GELOOF en LEVEN HOME

 INHOUD

GEBEDSAVONDEN 2019

FRATERNITEIT VAN MARIA


Zie ook: KORTE INLEIDINGEN IN HET “Leven in de Geest”  klik hier
VOOR VERDERE STUDIE OF  BEZINNING BIJ SOMMIGE WOORDEN: KLIK HIER- Emmanuël, God-met-ons (Lc 2,6-14) (18/12/2019)

- Die uitgeput zijt en onder lasten gebukt (Psalm 34,1-7) (11/12/2019)

- Standvastig in het geloof (2Petr.3,17-18) (4/12/2019)

- Alleen God oordeelt (1Kor.4,1-5) (27/11/2019)

- Christus’ liefde kennen (Ef.3,13-21) (20/11/2019)

- Geloof - Hoop - Liefde (Hebr. 10,23-25) (13/11/2019)

- Nodige eigenschappen van een christelijke gemeenschap (1 Tess 5) (6/10/2019)

- Het geloof overtuigt ons van het bestaan van onzichtbare dingen (Hebr. 11,1-3) (30/10/2019)

- De Geest van het Kindschap Gods (Rom 8,12-17) (23/10/2019)

- Ook gij moet getuigen (Joh 15,26-27) (16/10/2019)

- Universele Heilsverkondiging (Ef 3,2-7) (9/10/2019)

- Vervolging en verwarring (Judas 17-21) (2/10/2019)

- Vervolgd owv Jezus (Joh.15,20-21) (25/09/2019)

- Niet rijk bij God (Lk 12,13-21 (18/09/2019)

- Christus kennen en liefhebben (Ef 4,20-26) (11/09/2019)

- Bekeert u en laat u onderdompelen in Jezus (Hand 2,37-39) (4/09/2019)

- Eenheid van geest (Hand. 2,1-4) (28/08/2019)

- Laat u niet misleiden (Mt. 24,4-5) (21/08/2019)

- Gij laat mij niet over aan het dodenrijk (Hand 2,25-28) (14/08/2019)

- Verheugt u, weest onbezorgd (Fil.4,4-9) (7/08/2019)

- Zint op het hemelse, niet op het aardse (Kol 3,1-4)(31/07/2019)

- Zoek uw kracht bij de Heer ! (24/07/2019)

- Voor altijd bij de Heer (17/07/2019)

- Jezus geneest u (Hand9,32-35) (10/07/2019)

- Woord vd apostelen ter harte nemen (Rom 15,12-16) (3/07/2019)

- Bidden met volharding en vertrouwen (Sirach 35,20-22) (26/06/2019)

- Een geestelijke priesterschap (1Petr.2,1-5) (19/06/2019)

- Blijmoedige vrijgevigheid (2Kor.9,7-11) (12/06/2019)

- De gezindheid van Jezus laten heersen (Filip 2,1-5) (5/06/2019)

- Getuigen van Gods werk in jou (Rom 15,17-21) (29/05/2019)

- Respect voor de ander (Rom 14,1-3) (22/05/2019)

- Wij danken God voor u (Kol 1,3-8) (15/05/2019)

- De liefde van Jezus kennen (Ef. 3,14-19) (8/05/2019)

- Volgens de Schriften (Hand.2,27-33) (1/05/2019)

- Zie naar Jezus (Hebr 12,1-5) (24/04/2019)

- Genade en Waarheid (Joh.1,15-18) (10/04/2019)

- Blijf in Hem ! (1Joh.2,28-3,1) (3/04/2019)

- Hij blijft mijn hoop (Klaagl.3,22-27) (27/03/2019)

- Weest waakzaam (Lc 12,35-40) (20/03/2019)

- Vrienden van de Heer (2Tess 2,13-17)(13/03/2019)

- Kijk naar de bloemen. Weest niet ongerust (Lc 8,27-32)(6/03/2019) Aswoensdag !

- Onthecht helpen (2 Kor.9,10-15) (27/02/2019)

- Zie naar Jezus (Hebr.12,1-4) (20/02/2019)

- Ziedaar uw Moeder (Joh 19,25-27) (13/02/2019)

- Getuigen van het Blijde Nieuws (Hand 8,34-40) (6/02/2019)

- Christelijke gemeenschap (Hand 2,42-47) (16/01/2019)

- Hij is mijn redder geworden (Jes 12,1-6) (2/01/2019)NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 18/12/2019

Emmanuël, God-met-ons

Woord van de avond: Lc. 2,6-14

6 Terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden; 7 zij bracht haar zoon ter wereld, haar eerstgeborene, wikkelde hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. 8 In de omgeving bevonden zich herders die in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten. 9 Plotseling stond een engel des Heren voor hen en zij werden omstraald door de glorie des Heren, zodat zij door grote vrees werden bevangen. 10 Maar de engel sprak tot hen: ' Vreest niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. 11 Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. 12 En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het pasgeboren kind vinden, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. ' 13 Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare; zij verheerlijkten God met de woorden: 14 ' Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft. '

Korte commentaar:

Op een week voor Kerstmis krijgen we dit woord dat een uitnodiging is om ons te verdiepen in het mysterie van Jezus geboorte, mens geworden tot ons heil. Zozeer heeft God ons liefgehad. Laten wij deze dagen vaak God onbeschrijfelijke liefde gedenken en bezingen.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 11/12/2019

Die uitgeput zijt en onder lasten gebukt

Woord van de avond: Psalm 34,1-7 (Uit: Getijdengebed)

De Heer zal ik prijzen iedere dag,

Zijn lof ligt mij steeds op de lippen.


Mijn geest is fier op de gunst van De Heer,

Laat elk die het hoort zich verheugen.


Verheerlijkt de Heer tezamen met mij

en laat ons eendrachtig zijn Naam vereren


Ik ging tot de Heer en Hij heeft mij verhoord,

Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde.


Verlaat u op Hem, dan wordt ge gelukkig,

want Hij stelt u niet teleur.


Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer

en redt hen uit hun ellende.


Korte commentaar:

In de Eucharistieviering riep Jezus ons op om tot Hem te komen wanneer we uitgeput zijn en onder lasten gebukt. In het smeekgebed en hulpgeroep steekt ook iet van lofprijzing omdat het een erkennen is van de barmhartige liefde van God. Laten wij gehoor geven aan de oproep van Jezus en in plaats van te jammeren gelovig en vol vertrouwen naar Hem opzien en niet vergeten Hem te verheerlijken en te danken….


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 4/12/2019

Standvastig in het geloof

Woord van de avond: 2 Petr.3,17-18

2PETR.3,17 Vrienden, gij zijt dus gewaarschuwd. Past op dat gij u niet laat meeslepen op de dwaalwegen van die goddelozen; geeft uw standpunt niet prijs. 18 Neemt toe in de genade en de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Hem zij de eer, nu en in eeuwigheid!


Korte commentaar:

We moeten sterk staan in ons geloof, door gebed, door waarlijk te leven volgens dat geloof en vanuit dat geloof. Dat wil zeggen bewust in contact blijven met Jezus, onze Heer, en door ons door de Geest te laten leiden in het leven volgens Gods wil.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 27/11/2019

Alleen God oordeelt

Woord van de avond: 1Kor.4,1-5

1KOR.4,1 Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2 Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3 Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4 Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt.


