GELOOF en LEVEN  
HOME

INHOUD

GEBEDSAVONDEN 2019

FRATERNITEIT VAN MARIA


Zie ook: KORTE INLEIDINGEN IN HET “Leven in de Geest”  klik hier
VOOR VERDERE STUDIE OF  BEZINNING BIJ SOMMIGE WOORDEN: KLIK HIER


- Wij danken God voor u (Kol 1,3-8) (15/05/2019)

- De liefde van Jezus kennen (Ef. 3,14-19) (8/05/2019)

- Volgens de Schriften (Hand.2,27-33) (1/05/2019)

- Zie naar Jezus (Hebr 12,1-5) (24/04/2019)

- Genade en Waarheid (Joh.1,15-18) (10/04/2019)

- Blijf in Hem ! (1Joh.2,28-3,1) (3/04/2019)

- Hij blijft mijn hoop (Klaagl.3,22-27) (27/03/2019)

- Weest waakzaam (Lc 12,35-40) (20/03/2019)

- Vrienden van de Heer (2Tess 2,13-17)(13/03/2019)

- Kijk naar de bloemen. Weest niet ongerust (Lc 8,27-32)(6/03/2019) Aswoensdag !

- Onthecht helpen (2 Kor.9,10-15) (27/02/2019)

- Zie naar Jezus (Hebr.12,1-4) (20/02/2019)

- Ziedaar uw Moeder (Joh 19,25-27) (13/02/2019)

- Getuigen van het Blijde Nieuws (Hand 8,34-40) (6/02/2019)

- Christelijke gemeenschap (Hand 2,42-47) (16/01/2019)

- Hij is mijn redder geworden (Jes 12,1-6) (2/01/2019)
Wo 15/05/2019

Wij zeggen God dank voor jullie


Woord van de avond: Kol. 1,3-8

KOL.1,3 Wij zeggen God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, dank, telkens als wij u in onze gebeden gedenken. 4 Wij hebben immers gehoord van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die gij alle heiligen toedraagt, 5 omwille van de hoop die voor u in de hemel is weggelegd. Gij hebt daarvan vernomen, toen het evangelie, het woord van de waarheid, 6 tot u kwam. In heel de wereld is het bezig vrucht te dragen en te gedijen, evenals bij u, sinds de dag dat gij gehoord hebt van Gods genade en haar in waarheid hebt erkend. 7 Zo hebt gij het geleerd van Epafras, onze dierbare medewerker, een trouwe dienaar van Christus in onze plaats. 8 Van hem hebben wij vernomen welke liefde door de Geest in u gewekt is


Korte commentaar

Gebed mag zeker niet beperkt worden tot enkel smeekgebed, al heeft dat we degelijk zijn waarde. Het lofgebed mag ons typeren als leden van de Charismatische Vernieuwing. Het dankgebed mag ook niet ontbreken; dank om alles wat wij ontvingen en om het heilswerk dat God door Jezus aan ons verricht. Maar ook het dankgebed om wat de Heer in anderen tot stand brengt. Dat dankgebed brengt zegen over die mensen, over die volkeren, over die parochies. God danken en loven om wat Hij doet, ook in onze tijd. Dat weerhoudt ons van pessimisme en het brengt eer aan God om wat Hij doet.

Bemerk hoe de drie goddelijke deugden dichtbij elkaar vermeld worden: geloof, hoop, liefde. Gods Geest bewerkt ze. We mogen bidden om te groeien in die drie deugden die in ons zijn uitgestort sedert ons doopsel.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 8/05/2019

De liefde van Jezus kennen


Woord van de avond: Ef.3,14-19

EF.3,14 Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15 naar wie alle vaderschap. in de hemel en op aarde genoemd wordt:

16 moge Hij u in zijn onmetelijke heerlijkheid geven dat uw diepste wezen machtig door zijn Geest wordt gesterkt,

17 dat Christus door het geloof woont in uw hart en dat gij in de liefde geworteld en gegrondvest blijft.

18 Moogt gij in staat zijn met alle heiligen te vatten, wat de breedte en lengte en diepte is,

19 en te kennen de liefde van Christus, die alle kennis te boven gaat. Moogt gij de volheid bereiken die de volheid van God zelf is.


