GELOOF en LEVEN  
HOME

INHOUD


GEBEDSAVONDEN 2017

FRATERNITEIT VAN MARIA


Zie ook: KORTE INLEIDINGEN IN HET “Leven in de Geest”  klik hier

VOOR VERDERE STUDIE OF  BEZINNING BIJ SOMMIGE WOORDEN: KLIK HIER


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.10/05/2017 Standvastig in gelovig vertrouwen  Hebr.10,35-37

Wo.03/05/2017 Ik sta voor de deur en klop   Apoc.3,20-22

Wo.26/04/2017  Luister en ge zult leven  Jes.55,1-6

Wo.19/04/2017  De kostbare Hoeksteen  1 Per.2,4-6

Wo.5/04/2017 Nog een korte tijd  Joh.16,16–.20

Wo.29/03/2017  Gods genade: bron van heil voor allen  Tit.2,11-14

Wo.22/03/2017  Gods trouw en ontferming Jes.28,16-17a / Zach.1,13-17

Wo.15/03/2017  Actieve hoop op God  Sir. 34,14-20

Wo.8/03/2017  Uw geloof versterken  2Petr.3,17-18

Wo.1/03/2017 Hoopvol opzien naar de Heer  Klaagl.3,19-26

Wo.22/02/2017  Bij beproeving  Job 4,2-6

Wo.15/02/20017  Geloof in Jezus om Gods Geest te ontvangen  Hand.10,43-47

Wo.8/02/2017  Gerechtvaardigd door het geloof, die door de werken  Gal.2,15-16

Wo.1/02/2017 Ik ben de verrijzenis en het Leven  Joh.11,25-27

Wo.25/01/2017 Jezus is Heer en Hij leeft! Rom.10,8-10  

Wo. 18/01/2017  Terstond verdween zijn melaatsheid  Lc.5,12-13

Wo.11/01/2017 Wees niet bevreesd maar spreek  Hand.18,9-11

Wo. 4/01/2017 Moedig geduld Jak.5,7-11
NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo. 10/05/2017

H. Damiaan De Veuster

Volharding in het gelovig vertrouwen


Woord van de avond: HEBR.10,35-37

HEBR.10,35 Gooi dat vertrouwen nu niet overboord, het wordt zo rijk beloond!

36 Wat ge nodig hebt is volharding, om Gods wil te doen en de belofte binnen te halen.

37 Want, zegt de Schrift, nog een heel korte tijd, en Hij die komen moet zal komen, zonder uitstel.

Mijn rechtvaardige zal door trouw geloof zijn leven redden, maar wie terugdeinst kan Mij niet behagen.


Korte commentaar:

Dit woord klinkt midden een sfeer van vervolging (Hebr.10,34 ‘Want ge zijt solidair gebleven met hen die gearresteerd waren. Gij hebt zelfs blijmoedig verdragen, dat men uw bezittingen in beslag nam. Ge waart u immers bewust iets te bezitten dat meer waard is en nooit verloren gaat.’) en nodigt ons uit om trouw te zijn in het geloof. In onze huidige leefomstandigheden wordt ons geloof ook ondermijnd door een ongelovige omgeving en dito media. Tot in ons eigen hart kan twijfel opkomen. Nu worden we uitgenodigd om trouw Gods wil te doen en zo de belofte binnen te halen waarop onze hoop gevestigd is. “Mijn hoop is op U , Heer, mijn kracht is in U, Heer, mijn hart is van U, Heer, van U…”

Akte van hoop:

“Mijn Heer en mijn God,

ik hoop met een vast vertrouwen van U te bekomen,

door de verdiensten van Jezus Christus

(die mijn goede wil ter hulp komt),

het eeuwig geluk en de genaden om het te verdienen.

Omdat Gij oneindig goed zijt voor ons,

almachtig en getrouw in uw beloften.

In deze hoop wil ik leven en sterven.”


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


3/05/2017

Ik sta voor de deur en Ik klop

Woord van de avond : Openbaring 3,20-22

3,20 Ik sta voor de deur en Ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent,

zal Ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

21 Wie overwint, hem zal Ik naast Mij plaatsen op mijn troon,

zoals Ik zelf heb overwonnen en met mijn Vader zetel op zijn troon.