Korte commentaar:

Paulus vermaant zijn christenen dat ze niet te oppervlakkig mogen oordelen over de verkondigers; tenslotte is het God die de harten kent en een oordeel kan vellen. Ieder zal van God de lof ontvangen die hem toekomt. We zijn blij met de aanduiding van de nieuwe bisschop voor Gent en bidden dat het een genade mag worden voor ons bisdom.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 20/11/2019

De kennis van Christus’ liefde

Woord van de avond: Ef.3,14-21

EF.3,14 Daarom buig ik mijn knieen voor de Vader, 15 naar wie alle vaderschap. in de hemel en op aarde genoemd wordt: 16 moge Hij u in zijn onmetelijke heerlijkheid geven dat uw diepste wezen machtig door zijn Geest wordt gesterkt, 17 dat Christus door het geloof woont in uw hart en dat gij in de liefde geworteld en gegrondvest blijft. 18 Moogt gij in staat zijn met alle heiligen te vatten, wat de breedte en lengte en diepte is, 19 en te kennen de liefde van Christus, die alle kennis te boven gaat. Moogt gij de volheid bereiken die de volheid van God zelf is. 20 Aan Hem die door de kracht welke in ons werkt' bij machte is oneindig meer te volbrengen dan al wat wij kunnen vragen of bevroeden, 21 aan Hem zij de heerlijkheid in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.


Korte commentaar:

In de Hellenistische wereld die zo prat ging op de kennis, de filosofie, brengt de brief aan de Efeziërs de heel wat diepere en hogere kennis onder de aandacht: de kennis namelijk van Christus’ liefde. Door het geloof woont Christus in ons hart en zijn liefde gaat alles te boven. Een uitnodiging voor ons om vaak met Hem in contact te treden en zo bewust te worden van die liefde en in zijn voetstappen te treden.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 6/11/2019

Geloof, Hoop en Liefde

Woord van de avond: Hebr.10,23

HEBR.10,23 Laten wij onwrikbaar vasthouden aan de belijdenis van onze hoop, want Hij die de beloften deed is betrouwbaar. 24 Laten we elkaar in het oog houden om met elkaar te wedijveren in liefde en daden van liefde. 25 Wij moeten niet wegblijven van onze bijeenkomsten, zoals sommigen gewoon zijn te doen; laten we elkaar moed inspreken, en dit te meer naarmate gij de grote dag dichterbij ziet komen.


Korte commentaar:

De hoop die samenhangt met ons geloof, is het vaste anker in deze tollende wereld. Het is tevens het christelijk getuigenis waaraan onze wereld behoefte heeft. Ondertussen moeten we blijvend erkenbaar zijn door de liefde en elkaar blijven bemoedigen door als gelovigen samen te komen voor de gemeenschappelijke lofprijzing en het luisteren naar Gods woord.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 6/11/2019

Nodige eigenschappen van een christelijke gemeenschap

Woord van de avond: 1Tess 5,11-22


5,11 Blijft daarom elkander bemoedigen en steunen, zoals gij trouwens al doet. 12 Wij verzoeken u, broeders, hen die onder u arbeiden, die u leiden in de Heer en u terechtwijzen. te waarderen, 13 en hen om hun werk meer dan gewone liefde waardig te keuren. Bewaart de onderlinge vrede. 14 Wij vermanen u, broeders, wijst de leeglopers terecht, beurt de kleinmoedigen op, ondersteunt de zwakken, hebt geduld met allen. 15 Zorgt dat niemand kwaad met kwaad vergeldt. Streeft steeds naar wat goed is voor elkaar en voor alle mensen. 16 Weest altijd blij. 17 Bidt zonder ophouden. 18 Dankt God voor alles. Dit is het wat God van u verlangt in Christus Jezus. 19 Blust de Geest niet uit, 20 kleineert de profetische gaven niet, 21 keurt alles, behoudt het goede. 22 Houdt u verre van alle soort kwaad.

Korte commentaar:

Raadgevingen voor een ware christengemeenschap. Elkaar steunen en bemoedigen. Waardering voor wie verantwoordelijkheid draagt. Maar ook evenwichtig blijven in de verwachting van de komst van de Heer. Begaan met de zwakken, geduld met allen. Vreugde en voortdurend gebed. Dankbaarheid jegens God en openheid voor wat de Geest wil bewerken. Het kwaad vermijden.

Mededeling:

Zaterdag 30 oktober Cara Nova o Maria


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 23/10/2019

Geloof doet ons de werkelijkheid van de onzichtbare dingen zien

Woord van de avond: Hebr.11,1-3

HEBR.11,1 En wat is het geloof? Het geloof is een vaste grond van wat hij hopen, het overtuigt ons van de werkelijkheid van onzichtbare dingen.

2 Om hun geloof zijn de ouden met ere vermeld.

3 Geloof doet ons zien, dat het heelal tot stand is gekomen door Gods woord, zodat het zichtbare ontstaan is uit het onzichtbare.

Korte commentaar:

Door het geloof in God en in Jezus’ Blijde Boodschap ontstaat in ons ook de hoop, die veel verder ziet dan het aardse. Die onzichtbare werkelijkheid moet in ons leven als gelovige echt een rol spelen. Allerheiligen en Allerzielen zijn een goede gelegenheid om ons geloof en hoop te vernieuwen als goddelijke deugden.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 23/10/2019

Je laten leiden door de Geest van God

Woord van de avond: Rom 8,12-17

ROM.8,12 Broeders, wij zijn dus schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven. ROM.8,13 Als gij volgens het vlees leeft, zult gij zeker sterven. Maar als gij door de Geest de praktijken van de zelfzucht doodt, zult gij leven. ROM.8,14 Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God. ROM.8,15 De geest die gij ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid, die u opnieuw vrees zou aanjagen. Gij hebt een geest van kindschap ontvangen, die ons doet uitroepen: Abba, Vader! ROM.8,16 De Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest, dat wij kinderen zijn van God. ROM.8,17 Maar als wij kinderen zijn, dan ook erfgenamen, en wel erfgenamen van God tezamen met Christus, daar wij delen in zijn lijden, om ook te delen in zijn verheerlijking.

Korte commentaar:

De Geest van God doet ons leven als kinderen van God, niet als slaven van de zelfzucht. Die Geest van kindschap geeft ons de kracht om in toenemende mate de weg van de vrijheid te bewandelen. Opkijken naar Jezus en bidden om de heilige Geest vorm de uitgelezen weg waar wij van onze kant iets kunnen doen.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 16/10/2019

Ook gij moet getuigen

Woord van de avond: Joh 15,26-27

JOH.15,26 Wanneer de Helper komt, die Ik u van de Vader zal zenden, de Geest der waarheid die van de Vader uitgaat, zal Hij over Mij getuigenis afleggen. 27 Maar ook gij moet getuigen, want vanaf het begin zijt gij bij Mij.

Korte commentaar:

Wij kennen Jezus reeds lang. Van in onze kinderjaren. Wij zijn toegerust met de heilige Geest sedert ons doopsel en vormsel en doordat men verscheidene keren over ons gebeden heeft om een doorbraak van de heilige Geest. Vanavond worden wij opnieuw opgeroepen om te getuigen van Jezus. Bidden wij elke morgen tot de H. Geest dat Hij ons toont wanneer en tegenover wie wij kunnen getuigen. Laten we dan als wakkere christenen attent zijn voor zijn wenken.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 9/10/2019

Universeel heil

Woord van de avond: Ef. 3,2-7

EF.3,2 Gij hebt toch vernomen hoe de genade Gods die mij met het oog op u gegeven is, zich heeft verwerkelijkt: EF.3,3 dat mij door openbaring de kennis van het geheim is meegedeeld zoals ik het reeds in het kort heb beschreven. EF.3,4 Wanneer gij dit leest, kunt gij u op grond daarvan  een begrip vormen van mijn inzicht in het Christusmysterie. EF.3,5 Nooit is het onder vroegere geslachten aan de kinderen der mensen bekend gemaakt, zoals het nu door de Geest is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten: EF.3,6 dat de heidenen in Christus Jezus medeerfgenamen zijn, medeleden en mededeelgenoten van de belofte door middel van het evangelie, EF.3,7 waarvan ik bedienaar geworden ben krachtens de gave van Gods genade, mij geschonken door de werking van zijn macht.