Korte commentaar :

Door het geloof woont Christus in ons hart; het is goed ons daarvan meer bewust te zijn. Zijn liefde doet ons stevig staan.

Indien gij er een gewoonte van maakt

in tegenwoordigheid van de Meester te wandelen,

en Hij ziet dat gij dit doet uit liefde tot Hem

en gij uw uiterste best doet Hem te behagen,

zult gij Hem niet meer kwijt raken;

steeds zal Hij bij u zijn en

overal zult gij Hem vinden.

Bedenk dat het een zaak van groot belang is

zo’n vriend steeds aan uw zijde te hebben (Teresa Van Avila)


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 1/05/2019

Hij is verrezen !


Woord van de avond: Handelingen 2,29-33

HAND.2,29 Mannen broeders, ik mag wel vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David, dat hij gestorven en begraven is; we hebben immers zijn graf bij ons tot op deze dag.

30 Welnu, omdat hij een profeet was en wist, dat God hem een eed gezworen had, dat Hij een van zijn nakomelingen op zijn troon zou doen zetelen,

31 zei hij met een blik in de toekomst over de verrijzenis van Christus, dat Hij niet is overgelaten aan het dodenrijk en dat zijn lichaam het bederf niet heeft gezien.

32 Deze Jezus heeft God doen verrijzen en daarvan zijn wij allen getuigen.

33 Verheven aan Gods rechterhand heeft Hij de beloofde heilige Geest van de Vader ontvangen en Deze uitgestort, zoals gij ziet en hoort.


Korte commentaar :

Korte tijd na Pasen wil dit woord ons geloof in Jezus’ verrijzenis bevestigen met een beroep op een profetie uit het Oude Testament én op het getuigenis van de apostelen die er van getuigen. Wij mogen dan ook opnieuw het mysterie van ons geloof belijden: Heer Jezus wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 24/04/2019

Zie naar Jezus


Woord van de avond: Hebr.12,1-5

HEBR.12,1 Laten wij ons dan aansluiten bij die menigte getuigen van het geloof, en elke last en belemmering van de zonde van ons afschudden, om vastberaden de wedstrijd te lopen waarvoor we hebben ingeschreven.

2 Zie naar Jezus, de aanvoerder en voltooier van ons geloof. In plaats van de vreugde die Hem toekwam, heeft Hij een kruis op zich genomen en de schande niet geteld: nu zit Hij aan de rechterzijde van Gods troon.

3 Denk aan Hem die zulk een tegenstand van zondaars te verduren had; dat zal u helpen om niet uit te vallen en de moed niet op te geven.

4 Uw strijd tegen de zonde heeft u nog geen bloed gekost.

5 Zijt ge al het Schriftwoord vergeten dat u als kinderen aanspreekt en aanmoedigt: Kind, minacht de tucht van de Heer niet, laat u door zijn straf niet ontmoedigen


Korte commentaar :

Jezus heeft ons verlost uit ons geslotenheid voor Gods genade. Hij heeft ons verlost door zijn leven, zijn lijden en dood in heilige overgave aan Gods wil, en door zijn verrijzenis. Midden het leven, het lijden en tegenslagen mogen wij dan ook vertrouwvol opzien naar Jezus die enerzijds alles heeft doorstaan, maar die verrezen is en zo alles heeft overwonnen. Laten wij dan ook door het leven gaan met onze blik gericht op Hem die verrezen is en ons in alle omstandigheden nabij blijft. Zie naar Jezus !

Mededeling

Wij bidden voor onze zieke en herstellende broers en zussen.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 10/04/2019

Genade en waarheid

Woord van de avond: Joh 1,15-18

JOH.1,15 Wij hebben Johannes' getuigenis over Hem toen hij uitriep: 'Deze was het van wie ik zei: Hij die achter mij komt, is mij voor, want Hij was eerder dan ik. ' 16 Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen: genade op genade. 17 Werd de Wet door Mozes gegeven, de genade en de waarheid kwamen door Jezus Christus. 18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die in de schoot des Vaders is, Hij heeft Hem doen kennen


Korte commentaar :

Jezus is Gods eniggeboren Zoon. Hij is van vòòr alle tijden. Van zijn volheid ontvangen wij genade op genade. Al wat ons aan zegeningen overkomt, hebben wij door Jezus Christus. Genade en waarheid. Dat betekent Gods liefde én het juiste zicht op de werkelijkheid en op wat goed en kwaad is. In het evangelie van deze dag zei Jezus tot de Joden die in Hem geloofden: 'Indien gij trouw blijft aan mijn woord, zijt gij waarlijk mijn leerlingen. Dan zult ge de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. (JOH.8,31b-32)


Mededeling:

- volgende woensdag (in de Goede Week) geen gebedsavond

- Gelieve u zelf in de schrijven voor Pinkstermaandag


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 3/04/2019

Blijf in Hem !


