GELOOF en LEVEN HOME

 INHOUD

GEBEDSAVONDEN 2018

FRATERNITEIT VAN MARIA


Zie ook: KORTE INLEIDINGEN IN HET “Leven in de Geest”  klik hier


VOOR VERDERE STUDIE OF  BEZINNING BIJ SOMMIGE WOORDEN: KLIK HIER


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Niet onder de zonde maar onder de genade (Rom.6,12-14) (12/12/2018)

Prijst en verheft Hem eeuwig! (Daniël 3,13-17) (5/12/2018)

Eeuwige troost en blijde hoop (1Tess.2,13-17) (28/11/2018)

De Herder en zijn kudde (Joh 10,1-4) (21/11/2018)

De H. Geest voor iedereen (Hand. 2,16-21) (14/11/2018)

Een nieuw hart, een nieuwe geest (Ez 11,17-20) (7/11/2018)

Vrijgevigheid, oorzaak van dankzegging (1Kor.7,10-12)

Delen met vreemdelingen (Ez 47,21-23) (24/10/2018)

Ik en de ander  (Mt. 7,) (17/10/2018)

God in ons dagelijks bestaan  (Jes 58,13-14) (10/10/2018)  

Gods Woord ter harte nemen. Jezus heeft ons met God verzoend (Hand. 7,51-53; Rom.5,8-11) (3/10/2018)

Naar wie zouden wij gaan? (Joh 6,66-68) (26/09/2018)

Jezus, het fundament ! (1Kor 3,11-17 (19/09/2018)

Hem erkennen en aanvaarden (Joh 1,9-12) (12/09/2018)

Weest heilig in heel uw gedrag (1Petr.1,13-16)  (5/09/2018)

Hij gelijkt op de Zoon van God  (Hebr. 7,1-3) (29/08/2018)

Wij hoopten op Hem en Hij heeft ons gered (Jes.25,6-9) (22/08/2018)

De Geest leidt u tot de volle waarheid (Joh 16,12-15) (8/08/2018)

Trouw aan God en zijn verlangen (1Kon.2,1-4) (1/08/2018)

Wat de Vader doet, doet de Zoon insgelijks (Joh 5,19-21) (18/07/2018)

Bouw uw leven op uw hoogheilig geloof (Judas 1,7-11) (11/07/2018)

Hij is mens geworden ! (2Joh.1,7-11) (4/07/2018)

Het christelijk leven: aandacht voor de mensen en God (Hebr.13,1-6) (27/06/2018)

Licht voor allen die in huis zijn (Mt 5,13-16) (20/06/2018)

Wij komen tot U want Gij zijt onze God (Jer.3,21-23)

Eeuwige troost en blijde hoop (2Tess.3,14-16)

30/05/2018 Eucharistische aanbidding voor Sacramentsdag

Ga! Ik werk met u mee (Mc. 16,15-20) (23/05/2018)

Gebruik de gaven die je kreeg (Rom. 12,3-8) (16/05/2018)

Kijk naar mijn handen en voeten (Lc 24,36-42) (9/05/2018)

Gaat en verkondigt het Blijde Nieuws (Mc 16,15-20 / Mt21,17-20a)(25/04/2018)

Geloof, ga en getuig! (Mt 28,16-20)(18/04/2018)
Positieve blik op de anderen (Lk 6,39-42)(11/04/2018)

Gods getuigenis over Jezus aanvaarden  (1Joh 5,10-12)

Barmhartigheid (Lc 6,36-38)(21/03/2018)

Het “uur” nadert  (Lc 22,1-6)(14/03/2018)

Wonderbaar is het wat Hij mij deed (1Kron 16,19-26) (7/03/2018)

Jezus spreekt tot uw hart (Joh 14,1-14) (28/02/2018)

Christelijke levensstijl gewaardeerd (Tit.2,9-11) (21/02/2018)

Dan zullen ze vasten (Mt.9,14-15)(15/02/2018)

Rustig vertrouwen (Jer.12,1-3; Ps 46,11; Ps 75)

Met Jezus op weg (Lc 4,42-44)

Vreugde van het christelijk leven (Filipp.4,4-8)

Verkondig het woord, doe het werk van evangelist (2 Tim.4,1-5)

Vertrouwvol uitzien naar Jezus’ komst (1 Kor.1,4-9)

Leven in de liefde 2 Joh.4-6 (3/01/2018)
NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 12/12/2018

De zonde mag niet over u heersen, gij staat onder de genade

Woord van de avond:

ROM.6,12 Laat dus de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, gehoorzaamt haar niet,

13 stelt uw ledematen niet in haar dienst als werktuigen van ongerechtigheid. Biedt uzelf God aan als mensen die uit de dood ten leven zijt opgestaan. Offert Hem uw ledematen als werktuigen in dienst der gerechtigheid. 14 De zonde mag niet over u heersen, want gij staat niet onder de wet, maar onder de genade.


Korte commentaar:

Wij worden uitgenodigd om ons niet onder het juk van de zonde te stellen of van de morele wetten, maar onder de genade. Dit betekent dat we bewust moeten worden dat we door Jezus te aanvaarden als Heer van ons leven, wij herboren zijn. Het komt er voor ons dan op aan dat wij beroep doen op de kracht die de Heer ons geeft om als herboren mensen te leven. Wanneer we ons met vertrouwen aan de Heer toewijden, zal de heilige Geest ons begeleiden in het leven als herboren mensen. Niet door eigen kracht, maar door Gods Geest. Door te gehoorzamen aan de Geest zullen wij steeds meer aan God behagen.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 5/12/2018

Prijs en verhef Hem eeuwig

Woord van de avond:

Looft de Heer, alle mensen,

Israël, prijs de Heer

Looft de Heer, al zijn priesters,

al zijn dienaren, prijst Hem.

Looft de Heer, geesten van de rechtvaardigen,

vrome, ootmoedige harten, prijst Hem.


Korte commentaar:

Een vernieuwde oproep om onze zending van lofprijzing sterk ter harte te nemen. Lofprijzing moet het voornaamste kenmerk zijn van ons persoonlijk en ons gezamenlijk gebed zijn. Het wegkijken van onze eigen noden en onze gesteldheid, en opzien naar de heerlijkheid, de schoonheid, de liefde, de barmhartigheid van God, de uiterste liefde van Jezus, de gunsten van de heilige Geest. Laten wij op nieuwe en bezielde wijze intreden in deze zending.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 28/11/2018

Eeuwige troost en blijde hoop

Woord van de avond:

2TESS.2,13 Wij echter moeten God altijd danken voor u, broeders, vrienden van de Heer. want vanaf het begin heeft God u uitgekozen om door de Geest die heilig maakt en door uw geloof in de waarheid gered te worden.

14 Daartoe heeft Hij u geroepen door onze verkondiging van het evangelie, opdat gij de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus zoudt verwerven.

15 Dus, broeders, staat vast en houdt u aan de overleveringen waarin gij door ons, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, zijt onderwezen.

16 Moge onze Heer Jezus Christus zelf, moge God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft betoond en ons in zijn genade eeuwige troost en blijde hoop heeft geschonken,

17 uw harten bemoedigen en sterken met alle goeds in woord en daad


Korte commentaar:

Het is een vreugde om ‘vrienden van de Heer’ genoemd te worden, uitgekozen en geroepen te zijn om gered te worden en de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus te verwerven. Die werkelijkheid en heerlijke toekomst nodigen ons uit om vast te houden aan het Blijde Nieuws dat ons is verkondigd; dat is immers een bron van altijd hernieuwde troost en blijde toekomstverwachting en spoort ons aan tot woorden en daden van geloof, hoop en liefde.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 21/11/2018

De Herder en zijn schapen

Woord van de avond:

JOH.10,1 ' Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie niet door de deur, maar langs een andere weg de schaapskooi binnengaat, hij is een dief en een rover.