Korte commentaar:

Reeds in het evangelie van deze dag (De les die God aan de profeet Jona leert) kregen wij het inzicht dat het Blijde Nieuws niet bestemd is voor één volk maar voor de hele mensheid. Het is ook het grote inzicht van Paulus dat ook de niet-Joden geroepen zijn om deel te hebben aan het Blijde Nieuw en de Beloften van heil. Geve de Heer dat wij dit ook mogen beleven in onze tijd en onze omstandigheden.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 2/10/2019

Vervolging en verwarring

Woord van de avond: Judas,

JUDAS.1,17 Gij echter, vrienden, herinnert u wat door de apostelen van onze Heer Jezus Christus voorspeld is, 18 toen zij u zeiden: `Op het einde van de tijd zullen er spotters zijn, die leven naar hun eigen goddeloze begeerten.' 19 Dat zijn de mensen die scheuring veroorzaken, profanen, die de Geest niet bezitten. 20 Maar gij, dierbare vrienden, bouwt uw leven op uw hoogheilig geloof, bidt in de kracht van de heilige Geest, 21 bewaart uzelf in Gods liefde, in afwachting van de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken.

Korte commentaar:

Dit woord sluit aan bij het woord van vorige week. Vervolging en verwarring zullen ons geloof en zullen de kerkgemeenschap bedreigen. Dit gebeurt zowel door al te progressieven als door overdreven traditionalisten, zowel door links als door rechts. Wij moeten bouwen op ons hoogheilig geloof, dat wil zeggen echt leven vanuit geloof en bidden in de kracht van de heilige Geest.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 25/09/2019

Vervolgd omwille van Jezus

Woord van de avond: Joh.15,20-21

Joh.15,20 Herinnert u wat Ik gezegd heb: een dienaar staat niet boven zijn heer. Als ze Mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen. Als ze mijn woord onderhouden hebben, zullen ze ook het uwe onderhouden. Joh.15,21 Maar dit alles zullen zij u vanwege mijn Naam aandoen, want Hem die Mij gezonden heeft, kennen zij niet.

Korte commentaar:

Het is geen prettige boodschap die Jezus hier geeft. Door voor Hem en zijn Goed Nieuws te kiezen komen we in conflict met een ongelovige of andersgelovige wereld. Het is een kruis dat we samen met de Heer te dragen krijgen. Dit moet ons niet droevig en cynisch maken. Met liefde moeten wij dat kruis dragen, voor de verlossing van de wereld.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 18/09/2019

Niet rijk bij God

Woord van de avond: Lk 12,13-21

Lk.12,20 Maar God sprak tot hem: Dwaas! Nog deze nacht komt men je leven van je opeisen; en al die voorzieningen die je getroffen hebt, voor wie zijn die dan? 21 Zo gaat het met iemand die schatten vergaart voor zichzelf, maar niet rijk is bij God. '

Korte commentaar:

Jezus heeft het niet op de eerste plaats tegen de rijkdom, maar dat men niet eerst kiest voor God, voor wat God verlangt dat we zouden doen met ons bezit, onze talenten en gaven. Men moet niet bouwen op rijkdom, maar op een leven volgens Gods verlangen. Dàt is de kern van deze perikoop.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 11/09/2019

Bekeert u en laat u dopen in de Naam van Jezus Christus

Woord van de avond: Ef 4,20-30

EF.4,20 Maar gij hebt de Christus zo niet leren kennen! EF.4,21 Want gij hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderricht naar de waarheid die in Jezus is: EF.4,22 dat gij de oude mens van uw vroegere levenswandel, die te gronde gaat aan zijn bedrieglijke begeerten, moet afleggen EF.4,23 en dat geheel uw denken zich moet vernieuwen. EF.4,24 Bekleedt u met de nieuwe mens, die naar Gods beeld is geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid. EF.4,25 Daarom, doet de leugen weg en laat ieder met zijn naaste de waarheid spreken, want wij zijn elkanders ledematen. EF.4,26 Wordt toornig maar zondigt niet. De zon mag over uw toorn niet ondergaan, EF.4,27 geeft de duivel geen kans. EF.4,28 Wie een dief was moet niet meer stelen, maar zich inspannen met eerlijke arbeid; dan kan hij de behoeftige iets geven. EF.4,29 Laat geen slecht woord over uw lippen komen, maar spreekt een goed woord, opbouwend, als het nodig is, tot zegen voor de hoorders. EF.4,30 Wilt Gods heilige Geest niet bedroeven: gij zijt met zijn zegel gewaarmerkt voor de dag der verlossing.

Woord uit de Eucharistie: Kol 3,1-11 Christus is uw leven !

Korte commentaar:

Wanneer wij Christus kennen en liefhebben zullen wij ons ook aangezet voelen om zoals Hij te leven; ons niet laten leiden door wat ‘de wereld’ zegt en voorspiegelt als de weg naar het geluk, maar ons laten leiden door de heilige Geest die ons geschonken is.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 4/09/2019

Bekeert u en laat u dopen in de Naam van Jezus Christus

Woord van de avond: Hand. 2,37-39

HAND.2,37 Toen zij dit hoorden, waren zij diep getroffen en zeiden tot Petrus en de overige apostelen: 'Wat moeten we doen, mannen broeders? '

38 Petrus gaf hun ten antwoord: 'Bekeert u en ieder van u late zich dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Dan zult gij als gave de heilige Geest ontvangen.

39 Want die belofte geldt u, uw kinderen en allen die verre zijn, zovelen de Heer onze God roepen zal, '

Korte commentaar:

Diep getroffen waren ze door de woorden van Petrus: wat hij vertelde over Jezus die al weldoende rondging maar die verworpen werd en gekruisigd, maar God heeft Hem doen opstaan, zoals de psalm had voorspeld. Dat Hij verrezen is, daarvan zijn wij allen getuigen, zegt Petrus. Op hun vraag zegt hij dan wat ze moeten doen: zich bekeren, zich afkeren van hun al te menselijk denken en doen en zich toekeren naar Jezus, zich onderdompelen in Hem, alles vanuit Hem gaan bekijken omdat we in Hem vergeving van zonden ontvangen en bovendien de gave van de heilige Geest.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 28/08/2019

De Heilige Geest en de eenheid

Woord van de avond: Hand. 2,1-4 + Joël 3

HAND.2,1 Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. 2 Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. 3 Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. 4 Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun te vertolken gaf.

Korte commentaar:

Het eerste vers is een uitnodiging voor iedere Jezusgemeenschap om eensgezind te zijn, om geen negativiteit, geen naijver of kwaadsprekerij in haar midden toe te laten. Wij moeten er onszelf op controleren of we wel voldoende positief staan tegenover de broers en zussen en, zoals Teresia van Lisieux nog eerder (oprecht) vriendelijker zijn tegenover wie we minder sympathiek vinden of wie minder aantrekkelijk is. Dan kan Gods Geest vrijer werken in ons midden.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 21/08/2019

Laat u niet misleiden

Woord van de avond: Mt. 24,4-5

MT.24,4 Jezus antwoordde: 'Past op dat ge u door niemand laat misleiden.

5 Want velen zullen optreden in mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus en velen zullen zij misleiden.

Korte commentaar:

Voor ons is dit woord niet enkel toepasselijk op afwijkende christelijke sekten, maar op personen en instellingen die zich voordoen als een soort ‘messias’ van wie wij alles te verwachten hebben. Dat kunnen politieke partijen zijn of een of andere ‘ster’ of mediafiguur. Maar we mogen ook aan onszelf denken en ons afvragen of wij in ons eigen leven niet tal van zaken nastreven waar wij alle geluk van verwachten. Wij verliezen God uit het oog als gever van alle goed.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 14/08/2019

Gij laat mij niet over aan het dodenrijk

Woord van de avond: Hand 2,25-28

Hand.2,25 De Heer had ik voor ogen, altijd door, Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen;

26 daarom is er blijdschap in mijn hart en jubelt mijn mond van vreugde; ja, ook mijn lichaam zal rust vinden in hoop,

27 omdat Gij mijn ziel niet over zult laten aan het dodenrijk en uw heilige geen bederf zult laten zien.