Woord van de avond: 1 Joh 2,28-3,1

1JOH.2,28 En nu, kinderen, blijft in Hem. Dan zij wij vol vertrouwen als Hij zal verschijnen, en hoeven wij bij zijn komst niet beschaamd te zijn. 29 Daar gij weet dat Hij geheel zonder zonde is, moet gij inzien dat ieder die het goede doet ook kind van God is. 3,1 Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft! Wij worden kinderen van God genoemd, en we zijn het ook.


Korte commentaar :

Blijf in Hem! Het is de kern van ons christelijk geloof! In Jezus blijven, de Verrezen Heer die ons altijd nabij is. In Hem blijven, met Hem op weg gaan door het leven. Het is de zekerheid van onze standvastigheid in het geloof. Wij moeten vaak naar Hem opkijken zowel in goede als moeilijke dagen, zelfs in gezelschap kunnen wij nog om zijn zegen vragen voor de mensen die wij ontmoeten, ook en vooral als wij hen niet zo sympathiek vinden. Door  op Jezus te gelijken leven wij als kinderen van God


Christus vivit ! Christus leeft is een mooie (lange) brief die paus Franciscus schreef als opvolging van de bisschoppensynode over de jeugd. Enige treffende gedachten vind je hier: CHRISTUS VIVIT


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 27/03/2019

Hij blijft mijn hoop


NB. Vorige week hebben wij enige punten aangeraakt van de bezinning van pater Raniero Cantalamessa naar aanleiding van de oprichting van Charis op Pinksteren 2019. Op onze website hebben wij een eigen vertaling van de eerste uiteenzetting gezet, Bidden om de Heilige Geest.  Klik hier

Woord van de avond: Klaagliederen 3,22-27

KLAAGL.3,22 Zonder einde is Jahwe's genade, onuitputtelijk is zijn erbarmen. 23 Uw grote trouw is iedere morgen weer nieuw. 24 ' Ik behoor aan Jahwe,' zegt mijn hart, `Hij blijft mijn hoop.' 25 Goed is Jahwe voor wie hoopt, voor iedereen die Hem zoekt. 26 Goed is het, in stilte, op redding van Jahwe te wachten. 27 Goed is het zijn juk van jongs af te dragen.

Korte commentaar :

We mogen ons diep bewust worden dat Gods genade, zijn liefde, en zijn barmhartigheid onuitputtelijk zijn. Elke nieuwe morgen mag ik weten dat zijn trouw weer nieuw is en mij geborgenheid geeft. Daarom mogen wij vaak herhalen dat ons hart Hem toebehoort, Hij blijft onze hoop ‘voor eeuwig’. In alle omstandigheden mag ik weten dat Hij redding biedt, ook wanneer die omstandigheden tegen zitten. Zijn geboden zijn een juk dat zacht is en zijn last is licht, zegt Jezus.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 20/03/2019

Weest waakzaam

Woord van de avond: Lc 12,35-40

Lk.12,35 Houdt uw lenden omgord en de lampen brandend! 36 Gedraagt u als mensen die wachten op de terugkomst van hun heer, die naar de bruiloft is, om als hij aankomt en klopt, hem aanstonds open te doen. 37 Gelukkig de dienaars, die de heer bij zijn komst wakende zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u: Hij zal zich omgorden, hen aan tafel nodigen en langs hen gaan om te bedienen. 38 Al komt hij ook in de tweede of in de derde nachtwake, gelukkig zijn de dienaars die hij zo aantreft. 39 Begrijpt dit wel: Als de eigenaar van het huis wist op welk uur de dief zou komen, zou hij in zijn huis niet laten inbreken. 40 Weest ook gij bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht.