22 Wie oren heeft, hore wat de Geest tot de kerken zegt.'


Korte commentaar

De Heer zegt dit tot ieder van ons en tot onze gebedsgroep: ‘Ik sta voor de deur en in klop.’  Telkens en telkens opnieuw wil de Heer ons het heil van zijn aanwezigheid brengen. Wij moeten het dan wel voldoende stil maken, zijn aanwezigheid zoeken en vragen aan de H. Geest dat Hij ons hart zou leegmaken van al het nutteloze dat er nu in is en dat de Heer belet om er binnen te treden. Het woord staat in de apocalyps en was gericht tot een groep christenen die te horen kregen dat ze noch warm noch koud waren maar lauw. Laten wij ons hart vurig maken om de Heer te kunnen verwelkomen, Hij komt met overvloed van genaden.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD26/04/2017

Luister en ge zult leven


Woord van de avond: Jes. 55,1-6

Jes.55,1 Komt allen die dorst hebt, hier is water; en gij, die geen geld hebt, komt, koopt koren en eet zonder geld, en drinkt zonder betaling wijn en melk.

2 Waarom besteedt gij geld aan wat geen brood is, en uw loon aan iets wat niet verzadigt? Luistert aandachtig naar Mij, en gij zult eten wat goed is, en uw honger stillen met uitgelezen spijs.

3 Neigt uw oor en komt naar Mij, luistert en gij zult leven; een eeuwig verbond zal Ik met u sluiten, een blijk van mijn blijvende trouw aan David gezworen.

4 Zie, hem had Ik tot getuige voor de volkeren aangesteld, tot vorst en gebieder over de naties.

5 Zie, zo komt nu een volk, dat gij niet kent, naar u toe, en een volk dat u niet kent, snelt op u af, omwille van Jahwe, uw God, en wegens de Heilige van Israël, omdat Hij u luister heeft verleend.

6 Zoekt Jahwe, nu Hij te vinden is, roept Hem aan: Hij is nabij,


Korte commentaar:

Vaak hebben we geen honger en dorst naar meer, naar voedsel en drank die de Heer ons aanreikt, omdat we ons hart en ons leven vullen met ‘van alles’. Daarom valt dat woord: Luister ! Luisteren is tijd en aandacht geven aan wat God ons wil zeggen, aan de weg die Hij ons wil tonen, aan de vervulling die Hij wil geven. We moeten dus luisteren naar de feitelijke leegte van ons hart, hoezeer het ook gevuld is met veel overbodigs. Zo geen we luister aan God en aan wat Hij ons zeggen wil. Onze gebedstijd dient speciaal om die luister aan God te geven, zoals Hij luister verleent aan ons, zoals in het psalmkeervers van vandaag “Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer.” Misschien kan Gods voorbeeld ons ook uitnodigen om ‘luister te verlenen’ aan mensen rondom ons en mensen in nood. Paus Franciscus spreekt over de ‘revolutie van de tederheid’. Onze ogen, onze oren, ons hart en handen in dienst stellen van de kleine mensen om ons heen.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD19/04/2017

De Kostbare hoeksteen


Woord van de avond: 1Petr. 2,4-6

4 Treedt toe tot Hem, de levende steen, door de mensen verworpen maar uitverkoren en kostbaar in het oog van God.

5 Laat ook uzelf als levende stenen voegen in de bouw van de geestelijke tempel. Draagt als een heilige priesterschap geestelijke offers op, die welgevallig zijn aan God door Jezus Christus.

6 Daarom staat er in de Schrift: Ik leg in Sion een steen, een uitverkoren, kostbare hoeksteen. En wie op Hem vertrouwt, zal niet worden teleurgesteld


Korte commentaar:

We hebben Pasen gevierd, de doortocht van Jezus doorheen lijden en dood tot de Verrijzenis. Nu worden wij door Petrus uitgenodigd om in te treden in de bevrijding die Jezus bewerkt heeft en op wie wij met vertrouwen ons leven mogen bouwen.