28 Wegen ten leven hebt Gij mij doen kennen, Gij zult mij met vreugde vervullen voor uw aanschijn

Korte commentaar:

Op de vooravond van het hoogfeest Maria-ten-hemel-opgenomen krijgen we deze hoopvolle tekst, waarin Petrus het op Pinksteren heeft over Jezus’ verrijzenis. Het is zeker ook van toepassing op Maria, die, gestorven, toch niet het bederf van de dood heeft gekend en die van vreugde vervuld zich voor Gods aangezicht bevindt. De hoop waarover de tekst spreekt, mag ook ons vervullen op dit hoogfeest: ook wij zijn geroepen om voor eeuwig voor Gods aangezicht te staan, vervuld van vreugde en dankbaarheid om onze redding en verheerlijking als kinderen van God.NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 7/08/2019

Verheugt u, de Heer is nabij

Woord van de avond: Filipp 4,4-9

FIL. 4,4 Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u!

5 Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij. 6 Weest onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging.

7 En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

8 Tenslotte, broeders, houdt uw aandacht gevestigd op al wat waar is, al wat edel is, wat rechtvaardig is en rein, beminnelijk en aantrekkelijk, op al wat deugd heet en lof verdient.

9 En brengt in praktijk wat u geleerd is en overgeleverd, en wat gij van mij hebt gehoord en gezien. Dan zal de God van vrede met u zijn.

Korte commentaar:

Door in geloof de Heer bewust te aanvaarden komt in ons hart diepe vreugde. Als die vreugde in ons is, kunnen wij ze ook uitstralen. Wij mogen in vrede en zonder zorgen zijn doordat we al wat op ons (en op anderen) weegt, aan God toe te vertrouwen. Laten wij dan ook alles wat goed is in onze aandacht brengen en te leven vanuit ons geloof.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 31/07/2019

Zint op het hemelse, niet op het aardse

Woord van de avond: Kol 3,1-4

KOL.3,1 Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt, zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods.

2 Zint op het hemelse, niet op het aardse.

3 Gij zijt immers gestorven en uw leven is nu met Christus verborgen in God.

4 Christus is uw leven, en wanneer Hij verschijnt zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid

Korte commentaar:

Sedert ons doopsel zijn wij met Jezus verbonden. Als we consequent willen zijn met dat engagement moeten wij in ons dagelijks bezigzijn die band niet uit het oog verliezen. De diepste motivatie van ons leven moet voortvloeien uit het geloof en de hoop voor onze toekomst. Dat kan geen andere zijn dan een blijvende verbondenheid met de verheerlijkte Jezus. In de loop van de dag moeten wij kunnen opzien naar de Heer die ons leven en onze toekomst is.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 24/07/2019

Zoek uw kracht bij de Heer

Woord van de avond: Ef 6,10-13

EF.6,10 Ten slotte, zoekt uw kracht bij de Heer en zijn almacht.

11 Legt de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel.

12 Want onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen,

13 Grijpt daarom naar de wapenrusting Gods; dan kunt ge weerstand bieden op de dag der verschrikking en staande blijven, strijdend tot het einde

Korte commentaar:

Als kinderen van God moeten wij in deze wereld en in allerlei omstandigheden niet zozeer drijven op eigen kracht, maar onze kracht zoeken bij de Heer die almachtig is. Zowel bij de concrete opdracht die de Heer ons voortdurend toevertrouwt, als bij het getuigen en het invullen van ons leven als christen. Wij moeten ons, zoals Paulus verder beschrijft, ons wapenen met geestelijke wapenen omdat we in een geestelijke strijd gemengd zijn: ons geloof uitspreken voor onszelf, contact met Gods woord, de Naam Jezus die de bron is van ons heil, contact met medechristenen, gebed van zussen en broers…


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 17/07/2019

We zullen bij de Heer zijn

Woord van de avond: 1Tess 4,16-17

1TESS.4,16 Want wanneer het bevel gegeven wordt, als de stem van de aartsengel weerklinkt en de bazuin van God, dan zal de Heer zelf van de hemel neerdalen, en eerst zullen de doden die in Christus zijn verrijzen; 17 daarna zullen wij die nog in leven zijn tegelijk met hen in een oogwenk op de wolken in de lucht worden weggevoerd, de Heer tegemoet. En zo zullen wij voor altijd samen zijn met de Heer.

Korte commentaar:

Dit woord was een troost en steun voor het geloof van de eerste christenen. Tenslotte was het geloof in een eeuwig leven ‘bij de Heer’ gestoeld op het geloof in Jezus’ verrijzenis en vice versa. Voor ons is het eveneens een steun voor ons geloof in het leven óver de dood heen, waarvan we geloven dat het een leven zal zijn ‘voor altijd samen zijn met de Heer’. Dàt is dan ook de hoop die in ons leeft en waarvan we moeten blijven getuigen.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 10/07/2019

Jezus Christus geneest u

Woord van de avond: Hand.9,32-35

HAND.9,32 Eens kwam Petrus op een grote rondreis ook bij de leerlingen die in Lydda woonden, HAND.9,33 en trof daar een zekere Eneas aan, die reeds acht jaar wegens verlamming het bed moest houden. HAND.9,34 Petrus sprak tot hem: 'Eneas, Jezus Christus geneest u, sta op en maak zelf uw bed in orde.' Onmiddellijk stond hij op. HAND.9,35 Alle inwoners van Lydda en van de Saronvlakte zagen hem en bekeerden zich tot de Heer.

Korte commentaar:

Jezus heeft de H. Geest gezonden om zijn taak verder te zetten binnen de geloofsgemeenschap en over heel de wereld en in alle tijden. In de kracht van de Geest mogen Jezus’ gezanten zijn Naam aanroepen over mensen die genezing, verlichting, bevrijding nodig hebben. Ook wij worden door de Heer gezonden om zijn heil door te geven aan mensen om ons heen en veraf. Nodig is onze verbondenheid met de Heer Jezus, ons mededogen met medemensen, ons gelovig vertrouwen en de openheid op de werking van de heilige Geest én onze nederigheid. Jezus leeft! Jezus geneest!


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 3/07/2019

Woord van de apostelen ter harte nemen

Woord van de avond: Rom.15,14-16

ROM.15,14 Broeders, ik voor mij twijfel er niet aan of gij zijt best in staat zelf elkaar van advies te dienen; ge zijt immers bezield met de beste bedoelingen en toegerust met alle mogelijke kennis.

15 Toch heb ik u hier en daar met een zekere vrijmoedigheid geschreven, om u een en ander in herinnering te brengen, uit kracht van de genade die mij van Godswege is geschonken.

16 Hij heeft mij bestemd voor de heilige dienst van Christus Jezus onder de heidenen, om het evangelie van God te bedienen, om Hem de volken aan te bieden als een welkome gave, geheiligd door de Heilige Geest.

Korte commentaar:

Al zijn we door ons geloof en de aanraking door de Geest in staat te onderscheiden wat van de Heer komt, toch worden wij erop attent gemaakt dat we ons door de leer van de apostelen moeten laten geleiden omdat zij de genade hadden om Gods weg in waarheid aan te duiden. Voor ons een uitnodiging om het woord van de Schrift vaak ter hand en ter hart te nemen.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUDWo 26/06/2019

Bidden met volhardend vertrouwen

Woord van de avond: Jezus Sirach 35,20-22

SIR.35,20 Wie God dient naar zijn welbehagen, vindt genade bij Hem en zijn smeekbede reikt tot de wolken.