Korte commentaar :

Een christen moet een waakzame wachter zijn. Waakzaam voor zichzelf en voor de wereld. Hij moet zijn oog en zijn hart gericht houden op de Heer, die op elk ogenblik kan komen en die op elk ogenblik komt. Altijd gereed zijn en de lampen brandend houden. Het is onze roeping en zending.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 13/03/2019

Vrienden van de Heer

Woord van de avond: 2Tess 2,13-17

2TESS.2,13 Wij echter moeten God altijd danken voor u, broeders, vrienden van de Heer. want vanaf het begin heeft God u uitgekozen om door de Geest die heilig maakt en door uw geloof in de waarheid gered te worden.

14 Daartoe heeft Hij u geroepen door onze verkondiging van het evangelie, opdat gij de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus zoudt verwerven.

15 Dus, broeders, staat vast en houdt u aan de overleveringen waarin gij door ons, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, zijt onderwezen.

16 Moge onze Heer Jezus Christus zelf, moge God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft betoond en ons in zijn genade eeuwige troost en blijde hoop heeft geschonken,

17 uw harten bemoedigen en sterken met alle goeds in woord en daad.


Korte commentaar :

Vrienden van de Heer, God heeft u uitgekozen en geroepen om gered te worden, sta daarom vast in het geloof; bid dat de Heer u  sterke in het geloof. Dan zal God in zijn liefde u eeuwige troost en blijde hoop schenken en uw harten bemoedigen en sterken met alle goeds in woord en daad.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 6/03/2019 Aswoensdag

Kijk naar de bloemen. Wees niet ongerust

Woord van de avond: Lc 8,27-32

Lk.12,27 Let eens op de bloemen, hoe zij groeien; zij spinnen noch weven. Toch zeg Ik u: zelfs Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als een van hen. 28 Als God nu het veldkruid, dat er vandaag nog staat en morgen in de oven wordt geworpen, zo kleedt, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen? 29 Vraagt dus ook gij niet, wat ge zult eten en wat ge zult drinken, en weest niet ongerust. 30 Want dat alles jagen de heidenen in de wereld na. Uw vader weet wel, dat gij dat alles nodig hebt. 31 Maar zoekt dan zijn Rijk, dan zullen die dingen u erbij gegeven worden. 32 Weest niet bevreesd, kleine kudde: het heeft Uw Vader behaagd u het Koninkrijk te schenken.

Korte commentaar :

Waarom is het voor heel wat christenen (ook voor ons?) zo moeilijk om als kinderen van God, als leerlingen van Jezus te leven in onbezorgdheid, in radicaal vertrouwen op de liefdevolle Vader? Weest niet ongerust! Weest niet bevreesd, kleine kudde. Leven in Gods Rijk is zoveel meer waard dan alles waar we nu ons leven mee willen vullen.NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 27/02/2019

Onthecht helpen

Woord van de avond: 2 Kor 9,10-15

2KOR.9,10 Hij die de zaaier zaad verschaft en voedsel om te eten, zal ook u zaaigoed verschaffen en het vermenigvuldigen en de oogst van uw milddadigheid doen gedijen.

11 Zo wordt gij in ieder opzicht verrijkt en kunt gij alle soort vrijgevigheid beoefenen. En deze is op haar beurt, door onze bemiddeling, oorzaak van dankbetuiging aan God.

12 Zulk een spontane dienst voorziet niet alleen in de noden van de heiligen, hij wordt ook een overvloedige bron van dankzegging aan God.

13 Door dit bewijs van hulpvaardigheid zullen zij God gaan verheerlijken om uw gehoorzame belijdenis van het evangelie van Christus en uw gulle gemeenschap met hen en alle anderen.

14 Bovendien zullen zij God voor u bidden, wel genegen als zij u zijn om de overvloedige genade die Hij u bewezen heeft.

15 God zij gedankt voor zijn onuitsprekelijke gave!


Korte commentaar :

God heeft ons allerlei goederen toevertrouwd, materieel bezit, gaven van karakter en deugden en innerlijke rijkdom door zijn genade. Wij mogen die gaven gebruiken om te voorzien in de noden van anderen, zowel onze materiële bezittingen als onze spirituele rijkdom door evangelisatie en gebed. Dat onthecht wegschenken of inzetten betekent niet enkel geluk voor de broeders en zusters in nood, maar betekent vaak ook dankzegging aan God en zegening over uzelf. Tenslotte is de edelmoedige inzet een beeld en navolging van de ruimhartige gave van God op alle gebied.