Vanuit onze relatie met Jezus en ons intreden in zijn gezindheid wordt ook ons leven vruchtbaar en wordt onze levenswijze en onze handelingen geestelijke offers, welgevallig aan God door Jezus Christus en vruchtbaar voor de wereld.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD5/04/2017

Een korte tijd nog

Woord van de avond: Joh.16,16.20

16 Nog een korte tijd en gij aanschouwt Mij niet meer; wederom een korte tijd en gij zult Mij zien.

20 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: gij zult wenen en weeklagen, terwijl de wereld zich zal verheugen. Gij zult bedroefd zijn, maar uw droefenis zal in vreugde verkeren

Korte commentaar:

De Lijdensweek wordt aangekondigd. De tijd dat Jezus zal lijden en verdwijnen in het graf. Maar de Vader zal Hem niet in de steek laten en de vreugde zal terugkeren in de wereld en vooral in de haren van hen die weet hebben van de Opstanding van Jezus.

Wij willen onze liefde en dankbaarheid uitdrukken tegenover Jezus en ons verheugen over al die gelegenheden die Hij aanwendt om zijn Aanwezigheid aan ons te openbaren: in de vieringen van het liturgisch jaar, in de Eucharistie, in het bidden met christelijke vrienden, in het persoonlijk gebed en de aanbidding, in het lezen of beluisteren van de H. Schrift, in onze inzet voor mensen die aan hun lot worden overgelaten, in de viering van de boeteliturgie (in de Goede Week!).…


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD29/03/2017

Gods genade, bron van heil voor allen

Woord van de avond: Titus 2,11-14

11 Want de genade van God, bron van heil voor alle mensen, is op aarde verschenen.

12 Zij leert ons goddeloosheid en wereldse begeerten te verzaken en bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd,

13 terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland Christus Jezus.

14 Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle ongerechtigheid te verlossen en ons te maken tot zijn eigen volk, gereinigd van zonde, vol ijver voor alle goeds.


Korte commentaar

Gods liefde is inderdaad de bron van heil voor alle mensen. Het is goed dat wij ons door haar laten leiden in deze Veertigdagentijd om niet ‘zonder God’ te leven of ons te laten leiden door wereldse begeerten.

Maar integendeel om nuchter, gericht op Gods verlangen en in relatie tot God te leven.

In vers 13 richten wij ons op de wederkomst van Jezus, de vervulling van onze hoop. In de passietijd zullen wij gedenken (zoals in elke Eucharistieviering) hoe Hij zich gegeven heeft om ons te verlossen van alles wat niet thuishoort in Gods verlangen over ons leven en zo vol ijver te zijn voor alle goeds.

Een woord dat ons in deze vastentijd mag vergezellen.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD22/03/2017

De hoeksteen en Gods ontferming

Woord(en) van de avond:

Jesaja 28,16-17a

JES.28,16 Daarom zegt Jahwe de Heer: In Sion leg Ik een steen als fundament een steen van graniet, een kostbare hoeksteen als een hecht fundament. Wie gelooft, hoeft niet te vrezen. JES.28,17 Het recht maak Ik tot mijn meetsnoer, de gerechtigheid tot mijn schietlood.


Zacharia 1,13-17

13 Toen richtte Jahwe vriendelijke en troostrijke woorden tot de engel die met mij sprak.

14 En de engel zei tot mij: 'Gij moet het volgende afkondigen: Zo spreekt Jahwe van de machten:

15 Voor Jeruzalem en de Sion ben Ik van hevige ijver vervuld, maar Ik ben zwaar vertoornd op de heidense volken, die zo zelfverzekerd zijn geweest: terwijl Ik maar matig vertoornd was, hebben zij wel meegeholpen, maar het te erg gemaakt.

16 Daarom spreekt Jahwe aldus: Ik keer naar Jeruzalem terug vol ontferming; daar zal mijn huis herbouwd worden - zo luidt de godsspraak van Jahwe van de legerscharen -; het meetsnoer wordt over Jeruzalem uitgespannen.

17 En verder moet gij afkondigen: Dit zegt Jahwe van de machten: Voortaan zullen mijn steden weer overvloeien van goede dingen, en Jahwe zal de Sion weer troosten en Hij zal Jeruzalem weer uitverkiezen.'


Korte commentaar

De kostbare hoeksteen van Gods gemeenschap is Jezus. Jezus zelf heeft dan weer tot Petrus gezegd: Op deze steenrots zal Ik mijn kerk bouwen. Uit het woord van Jesaja mogen wij in ieder geval onthouden dat God zijn volk blijft begeleiden en het met zijn zorg omgeeft.

De tekst uit Zacharia spreekt diezelfde zorgzame liefde en ontferming uit. Het was voor ons een gelegenheid om te bidden om ontferming en om het voornemen te maken tot bekering in deze veertigdagentijd.