21 Het gebed van de nederige dringt door de wolken heen. Zolang het God niet bereikt heeft, is hij ontroostbaar en hij houdt aan, tot de Allerhoogste naar hem omziet

22 en oordeelt ten gunste van de rechtvaardige en dat oordeel ook ten uitvoer brengt. De Heer talmt zeker niet


Korte commentaar:

God dienen naar zijn welbehagen is leven als Kind van God; men vraagt dan in eenvoud al wat de Vader zelf zou wensen voor zijn kind. Sirach vraagt hier zoals Jezus het later ook zou vragen, dat we bidden met volharding en vertrouwen, zoals een kind aan zijn vader. We mogen er dan ook echt op vertrouwen dat de Vader het beste zal geven wat zijn kind verlangt.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 19/06/2019

Geestelijke offers brengen

Woord van de avond: 1Petr.2,1-5

1PETR.2,1 Weg dus met alle boosheid en bedrog, maakt een einde aan intriges, jaloezie en laster! 2 Weest als pasgeboren kinderen begerig naar de geestelijke, onvervalste melk, die u wasdom zal schenken ter zaligheid. 3 Gij hebt immers al geproefd van de zoetheid des Heren. 4 Treedt toe tot Hem, de levende steen, door de mensen verworpen maar uitverkoren en kostbaar in het oog van God. 5 Laat ook uzelf als levende stenen voegen in de bouw van de geestelijke tempel. Draagt als een heilige priesterschap geestelijke offers op, die welgevallig zijn aan God door Jezus Christus.


Korte commentaar

Deze Paasbrief van Petrus gaat o.m. over de pasgedoopten die nu begerig moeten zijn naar het onvervalste woord van het Blijde Nieuws. Ze moeten ook komaf maken met alle boosheid, bedrog, intriges, jaloezie en kwaadsprekerij. Ze (we) hebben al mogen proeven van de genaden van de Heer. Daarom moeten we trachten verbonden te blijven met Jezus, de Messias van God. In Hem gedoopt en met Hem verbonden zijn we als een geestelijke priesterschap en daarom moet ons leven als een offergave zijn die welgevallig is aan God.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 12/06/2019

Blijmoedige vrijgevigheid

Woord van de avond: 2Kor 9,7-11

2KOR.9,7 Laat ieder wat hij in zijn hart besloten heeft, ten uitvoer brengen, zonder pijn en zonder dwang, want God houdt van een blijmoedige gever.

8 En God heeft de macht u met alle gaven te overstelpen, zodat gij altijd in alle opzichten van al het nodige voorzien, nog ruimschoots overhoudt voor elk goed werk.

9 Zo staat er ook geschreven: Hij heeft overvloedig gegeven aan de armen, zijn milddadigheid zal immer blijven.

10 Hij die de zaaier zaad verschaft en voedsel om te eten, zal ook u zaaigoed verschaffen en het vermenigvuldigen en de oogst van uw milddadigheid doen gedijen.

11 Zo wordt gij in ieder opzicht verrijkt en kunt gij alle soort vrijgevigheid beoefenen. En deze is op haar beurt, door onze bemiddeling, oorzaak van dankbetuiging aan God


Korte commentaar

Paulus nodigt uit om vrijgevig de christenen van Jeruzalem te helpen. Wij mogen ons ook laten uitnodigen tot hulp aan medegelovigen in de hele wereld Maar onze aandacht voor de nood mag zeker gaan naar alle noodlijdenden. Wij weten dat wij in de noodlijdende medemens de Heer zelf ontmoeten en dat we zo gelijken op God zelf. God zal onze barmhartige liefde vruchtbaar maken voor onszelf en de ander. Anderen zullen God danken voor de hulp in nood.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 5/06/2019

De gezindheid van Jezus moet onder u heersen


Woord van de avond: Filip 2,1-5

FIL.2,1 Als dan vermaning in Christus en liefdevolle bemoediging iets vermogen, als gemeenschap van Geest, als hartelijkheid en mededogen u iets zeggen, 2 maakt dan mijn vreugde volkomen door uw eenheid van denken, uw eenheid in de liefde, uw saamhorigheid en eensgezindheid. 3 Geeft niet toe aan partijzucht en ijdelheid, maar acht in ootmoed de ander hoger dan uzelf. 4 Laat niemand zijn eigen belangen behartigen maar liever die van zijn naasten. 5 Die gezindheid moet onder u heersen welke ook Christus Jezus bezielde:

Korte commentaar

Paulus, bezield met liefdevolle bemoediging, hartelijkheid en mededogen, vraagt aan zijn christenen om één te zijn in liefde, niet toe te geven aan partijzucht en ijdelheid waardoor de gemeenschapsgeest wegvloeit.

Nederigheid, op andermans belang bedacht zijn… En bovenal te bedenken welke gezindheid Jezus heeft bezield, Hij die alles heeft prijsgegeven voor ons geluk. Zo bouwt elke kerkgemeenschap zich op.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 29/05/2019

Getuigen van Gods werk


Woord van de avond: Rom 15,17-21

ROM.15,17 Hierop mag ik mij in Christus Jezus bij God beroemen.

18 Want ik verstout mij niet over iets anders te spreken dan over hetgeen Christus door mij tot stand heeft gebracht voor de bekering van de heidenen, door woord en daad,

19 door machtige wondertekenen, in de kracht van de Geest. Zo heb ik van Jeruzalem en omgeving tot de kust van Dalmatie de prediking van het evangelie van Christus voltooid.

20 Alleen was het mij een erezaak het nergens te verkondigen waar de naam van Christus reeds genoemd was. Ik wil niet bouwen op een fundament dat door anderen is gelegd.

21 maar houd mij aan het woord van de Schrift: Zij zullen aanschouwen, die geen boodschap over Hem hebben vernomen. Zij moeten tot inzicht komen, die nog niet van Hem hebben gehoord


Korte commentaar

In deze perikope zien we Paulus als stichter van nieuwe christen-gemeenten (v.20-21). De kracht van zijn prediking is wel dat hij zijn persoonlijk getuigenis brengt, nl. wat Christus door hem tot stand gebracht heeft. Het is een uitnodiging voor ons allen om ook ons persoonlijk getuigenis, nl. wat de Heer in ons leven tot stand bracht en waar wij zijn kracht en nabijheid mochten ervaren. Eerder getuigen dan overtuigen is de boodschap. Wat is jouw getuigenis?


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 22/05/2019

Respect voor de ander


Woord van de avond: Rom 14,1-3

ROM.14,1 Stoot de zwakke in het geloof niet af door zijn meningen te betwisten.

2 De een is ervan overtuigd dat hij alles mag eten, terwijl de ander zich angstvallig beperkt tot plantaardig voedsel.

3 Laat hem die gewoon eet de ander niet geringschatten, en laat hij die niet eet de ander niet veroordelen; want God zelf heeft die ander als de zijne aangenomen


Korte commentaar

Het gaat hier opnieuw over de eenheid in de eerste christelijke gemeen-schappen, respect voor de Jood-christenen en voor de christenen van heidense afkomst.

Voor onze tijd komt het erop neer respect te hebben voor de menen die er een andere mening, zelfs een ander geloof op nahouden. Liefde en respect moet altijd onze relatie tot onze medemensen kenmerken. Ook zij worden door God bemind.NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 15/05/2019

Wij zeggen God dank voor jullie


Woord van de avond: Kol. 1,3-8

KOL.1,3 Wij zeggen God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, dank, telkens als wij u in onze gebeden gedenken. 4 Wij hebben immers gehoord van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die gij alle heiligen toedraagt, 5 omwille van de hoop die voor u in de hemel is weggelegd. Gij hebt daarvan vernomen, toen het evangelie, het woord van de waarheid, 6 tot u kwam. In heel de wereld is het bezig vrucht te dragen en te gedijen, evenals bij u, sinds de dag dat gij gehoord hebt van Gods genade en haar in waarheid hebt erkend. 7 Zo hebt gij het geleerd van Epafras, onze dierbare medewerker, een trouwe dienaar van Christus in onze plaats. 8 Van hem hebben wij vernomen welke liefde door de Geest in u gewekt is


Korte commentaar

Gebed mag zeker niet beperkt worden tot enkel smeekgebed, al heeft dat we degelijk zijn waarde. Het lofgebed mag ons typeren als leden van de Charismatische Vernieuwing. Het dankgebed mag ook niet ontbreken; dank om alles wat wij ontvingen en om het heilswerk dat God door Jezus aan ons verricht. Maar ook het dankgebed om wat de Heer in anderen tot stand brengt. Dat dankgebed brengt zegen over die mensen, over die volkeren, over die parochies. God danken en loven om wat Hij doet, ook in onze tijd. Dat weerhoudt ons van pessimisme en het brengt eer aan God om wat Hij doet.

Bemerk hoe de drie goddelijke deugden dichtbij elkaar vermeld worden: geloof, hoop, liefde. Gods Geest bewerkt ze. We mogen bidden om te groeien in die drie deugden die in ons zijn uitgestort sedert ons doopsel.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 8/05/2019

De liefde van Jezus kennen


Woord van de avond: Ef.3,14-19

EF.3,14 Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15 naar wie alle vaderschap. in de hemel en op aarde genoemd wordt:

16 moge Hij u in zijn onmetelijke heerlijkheid geven dat uw diepste wezen machtig door zijn Geest wordt gesterkt,

17 dat Christus door het geloof woont in uw hart en dat gij in de liefde geworteld en gegrondvest blijft.

18 Moogt gij in staat zijn met alle heiligen te vatten, wat de breedte en lengte en diepte is,

19 en te kennen de liefde van Christus, die alle kennis te boven gaat. Moogt gij de volheid bereiken die de volheid van God zelf is.


Korte commentaar :

Door het geloof woont Christus in ons hart; het is goed ons daarvan meer bewust te zijn. Zijn liefde doet ons stevig staan.

Indien gij er een gewoonte van maakt

in tegenwoordigheid van de Meester te wandelen,

en Hij ziet dat gij dit doet uit liefde tot Hem

en gij uw uiterste best doet Hem te behagen,

zult gij Hem niet meer kwijt raken;

steeds zal Hij bij u zijn en

overal zult gij Hem vinden.

Bedenk dat het een zaak van groot belang is

zo’n vriend steeds aan uw zijde te hebben (Teresa Van Avila)


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 1/05/2019

Hij is verrezen !


Woord van de avond: Handelingen 2,29-33

HAND.2,29 Mannen broeders, ik mag wel vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David, dat hij gestorven en begraven is; we hebben immers zijn graf bij ons tot op deze dag.

30 Welnu, omdat hij een profeet was en wist, dat God hem een eed gezworen had, dat Hij een van zijn nakomelingen op zijn troon zou doen zetelen,

31 zei hij met een blik in de toekomst over de verrijzenis van Christus, dat Hij niet is overgelaten aan het dodenrijk en dat zijn lichaam het bederf niet heeft gezien.

32 Deze Jezus heeft God doen verrijzen en daarvan zijn wij allen getuigen.

33 Verheven aan Gods rechterhand heeft Hij de beloofde heilige Geest van de Vader ontvangen en Deze uitgestort, zoals gij ziet en hoort.


Korte commentaar :

Korte tijd na Pasen wil dit woord ons geloof in Jezus’ verrijzenis bevestigen met een beroep op een profetie uit het Oude Testament én op het getuigenis van de apostelen die er van getuigen. Wij mogen dan ook opnieuw het mysterie van ons geloof belijden: Heer Jezus wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 24/04/2019

Zie naar Jezus


Woord van de avond: Hebr.12,1-5

HEBR.12,1 Laten wij ons dan aansluiten bij die menigte getuigen van het geloof, en elke last en belemmering van de zonde van ons afschudden, om vastberaden de wedstrijd te lopen waarvoor we hebben ingeschreven.

2 Zie naar Jezus, de aanvoerder en voltooier van ons geloof. In plaats van de vreugde die Hem toekwam, heeft Hij een kruis op zich genomen en de schande niet geteld: nu zit Hij aan de rechterzijde van Gods troon.

3 Denk aan Hem die zulk een tegenstand van zondaars te verduren had; dat zal u helpen om niet uit te vallen en de moed niet op te geven.

4 Uw strijd tegen de zonde heeft u nog geen bloed gekost.

5 Zijt ge al het Schriftwoord vergeten dat u als kinderen aanspreekt en aanmoedigt: Kind, minacht de tucht van de Heer niet, laat u door zijn straf niet ontmoedigen


Korte commentaar :

Jezus heeft ons verlost uit ons geslotenheid voor Gods genade. Hij heeft ons verlost door zijn leven, zijn lijden en dood in heilige overgave aan Gods wil, en door zijn verrijzenis. Midden het leven, het lijden en tegenslagen mogen wij dan ook vertrouwvol opzien naar Jezus die enerzijds alles heeft doorstaan, maar die verrezen is en zo alles heeft overwonnen. Laten wij dan ook door het leven gaan met onze blik gericht op Hem die verrezen is en ons in alle omstandigheden nabij blijft. Zie naar Jezus !

Mededeling

Wij bidden voor onze zieke en herstellende broers en zussen.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 10/04/2019

Genade en waarheid

Woord van de avond: Joh 1,15-18

JOH.1,15 Wij hebben Johannes' getuigenis over Hem toen hij uitriep: 'Deze was het van wie ik zei: Hij die achter mij komt, is mij voor, want Hij was eerder dan ik. ' 16 Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen: genade op genade. 17 Werd de Wet door Mozes gegeven, de genade en de waarheid kwamen door Jezus Christus. 18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die in de schoot des Vaders is, Hij heeft Hem doen kennen


Korte commentaar :

Jezus is Gods eniggeboren Zoon. Hij is van vòòr alle tijden. Van zijn volheid ontvangen wij genade op genade. Al wat ons aan zegeningen overkomt, hebben wij door Jezus Christus. Genade en waarheid. Dat betekent Gods liefde én het juiste zicht op de werkelijkheid en op wat goed en kwaad is. In het evangelie van deze dag zei Jezus tot de Joden die in Hem geloofden: 'Indien gij trouw blijft aan mijn woord, zijt gij waarlijk mijn leerlingen. Dan zult ge de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. (JOH.8,31b-32)


Mededeling:

- volgende woensdag (in de Goede Week) geen gebedsavond

- Gelieve u zelf in de schrijven voor Pinkstermaandag


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 3/04/2019

Blijf in Hem !


Woord van de avond: 1 Joh 2,28-3,1

1JOH.2,28 En nu, kinderen, blijft in Hem. Dan zij wij vol vertrouwen als Hij zal verschijnen, en hoeven wij bij zijn komst niet beschaamd te zijn. 29 Daar gij weet dat Hij geheel zonder zonde is, moet gij inzien dat ieder die het goede doet ook kind van God is. 3,1 Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft! Wij worden kinderen van God genoemd, en we zijn het ook.