2KOR.9,6 Bedenkt: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten.

2KOR.9,7 Laat ieder wat hij in zijn hart besloten heeft, ten uitvoer brengen, zonder pijn en zonder dwang, want God houdt van een blijmoedige gever.NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 20/02/2019

Zie naar Jezus

Woord van de avond: Hebr 12,1-4

HEBR.12,1 Laten wij ons dan aansluiten bij die menigte getuigen van het geloof, en elke last en belemmering van de zonde van ons afschudden, om vastberaden de wedstrijd te lopen waarvoor we hebben ingeschreven. 2 Zie naar Jezus, de aanvoerder en voltooier van ons geloof. In plaats van de vreugde die Hem toekwam, heeft Hij een kruis op zich genomen en de schande niet geteld: nu zit Hij aan de rechterzijde van Gods troon. 3 Denk aan Hem die zulk een tegenstand van zondaars te verduren had; dat zal u helpen om niet uit te vallen en de moed niet op te geven. 4 Uw strijd tegen de zonde heeft u nog geen bloed gekost.

Korte commentaar :

Door ons doopsel en onze vernieuwing van ons christelijk engagement hebben wij ons ingeschreven voor een levenslange wedloop die geen egoïstische terugval in een zondig leven toelaat. Wij mogen ons spiegelen aan sterke geloofsgetuigen maar vooral moeten wij opkijken naar Jezus die voor ons geluk alles heeft over gehad, tot en met het kruis. Wij mogen ook vandaag volop beroep doen op zijn blijvende solidariteit met ons, nu Hij verheerlijkt is door de Vader. Naar Hem opkijken zal ons helpen ook moeilijke tijden te doorstaan. Zoveel christenen in heel wat landen ondergaan een veel harder lot en ze verwachten een solidaire houding van ons door ons gebed en eventuele boete.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 13/02/2019

Ziedaar uw moeder

Woord van de avond: Joh.19,25-27

… JOH.19,25 stonden bij Jezus ' kruis zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Maria de vrouw van Klopas en Maria Magdalena. 26 Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die Hij liefhad, zei Hij tot zijn moeder: 'Vrouw, zie daar uw zoon. ' 27 Vervolgens zei Hij tot de leerling: 'Zie daar uw moeder. ' En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis.

Korte commentaar :

Het is een plechtig moment, niet zomaar een aandoenlijk tafereel waar een stervende de zorg voor zijn moeder aan een van zijn leerlingen toevertrouwt. Maria (en de Kerk) krijgt de zorg voor de leerlingen en de leerlingen (ook wij) worden uitgenodigd ze bij ons in huis te nemen. Maria wordt de moeder van de kudde en van het geestelijk leven van ieder van ons. Zij wordt degene die ons verwijst naar Jezus, zoals Grignion de Montfort zegt: ‘de kortste, de zekerste en veiligste weg naar Jezus’. Priester Poppe noemde haar de binnenweg naar Jezus. Voor ons is het wellicht een uitnodiging om ons elke dag opnieuw aan haar toe te vertrouwen. Met de woorden van Wardje Poppe: “Maria, ‘k heb voor heel miijn leven, mij heel en al aan u gegeven; ik geef u, Moeder, ook voor heden, mijn werken, offers en gebeden. O laat, gezuiverd door uwhanden, ze dan voor God als wierook branden. Amen.”


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 06/02/2019

(Wegens de sneeuw kwamen we twee weken niet samen)

Getuigen van het Blijde Nieuws

Woord van de avond: Hand. 8,34-40

HAND.8,34 Nu richtte de eunuch het woord tot Filippus: 'Mag ik u vragen van wie de profeet dit zegt? Van zichzelf of van iemand anders? ' 35 Filippus begon te spreken en uitgaande van deze tekst verkondigde hij hem Jezus. 36 Al voortreizende kwamen ze bij een water en de hoveling zei: 'Hier is water. Wat is er op tegen, dat ik gedoopt word? ' 37 Hij liet de koets stil houden en beiden, 38 Filippus en de eunuch, daalden af in het water en hij doopte hem. 39 Toen zij uit het water gekomen waren, rukte de Geest des Heren Filippus weg; de eunuch zeg hem niet meer en zette vol blijdschap zijn reis voort. 40 Filippus echter werd aangetroffen in Azotus. Daar trok hij rond en predikte de Blijde Boodschap in alle steden totdat hij in Caeserea kwam.