God vergaf mijn kwaad in Jezus’ Naam,

Ik werd nieuw gemaakt in Jezus’ Naam

en in Jezus’ Naam deel ik je mee

wat Hij mijn hart begrijpen deed. Hij zei:

Mateloos, mateloos heb Ik je lief

helemaal gratis, om niet…


Voorbede:

Wij baden voor onze zus die donderdag 23/3 geopereerd wordt.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD15/03/2017

Actieve hoop

Woord van de avond: Sir. 34,14-20

14 Die de Heer vrezen zullen in leven blijven,

15 want hun hoop is gericht op Hem die redt.

16 Wie de Heer vreest is voor niets beducht en hij deinst nooit terug, want de Heer is zijn hoop.

17 Gelukkig het hart van hem die de Heer vreest.

18 Op wie bouwt hij? Wie is zijn steun?

19 De ogen van de Heer zijn gericht op degenen die Hem liefhebben, een machtig schild en een sterke steun, een beschutting tegen de schroeiende wind en een scherm tegen de middagzon. Hij behoedt hen voor struikelen en helpt hen om niet te vallen.

20 Hij verhoogt hun levenskracht en verlicht hun ogen. Hij heeft genezing, leven en zegen.


Korte commentaar:

De Heer dienen, veronderstelt dat men voortdurend rekening houdt met God. Dat ‘vrezen’ betekent in feite dat men met ontzag en liefde voor God leeft. Dat actieve ontzag en die liefde voor God brengen mee dat we met hoop en in vrede onze weg door het leven gaan. Wij verliezen ons dan niet in allerlei problemen maar ontvangen levenskracht en uitzicht.

Het zal ons helpen om ook echt te getuigen van Gods nabije liefde, zoals Jezus Sirach in vers 13: “Herhaaldelijk ben ik in doodsgevaar geweest en ben ik door Gods hulp gered.”


Mededeling: zondag Genezingsdienst in Don Bosco


NAAR TOP  -  NAAR INHOUDWo.8/03/2017

Uw geloof versterken


Woord van de avond: 2Petr.3,17-18

17 Vrienden, gij zijt dus gewaarschuwd.

Past op dat gij u niet laat meeslepen op de dwaalwegen van die goddelozen;

geeft uw standpunt niet prijs.

18 Neemt toe in de genade en de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus.

Hem zij de eer, nu en in eeuwigheid!


Korte commentaar:

Wij leven hier in Vlaanderen met een in hoofdzaak niet-gelovige en in ieder geval onkerkelijke omgeving. Sommige vrijdenkers zien het nog altijd als hun taak om het christelijk geloof en uitingen van christelijk geloof (ethische kwesties bv.) te bestrijden in kranten, weekbladen en op sociale media. Soms doen ook maatregelen vanuit de kerk (kerksluitingen, uitvaarten zonder Eucharistieviering) of vanuit pedagogische hoek (bv Prof. Boeve: niet-gedoopte leerkrachten welkom in katholiek onderwijs) pijn aan het hart. Het kan dat wij onze opvattingen wat moeten bijstellen. Maar iets anders is dat wij door sterk contact met de Heer Jezus, door Bijbellezing, persoonlijk en gezamenlijk gebed, ons geloof moeten laten opbouwen en versterken. Dat zal ons helpen om overeind te blijven in onze pluralistische en soms anti-christelijke omgeving en anderzijds toch blije christenen te blijven die hun verantwoordelijkheid in de samenleving blijven opnemen.


Mededeling: zaterdag genezingsdienst in Don Bosco. Affiches en folders voor Pinksterviering vragen aan Marc Meirsman.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUDWo. 1/03/2017

Hoopvol opzien naar Hem

Woord van de avond: Klaagl. 3,19-26

19 Ik denk aan mijn nood en ellende, dit vergiftigt mijn leven.

20 Ik blijf er aldoor aan denken het weegt op mij als een last.

21 Ik prent mij desondanks in - dat geeft mij hoop -:

22 ‘Zonder einde is Jahwe's genade, onuitputtelijk is zijn erbarmen.

23 Uw grote trouw is iedere morgen weer nieuw.’

24 'Ik behoor aan Jahwe,' zegt mijn hart, `Hij blijft mijn hoop.'

