde voorstellen deden om het Tijdschrift resoluut ten dienste te stellen van de Nieuwe Evangelisatie zag hij het plots weer zitten en heeft hij er alles voor gedaan opdat Geloof en Leven zou verdergezet worden.  


We hadden hem erop gewezen dat de Maria-Kefasgemeenschap zich zeker voor dat project zou willen inzetten.  Enige tijd na het overlijden van P. A. Deboutte ging het Provinciaal Kapittel en het Provinciaal Bestuur van de Vlaamse Redemptoristen die het tijdschrift wilden stopzetten ermee akkoord om Geloof en Leven aan deze Gemeenschap toe te vertrouwen met de hoop dat er ook nog redemptoristisch nieuws zou in verschijnen.

In het Jaar 2000 hebben we van het Tijdschrift Geloof en Leven een eigen V.Z.W. Gemaakt. Statuten in het Staatsblad. In 2013 bestond de Raad van Bestuur uit:

Regina Geysen voorz., Ben Van Vossel secr., Andrea Van Braeckel penningmeester.

Samen met hen vormden Antoon Ghijs en Danielle Van Vossel de Algemene Vergadering.


STOPZETTING

Op 16/08/2016 ging de Algemene Vergadering akkoord met de stopzetting van het (verlieslatend) Tijdschrift en besloot tot Opheffing van de VZW Geloof en Leven. De webstek geloofenleven.be blijft bestaan (webmaster Ben Van Vossel) evenals het email-adres (beheerder Ben Van Vossel).

  TERUG NAAR INHOUDSOVERZICHT           TERUG NAAR THUISPAGINA