2 Maar wie door de deur binnengaat, is de herder van de schapen.

3 Hem doet de deurwachter open. De schapen luisteren naar zijn stem; hij roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.

4 En als hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht, trekt hij voor hen uit, terwijl zij hem volgen, omdat zij zijn stem kennen.


Korte commentaar:

Jezus waarschuwt voor mensen die op slinkse wijze zijn gemeenschap binnensluipen en hun invloed doen gelden. Zij komen vaak met nieuwe ideeën en trachten hun visie op te dringen. Jezus lijkt groot vertrouwen te hebben in het onderscheidingsvermogen van zijn ‘kudde’. Zijn leerlingen zullen de echte herder herkennen, zij luisteren naar zijn stem en volgen Hem. Hoe zullen wij zijn stem herkennen, als wij niet gewend zijn van zijn woord te horen en het te overwegen? Dan kunnen wij ons laten misleiden door wolven in schapenvacht.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 14/11/201/

De H. Geest voor iedereen

Woord van de avond: Hand. 2,16-21

HAND.2,16 Maar hier gebeurt wat door de profeet Joel gezegd is: 17 Het zal geschieden in de laatste dagen, zegt God, dat Ik mijn Geest zal uitstorten over alle mensen: Uw zonen en dochters zullen profeteren, uw jonge mannen visioenen zien, de ouderen onder u zullen droomgezichten ontvangen, 18 ja zelfs over mijn dienaars en dienaressen zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten en ze zullen profeteren. 19 Wondere dingen zal Ik laten zien aan de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en walmende rook; 20 de zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de dag des Heren komt, groot en heerlijk. 21 Dan zal het geschieden, dat ieder die de naam des Heren aanroept, gered zal worden.


Korte commentaar:

De belofte omtrent de H. Geest werd vervuld op Pinksteren maar gaat evengoed door tot op onze dagen. Ook nu wil Gods Geest komen over alle mensen die ervoor openstaan, zelfs buiten de kerk. Maar normaal moeten we eerst voor Jezus gekozen hebben als de Heer van ons leven (Doen we dat echt?). Wij mogen dan verder openstaan voor de gaven en charismen die de Heer in zijn volk wekt tot opbouw van Gods volk (ze dus ook gebruiken).

We mogen verder openstaan voor de tekenen die ons uitnodigen om open te staan voor het komen van de Heer ook in deze tijd.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 7/11/2018

Een nieuw hart, een nieuwe geest

Woord van de avond: Ez 11,17-20

Ez. 11,17 Zo spreekt Jahwe de Heer: Ik zal u bijeenbrengen uit de volken, u verzamelen uit de landen waarover ge verstrooid zijt, en u zal Ik de grond van Israël geven.

18 Daar aangekomen zullen ze er alle gruwelen en alle afgoden verwijderen.

19 Ik zal hun een nieuw hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste uitstorten; Ik zal het stenen hart uit het lichaam verwijderen en hun een hart van vlees geven,

20 opdat ze mijn wetten in acht nemen en mijn geboden nauwlettend onderhouden. Zo zullen ze mijn volk zijn en Ik hun God.


Korte commentaar:

De barmhartige God vergeeft de ontrouw van zijn volk en zal het weer naar het Beloofde land brengen. Daar moeten ze dan grote kuis houden. Voor ons betekent het dat wij ook door de Heer worden aangenomen als zijn volk, maar dat we dan ook de afgoden uit ons leven moeten wegdoen. De Heer wil ons erbij helpen door onze gezindheid te vernieuwen; die genade moeten we dan wel aanvaarden: Hem de ereplaats geven en ons nauwkeurig houden aan zijn verlangen.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 31/10/2018

Vrijgevigheid als bron van dankzegging

Woord van de avond: 2kor.9,10-12

2KOR.9,10 Hij die de zaaier zaad verschaft en voedsel om te eten, zal ook u zaaigoed verschaffen en het vermenigvuldigen en de oogst van uw milddadigheid doen gedijen. 11 Zo wordt gij in ieder opzicht verrijkt en kunt gij alle soort vrijgevigheid beoefenen. En deze is op haar beurt, door onze bemiddeling, oorzaak van dankbetuiging aan God. 12 Zulk een spontane dienst voorziet niet alleen in de noden van de heiligen (= de behoeftige gelovigen), hij wordt ook een overvloedige bron van dankzegging aan God


Korte commentaar:

Paulus had de verbintenis aangegaan om de noodlijdende christenen van Palestina te helpen door bij de heidenchristenen geldinzamelingen te houden. God zal uw werk zegenen zodat ge ook anderen kunt helpen. Uw vrijgevigheid heeft dan ook als gevolg dat die behoeftigen God zullen danken omdat Hij hen niet in de steek liet. Een uitnodiging om de goede gaven die God ons geeft (ons bezit, onze tijd, onze talenten) vruchtbaar te maken door er anderen mee van te laten profiteren.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 24/10/2018

Delen met vreemdelingen


Woord van de avond: Ezechiël 47,21-23

EZ.47,21 Dit land moet ge verdelen onder de stammen van Israël.

22 Bij die verdeling moet ge ook rekening houden met de vreemdelingen, die in uw midden kinderen hebben gekregen. Zij gelden voor u als vrije burgers en krijgen bij de stammen van Israël eigen bezit toegewezen.

23 In het gebied van de stam waar zij wonen, moet ge hun grondbezit toewijzen, luidt de godsspraak van Jahwe de Heer.


Korte commentaar:

Vorige Week kregen we het woord dat we voor anderen moeten doen wat we zouden willen dat ze voor ons deden.

Het woord van deze avond roept ons op om open te staan voor de noden van anderen, mensen die uit een andere cultuur komen, mensen op de vlucht, mensen die van een andere godsdienst zijn of gewoon maar mensen die anders zijn en denken dan wij. De verantwoordelijken van ons land moeten met wijsheid en mededogen toezien dat de samenleving niet ontwricht geraakt.  Onze kant moeten als christenen allochtonen en andersdenkenden met vriendelijkheid en met Gods liefde tegemoet treden.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 17/10/2018

Mensen zoals wij

Woord van de avond: Mt.7,12

MT.7,12 Alles, wat gij wilt dat de mensen voor u doen, doet dat ook voor hen. Dat is Wet en Profeten.


Korte commentaar:

Een complimentje krijgen doet deugd, dat mensen je bemoedigen, bevestigen, vriendelijk voor je zijn… Dit Schriftwoord nodigt ons uit om ons in de plaats van anderen te stellen en dan te handelen zoals wij zelf ook zouden willen behandeld worden. Een woord om vandaag in praktijk te brengen tegenover de mensen die we ontmoeten en tegenover de mensen veraf van wie de nood ons onder ogen wordt gebracht.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 10/10/2018

God in ons dagelijks bestaan

Woord van de avond: Jes 58,13-14

JES.58,13 Indien gij ophoudt de sabbat met voeten te treden en handel te drijven op mijn heilige dag, indien gij de sabbat `genoegen' noemt, Jahwe's heilige dag luisterrijk, indien gij hem heiligt door er niet op uit te gaan en u te onthouden van broodwinning en dagelijkse zaken, JES.58,14 dan zult gij in Jahwe uw genoegen vinden. Ik zal u doen rijden over de toppen van de aarde, en laten genieten van het erfdeel van Jakob, uw vader, Jahwe's mond zelf heeft het gesproken


Korte commentaar:

Onze toewijding aan God, sedert ons doopsel, moet zich manifesteren in ons leven van elke dag. In al ons denken en doen zou in groeiende mate de gerichtheid aan God moeten doorbreken. Laat dat dan ook ons gebed zijn tot de heilige Geest, dat de gezindheid van Jezus meer en meer in ons tot leven mag komen. Gods zegen zal over ons zijn.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 3/10/2018

God Woord ter harte nemen

Jezus heeft ons met God verzoend

Woord van de avond: Hand. 7,51-53; Rom.5,8-11

HAND.7,51 Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oor, nog altijd weerstreeft gij de heilige Geest, juist zoals uw vaderen deden. 52 Wie van de profeten zijn door uw vaderen niet vervolgd? Gedood hebben ze hen die de komst aankondigden van de Rechtvaardige, wiens verraders en moordenaars gij nu geworden zijt, 53 gij nog wel die de Wet hebt ontvangen door bemiddeling van de engelen; maar ge hebt ze niet onderhouden!