25 Goed is Jahwe voor wie hoopt, voor iedereen die Hem zoekt.

26 Goed is het, in stilte, op redding van Jahwe te wachten.


Korte commentaar:

Ons leven kent aangename dagen maar ook dagen van strijd, van beproeving, zorgen… En vaak staren wij ons blind op die zware momenten en perioden. Jeremia nodigt ons uit om ook midden de beproevingen hoopvol op te zien naar de Heer. 'Ik behoor aan Jahwe,' zegt mijn hart, `Hij blijft mijn hoop.' Bij het begin van de Veertigdagentijd is de uitnodiging onder meer om sterker in verbondenheid te leven met de Heer, naar Hem op te zien, met vertrouwen, met hoop, als de Hem toegewijde kinderen. “Goed is Jahwe voor wie hoopt, voor iedereen die Hem zoekt. Goed is het, in stilte, op redding van Jahwe te wachten.” “O geef Hem al je pijn en moeite en je tranen van verdriet, en nieuw leven breekt dan aan in Jezus’ Naam”


NAAR TOP  -  NAAR INHOUDWo. 22/02/2017

Bij beproeving


Woord van de avond: Job 4,2-6

2 Wat ik ga zeggen kun je misschien niet verdragen, maar zwijgen kan ik niet.

3 Luister: velen heb je de rechte weg gewezen, zwakke handen gestaald.

4 Je woorden hebben struikelaars overeind gehouden, bevende knieën gestrekt.

5 Maar nauwelijks zelf getroffen verlies je de moed, aangeslagen raak je in paniek.

6 Was vroomheid niet jouw kracht, een onbesproken leven niet jouw hoop?


Korte commentaar

Job was een rechtschapen man en toch werd hij zwaar beproefd, zowel in zijn gezin als in al zijn bezittingen, terwijl men toch geloofde dat God de rechtschapenen zegent, ook op materieel vlak. Voor ons is het zaak hier voor ons persoonlijk een antwoord op te vinden. Ook in ons persoonlijk leven is de ene dag de andere niet, en er kunnen ook in ons leven harde perioden voor komen. Het is voor ons zaak om ook dan onze ogen op God gericht te houden, om vast te houden aan onze hoop, ons enige anker. Goed is het om op die momenten (of perioden) ons ook vast te houden aan de keren dat we God echt aanwezig wisten, aan de genaden en alle zegeningen die we gekregen hebben. We mogen ook denken aan Jezus die in zijn uiterste beproeving in de hof van Olijven en aan het kruis toch naar de Vader opkeek en zich aan Vaders handen bleef toevertrouwen.NAAR TOP  -  NAAR INHOUDWo. 15/02/2017

Geloven in Jezus als voorwaarde tot Vernieuwing in de Geest

Woord van de avond: Hand. 10,44-46

43 Van Hem leggen alle profeten het getuigenis af, dat ieder die in Hem gelooft, door zijn Naam vergiffenis van zonden verkrijgt.'

44 Terwijl Petrus nog zo aan het spreken was, kwam de heilige Geest plotseling neer op allen die naar de toespraak luisterden.

45 De gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus meegekomen waren, stonden verbaasd dat ook over de heidenen de gave van de heilige Geest was uitgestort;

46 want zij hoorden hen talen spreken en God verheerlijken. Toen zei Petrus:

47 ' Kan iemand nog het water weigeren, zodat deze mensen, die juist als wij de heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? '


Korte commentaar:

Het is wenselijk ook de voorafgaande verzen ook te lezen, ze zijn een samenvatting van de preek die Petrus hield op Pinksteren (Hand.2). Hij heeft het namelijk over Jezus, zijn daden en woorden, zijn dood en zijn Opstanding. De toehoorders zijn, juist zoals de mensen op Pinksteren, echt onder de indruk en de heilige Geest daalt over hen neer; het verschil met Pinsteren is dat het hier heidenen betreft, waardoor het duidelijk is dat niet de Joodse Wet, maar het geloof in Jezus de voorwaarde is voor het ontvangen van de Heilige Geest.