Korte commentaar :

Blijf in Hem! Het is de kern van ons christelijk geloof! In Jezus blijven, de Verrezen Heer die ons altijd nabij is. In Hem blijven, met Hem op weg gaan door het leven. Het is de zekerheid van onze standvastigheid in het geloof. Wij moeten vaak naar Hem opkijken zowel in goede als moeilijke dagen, zelfs in gezelschap kunnen wij nog om zijn zegen vragen voor de mensen die wij ontmoeten, ook en vooral als wij hen niet zo sympathiek vinden. Door  op Jezus te gelijken leven wij als kinderen van God


Christus vivit ! Christus leeft is een mooie (lange) brief die paus Franciscus schreef als opvolging van de bisschoppensynode over de jeugd. Enige treffende gedachten vind je hier: CHRISTUS VIVIT


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 27/03/2019

Hij blijft mijn hoop


NB. Vorige week hebben wij enige punten aangeraakt van de bezinning van pater Raniero Cantalamessa naar aanleiding van de oprichting van Charis op Pinksteren 2019. Op onze website hebben wij een eigen vertaling van de eerste uiteenzetting gezet, Bidden om de Heilige Geest.  Klik hier

Woord van de avond: Klaagliederen 3,22-27

KLAAGL.3,22 Zonder einde is Jahwe's genade, onuitputtelijk is zijn erbarmen. 23 Uw grote trouw is iedere morgen weer nieuw. 24 ' Ik behoor aan Jahwe,' zegt mijn hart, `Hij blijft mijn hoop.' 25 Goed is Jahwe voor wie hoopt, voor iedereen die Hem zoekt. 26 Goed is het, in stilte, op redding van Jahwe te wachten. 27 Goed is het zijn juk van jongs af te dragen.

Korte commentaar :

We mogen ons diep bewust worden dat Gods genade, zijn liefde, en zijn barmhartigheid onuitputtelijk zijn. Elke nieuwe morgen mag ik weten dat zijn trouw weer nieuw is en mij geborgenheid geeft. Daarom mogen wij vaak herhalen dat ons hart Hem toebehoort, Hij blijft onze hoop ‘voor eeuwig’. In alle omstandigheden mag ik weten dat Hij redding biedt, ook wanneer die omstandigheden tegen zitten. Zijn geboden zijn een juk dat zacht is en zijn last is licht, zegt Jezus.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 20/03/2019

Weest waakzaam

Woord van de avond: Lc 12,35-40

Lk.12,35 Houdt uw lenden omgord en de lampen brandend! 36 Gedraagt u als mensen die wachten op de terugkomst van hun heer, die naar de bruiloft is, om als hij aankomt en klopt, hem aanstonds open te doen. 37 Gelukkig de dienaars, die de heer bij zijn komst wakende zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u: Hij zal zich omgorden, hen aan tafel nodigen en langs hen gaan om te bedienen. 38 Al komt hij ook in de tweede of in de derde nachtwake, gelukkig zijn de dienaars die hij zo aantreft. 39 Begrijpt dit wel: Als de eigenaar van het huis wist op welk uur de dief zou komen, zou hij in zijn huis niet laten inbreken. 40 Weest ook gij bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht.

Korte commentaar :

Een christen moet een waakzame wachter zijn. Waakzaam voor zichzelf en voor de wereld. Hij moet zijn oog en zijn hart gericht houden op de Heer, die op elk ogenblik kan komen en die op elk ogenblik komt. Altijd gereed zijn en de lampen brandend houden. Het is onze roeping en zending.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 13/03/2019

Vrienden van de Heer

Woord van de avond: 2Tess 2,13-17

2TESS.2,13 Wij echter moeten God altijd danken voor u, broeders, vrienden van de Heer. want vanaf het begin heeft God u uitgekozen om door de Geest die heilig maakt en door uw geloof in de waarheid gered te worden.

14 Daartoe heeft Hij u geroepen door onze verkondiging van het evangelie, opdat gij de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus zoudt verwerven.

15 Dus, broeders, staat vast en houdt u aan de overleveringen waarin gij door ons, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, zijt onderwezen.

16 Moge onze Heer Jezus Christus zelf, moge God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft betoond en ons in zijn genade eeuwige troost en blijde hoop heeft geschonken,

17 uw harten bemoedigen en sterken met alle goeds in woord en daad.


Korte commentaar :

Vrienden van de Heer, God heeft u uitgekozen en geroepen om gered te worden, sta daarom vast in het geloof; bid dat de Heer u  sterke in het geloof. Dan zal God in zijn liefde u eeuwige troost en blijde hoop schenken en uw harten bemoedigen en sterken met alle goeds in woord en daad.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 6/03/2019 Aswoensdag

Kijk naar de bloemen. Wees niet ongerust

Woord van de avond: Lc 8,27-32

Lk.12,27 Let eens op de bloemen, hoe zij groeien; zij spinnen noch weven. Toch zeg Ik u: zelfs Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als een van hen. 28 Als God nu het veldkruid, dat er vandaag nog staat en morgen in de oven wordt geworpen, zo kleedt, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen? 29 Vraagt dus ook gij niet, wat ge zult eten en wat ge zult drinken, en weest niet ongerust. 30 Want dat alles jagen de heidenen in de wereld na. Uw vader weet wel, dat gij dat alles nodig hebt. 31 Maar zoekt dan zijn Rijk, dan zullen die dingen u erbij gegeven worden. 32 Weest niet bevreesd, kleine kudde: het heeft Uw Vader behaagd u het Koninkrijk te schenken.

Korte commentaar :

Waarom is het voor heel wat christenen (ook voor ons?) zo moeilijk om als kinderen van God, als leerlingen van Jezus te leven in onbezorgdheid, in radicaal vertrouwen op de liefdevolle Vader? Weest niet ongerust! Weest niet bevreesd, kleine kudde. Leven in Gods Rijk is zoveel meer waard dan alles waar we nu ons leven mee willen vullen.NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 27/02/2019

Onthecht helpen

Woord van de avond: 2 Kor 9,10-15

2KOR.9,10 Hij die de zaaier zaad verschaft en voedsel om te eten, zal ook u zaaigoed verschaffen en het vermenigvuldigen en de oogst van uw milddadigheid doen gedijen.

11 Zo wordt gij in ieder opzicht verrijkt en kunt gij alle soort vrijgevigheid beoefenen. En deze is op haar beurt, door onze bemiddeling, oorzaak van dankbetuiging aan God.

12 Zulk een spontane dienst voorziet niet alleen in de noden van de heiligen, hij wordt ook een overvloedige bron van dankzegging aan God.

13 Door dit bewijs van hulpvaardigheid zullen zij God gaan verheerlijken om uw gehoorzame belijdenis van het evangelie van Christus en uw gulle gemeenschap met hen en alle anderen.

14 Bovendien zullen zij God voor u bidden, wel genegen als zij u zijn om de overvloedige genade die Hij u bewezen heeft.

15 God zij gedankt voor zijn onuitsprekelijke gave!


Korte commentaar :

God heeft ons allerlei goederen toevertrouwd, materieel bezit, gaven van karakter en deugden en innerlijke rijkdom door zijn genade. Wij mogen die gaven gebruiken om te voorzien in de noden van anderen, zowel onze materiële bezittingen als onze spirituele rijkdom door evangelisatie en gebed. Dat onthecht wegschenken of inzetten betekent niet enkel geluk voor de broeders en zusters in nood, maar betekent vaak ook dankzegging aan God en zegening over uzelf. Tenslotte is de edelmoedige inzet een beeld en navolging van de ruimhartige gave van God op alle gebied.

2KOR.9,6 Bedenkt: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten.

2KOR.9,7 Laat ieder wat hij in zijn hart besloten heeft, ten uitvoer brengen, zonder pijn en zonder dwang, want God houdt van een blijmoedige gever.NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 20/02/2019

Zie naar Jezus

Woord van de avond: Hebr 12,1-4

HEBR.12,1 Laten wij ons dan aansluiten bij die menigte getuigen van het geloof, en elke last en belemmering van de zonde van ons afschudden, om vastberaden de wedstrijd te lopen waarvoor we hebben ingeschreven. 2 Zie naar Jezus, de aanvoerder en voltooier van ons geloof. In plaats van de vreugde die Hem toekwam, heeft Hij een kruis op zich genomen en de schande niet geteld: nu zit Hij aan de rechterzijde van Gods troon. 3 Denk aan Hem die zulk een tegenstand van zondaars te verduren had; dat zal u helpen om niet uit te vallen en de moed niet op te geven. 4 Uw strijd tegen de zonde heeft u nog geen bloed gekost.

Korte commentaar :

Door ons doopsel en onze vernieuwing van ons christelijk engagement hebben wij ons ingeschreven voor een levenslange wedloop die geen egoïstische terugval in een zondig leven toelaat. Wij mogen ons spiegelen aan sterke geloofsgetuigen maar vooral moeten wij opkijken naar Jezus die voor ons geluk alles heeft over gehad, tot en met het kruis. Wij mogen ook vandaag volop beroep doen op zijn blijvende solidariteit met ons, nu Hij verheerlijkt is door de Vader. Naar Hem opkijken zal ons helpen ook moeilijke tijden te doorstaan. Zoveel christenen in heel wat landen ondergaan een veel harder lot en ze verwachten een solidaire houding van ons door ons gebed en eventuele boete.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 13/02/2019

Ziedaar uw moeder

Woord van de avond: Joh.19,25-27

… JOH.19,25 stonden bij Jezus ' kruis zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Maria de vrouw van Klopas en Maria Magdalena. 26 Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die Hij liefhad, zei Hij tot zijn moeder: 'Vrouw, zie daar uw zoon. ' 27 Vervolgens zei Hij tot de leerling: 'Zie daar uw moeder. ' En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis.

Korte commentaar :

Het is een plechtig moment, niet zomaar een aandoenlijk tafereel waar een stervende de zorg voor zijn moeder aan een van zijn leerlingen toevertrouwt. Maria (en de Kerk) krijgt de zorg voor de leerlingen en de leerlingen (ook wij) worden uitgenodigd ze bij ons in huis te nemen. Maria wordt de moeder van de kudde en van het geestelijk leven van ieder van ons. Zij wordt degene die ons verwijst naar Jezus, zoals Grignion de Montfort zegt: ‘de kortste, de zekerste en veiligste weg naar Jezus’. Priester Poppe noemde haar de binnenweg naar Jezus. Voor ons is het wellicht een uitnodiging om ons elke dag opnieuw aan haar toe te vertrouwen. Met de woorden van Wardje Poppe: “Maria, ‘k heb voor heel miijn leven, mij heel en al aan u gegeven; ik geef u, Moeder, ook voor heden, mijn werken, offers en gebeden. O laat, gezuiverd door uwhanden, ze dan voor God als wierook branden. Amen.”


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 06/02/2019

(Wegens de sneeuw kwamen we twee weken niet samen)

Getuigen van het Blijde Nieuws

Woord van de avond: Hand. 8,34-40

HAND.8,34 Nu richtte de eunuch het woord tot Filippus: 'Mag ik u vragen van wie de profeet dit zegt? Van zichzelf of van iemand anders? ' 35 Filippus begon te spreken en uitgaande van deze tekst verkondigde hij hem Jezus. 36 Al voortreizende kwamen ze bij een water en de hoveling zei: 'Hier is water. Wat is er op tegen, dat ik gedoopt word? ' 37 Hij liet de koets stil houden en beiden, 38 Filippus en de eunuch, daalden af in het water en hij doopte hem. 39 Toen zij uit het water gekomen waren, rukte de Geest des Heren Filippus weg; de eunuch zeg hem niet meer en zette vol blijdschap zijn reis voort. 40 Filippus echter werd aangetroffen in Azotus. Daar trok hij rond en predikte de Blijde Boodschap in alle steden totdat hij in Caeserea kwam.

Korte commentaar :

In het evangelie van deze dag (Mc 6,7-13) werden wij opgeroepen om niet ongelovig te blijven zoals de mensen van Nazaret, om niet onze dagen te slijten als ongelovigen maar als mensen die zich bewust zijn van hun toegewijd zijn aan God. In het woord van deze avond zien wij Filippus getuigen van het Blijde Nieuws: Jezus’ leven in dienst van God, zijn dood én verrijzenis en de zending van de H.Geest, kortom het kerygma, de kern van de Blijde Boodschap. Het is treffend hoe de eunuch vol blijdschap zijn reis voortzet: de vreugde van eindelijk het echte licht te hebben ontvangen en toegewijd te zijn aan de Heer. Ook het woord uit de boodschap van Medjugorje had als kern het getuigen van Gods goedheid en barmhartige liefde.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 16/01/2019

Een gemeenschap van christenen

Woord van de avond: Hand. 2,42-47

HAND.2,42 Zij legden zich ernstig toe op de leer der apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed. HAND.2,43 Ontzag beving eenieder, want door de apostelen werden vele wonderbare tekenen verricht. HAND.2,44 Allen die het geloof hadden aangenomen, waren eensgezind en bezaten alles gemeenschappelijk; HAND.2,45 ze waren gewoon hun bezittingen en goederen te verkopen en die onder allen te verdelen naar ieders behoefte. HAND.2,46 Dagelijks bezochten ze trouw en eensgezind de tempel, braken het brood in een of ander huis, genoten samen hun voedsel in blijdschap en eenvoud van het hart, HAND.2,47 loofden God en stonden bij het hele volk in de gunst.

Korte commentaar:

Iedere gebedssamenkomst krijgen we een woord van de Heer. Dat dienst om ons geloof op te bouwen en om ons gebed te richten en te stimuleren. Het woord van deze avond toont ons de ideale omstandigheden voor een christelijke gemeenschap. Het ver 42 geeft ons reeds voldoende voedsel om ons op te bouwen. Ons ernstig toeleggen op de leer van de apostelen, niet denken van dat woord of die parabel, die ken ik reeds… Nee, dat woord als splinternieuw tot ons hart laten spreken, als een woord dat de Heer tot ons zegt, heel persoonlijk en als fraterniteit. Trouw aan het gemeenschappelijk leven (‘een christen alleen, is een christen in gevaar’). IJverig om eucharistie te vieren en de kans daartoe even ijverig te zoeken… Een woord dat ons wil vernieuwen!


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Woensdag 2/01/2019

Hij is mijn redder geworden

Woord van de avond: Jes.12,1-6

JES.12,1 Op die dag zult gij zeggen: Ik loof u, Jahwe; Gij waart toornig op mij, maar uw toorn is bedaard en Gij hebt mij getroost.

2 Ja, God is mijn redding, ik vrees niet, ik ben vol vertrouwen: Jahwe is mijn sterkte en kracht, Hij is mijn redding geworden.

3 En gij zult vol vreugde water putten uit de bronnen der redding.

4 Op die dag zult gij zeggen: Looft jahwe, roept zijn naam uit, maakt onder de volken zijn daden bekend, verkondigt zijn hoog verheven naam.

5 Zingt Jahwe lof, want Hij deed grootse dingen, laat het bekend zijn over heel de aarde!

6 Juicht en jubelt, bewoners van Sion: Israëls Heilige is groot in uw midden!  Korte bezinning:

In ons persoonlijk leven en in leven van de Kerk mogen wij geregeld zeggen dat we beneden Gods verwachtingen blijven, maar mogen wij er tevens op vertrouwen dat God een barmhartige God is. Hij is onze redding geworden, Hij is onze sterkte, onze kracht. Vol vreugde mogen wij water putten uit de bronnen van de redding. Onze redding is Jezus, wiens Naam wij morgen speciaal willen vieren (3 jan.). Wij worden dan ook uitgenodigd om vol vreugde Gods liefde en redding te bezingen en ervan te getuigen door ons leven.NAAR TOP  -  NAAR INHOUD