ROM.5,8 God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor, dat Christus voor ons is gestorven, toen wij nog zondaars waren. 9 Des te zekerder zullen wij, nu wij eenmaal gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, dank zij Hem ontkomen aan de toorn. 10 Toen wij vijanden waren, zijn wij met God verzoend door de dood van zijn Zoon; des te zekerder zullen wij, eenmaal verzoend, gered worden door zijn leven. 11 En dat niet alleen: nu reeds juichen wij in God door Jezus Christus onze Heer, door wie wij de verzoening hebben ontvangen.


Korte commentaar:

Als wij echt naar het Woord van God luisteren, met een ontvankelijk hart, zullen wij ook naar Gods verlangen leven en zijn Gezalfde erkennen. (Hand. 7,51-53)


“Toen wij vijanden waren zijn wij met God verzoend door de dood van zijn Zoon.” En we zijn gered door zijn leven. Het is voor ons de reden om nu God te loven en te verheerlijken en ons telkens weer toe te vertrouwen aan Jezus, onze Heiland.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 26/09/2018

NAAR WIE ZOUDEN WIJ GAAN?

Woord van de avond: Joh 6,66-68

JOH.6,66 Ten gevolge hiervan trokken velen van zijn leerlingen zich terug en verlieten zijn gezelschap. 67 Waarop Jezus aan de twaalf vroeg: 'Wilt ook gij soms weggaan? ' JOH.6,68 Simon Petrus antwoordde Hem: 'Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven 69 en wij geloven en weten dat Gij de Heilige Gods zijt. '


Korte commentaar:

Petrus heeft tenminste dit begrepen dat Jezus inderdaad het fundament is van hun leven, in Hem erkent hij de door God Gezondene, de Gezalfde, de Christus. Als wij Jezus erkennen als het fundament van ons leven (zie vorige week) dan moeten we ons leven niet vullen met waardeloze zaken, dan moet Hij het zijn rond wie ons leven draait. Hij in het centrum. En vaak in ons hart zijn Naam verheerlijken.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 19/09/2018

CHRISTUS IS HET FUNDAMENT


Woord van de avond: 1Kor 3,11-17

1KOR.3,11 Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er reeds ligt, namelijk Jezus Christus.

12 Of men nu op deze grondslag verder gaat met goud, zilver, kostbare stenen, of hout, hooi en stro,

13 van ieders werk zal de kwaliteit aan het licht komen. De grote dag zal het aantonen, want deze verschijnt met vuur, en het vuur zal uitwijzen wat ieders werk waard is

14 Houdt het bouwwerk dat iemand optrok stand, dan zal hij loon ontvangen.

15 Verbrandt het, dan zal hij schade lijden; hijzelf zal gered worden, maar, om zo te zeggen, door het vuur heen.

16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest van God in u woont?

17 Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten. Want de tempel van God is heilig, en die tempel zijt gij.


Korte commentaar:

Het fundament van ieder van ons en van elke christelijke groep of fraterniteit is Christus. Hij moet ook het fundament, de heldere bron van ons denken, spreken en handelen, de drijfveer van ons leven. Hoe bouwen wij op dit fundament? Mag Jezus echt de basis zijn van al wat wij doen? Leeft zijn Naam al in ons hart? Pas zo kunnen wij in waarheid de heilige tempel zijn waarin de heilige Geest leeft, ons bezielt en leidt.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 12/09/2018

HEM ERKENNEN EN AANVAARDEN !

Woord van de avond: Joh 1,9-12

JOH.1,9 Het ware Licht, dat iedere mens verlicht, kwam in de wereld.

10 Hij was in de wereld; de wereld was door Hem geworden, en toch erkende de wereld Hem niet.

11 Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaardden Hem niet.

12 Aan allen echter die Hem wel aanvaardden, aan hen die in zijn Naam geloven, gaf Hij het vermogen om kinderen van God te worden;

Korte commentaar:

Je wilt toch wel echt leven in het licht, in het ware Licht, opdat je leven niet vergeefs zou zijn. Jou keuze voor het Licht moet dan ook concreet gemaakt worden, Hem echt erkennen als jouw Oorsprong en Bestemming, Hem aanvaarden als de Gezalfde, door de Vader gezonden om het Blijde nieuws te bewerken en aan te brengen. In Hem zijn wij kinderen van God geworden. Wat een dankbaarheid mag er leven in ons hart. En wat een bekering hebben wij elke dag binnen te treden om Hem te erkennen en te aanvaarden!


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 5/09/2018

Weest heilig in heel uw gedrag

Woord van de avond: 1Petr.1,13-16

1PETR.1,13 Weest daarom wakker en actief, weest nuchter, vestigt heel uw hoop op de genade die uw deel wordt, wanneer Jezus Christus zich zal openbaren.

14 Geeft gehoor aan de waarheid, geeft niet langer toe aan de lusten die uw leven beheersten in de tijd van uw onwetendheid.

15 Hij die u geroepen heeft, is heilig. Weest heilig zoals Hij, in heel uw gedrag

16 want er staat geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig.


Korte commentaar:

Heel ons gedrag en ons handelen moet gebeuren vanuit de hoop die ons deel is vanuit de Blijde Boodschap van Christus. In Hem zetelen wij reeds in de hemel. Daarom moeten wij wakker zijn en actief en ons laten leiden door de waarheid, niet door de leugens waarmee de consumptiemaatschappij ons mee om de oren slaat. Laten wij heilig zijn in heel ons gedrag, als kinderen van de heilige God, al verlost door de Heer Jezus en geheiligd door de Geest.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 29/08/2018

Hij lijkt op de Zoon van God


Woord van de avond: Hebr.7,1-3

HEBR.7,1 Deze Melchisedek, koning van Salem, priester van God de Allerhoogste, kwam Abraham tegemoet, toen hij de koningen verslagen had, en hij zegende hem; 2 en Abraham gaf hem van alles een tiende deel. De naam; van Melchisedek betekent vooreerst `koning van gerechtigheid'; vervolgens is hij koning van Salem, dat is, vredevorst'. 3 Hij heeft geen vader, geen moeder, geen stamboom; zijn leven heeft begin noch einde. Hij lijkt op de Zoon van God: hij blijft voor altijd priester.


Korte commentaar:

In de brieven van Nieuw testament en in de Liturgie wordt de figuur van Melchisédek gezien als een voorafbeelding van Jezus, de Zoon van God en als voorafbeelding van de priester als bedienaar van het Eucharistisch offer. Hij bood Abraham namelijk brood en wijn aan (GEN.14,18 En Melchisedek, de koning van Salem, bood hem brood en wijn aan. Daar hij priester was van God de Allerhoogste, 19 zegende hij hem), de gaven die Jezus ook op het Laatste Avondmaal gebruikte om zijn levensoffer en geheimnisvolle aanwezigheid aan zijn kerk toe te vertrouwen. Jezus is de ware Koning van gerechtigheid en de ware Vredevorst aan wiens heerschappij wij ons mogen toevertrouwen omdat Hij ons gerechtig maakt en vrede schiep tussen God en ons.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 22/08/2018

Wij hoopten op Hem en Hij heeft ons gered


Woord van de avond: Jesaja 25,6-9

JES.25,6 Jahwe van de legerscharen richt op deze berg voor alle volken een feestmaal aan met uitgelezen gerechten, een feestmaal met belegen wijnen, verrukkelijke, uitgelezen gerechten, belegen, gelouterde wijnen. 7 Op deze berg verscheurt Hij de sluier die over alle volken ligt, de floers die alle naties bedekt. 8 Jahwe de Heer vernietigd de dood voor altijd, Hij veegt de tranen van alle gezichten, op heel de aarde wist Hij de smaad van zijn volk uit: Jahwe heeft het gezegd! 9 Op die dag zal men zeggen: Dat is onze God. Wij hoopten op Hem en Hij heeft ons gered. Dat is Jahwe, op wie wij hoopten; laat ons blij zijn en juichen om de redding die Hij heeft gebracht.


