GELOOF en LEVEN  
HOME

INHOUD


GEBEDSAVONDEN 2018

FRATERNITEIT VAN MARIA


Zie ook: KORTE INLEIDINGEN IN HET “Leven in de Geest”  klik hier


VOOR VERDERE STUDIE OF  BEZINNING BIJ SOMMIGE WOORDEN: KLIK HIER


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD
Wonderbaar is het wat Hij mij deed (1Kron 16,19-26) (7/03/2018)

Jezus spreekt tot uw hart (Joh 14,1-14) (28/02/2018)

Christelijke levensstijl gewaardeerd (Tit.2,9-11) (21/02/2018)

Dan zullen ze vasten (Mt.9,14-15)(15/02/2018)

Rustig vertrouwen (Jer.12,1-3; Ps 46,11; Ps 75)

Met Jezus op weg (Lc 4,42-44)
Vreugde van het christelijk leven (Filipp.4,4-8)

Verkondig het woord, doe het werk van evangelist (2 Tim.4,1-5)

Vertrouwvol uitzien naar Jezus’ komst (1 Kor.1,4-9)

Leven in de liefde 2 Joh.4-6 (3/01/2018)Wo.7/03/2018

Wonderbaar is het wat Hij mij deed

Woord van de avond: 1 Kron 16,4-6

1KRON.16,19 Toen ge nog weinig talrijk waart, een kleine groep in een vreemd land,

20 toen ge zwierf van volk naar volk, van het ene rijk naar het andere,

21 duldde Hij niet dat iemand u verdrukte en tuchtigde koningen om uwentwil:

22 Raak niet aan mijn gezalfden, doe mijn profeten geen kwaad!

23 Heel de aarde, zing Jahwe ter ere, boodschap zijn heil van dag tot dag;

24 verkondig zijn heerlijkheid onder de volken, onder alle volken zijn wonderdaden.


Korte commentaar:

In het Boek der kronieken wordt het uitverkoren volk hier opgeroepen om te blijven herinneren wat God voor hen deed. Het mag voor ons ook een dringende uitnodiging zijn om ons de grote daden te herinneren die God in ons leven verricht heeft. Maria bezingt het ook in haar Magnificat ‘Wonderbaar is het wat Hij mij deed, de Machtige, groot is zijn Naam.’
Wij moeten opnieuw nagaan waar God zich in ons leven echt als redder heeft getoond en dit moeten we ook als blijvend getuigenis bewaren en soms ook ervan getuigen. Het is voor ons een oproep om God groot te maken.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.28/02/2018

Jezus spreekt

Woord van de avond: Joh.14,1-14

JOH.14,1 ' Laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. JOH.14,2 In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo dan zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. JOH.14,3 En als Ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom Ik terug om u op te nemen bij Mij, opdat ook gij zult zijn waar Ik ben. JOH.14,4 Gij weet waar Ik heenga en ook de weg daarheen is u bekend. ' JOH.14,5 Tomas zei tot Hem: 'Heer, wij weten niet waar Gij heengaat: hoe moeten wij dan de weg kennen? ' JOH.14,6 Jezus antwoordde hem: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij. JOH.14,7 Als gij Mij zoudt kennen, zoudt gij ook mijn Vader kennen. Nu reeds kent gij Hem en ziet gij Hem. ' JOH.14,8 Hierop zei Filippus: 'Heer, toon ons de Vader; dat is ons genoeg. ' JOH.14,9 En Jezus weer: 'Ik ben al zo lang bij u en gij kent Mij nog niet, Filippus? Wie Mij ziet, ziet de Vader. Hoe kunt ge dan zeggen: Toon ons de Vader? JOH.14,10 Gelooft ge niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik u zeg, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar het is de Vader die, blijvend in Mij, zijn werk verricht. JOH.14,11 Gelooft Mij: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Of gelooft het anders omwille van de werken. JOH.14,12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie in Mij gelooft, zal ook zelf de werken doen die Ik doe. Ja, grotere dan die zal hij doen, omdat Ik naar de Vader ga. JOH.14,13 En wat gij ook zult vragen in mijn Naam, Ik zal het doen, opdat de Vader moge verheerlijkt worden in de Zoon. JOH.14,14 Als gij Mij iets zult vragen in mijn Naam, zal Ik het

doen.


Korte commentaar:

Een lange tekst met enige uitspraken van Jezus. Wij willen met deze tekst op weg gaan in deze tweede Vastenweek. Elke dag een korte zin overwegen tijdens onze gebedstijd en er mee op weg gaan in de uren erna. Het zijn woorden die de leerlingen onthouden hebben uit de laatste dagen van samenzijn met de  Heiland. Laat die woorden tot uw hart spreken, zij komen uit het hart van onze Heer.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.21/02/2018 G

Christelijke levensstijl gewaardeerd

Woord van de avond: Tit.2,9-10; Lc.6,47-49

TIT.2,9 De slaven moeten hun meesters in alles onderdanig zijn, hun eisen inwilligen, niet tegenspreken, 10 niet stelen, maar zich strikt betrouwbaar tonen; dan zullen zij allerwegen het aanzien verhogen van de leer van God onze Heiland.