Korte commentaar :

In het evangelie van deze dag (Mc 6,7-13) werden wij opgeroepen om niet ongelovig te blijven zoals de mensen van Nazaret, om niet onze dagen te slijten als ongelovigen maar als mensen die zich bewust zijn van hun toegewijd zijn aan God. In het woord van deze avond zien wij Filippus getuigen van het Blijde Nieuws: Jezus’ leven in dienst van God, zijn dood én verrijzenis en de zending van de H.Geest, kortom het kerygma, de kern van de Blijde Boodschap. Het is treffend hoe de eunuch vol blijdschap zijn reis voortzet: de vreugde van eindelijk het echte licht te hebben ontvangen en toegewijd te zijn aan de Heer. Ook het woord uit de boodschap van Medjugorje had als kern het getuigen van Gods goedheid en barmhartige liefde.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 16/01/2019

Een gemeenschap van christenen

Woord van de avond: Hand. 2,42-47

HAND.2,42 Zij legden zich ernstig toe op de leer der apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed. HAND.2,43 Ontzag beving eenieder, want door de apostelen werden vele wonderbare tekenen verricht. HAND.2,44 Allen die het geloof hadden aangenomen, waren eensgezind en bezaten alles gemeenschappelijk; HAND.2,45 ze waren gewoon hun bezittingen en goederen te verkopen en die onder allen te verdelen naar ieders behoefte. HAND.2,46 Dagelijks bezochten ze trouw en eensgezind de tempel, braken het brood in een of ander huis, genoten samen hun voedsel in blijdschap en eenvoud van het hart, HAND.2,47 loofden God en stonden bij het hele volk in de gunst.

Korte commentaar:

Iedere gebedssamenkomst krijgen we een woord van de Heer. Dat dienst om ons geloof op te bouwen en om ons gebed te richten en te stimuleren. Het woord van deze avond toont ons de ideale omstandigheden voor een christelijke gemeenschap. Het ver 42 geeft ons reeds voldoende voedsel om ons op te bouwen. Ons ernstig toeleggen op de leer van de apostelen, niet denken van dat woord of die parabel, die ken ik reeds… Nee, dat woord als splinternieuw tot ons hart laten spreken, als een woord dat de Heer tot ons zegt, heel persoonlijk en als fraterniteit. Trouw aan het gemeenschappelijk leven (‘een christen alleen, is een christen in gevaar’). IJverig om eucharistie te vieren en de kans daartoe even ijverig te zoeken… Een woord dat ons wil vernieuwen!


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Woensdag 2/01/2019

Hij is mijn redder geworden

Woord van de avond: Jes.12,1-6

JES.12,1 Op die dag zult gij zeggen: Ik loof u, Jahwe; Gij waart toornig op mij, maar uw toorn is bedaard en Gij hebt mij getroost.

2 Ja, God is mijn redding, ik vrees niet, ik ben vol vertrouwen: Jahwe is mijn sterkte en kracht, Hij is mijn redding geworden.

3 En gij zult vol vreugde water putten uit de bronnen der redding.

4 Op die dag zult gij zeggen: Looft jahwe, roept zijn naam uit, maakt onder de volken zijn daden bekend, verkondigt zijn hoog verheven naam.

5 Zingt Jahwe lof, want Hij deed grootse dingen, laat het bekend zijn over heel de aarde!

6 Juicht en jubelt, bewoners van Sion: Israëls Heilige is groot in uw midden!  Korte bezinning:

In ons persoonlijk leven en in leven van de Kerk mogen wij geregeld zeggen dat we beneden Gods verwachtingen blijven, maar mogen wij er tevens op vertrouwen dat God een barmhartige God is. Hij is onze redding geworden, Hij is onze sterkte, onze kracht. Vol vreugde mogen wij water putten uit de bronnen van de redding. Onze redding is Jezus, wiens Naam wij morgen speciaal willen vieren (3 jan.). Wij worden dan ook uitgenodigd om vol vreugde Gods liefde en redding te bezingen en ervan te getuigen door ons leven.NAAR TOP  -  NAAR INHOUD