Korte commentaar:

Als gelovige mensen en vooral als christenen zijn wij mensen van hoop. God heeft het laatste woord, Hij maakt alles nieuw, óver alle zwakheid en dood heen. Wij hoopten op Hem en Hij heeft ons gered, laat ons blij zijn en juichen in de zekerheid dat Hij alles en goede leidt.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 8/08/2018

De Geest zal u tot de volle waarheid brengen


Woord van de avond: Joh 16,12-15

16,12 Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen.

13 Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen; Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen.

14 Hij zal Mij verheerlijken, omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft.

15 Ik zei dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft, omdat al wat de Vader heeft het mijne is.

Korte commentaar:

De apostelen, met hun al te aardse verwachtingen waren op dat ogenblik niet in staat om Jezus’ woorden ten volle te verstaan. De Geest, die Jezus zou zenden van bij de Vader zou hun in herinnering brengen wat de Heer echt bedoeld had. De Geest zal niets anders verkondigen dan wat Jezus van de Vader heeft ontvangen. Hier klinkt, zoals op veel andere plaatsen in het NT, duidelijk de eenheid door van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Om aan te voelen wat de heilige Geest ons op lk moment wil leren en hoe Hij ons wil leiden, blijft het onmisbaar dat we ons toeleggen op onze gebedstijd, waar de Heer ons hart kan vormen, zelfs wanneer ons gebed dor is. Ondertussen bewerkt de Heer ons, zodat ons hele leven, ons alledaagse doen en laten een heerlijk loflied wordt voor de Heer.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.1/08/2018

Trouw aan God en zijn verlangen (1Kon.2,1-4)Woord van de avond:

1KON.2,1 Toen Davids einde naderde, bond hij zijn zoon Salomo het volgende op het hart: 2 `Ik ga de weg van al het aardse. Wees sterk en toon dat je een man bent. 3 Blijf trouw aan de dienst van Jahwe onze God: bewandel zijn wegen en onderhoud zijn wetten, geboden, voorschriften en verordeningen, zoals geschreven staat in de wet van Mozes. Dan zul je slagen in alles wat je doet en onderneemt. 4 Dan zal Jahwe het woord gestand doen dat Hij tot mij gesproken heeft: ‘Als uw zonen trouw, met heel hun hart en heel hun ziel, mijn wegen bewandelen, dan zal het u nooit ontbreken aan afstammelingen op de troon van Israël.’


Korte commentaar:

Ook wij mogen dit woord diep in ons hart ontvangen. Trouw zijn aan God en de afgoden uit ons leven wegdoen. We moeten dus nagaan of we echt met God voor ogen leven, of Hij het voor het zeggen heeft in ons dagelijks op weg zijn. Het zal ons leven niet ingewikkelder maken maar juist eenvoudiger, overzichtelijker omdat wij naar Hem opkijken ‘die gans ons leven leidt.’


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.18/07/2018

Joh.5,19-21

Wat de Vader doet, doet de Zoon ook

Woord van de avond:

JOH.5,19 Hierop nam Jezus opnieuw het woord en sprak: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: de Zoon kan niets uit zichzelf, maar alleen datgene wat Hij de Vader ziet doen. En alles wat Deze doet, doet de Zoon insgelijks. 20 De Vader toch heeft de Zoon lief en laat Hem alles zien wat Hij doet. Nog grotere werken dan deze zal Hij Hem tonen, zodat gij verbaasd zult staan. 21 Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil.


Korte commentaar:

Jezus is de mensgeworden liefde van de Vader. Als christenen moeten wij Jezus navolgen en doen wat Hij deed. Mensen met goedheid en vriendelijkheid benaderen, met behulpzaamheid… Mensen nieuw leven geven door bemoediging en bevestiging, door hoop te geven en voor hen te bidden.NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.11/07/2018

Bouw uw leven op uw hoogheilig geloof

Woord van de avond: Judas 1,20-23

JUDAS.1,20 Maar gij, dierbare vrienden, bouwt uw leven op uw hoogheilig geloof, bidt in de kracht van de heilige Geest, 21 bewaart uzelf in Gods liefde, in afwachting van de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken. 22 En hebt medelijden met sommigen die twijfelen 23 en tracht ze te redden door hen aan het vuur te ontrukken. Bij anderen evenwel moet uw medelijden gemengd zijn met vrees, en met afschuw zelfs voor hun door de zonde bezoedeld kleed.

Korte commentaar:

Opnieuw kregen wij de oproep om ons leven te bouwen op ons “hoogheilig” geloof. Steeds opnieuw mogen wij ons afvragen of ons denken, spreken en handelen, heel ons gedrag bezield wordt vanuit ons geloof in de liefdevolle God en met het uitzicht op het “eeuwige” leven. Van ’s morgens vroeg willen wij opkijken naar Jezus, onze Heer, naar God onze Vader en bidden in de kracht van de heilige Geest. Wij willen bidden voor wie het christelijk geloof afviel maar onszelf behoeden om op een ander fundament te bouwend an op Jezus, onze Redder.

Mededeling:

- wij kregen bezoek van Kristof van het diocesaan team.

- Wij baden voor onze broer en zus die op bezinning waren.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.4/07/2018

… en Hij is mens geworden

Woord van de avond:

2JOH.1,7 Want veel verleiders zijn tot de wereld uitgegaan; zij loochenen de komst van Jezus Christus in het vlees. Dat is het kenmerk van de verleider en de antichrist. 8 Neemt u in acht, anders zult gij, in plaats van het volle loon te ontvangen, de vruchten van onze arbeid verliezen. 9 Alwie te ver wil gaan en niet blijft bij de leer van Christus, heeft God niet. Wie bij die leer blijft, hij heeft zowel de Vader als de Zoon. 10 Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom. 11 Want wie hem welkom heet, deelt in zijn boze werken.


Korte commentaar:

Vrij vroeg waren er in de christelijke gemeenschap mensen met afwijkende overtuigingen. Johannes heeft het hier over mensen die leefden vanuit een dualistische visie: het geestelijke is goed, het materiële is slecht. Daarom aanvaardden ze niet dat Gods Zoon was mensgeworden (=gekomen in het vlees). Aardse realiteiten zoals het huwelijk werden dan ook als minderwaardig en zelfs als verwerpelijk aangezien. (1TIM.4,3 Deze lieden verwerpen het huwelijk en het gebruik van bepaalde spijzen, ofschoon God ze heeft geschapen om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die de waarheid erkend hebben.4 Want al wat God geschapen heeft is goed, en niets is verwerpelijk dat in dank wordt aanvaard: 5 het wordt geheiligd door het woord van God en het gebed.)

Gods Zoon is echter mens geworden en heeft van binnenuit de mensheid verlost. “Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden.” (Katholieke Geloofsbelijdenis Nicea-Constantinopel)


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo. 27/06/2018

Het christelijk leven

Woord van de avond: Hebr.13,1-6

HEBR.13,1 De broederlijke liefde hoort bij de dingen die altijd moeten blijven.

2 En vergeet de gastvrijheid niet; door haar hebben sommigen zonder het te weten engelen onthaald. 3 Denkt aan hen die gevangen zijn als waart ge met hen in de gevangenis, en aan hen die mishandeld worden, want ook gij hebt een lichaam.

4 Het huwelijk is iets kostbaars; laten we het allen in ere houden en de trouw respecteren. Gods oordeel zal komen over ontuchtigen en echtbrekers.

5 Leeft niet alleen voor geld, weest tevreden met wat ge hebt. God zelf heeft gezegd. Ik laat u niet alleen, Ik zal u nooit in de steek laten.

6 Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat kan een mens mij aandoen?


Korte commentaar:

Het voornaamste gebod, zegt Jezus, is de liefde tot God en de liefde tot de medemens. Zo krijgen we hier als praktische punten voor ons christelijk gedrag: de broederliefde, de gastvrijheid, het mededogen met mensen die het moeilijk hebben, het respect voor het huwelijksverbintenis, het leven van vertrouwen op God (en niet enkel op het geld te bouwen). We mogen doorheen alles Gods woord vernemen: Ik laat u niet alleen, Ik zal u nooit in de steek laten.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.20/06/2018

Licht voor allen die in huis zijn

Woord van de avond: Mt. 5,13-16

MT.5,13 Gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waar mee zal men dan zouten? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. 14 Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt! 15 Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn. 16 Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is.


Korte commentaar:

Door ons doopsel zijn wij allen zo verbonden met Jezus dat wij zijn taak moeten voortzetten als profeten (getuigen van God), priesters (de mensen vertegenwoordigen bij God) en koningen (de mensen dienen). De tekst uit Matteüs draagt ons op te getuigen van het Blijde Nieuws dat God van de mensen houdt en hun heil wil. Door onze manier van leven, de inrichting van ons huis, onze conversaties kunnen wij getuigen, door woord en leven hoe kinderen van God trachten te leven in deze wereld. Wij mogen opnieuw bidden dat God ‘onze harten zou bemoedigen en sterken met alle goeds in woord en daad’ (Woord van 6 juni jl.)


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.13/06/2018

Wij komen naar U, want Gij, Heer, zijt onze God


Woord van de avond: Jer.3,21-23

JER.3,21 Op de hoogten weerklinkt geschrei: Israëls zonen wenen en smeken. Ze zijn de verkeerde weg opgegaan; ze hebben Jahwe hun God ver-geten. 22 Kom terug, afvallige zonen, dan genees Ik u van uw ontrouw. Hier zijn wij. We komen naar U, want Gij, Jahwe, zijt onze God. 23 Inderdaad, het rumoer op de hoogten en op de bergen is bedrog. Inderdaad, bij Jahwe onze God is er redding voor Israël.


Korte commentaar:

In de lezing van de Eucharistie hoorden we de vermaning van de profeet Elia dat we niet op twee gedachten mogen hinken, kiezen voor Jahwe of kiezen voor Baäl. Ook wij gaan wel eens de verkeerde weg op door op sommige momenten te leven zonder God en teveel te luisteren naar valse profeten en ons leven te vullen met allerhande ‘afgoden’. God nodigt ons uit tot Hem terug te keren, Hij zal ons genezen van onze ontrouw. In deze junimaand willen wij meer dan anders oog hebben voor de ongelooflijke liefde van Jezus’H.Hart voor ons en willen wij onze liefde voor Hem geregeld uitspreken.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.6/06/2018

Eeuwige troost en blijde hoop

Woord van de avond: 2TESS.2,(15) 16-17

2TESS.2,15 Dus, broeders, staat vast en houdt u aan de overleveringen waarin gij door ons, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, zijt onderwezen.

16 Moge onze Heer Jezus Christus zelf, moge God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft betoond en ons in zijn genade eeuwige troost en blijde hoop heeft geschonken,

17 uw harten bemoedigen en sterken met alle goeds in woord en daad.


Korte commentaar:

Met grote liefde en dankbaarheid (ook wel met grote ijver) moeten wij in contact blijven met het Woord van God in de Schrift.

Daaruit leren wij Jezus kennen en de liefde van de Vader, die ons eeuwige troost en blijde hoop heeft geschonken.

Dan zal ons hart bemoedigd worden en gesterkt om van Gods liefde voor ieder mens te getuigen in woord en in heel ons leven.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo. 23/05/2018

Ga. Ik ben met u

Woord van de avond: Mc 16,15-20

15 Daarop sprak Hij tot hen: 'Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping. 16 Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. 17 En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen: in mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven, nieuwe talen spreken, 18 slangen opnemen; zelfs als ze dodelijk vergif drinken zal het hun geen kwaad doen; en als ze aan zieken de handen opleggen, zullen deze genezen zijn.' 19 Nadat de Heer Jezus aldus tot hen gesproken had, werd Hij ten hemel opgenomen en zit aan de rechterhand van God. 20 Maar zij trokken uit om overal te prediken, en de Heer werkte met hen mee en schonk kracht aan hun woord door de tekenen die het vergezelden.


Korte commentaar:

Het Blijde Nieuws mogen we niet enkel in ons hart bewaren, het moet uitgestrooid worden over de hele schepping. Ons leven op zich moet al een getuigenis zijn van de vreugde en vrede die de zekerheid van Gods liefde in Jezus voor ons betekent. Wij moeten niet te schuchter of bang zijn want de Heer zal met ons meewerken en wij zullen zijn hand zien in de uitwerking van ons getuigenis.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUDWo. 16/05/2018

Gebruik de gaven die je kreeg

Woord van de avond: Rom. 12,3-8

3 Uit kracht van de genade die God mij gegeven heeft zeg ik tot ieder van u: acht uzelf niet hoger dan ge kunt verantwoorden, denkt over uzelf met bedachtzaamheid, neemt als norm het geloof maar houdt rekening met de voor ieder verschillende maat van Gods gave. 4 Want zoals het menselijk lichaam vele organen heeft met allerlei verschillende functies, 5 zo vormen wij allen tezamen in Christus een lichaam, en ieder afzonderlijk, zijn wij, evenals de ledematen van het lichaam, aangewezen op elkaar. 6 De geestelijke gaven die wij bezitten verschillen naar de bijzondere genade die ieder van ons is geschonken. Hebt gij de gave van de profetie ontvangen, gebruik die in overeenstemming met het geloof. 7 Hebt gij de gave van dienst of van lering ontvangen, legt u dan toe op dienstbetoon of onderricht. 8 Wie een opwekkend woord heeft, moet anderen bemoedigen. Wie iets heeft uit te delen, schenke het weg met mildheid. Als ge leiding geeft, doet het met ijver, als ge barmhartigheid bewijst, doe het met blijmoedigheid.

Korte commentaar:

Nederigheid moet het kenmerk zijn van de christen die zich bewust werd van wat God in zijn leven en dat van zijn medemensen deed. Bij ons heilig Doopsel en Vormsel ontvingen wij de H. Geest met alle goede gaven die het Lichaam van Christus nodig heeft. Die gaven moeten wij ten dienste stellen van het lichaam, de christelijke gemeenschap en de wereld. Wij moeten die gaven dus onderkennen in onszelf en ze van harte gebruiken, maar niet vanuit hoogmoed maar in nederigheid en toch met toewijding en ijver.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo. 9/05/2018

Kijk naar mijn handen en voeten

Woord van de avond: Lc 24,36-42

Lk.24,36 Terwijl ze daarover spraken, stond Hijzelf plotseling in hun midden en zei: ' Vrede zij u. 37 In hun verbijstering en schrik meenden ze een geest te zien. 38 Maar Hij sprak tot hen: ' Waarom zijt ge ontsteld en waarom komt er twijfel op in uw hart? 39 Kijkt naar mijn handen en voeten: Ik ben het zelf. Betast Mij en kijkt: een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals ge ziet dat Ik heb. ' 40 En na zo gesproken te hebben toonde Hij hun zijn handen en voeten. 41 Toen ze het van vreugde en verbazing niet konden geloven, zei Hij tot hen: ' Hebt ge hier iets te eten? ' 42 Zij reikten Hem een stuk geroosterde vis aan; 43 Hij nam het en at het voor hun ogen op


Korte commentaar:

Treffend in dit woord is de uitnodiging van Jezus om naar zijn handen en voeten te kijken, doorboord door de nagels van de kruisiging, zoals Hij ook Thomas zal uitnodigen om zijn hand in zijn zijdewonde te leggen. Onze redding hebben wij helemaal te danken aan Jezus’ totale ontlediging én zijn verrijzenis. Grote dankbaarheid moet in ons hart leven; we drukken dat onder meer uit door het begroeten van het kruisbeeld en het eerbiedig maken van het kruisteken. Wij aanbidden U Christus en we loven U, omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost!


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo. 25/04/2018

Gaat en verkondigt

Woord van de avond: Mk.16,15-20 / Hand 21,17-20a

MK.16,15 Daarop sprak Hij tot hen: 'Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping. MK.16,16 Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. MK.16,17 En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen: in mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven, nieuwe talen spreken, MK.16,18 slangen opnemen; zelfs als ze dodelijk vergif drinken zal het hun geen kwaad doen; en als ze aan zieken de handen opleggen, zullen deze genezen zijn.' MK.16,19 Nadat de Heer Jezus aldus tot hen gesproken had, werd Hij ten hemel opgenomen en zit aan de rechterhand van God. MK.16,20 Maar zij trokken uit om overal te prediken, en de Heer werkte met hen mee en schonk kracht aan hun woord door de tekenen die het vergezelden.


HAND.21,17 Toen wij in Jeruzalem aankwamen, ontvingen de broeders ons met vreugde. HAND.21,18 De volgende dag ging Paulus met ons naar Jakobus, bij wie ook alle oudsten samengekomen waren.

HAND.21,19 Hij begroette hen en verhaalde in bijzonderheden wat God door zijn dienstwerk onder de heidenen had tot stand gebracht.

HAND.21,20 Toen zij dat vernamen, verheerlijkten zij God


Korte commentaar:

Deze worden nodigden ons opnieuw uit om blijvend te getuigen en het Blijde Nieuws te brengen aan mensen, in woord en leven. De Heer zal met ons meewerken, maar wij moeten wel om licht en kracht bidden om deze primaire opdracht van de Kerk te vervullen en dan concrete stappen zetten. Ga en verkondig het Blijde Nieuws.


Mededeling:

- Magda gaf enkele korte echo’s van de Bijeenkomst over de H. Geest

- Vrijdag vertrekken George en Marleen met een groep naar Medjugorje; een uitstekende kans tot evangelisatie. Wij bidden voor elkaar.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo. 18/04/2018

Geloof, ga en getuig!

Woord van de avond: Mt. 28,16-20

MT.28,16 De elf leerlingen nu begaven zich naar Galilea, naar de berg die Jezus hun aangewezen had.

17 Toen zij Hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding neer; sommigen echter twijfelden.

18 Jezus trad nader en sprak tot hen: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde.

19 Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en

20 leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.'


Korte commentaar:

De Heer zien, Hem ontmoeten zoals Hij zich aan ons openbaart (ook aan ons persoonlijk doet Hij zich kennen) moet uitmonden in gelovig op weg gaan met Hem, in lofprijzing en aanbidding. Het vraagt dat wij de Verrezen Heer aanwezig weten bij ons, bij alles wat we doen, bij al onze ontmoetingen. En tenslotte moet die openbaring en aanbidding ook uitlopen in getuigenis: Gaat dus! ‘Kom, heilige Geest, help mij gelovig op weg te gaan en ook te getuigen van de verrezen Heer.’


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo. 11/04/2018

Het positieve zien in de ander

Woord van de avond:

Lk.6,39 Hij hield hun ook een gelijkenis voor: ' Kan soms de ene blinde de andere leiden? Vallen dan niet beiden in de kuil? Lk.6,40 De leerling staat niet boven zijn meester; maar zal hij ten volle gevormd zijn als hij gelijk is zijn meester. Lk.6,41 Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder en slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog? Lk.6,42 Hoe kunt ge tot uw broeder zeggen: Broeder, laat mij de splinter uit uw oog halen, terwijl ge de balk in uw eigen oog niet opmerkt? Huichelaar, haal eerst die balk uit uw eigen oog, en dan zult ge scherp genoeg zien om de splinter te kunnen verwijderen die in het oog van uw broeder zit


Korte commentaar:

We zien al te gemakkelijk alleen het verkeerde, het onaangename in onze medemensen. Het woord van deze avond nodigt ons uit om met positieve blik te kijken naar de ander, dichtbij en veraf. Wij worden aangemaand om te worden zoals onze Meester, Jezus, die voor onze zonden is gekomen en die wilde dat we volmaakt zouden zijn zoals onze hemelse Vader volmaakt is. Deze dagen opzien naar de verrezen Heer zal ons helpen om met positieve ogen te kijken naar de anderen. “God, heil’ge Geest, leg liefde is ons hart, breng ons bijeen in Jezus’ eigen Hart.”


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo. 4/04/2018

Het getuigenis van de Vader

Woord van de avond: 1Joh 5,10-12

1JOH.5,10 Wie in de Zoon van God gelooft, draagt Gods getuigenis in zijn hart. Wie God geen geloof schenkt, maakt Hem tot een leugenaar, want hij weigert Gods eigen getuigenis over zijn Zoon te aanvaarden.

11 En dit is de zin van het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dat leven is in zijn Zoon.

12 Wie de Zoon heeft, heeft leven gevonden; wie de Zoon van God niet heeft, heeft ook het leven niet.


Korte commentaar:

Vanuit de Schriften, de psalmen en profeten, heeft God ons het getuigenis gegeven dat we in Jezus het echte leven vinden. Dit getuigenis moeten we koesteren in ons hart en het niet laten verloren gaan of het veronachtzamen. Wij moeten de verrezen Heer in ons leven laten komen en alles wat ons overkomt naar Hem toe brengen.

Mededelingen:

zaterdagvoormiddag  14 april U wordt hartelijk verwacht op  de diocesane raad van de gebedsgroepen van het bisdom Gent in Cara Nova Kliniekstraat 48  te Gentbrugge op (gratis parking aan medisch cntrum).


Feest van de Geest: zaterdag 21 april, vanaf 9.30 u tot 17 uur

Huis Tabor  Kortrijkstraat 17 8700 Tielt ( gps : patersdreef)

Inschrijven bij Godelieve Vergaelen vóór 7 april. tel.  03/2397336

kosten: 20 euro (broodjesmaaltijd en soep inbegrepen).

dit bedrag overschrijven op rekening  BE50 0018 0233 9418 van Veni Creator

Thema: Zij we echt charismatisch? door p.Marc Leroy

Startviering Pinksternoveen: De viering in de Christus Koning kerk Rerum Novarumplein gaat door op 11 mei om 19.30 u

Bus Pinksterviering : 21 mei Sunparks ten laatste meedelen aan Claudine Van Huffel op 13 april (zal 18 à 20 € kosten)NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.21/03/2018

Barmhartigheid

Woord van de avond: Lc.6,36-38

Lk.6,36 Weest barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is. Lk.6,37 Oordeelt niet, dan zult ge niet geoordeeld worden; veroordeeld niet, dat zult ge niet veroordeeld worden; spreekt vrij en ge zult vrijgesproken worden. Lk.6,38 Geeft, en u zal gegeven worden; een goede, gestampte, geschudde en overlopende maat zal men u in de schoot storten. De maat die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken.


Korte commentaar:

Barmhartig zoals God, God die barmhartig is voor ons allen; als wij zijn kinderen zijn moeten we op Hem gelijken! Niet oordelen, niet veroordelen, mensen vrij spreken en niet hen allerlei zaken blijven achterna dragen…

Dat is de maat waarmee wij anderen moeten bejegenen… Barmhartig zijn zoals God!


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.14/03/2018

Het “uur” nadert


Woord van de avond: Lc.22,1-6

Lk.22,1 Het feest van het ongedesemde brood, Pasen geheten, naderde. Lk.22,2 De hogepriesters en de schriftgeleerden, bang als ze waren voor het volk, zochten naar een manier om Hem uit de weg te ruimen. Lk.22,3 Toen voer de satan in Judas, die Iskariot heette, en tot het getal van de twaalf behoorde. Lk.22,4 Hij begaf zich naar de hogepriesters en bevelhebbers om met hen te bespreken, hoe hij hun Jezus zou uitleveren. Lk.22,5 In hun blijdschap hierover spraken zij met hem af, hem een som gelds te geven. Lk.22,6 Hij nam hun voorstel aan en zag uit naar een goede gelegenheid om Hem zonder volksoploop aan hen uit te leveren


Korte commentaar:

Het woord wil ons reeds het tragische doen aanvoelen van de laatste weken en dagen van Jezus’ leven op aarde. Het is bij verscheidene profeten en in sommige psalmen voorzegd hoe Hij in het nauw werd gedreven. Wij willen ons in deze weken inleven in de bevangen sfeer van bedreiging. In de steek gelaten door zijn onmachtige vrienden. Het maakt alles deel uit van de zware last die Jezus te torsen krijgt om ons vrij te krijgen van wat ons van binnenuit en rondom ons klein houdt terwijl wij geroepen zijn tot de vrijheid van de kinderen Gods. “Het paasfeest was op handen. Jezus, die wist dat zijn uur gekomen was om uit deze wereld over te gaan naar de Vader en die de zijnen in de wereld bemind had, gaf hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe” (Joh.13,1)


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.7/03/2018

Wonderbaar is het wat Hij mij deed

Woord van de avond: 1 Kron 16,4-6

1KRON.16,19 Toen ge nog weinig talrijk waart, een kleine groep in een vreemd land,

20 toen ge zwierf van volk naar volk, van het ene rijk naar het andere,

21 duldde Hij niet dat iemand u verdrukte en tuchtigde koningen om uwentwil:

22 Raak niet aan mijn gezalfden, doe mijn profeten geen kwaad!

23 Heel de aarde, zing Jahwe ter ere, boodschap zijn heil van dag tot dag;

24 verkondig zijn heerlijkheid onder de volken, onder alle volken zijn wonderdaden.


Korte commentaar:

In het Boek der kronieken wordt het uitverkoren volk hier opgeroepen om te blijven herinneren wat God voor hen deed. Het mag voor ons ook een dringende uitnodiging zijn om ons de grote daden te herinneren die God in ons leven verricht heeft. Maria bezingt het ook in haar Magnificat ‘Wonderbaar is het wat Hij mij deed, de Machtige, groot is zijn Naam.’
Wij moeten opnieuw nagaan waar God zich in ons leven echt als redder heeft getoond en dit moeten we ook als blijvend getuigenis bewaren en soms ook ervan getuigen. Het is voor ons een oproep om God groot te maken.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.28/02/2018

Jezus spreekt

Woord van de avond: Joh.14,1-14

JOH.14,1 ' Laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. JOH.14,2 In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo dan zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. JOH.14,3 En als Ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom Ik terug om u op te nemen bij Mij, opdat ook gij zult zijn waar Ik ben. JOH.14,4 Gij weet waar Ik heenga en ook de weg daarheen is u bekend. ' JOH.14,5 Tomas zei tot Hem: 'Heer, wij weten niet waar Gij heengaat: hoe moeten wij dan de weg kennen? ' JOH.14,6 Jezus antwoordde hem: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij. JOH.14,7 Als gij Mij zoudt kennen, zoudt gij ook mijn Vader kennen. Nu reeds kent gij Hem en ziet gij Hem. ' JOH.14,8 Hierop zei Filippus: 'Heer, toon ons de Vader; dat is ons genoeg. ' JOH.14,9 En Jezus weer: 'Ik ben al zo lang bij u en gij kent Mij nog niet, Filippus? Wie Mij ziet, ziet de Vader. Hoe kunt ge dan zeggen: Toon ons de Vader? JOH.14,10 Gelooft ge niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik u zeg, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar het is de Vader die, blijvend in Mij, zijn werk verricht. JOH.14,11 Gelooft Mij: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Of gelooft het anders omwille van de werken. JOH.14,12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie in Mij gelooft, zal ook zelf de werken doen die Ik doe. Ja, grotere dan die zal hij doen, omdat Ik naar de Vader ga. JOH.14,13 En wat gij ook zult vragen in mijn Naam, Ik zal het doen, opdat de Vader moge verheerlijkt worden in de Zoon. JOH.14,14 Als gij Mij iets zult vragen in mijn Naam, zal Ik het

doen.


Korte commentaar:

Een lange tekst met enige uitspraken van Jezus. Wij willen met deze tekst op weg gaan in deze tweede Vastenweek. Elke dag een korte zin overwegen tijdens onze gebedstijd en er mee op weg gaan in de uren erna. Het zijn woorden die de leerlingen onthouden hebben uit de laatste dagen van samenzijn met de  Heiland. Laat die woorden tot uw hart spreken, zij komen uit het hart van onze Heer.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.21/02/2018 G

Christelijke levensstijl gewaardeerd

Woord van de avond: Tit.2,9-10; Lc.6,47-49

TIT.2,9 De slaven moeten hun meesters in alles onderdanig zijn, hun eisen inwilligen, niet tegenspreken, 10 niet stelen, maar zich strikt betrouwbaar tonen; dan zullen zij allerwegen het aanzien verhogen van de leer van God onze Heiland.


Lk.6,47 Ieder die tot Mij komt, naar mijn woorden luistert en er naar handelt, Ik zal u duidelijk maken op wie hij gelijkt.

48 Hij gelijkt op de man die bij het bouwen van zijn huis diep had gegraven en het fundament had gelegd op de rotsgrond. Toen de stortvloed kwam, beukte de storm op dat huis, maar had niet de kracht om het te doen wankelen, omdat het zo goed gebouwd was.

49 Wie luistert maar niet doet, gelijkt op de man die zijn huis op de grond bouwde zonder fundering, de storm beukte erop en ogenblikkelijk stortte het is en de verwoesting van dat huis was volkomen.Korte commentaar:

In het woord uit Titus worden wij aangemaand tot een bij onze situatie aangepaste christelijke manier van leven. Op termijn zal dat gewaardeerd worden en “het aanzien verhogen van de leer van God onze Heiland.”


Wij inspireerden ons verder aan Lied 522 “Laat je hart en ziel gevuld zijn door de Heer”. “Geef Hem alles wat je vasthoudt en zijn Geest zal als een duif (of als een vuur) op je leven dalen met god’lijke kracht.” Ook in ons persoonlijk leven moeten wij voortdurend met de Heer willen wandelen en beroep doen op de heilige Geest.

Het tweede woord is een uitnodiging om de woorden die we krijgen, tot leven te laten komen in ons leven.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.15/02/2018 ASWOENSDAG

Dan zullen zij vasten

Woord van de avond: Mt.9,14+15

MT.9,14 Op zekere dag kwamen de leerlingen van Johannes tot Hem met de vraag: 'Waarom vasten wij en de Farizeeën wel, maar uw leerlingen niet?'

MT.9,15 Jezus sprak tot hen: 'De vrienden van de bruidegom kunnen toch niet bedroefd zijn, zolang de bruidegom bij hen is? Er zullen dagen komen, dat de bruidegom van hen is weggenomen; dan zullen zij vasten.


Korte commentaar:

In de tussentijd tussen zijn heengaan en zijn terugkomst heeft Vasten zijn plaats en betekenis. Wel moet het aan ons niet te zien zijn dàt we vasten. Het vasten, zoals het Oude Testament het reeds verklaarde bij monde van de profeten moet zich vooral uiten door getrouw te leven volgens Gods verlangen, met bijzondere aandacht voor de liefde tot de medemens en de liefdevolle toewijding aan God. In het evangelie van deze Aswoensdag spoorde Jezus ons nog aan om vooral vreugdevolle mensen te zijn, zelfs midden het vasten (MT.6,17). God houdt van de blijmoedige gever (2KOR.9,7).


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.7/02/2018

Rustig vertrouwen!

Woord van de avond: Jer.12,1-3

JER.12,1 Jahwe, Gij zijt rechtvaardig. ik kan niets tegen U inbrengen. Toch leg ik U een vraag voor: Waarom gaat het slechte mensen goed? en leven alle goddelozen gerust?

2 Gij plant hen - en ze schieten ook wortel. Ze groeien - en ze dragen ook vrucht. Hun mond hebben ze vol over U, maar ze dragen U niet in hun hart.

3 Jahwe, Gij kent mij, Gij ziet mij: Gij doorgrond mijn hart.


Psalm 75,3

Wanneer Ik het uur heb bepaald, zal Ik zelf rechtspreken


Psalm 46,11

Wees stil en weet: Ik ben uw God


Korte commentaar:

Ook gelovigen kunnen zich al eens zulke vragen stellen. Dat mag. We moeten in de maatschappij ook streven naar rechtvaardigheid waarin naar recht wordt geoordeeld. Maar we kregen nog twee andere woorden die het antwoord zouden kunnen zijn van God. In Psalm 75 zegt God dat Hij zelf recht zal spreken en dat niemand zich hoogmoedig moet opstellen tegenover Hem.

In Psalm 46 (God, een vaste burcht) vraagt God om nederig vertrouwen. ‘Wees stil en weet, Ik ben uw God’. De rest is bijkomstig. Dat nederig vertrouwen, ook in moeilijke omstandigheden, zal onze onrustige vragen kalmeren en vrede brengen in ons hart


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.31/01/2018

Met Jezus op weg

Woord van de avond: Lc.4,42-44

Lk.4,42 Toen het dag geworden was, ging Hij naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats. De mensen zochten Hem echter, kwamen waar Hij was en poogden Hem vast te houden om te verhinderen dat Hij hen zou verlaten. Lk.4,43 Maar Hij sprak tot hen: ' Ik moet ook aan andere steden de Blijde Boodschap van het Godsrijk brengen, want daarvoor ben Ik gezonden. ' Lk.4,44 En hij predikte in de synagogen van het joodse land.


Korte commentaar:

Jezus begint een nieuwe dag en onmiddellijk maakt Hij tijd voor bezinning en contact met de Vader. We mogen ook leren van de mensen die Hem zoeken en Hem pogen vast te houden. Zo zouden we de Heer ook de hele dag bij ons moeten weten. End an kunnen we weer kijken naar Jezus en ons gezonden weten om met Hem en zoals Hij het Blijde Nieuws van Gods liefde door te geven daar waar de Heer ons zendt.


Mededeling: uitnodigingen van Gebedsgroep Duc in altum.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.24/01/2018

Christelijke levensstijl

Woord van de avond: Filipp.4,4-8

4 Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u!

5 Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij.

6 Weest onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging.

7 En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

8 Tenslotte, broeders, houdt uw aandacht gevestigd op al wat waar is, al wat edel is, wat rechtvaardig is en rein, beminnelijk en aantrekkelijk, op al wat deugd heet en lof verdient.


Korte commentaar:

Oproep tot vreugde, vreugde die voortkomt uit het geloof in Gods liefde en de zekerheid van Jezus’ komst. Ons vaderland is in de hemel, schreef Paulus in diezelfde brief. Wij mogen onbezorgd leven want met al onze zorgen mogen wij, als kinderen, thuiskomen bij de Heer! Zo kan de Vader de vrede planten in ons hart.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD

Wo.17/01/2018

VERKONDIG HET WOORD

Woord van de avond: 2Tim.4,1-5

2TIM.4,1 Ik bezweer u voor het aanschijn van God en van Christus Jezus die levenden en doden zal oordelen, bij zijn verschijning en bij zijn koningschap

2 verkondig het woord, dring aan te pas en te onpas, weerleg, berisp, bemoedig, in een woord, geef uw onderricht met groot geduld.

3 Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Zij zullen zich een menigte leraars aanschaffen naar eigen smaak, die hun naar de mond praten.

4 En zij zullen hun oren sluiten voor de waarheid om te luisteren naar allerlei mythen.

5 Maar gij, blijf nuchter bij dit alles, aanvaard uw lijden, doe het werk van een evangelist, wijd u geheel aan uw dienst


Korte commentaar:

Door ons doopsel en ons vormsel worden ook wij verondersteld ‘het werk van een evangelist’ te doen en ons ‘geheel aan onze dienst te wijden’. Het Blijde Nieuws uit te dragen is onze opdracht. In alle bescheidenheid, in alle zachtmoedigheid en geduld, maar tevens met volharding, durf en creativiteit. Dit zal niet mogelijk zijn zonder gebed, zonder nauw contact met de heiige Schrift en wat studie. Wij moeten bidden om de bijstand van de heilige Geest om wakker te zijn en het juiste moment te benutten.


Mededeling: op 18 januari begint de Bidweek voor de eenheid


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.10/01/2018

Verwachtend uitzien


Woord van de avond: 1 Kor.1,4-9

1KOR.1,4 Steeds weer zeg ik God dank voor zijn genade, die u in Christus Jezus is gegeven.

5 Want in Christus zijt ge, naarmate zijn getuigenis bij u ingang vond,

6 in ieder opzicht rijk begiftigd met alle gaven van woord en kennis.

7 Op dit punt komt gij niets te kort, terwijl gij vol verwachting uitziet naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus.

8 Hij zal u ook doen standhouden tot het einde, zodat u geen blaam treft op de dag van onze Heer Jezus.

9 God is getrouw, die u geroepen heeft tot gemeenschap met zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus.


Korte commentaar:

Als christen en als christelijke gemeenschap hebben wij reeds heel wat ontvangen om te kunnen getuigen. We moeten ook groeien in het vertrouwvol uitzien naar Jezus’ tweede komst. Het is vanuit het licht van zijn parousie dat ons bestaan en onze wereld verhelderd worden, zodat we duidelijker zien wat echt waardevol en blijvend is in Gods ogen.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo. 3/01/2018

Leven in de liefde

Woord van de avond: 2 Joh.4-6

2JOH.1,4 Het heeft mij zeer verblijd, enige van uw kinderen te hebben ontmoet, die in waarheid leven volgens het gebod dat wij van de Vader hebben ontvangen.

5 En nu bid ik u, Vrouwe (= de locale kerkgemeenschap), en het is geen nieuw gebod waarover ik u schrijf, maar het gebod dat wij van het begin af hebben gehad: laten wij elkaar liefhebben.

6 En hierin bestaat de liefde, dat wij een leven leiden naar zijn geboden. En dit is het gebod, dat gij van het begin af hebt vernomen: dat gij leeft in de liefde.


Korte commentaar:

Deze korte tekst mag voor ons een dringende boodschap zijn voor het Nieuwe Jaar. De liefde (voor God) toont zich in leven naar zijn geboden. En het voornaamste gebod is: leven in de liefde.NAAR TOP  -  NAAR INHOUD