Als wij Gods Geest echt willen ontvangen, of een vernieuwde doorbraak van de Geest meemaken, blijft ook voor ons de voorwaarde een levendig geloof in Jezus als Zoon van God en Redder.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.8/02/2017

Niet gerechtvaardigd door de werken

maar door het geloof in Jezus


Woord van de avond: Gal.2,15-16

15 Wij zelf zijn van geboorte Joden, geen zondaars uit de heidenen.

16 Maar daar wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt door de werken van de wet, maar alleen door het geloof in Jezus Christus, zijn ook wij in Jezus Christus gaan geloven, om gerechtvaardigd te worden door het geloof in Christus en niet door de werken van de wet, want door de werken van de wet zal geen mens gerechtvaardigd worden.

Korte commentaar

De Galaten hadden zich wat om de tuin laten leiden. Na hun aanvankelijke keuze voor Jezus, waren ze nu beïnvloed door Joodse mensen die vonden dat ze na hun overstap naar het christendom ook de Joodse wet moesten naleven om gered te worden. Paulus komt daar tegenop.

Zijn de christenen dan zonder wet? Zijn de werken dan overbodig? Het is een valse voorstelling van zaken. Paulus spreekt in deze zelfde brief over de Wet van Christus (GAL.6,2). Het is Jezus die ons gered heeft, Hij heeft voor de mens de weg naar de Vader opengemaakt. Maar dit betekent niet dat de ‘werken’ niet nodig zijn. Als men bij Christus aansluit, gaat men zoals Hij ook rekening houden met het verlangen van de Vader, men gaat Christus willen navolgen. Vanuit onze eenheid met Jezus, door de gelovige keuze voor Hem, door het gebed en de viering van de Eucharistie, gaat men ook kunnen intreden in de ‘weg’ van Christus. 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.’ (JOH.14,6) ‘Wie Mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis’. (Joh.8,12) ) ‘Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden.’ (JOH.14,15)NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.1/02/2017

Ik ben de verrijzenis en het leven

Woord van de avond: Joh 11,25-27

25 Jezus zei haar: 'Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven,

26 en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dit? '

27 Zij zei tot Hem: 'Ja, Heer ik geloof vast dat Gij de Messias zijt, de Zoon Gods, die in de wereld komt. '


Korte bezinning

Op geloof komt aan. Geloof als de houding om bij alles wat we zeggen en doen te leven met God voor ogen. Geloven als ‘wandelen met God’. Of we dagen met vreugdevolle momenten beleven, of integendeel met problemen of moeilijkheden van welke aard dan ook geconfronteerd worden… Als we onze ogen en onze hoop op de levende Heer Jezus gericht houden, dan mogen we ervaren dat Hij nabij is, dat Hij ons in leven houdt, dat er zekerheid komt in ons bestaan. Hij is immers als de Gezalfde in de wereld gekomen om leven te brengen, wàt er ook moge gebeuren.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD
Wo.25/01/2017

Jezus is Heer en Hij leeft!

Woord van de avond: Rom.10,8-9

8 Neen, zegt de Schrift, het woord is vlak bij,

het is in uw mond, het is in uw hart,

het woord namelijk van het geloof, dat wij verkondigen.

9 Want als uw mond belijdt, dat Jezus de Heer is,

en uw hart gelooft, dat God Hem van de doden heeft opgewekt,

zult gij gered worden.

10 Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid

en de belijdenis van uw mond het heil.


Korte commentaar:

Wij beoordelen onszelf en anderen nogal eens op wat we presteren. Jacobus zegt overigens ook dat het geloof zonder de daad eigenlijk leeg en goedkoop is. Paulus moest telkens en telkens weer herhalen (vooral tegenover mensen die beïnvloed waren door de Joodse wettische gerechtigheid) dat het erop aankomt Jezus te aanvaarden als de Heer, en dat ook uit te spreken (‘Ik aanvaard U als mijn Heer’). En bovendien met uw hart gelovig te belijden dat Hij verrezen is, dat Hij de Levende is. Door dit geloof worden wij door God aanvaard, en door Jezus als Heer te aanvaarden, krijgt Hij macht over ons, en worden wij gered.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.18/01/2017

Terstond verdween de melaatsheid


Woord van de avond: Lc.5,12-13

12 Terwijl Hij eens in een van de steden vertoefde, trof Hij een man aan die overdekt was met melaatsheid.

Toen deze Jezus zag, wierp hij zich ter aarde neer en smeekte Hem: ' Heer, als Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. '

13 Hij stak de hand uit, raakte hem aan en sprak: ' Ik wil, word rein. '

En terstond verdween de melaatsheid.