Lk.6,47 Ieder die tot Mij komt, naar mijn woorden luistert en er naar handelt, Ik zal u duidelijk maken op wie hij gelijkt.

48 Hij gelijkt op de man die bij het bouwen van zijn huis diep had gegraven en het fundament had gelegd op de rotsgrond. Toen de stortvloed kwam, beukte de storm op dat huis, maar had niet de kracht om het te doen wankelen, omdat het zo goed gebouwd was.

49 Wie luistert maar niet doet, gelijkt op de man die zijn huis op de grond bouwde zonder fundering, de storm beukte erop en ogenblikkelijk stortte het is en de verwoesting van dat huis was volkomen.Korte commentaar:

In het woord uit Titus worden wij aangemaand tot een bij onze situatie aangepaste christelijke manier van leven. Op termijn zal dat gewaardeerd worden en “het aanzien verhogen van de leer van God onze Heiland.”


Wij inspireerden ons verder aan Lied 522 “Laat je hart en ziel gevuld zijn door de Heer”. “Geef Hem alles wat je vasthoudt en zijn Geest zal als een duif (of als een vuur) op je leven dalen met god’lijke kracht.” Ook in ons persoonlijk leven moeten wij voortdurend met de Heer willen wandelen en beroep doen op de heilige Geest.

Het tweede woord is een uitnodiging om de woorden die we krijgen, tot leven te laten komen in ons leven.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.15/02/2018 ASWOENSDAG

Dan zullen zij vasten

Woord van de avond: Mt.9,14+15

MT.9,14 Op zekere dag kwamen de leerlingen van Johannes tot Hem met de vraag: 'Waarom vasten wij en de Farizeeën wel, maar uw leerlingen niet?'

MT.9,15 Jezus sprak tot hen: 'De vrienden van de bruidegom kunnen toch niet bedroefd zijn, zolang de bruidegom bij hen is? Er zullen dagen komen, dat de bruidegom van hen is weggenomen; dan zullen zij vasten.


Korte commentaar:

In de tussentijd tussen zijn heengaan en zijn terugkomst heeft Vasten zijn plats en betekenis. Wel moet het aan ons niet te zien zijn dàt we vasten. Het vasten, zoals het Oude Testament het reeds verklaarde bij monde van de profeten moet zich vooral uiten door getrouw te leven volgens Gods verlangen, met bijzondere aandacht voor de liefde tot de medemens en de liefdevolle toewijding aan God. In het evangelie van deze Aswoensdag spoorde Jezus ons nog aan om vooral vreugdevolle mensen te zijn, zelfs midden het vasten (MT.6,17). God houdt van de blijmoedige gever (2KOR.9,7).


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.7/02/2018

Rustig vertrouwen!

Woord van de avond: Jer.12,1-3

JER.12,1 Jahwe, Gij zijt rechtvaardig. ik kan niets tegen U inbrengen. Toch leg ik U een vraag voor: Waarom gaat het slechte mensen goed? en leven alle goddelozen gerust?

2 Gij plant hen - en ze schieten ook wortel. Ze groeien - en ze dragen ook vrucht. Hun mond hebben ze vol over U, maar ze dragen U niet in hun hart.

3 Jahwe, Gij kent mij, Gij ziet mij: Gij doorgrond mijn hart.


Psalm 75,3

Wanneer Ik het uur heb bepaald, zal Ik zelf rechtspreken


Psalm 46,11

Wees stil en weet: Ik ben uw God


Korte commentaar:

Ook gelovigen kunnen zich al eens zulke vragen stellen. Dat mag. We moeten in de maatschappij ook streven naar rechtvaardigheid waarin naar recht wordt geoordeeld. Maar we kregen nog twee andere woorden die het antwoord zouden kunnen zijn van God. In Psalm 75 zegt God dat Hij zelf recht zal spreken en dat niemand zich hoogmoedig moet opstellen tegenover Hem.

In Psalm 46 (God, een vaste burcht) vraagt God om nederig vertrouwen. ‘Wees stil en weet, Ik ben uw God’. De rest is bijkomstig. Dat nederig vertrouwen, ook in moeilijke omstandigheden, zal onze onrustige vragen kalmeren en vrede brengen in ons hart


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.31/01/2018

Met Jezus op weg

Woord van de avond: Lc.4,42-44

Lk.4,42 Toen het dag geworden was, ging Hij naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats. De mensen zochten Hem echter, kwamen waar Hij was en poogden Hem vast te houden om te verhinderen dat Hij hen zou verlaten. Lk.4,43 Maar Hij sprak tot hen: ' Ik moet ook aan andere steden de Blijde Boodschap van het Godsrijk brengen, want daarvoor ben Ik gezonden. ' Lk.4,44 En hij predikte in de synagogen van het joodse land.


Korte commentaar:

Jezus begint een nieuwe dag en onmiddellijk maakt Hij tijd voor bezinning en contact met de Vader. We mogen ook leren van de mensen die Hem zoeken en Hem pogen vast te houden. Zo zouden we de Heer ook de hele dag bij ons moeten weten. End an kunnen we weer kijken naar Jezus en ons gezonden weten om met Hem en zoals Hij het Blijde Nieuws van Gods liefde door te geven daar waar de Heer ons zendt.


Mededeling: uitnodigingen van Gebedsgroep Duc in altum.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.24/01/2018

Christelijke levensstijl

Woord van de avond: Filipp.4,4-8

4 Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u!

5 Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij.

6 Weest onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging.

7 En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

8 Tenslotte, broeders, houdt uw aandacht gevestigd op al wat waar is, al wat edel is, wat rechtvaardig is en rein, beminnelijk en aantrekkelijk, op al wat deugd heet en lof verdient.


Korte commentaar:

Oproep tot vreugde, vreugde die voortkomt uit het geloof in Gods liefde en de zekerheid van Jezus’ komst. Ons vaderland is in de hemel, schreef Paulus in diezelfde brief. Wij mogen onbezorgd leven want met al onze zorgen mogen wij, als kinderen, thuiskomen bij de Heer! Zo kan de Vader de vrede planten in ons hart.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD

Wo.17/01/2018

VERKONDIG HET WOORD

Woord van de avond: 2Tim.4,1-5

2TIM.4,1 Ik bezweer u voor het aanschijn van God en van Christus Jezus die levenden en doden zal oordelen, bij zijn verschijning en bij zijn koningschap

2 verkondig het woord, dring aan te pas en te onpas, weerleg, berisp, bemoedig, in een woord, geef uw onderricht met groot geduld.

3 Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Zij zullen zich een menigte leraars aanschaffen naar eigen smaak, die hun naar de mond praten.

4 En zij zullen hun oren sluiten voor de waarheid om te luisteren naar allerlei mythen.

5 Maar gij, blijf nuchter bij dit alles, aanvaard uw lijden, doe het werk van een evangelist, wijd u geheel aan uw dienst


Korte commentaar:

Door ons doopsel en ons vormsel worden ook wij verondersteld ‘het werk van een evangelist’ te doen en ons ‘geheel aan onze dienst te wijden’. Het Blijde Nieuws uit te dragen is onze opdracht. In alle bescheidenheid, in alle zachtmoedigheid en geduld, maar tevens met volharding, durf en creativiteit. Dit zal niet mogelijk zijn zonder gebed, zonder nauw contact met de heiige Schrift en wat studie. Wij moeten bidden om de bijstand van de heilige Geest om wakker te zijn en het juiste moment te benutten.


Mededeling: op 18 januari begint de Bidweek voor de eenheid


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.10/01/2018

Verwachtend uitzien


Woord van de avond: 1 Kor.1,4-9

1KOR.1,4 Steeds weer zeg ik God dank voor zijn genade, die u in Christus Jezus is gegeven.

5 Want in Christus zijt ge, naarmate zijn getuigenis bij u ingang vond,

6 in ieder opzicht rijk begiftigd met alle gaven van woord en kennis.

7 Op dit punt komt gij niets te kort, terwijl gij vol verwachting uitziet naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus.

8 Hij zal u ook doen standhouden tot het einde, zodat u geen blaam treft op de dag van onze Heer Jezus.

9 God is getrouw, die u geroepen heeft tot gemeenschap met zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus.


Korte commentaar:

Als christen en als christelijke gemeenschap hebben wij reeds heel wat ontvangen om te kunnen getuigen. We moeten ook groeien in het vertrouwvol uitzien naar Jezus’ tweede komst. Het is vanuit het licht van zijn parousie dat ons bestaan en onze wereld verhelderd worden, zodat we duidelijker zien wat echt waardevol en blijvend is in Gods ogen.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo. 3/01/2018

Leven in de liefde

Woord van de avond: 2 Joh.4-6

2JOH.1,4 Het heeft mij zeer verblijd, enige van uw kinderen te hebben ontmoet, die in waarheid leven volgens het gebod dat wij van de Vader hebben ontvangen.

5 En nu bid ik u, Vrouwe (= de locale kerkgemeenschap), en het is geen nieuw gebod waarover ik u schrijf, maar het gebod dat wij van het begin af hebben gehad: laten wij elkaar liefhebben.

6 En hierin bestaat de liefde, dat wij een leven leiden naar zijn geboden. En dit is het gebod, dat gij van het begin af hebt vernomen: dat gij leeft in de liefde.


Korte commentaar:

Deze korte tekst mag voor ons een dringende boodschap zijn voor het Nieuwe Jaar. De liefde (voor God) toont zich in leven naar zijn geboden. En het voornaamste gebod is: leven in de liefde.NAAR TOP  -  NAAR INHOUD