Korte commentaar:

Een melaatse, een van God en mens verlatene, zo voelde hij zichzelf aan. Iemand die zichzelf onrein voelde en het volgens de Joodse voorschriften ook echt was. In uiterste nood werpt hij zich voor Jezus neer en smeekte om genezing van die vreselijke kwaal die hen zo isoleerde en waardoor de mensen zich van hem afkeerden… Zijn geloof zegt hem dat Jezus hem kan helpen. Jezus keert zich niet van hem af, maar raakt hem aan… Ook ons is de Heer komen opzoeken, ook van ons heeft Hij zich niet afgekeerd maar heeft ons aangeraakt tot genezing, tot bevrijding, tot reiniging en heiliging… De Heer wacht ons op in onze ellende en het is aan ons om ons vanuit onze verlorenheid of onze beproeving tot Hem te keren en te roepen om geholpen te worden.

Lied 522

1
O, laat Gods Zoon je thans omhullen
met zijn liefde en zijn Geest.
Laat je hart en ziel gevuld zijn door de Heer.
O, geef hem alles wat je vasthoudt,
en zijn Geest zal als een duif
op je leven dalen met god’lijke kracht.

Jezus, o Jezus,
kom en vul ons hart. 2x

2
O, kom en zing dit lied met blijdschap,
met een hart vol van vreugd’
Hef je handen in aanbidding naar omhoog.
O, geef Hem al je pijn en moeite
en de jaren van verdriet
en nieuw leven vangt dan aan in Jezus’ Naam.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUDWo.11/01/2017  Hand.18,9-11

Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet


Woord van de avond: Hand.18,9-11

9 Eens sprak de Heer (in Korinthe) in een nachtelijk visioen tot Paulus: 'Wees niet bevreesd, maar spreek, en zwijg niet.

10 Ik ben met u en niemand zal u aanraken om u kwaad te doen, want in deze stad behoren veel mensen Mij toe.'

11 Anderhalf jaar bleef hij daar wonen, terwijl hij bij hen het woord Gods onderwees.


Korte commentaar:

De zending die Paulus kreeg is ook de onze: vrijmoedig getuigen van Gods liefde zoals die ons in Jezus is verschenen. In de lezing (uit Mc.1,29-39) van vandaag zien we Jezus zieken genezen en zijn voornemen om te gaan prediken in heel het Joodse land (te beginnen met Galilea). Vandaag en morgen … moeten wij leren luisteren naar wat God wil dat we doen en zeggen om Gods liefde aan de mensen zichtbaar en hoorbaar te maken.

Er kwamen verscheidene kleine getuigenissen van gelegenheden tot evangelisatie en van vertrouwen dat beloond werd.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUDWo. 4/01/2017

Moedig geduld


Woord van de avond: Jak.5,7-11

7 Hebt dus geduld, broeders, tot de komst van de Heer. De boer die uitziet naar de kostelijke vrucht van zijn land, kan alleen maar geduldig wachten, totdat de winter - en voorjaarsregens gevallen zijn. 8 Gij moet ook geduldig zijn, en moedig, want de komst van de Heer is nabij. 9 Broeders, klaagt elkaar niet aan; dan valt ge zelf onder het oordeel. Denkt eraan: de rechter staat al voor de deur. 10 Broeders, neemt een voorbeeld aan de lijdzaamheid en het geduld van de profeten, die gesproken hebben in de naam van de Heer; 11 wij prijzen hen gelukkig, omdat ze hebben standgehouden. Ge hebt ook gehoord van de standvastigheid van Job en ge weet hoe de Heer hem in het eind behandeld heeft, want Hij is rijk aan barmhartigheid en ontferming.


Korte commentaar:

Geduld en moed. De oproep van Jakobus heeft onder meer te maken met de relatie tot de geloofsgenoten. In feite heeft hij het over moedig geduld en hij verwijst ervoor naar de komst van de Heer. Het komt erop neer dat we de aardse zaken toch wat leren relativeren en ze stellen naast het grote feit van het Rijk van de Heer waarin we leven. We moeten natuurlijk onze aardse zaken zo goed mogelijk beheren, maar uiteindelijk toch telkens alles plaatsen in het licht van Gods Rijk waartoe we  behoren.

Gisteren werd priester Hans Vergeer begraven.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD