GELOOF en LEVEN HOME

 INHOUD


GEBEDSAVONDEN 2017

FRATERNITEIT VAN MARIA


Zie ook: KORTE INLEIDINGEN IN HET “Leven in de Geest”  klik hier

VOOR VERDERE STUDIE OF  BEZINNING BIJ SOMMIGE WOORDEN: KLIK HIER


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.27/12/2017
Wo.20/12/2017 Gekomen om te redden  (Mt. 18,11)  

Wo.13/12/2017 Luister en kom tot Mij  (Jes. 55,1-7)

Wo.6/12/2017 Gods veelsoortige genade (1PETR.4,7-11)

Wo.29/11/2017 Vreemdelingen en passanten (Hebr.11,13-16)
Wo.22/11/2017 Tips voor Christelijk leven (Rom 12,12-16)

Wo.15/11/2017  Gods Geest uitgestort over alle mensen (Hand.2,16-21)  

Wo.8/11/2017  Vuur van Gods genade aanwakkeren (2Tim.1,6-10)Kort onderricht over lofgebed

Wo.1/11/2017  Hem belijden voor de mensen (Lk 12,8-12)

Wo.25/10/2017  Vreugde en vrede door het geloof  

Wo.18/10/2017  Verbonden met de Vader en met Jezus

Wo.11/10/2017  Barmhartige liefde! (Mt.9,9-13)

Wo.4/10/2017   Mijn zoon, mijn welbeminde (Mt.3,13-17)
Wo.27/09/2017 Laat Christus’ licht over u stralen (Ef.5,8-14)

Wo.20/09/2017  Waar is uw geloof ?

Wo.13/09/2017 Gods Woord blijft actief (Jes. 55,7-11)
Wo.6/09/2017  Geroepen tot eenheid  (Ef.4,1-6)

Wo.31/08/2017  Huisgenoten van God (Ef. 2,19-22)
Wo.23/08/2017  De christengemeenschap (Hand. 2,42-47)

Wo.16/08/2017  God woord uitvoeren (1 Jak 1,22-25)

Wo.09/08/2017 Ingaan op Gods Woord en het bewaren

Wo.02/08/2017  Laat ons opgaan naar de berg van de Heer  (Micha 4,2)  
Wo.26/07/2017  Judas 1,20-21 (zie hieronder)
Wo.19/07/2017  Bouw uw leven op uw geloof  (Judas 1,18-25)

Wo.12/07/2017 Gerechtigheid, vrede en vreugde door de H. Geest
Wo.05/07/2017  Kijk naar Jezus (Hebr. 3,1-6)
Wo.28/06/2014  Allen bijeen op dezelfde plaats  Hand 2,1-4  Zie ook: &-HGeest-1  HGeest-2  HGeest-3

Wo.21/06/2017 Sacrament van de Liefde  Mt 26,26-28  Zie ook: &-HHart

Wo.14/06/2017  Eucharistische aanbidding en lofprijzing (vooravond Sacramentsdag)Zie ook: &-Euch

Wo.07/06/2017 Dienaars en getuigen van de Levende  Hand 26,14-18

Wo.31/05/2017 Mijn Geest uitstorten over alle mensen Hand. 2,14-21

Wo.24/05/2017 Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde Mc 1,9-11

Wo.10/05/2017 Standvastig in gelovig vertrouwen  Hebr.10,35-37

Wo.03/05/2017 Ik sta voor de deur en klop   Apoc.3,20-22

Wo.26/04/2017  Luister en ge zult leven  Jes.55,1-6

Wo.19/04/2017  De kostbare Hoeksteen  1 Per.2,4-6

Wo.05/04/2017 Nog een korte tijd  Joh.16,16–.20

Wo.29/03/2017  Gods genade: bron van heil voor allen  Tit.2,11-14

Wo.22/03/2017  Gods trouw en ontferming Jes.28,16-17a / Zach.1,13-17

Wo.15/03/2017  Actieve hoop op God  Sir. 34,14-20

Wo.8/03/2017  Uw geloof versterken  2Petr.3,17-18

Wo.1/03/2017 Hoopvol opzien naar de Heer  Klaagl.3,19-26

Wo.22/02/2017  Bij beproeving  Job 4,2-6

Wo.15/02/20017  Geloof in Jezus om Gods Geest te ontvangen  Hand.10,43-47

Wo.8/02/2017  Gerechtvaardigd door het geloof, niet door de werken  Gal.2,15-16

Wo.1/02/2017 Ik ben de verrijzenis en het Leven  Joh.11,25-27

Wo.25/01/2017 Jezus is Heer en Hij leeft! Rom.10,8-10  

Wo. 18/01/2017  Terstond verdween zijn melaatsheid  Lc.5,12-13

Wo.11/01/2017 Wees niet bevreesd maar spreek  Hand.18,9-11

Wo. 4/01/2017 Moedig geduld Jak.5,7-11


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.20/12/2017

Gekomen om te redden

Woord van de avond: Mt. 18,11

Mt. 18,11 De Mensenzoon is gekomen om te redden, wat verloren was


Korte commentaar:

Een duidelijk profetisch woord dat de betekenis van het mysterie van de Menswording en Geboorte van Jezus onderlijnt.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.13/12/2017

Luister naar Mij. Kom, eet en drinkt

Woord van de avond: Jes.55, 1-

JES.55,1 Komt allen die dorst hebt, hier is water; en gij, die geen geld hebt, komt, koopt koren en eet zonder geld, en drinkt zonder betaling wijn en melk.

2 Waarom besteedt gij geld aan wat geen brood is, en uw loon aan iets wat niet verzadigt? Luistert aandachtig naar Mij, en gij zult eten wat goed is, en uw honger stillen met uitgelezen spijs.

3 Neigt uw oor en komt naar Mij, luistert en gij zult leven; een eeuwig verbond zal Ik met u sluiten, een blijk van mijn blijvende trouw aan David gezworen


Korte commentaar:

In deze Adventstijd bidden wij vaak: “Kom, Heer Jezus!” omdat wij Hem zo nodig hebben. Maar evenzeer vraagt de Heer ons om met onze nood en leegte naar Hem toe te komen, Hij wil onze honger en dorst stillen. Zo vroeg Hij ook al in de liturgie van vandaag om tot Hem te komen wanneer lasten op ons wegen. “Ik zal u rust en verlichting schenken.” Laten we dus maar vaak tot de Heer komen in deze dagen, maar openstaan voor wat Hij zegt: “Neigt uw oor en komt naar Mij, luistert en gij zult leven.”


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.6/12/2017

Goede beheerders van Gods veelsoortige genade

Woord van de avond: 1Petr.4,7-11

1PETR.4,7 Het einde van alle dingen is nabij. Weest dus bezonnen en nuchter opdat gij kunt bidden.

8 Beoefent vooral de onderlinge liefde met volharding, want de liefde bedekt tal van zonden.

9 Betoont elkander gastvrijheid zonder morren.

10 Dient elkaar, als goede beheerders van Gods veelsoortige genade, met de gaven, zoals ieder die heeft ontvangen:

11 wie spreekt, moet beseffen dat hij Gods woorden spreekt; wie een dienst verricht, wete dat God het is die hem kracht verleent. Dan zal God in alles worden verheerlijkt door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de macht in de eeuwen der eeuwen. Amen.


Korte commentaar:

De talenten, de goede eigenschappen van gemoed en verstand en handigheid kregen wij tot opbouw van de gemeenschap, de Fraterniteit, het gezin, de buurt, de mensen die we ontmoeten, de mensen-in-nood… Het zijn goede gaven die we van God ontvingen, maar die we in dienst stellen van zijn volk. Zo kunnen mensen Gods menslievendheid aan den lijve ondervinden…


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.29/11/2018

Vreemdelingen en passanten

Woord van de avond: Hebr.11,13-16

HEBR.11,13 In geloof zijn zij allen gestorven, zonder te hebben ontvangen wat hun beloofd was. Zij hebben het heil alleen uit de verte gezien en begroet. Zij hebben zichzelf vreemdelingen en passanten op aarde genoemd.

14 Wie zo spreken geven duidelijk te kennen, dat zij op zoek zijn naar een vaderland.

15 Hadden zij heimwee gehad naar het land van hun herkomst, dan hadden zij gemakkelijk kunnen terugkeren,

16 maar hun verlangen ging uit naar een beter vaderland, het hemelse. Daarom schaamt God zich niet hun God genoemd te worden, want Hij heeft voor hen een stad gebouwd.


Korte commentaar:

Wij moeten ons ervan bewust zijn waar we ons hart aan hechten en waar ons hart voortdurend naar verlangt. Laten wij, zoals in een lange Adventstijd uitzien naar het object van onze hoop en dat is Gods liefde die aan ons helder zal geopenbaard worden in de grote ontmoeting over de dood heen.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.22/11/2017

Concrete tips voor een christelijk leven

Woord van de avond: Rom.12,12-16

ROM.12,12 Laat de hoop u blij maken, houdt stand in de verdrukking, volhardt in het gebed.

13 Draagt bij voor de noden van de heiligen, beoefent de gastvrijheid.

14 Zegent hen die u vervolgen; ge moet ze zegenen in plaats van ze te vervloeken.

15 Verblijdt u met de blijden en weent met hen die wenen.

16 Weest eensgezind. Schikt u zonder hooghartigheid in de omgang met gewone mensen. Weest niet eigenwijs.


Korte commentaar:

Aan het einde van zijn brieven geeft Paulus vaak enkele concrete vermaningen die ons moeten helpen om ons christelijk leven concreet in te vullen. Het zou bijvoorbeeld goed zijn om ons deze week eens te bezinnen of deze concrete zaken ook óns christelijk leven kenmerken. Hoopvol mens te zijn, stand houden midden een andersdenkende omgeving of samenleving; volharden in onze gebedstijd… Gelovigen ondersteunen (vooral als ze vervolgd worden);; gastvrij zijn. Bidden voor mensen met wie je het moeilijk hebt. Blij om de vreugde van een ander, meelevend met de pijn of beproevingen van een ander…. Eensgezindheid, ook en vooral in de Fraterniteit. Eenvoud, geen hoogmoed.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.15/11/2017

De Geest uitgestort over alle mensen


Woord van de avond: Hand.2,16-21

HAND.2,16 Maar hier gebeurt wat door de profeet Joel gezegd is:

17 Het zal geschieden in de laatste dagen, zegt God, dat Ik mijn Geest zal uitstorten over alle mensen: Uw zonen en dochters zullen profeteren, uw jonge mannen visioenen zien, de ouderen onder u zullen droomgezichten ontvangen,

18 ja zelfs over mijn dienaars en dienaressen zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten en ze zullen profeteren.

19 Wondere dingen zal Ik laten zien aan de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en walmende rook;

20 de zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de dag des Heren komt, groot en heerlijk.

21 Dan zal het geschieden, dat ieder die de naam des Heren aanroept, gered zal worden.


Korte commentaar:

De laatste dagen zijn de dagen na Christus’ levensoffer en verrijzenis. Die laatste dagen zijn NU. God stort zijn Geest uit, niet enkel over een par mensen met een uitzonderlijke opdracht, maar over allen die de Naam van de Heer aanroepen, over jong en oud, over Joden en niet-joden. Over ons die er voor kiezen om Jezus te volgen. Wij mogen dan ook voortdurend beroep doen op Gods Geest om ons te leiden, uit te zuiveren, te genezen, te vervullen en te voorzien van alle gaven die we in deze tijd behoeven om getuigen te zijn van Gods reddende aanwezigheid in Jezus.

Zelfs mogen we de werking van de Geest zien buiten de kerkgemeenschap, in mensen die gehoor geven aan Gods uitnodigingen in hun hart en in allen die zich in zetten voor een betere wereld. Laten we dat werk van de Heer zien en Hem ervoor prijzen.


Uitnodiging : aanbidding

Nu zaterdag Kapel Groot Begijnhof van 10-15 uur.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.8/11/2017
Het vuur van Gods genade aanwakkeren

Woord van de avond: 2Tim.1,6-10

2TIM.1,6 Vergeet dus niet het vuur aan te wakkeren van Gods genade die in u is door de oplegging van mijn handen.

7 Want God heeft ons niet een geest geschonken van vreesachtigheid, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.

8 Schaam u dus niet van onze Heer te getuigen. Schaam u evenmin voor mij, zijn gevangene. Draag uw deel in het lijden voor het evangelie, door de kracht van God,

9 die ons gered heeft en geroepen met een heilige roeping, niet op grond van onze verdiensten, maar volgens het vrije besluit van zijn genade. Van alle eeuwigheid ons verleend in Christus Jezus,

10 is zijn genade nu openbaar geworden door de verschijning van onze Heiland, Christus Jezus, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven deed aanlichten door het evangelie.


Korte commentaar

Bij ons doopsel en vormsel hebben wij de genade ontvangen kinderen van God te zijn. Bij het huwelijk en priesterschap, maar ook op veel andere wijzen hebben wij genaden ontvangen. Paulus moedigt zijn jonge bisschop aan om de genade van God aan te wakkeren, dat wil zeggen: die gaven te activeren, de talenten te gebruiken en ze niet op te potten onder de grond; ze zijn immers bedoeld om ze aan te wenden in dienst van het Blijde Nieuws dat ook anderen moet kunnen bereiken. Dus geen vreesachtigheid (vorige week kregen we nog de vermaning om Jezus te belijden!), maar met kracht, liefde en bezonnenheid Gods gaven aanwenden.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.1/11/2017 Allerheiligen

Hem belijden !

Woord van de avond: Lk.12,8-12

Lk.12,8 Ik zeg u: ieder die Mij bij de mensen belijdt, hem zal de Mensenzoon als de zijne erkennen bij Gods engelen.

9 Maar wie Mij tegenover de mensen verloochend heeft, zal verloochend worden tegenover Gods engelen.

(10 Aan ieder die zich zal kanten tegen de Mensenzoon zal het vergeven worden, maar hem die de heilige Geest heeft gelasterd, zal het niet vergeven worden.

11 Wanneer men u brengt voor de synagogen, overheden en machthebbers, maakt u dan niet bezorgd over het hoe of wat van uw antwoord ter verdediging;

12 op dat ogenblik zal de heilige Geest u leren wat gij moet zeggen.)


Korte commentaar:

Een sterke aanmaning van Jezus om Hem te belijden voor de mensen, ons niet te schamen om in onze levenswijze, de inrichting van ons huis of appartement en in wat we zeggen, naar voor te laten komen dat we in Jezus geloven als de Levende en de Heer van ons leven. Wij kunnen ons van nu af herpakken, zoals Petrus die eerst Jezus verloochende en nadien voor Jezus getuigde, zelfs tot in de dood. Bidden wij tot de heilige Geest dat de kracht van ons doopsel en heilig vormsel ons ook vandaag mag toerusten om Jezus’ getuige te zijn op wijze en vrijmoedige manier.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.25/10/2017

Vreugde en vrede door het geloof


Woord van de avond: Rom 15,13

ROM.15,13 Moge de God van de hoop

u vervullen met alle vreugde en vrede in het geloven,

zodat gij overvloeit van hoop,

door de kracht van de heilige Geest


Korte commentaar

God is een God die toekomst schept. Hem vraagt Paulus dat wij door het geloof vervuld mogen zijn met vreugde en vrede. Eigenlijk ligt in het ‘geloven’ de bron van onze vreugde en de vrede van ons hart. Is ons geloof echt de basis van ons dagelijks leven en werken? Is ons leven en werken gebaseerd op onze relatie met Christus? En ons geloof is een gave van de heilige Geest aan wie wij de kracht en echtheid van het geloof mogen vragen.NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.18/10/2017

Het eeuwige Leven heeft zich aan ons geopenbaard

 

Woord van de avond: 1Joh.1,1-4

1JOH.1,1 HET bestond vanaf het begin we hebben het gehoord en met eigen ogen gezien; we hebben het aanschouwd en onze handen hebben het aangeraakt daarover spreken wij, over het woord dat leven is.

2 Want het leven is verschenen; het eeuwige leven dat bij de Vader was, heeft zich aan ons geopenbaard, wij hebben het gezien, wij getuigen er van, wij maken het u bekend.

3 Wat wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij ook aan u, opdat gij gemeenschap moogt hebben met ons. En onze gemeenschap is er een met de Vader en met Jezus Christus, zijn Zoon.

4 En wij schrijven dit om ons aller vreugde volkomen te maken.


Korte commentaar

In Jezus is aan ons het Leven kenbaar gemaakt. Jezus’ leerlingen hebben het kunnen zien en horen en aanraken. Door hun verkondiging zijn wij in verbondenheid met hen. En die verbondenheid is er een met de Vader en met Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer. Ook wij mogen in de Eucharistie de Heer aanraken, in de heilige Schrift horen wij de Heer spreken en in de noodlijdende naaste, de geringste van zijn broers en zussen, ontmoeten wij de Heer. De zekerheid dat wij in Jezus het echte leven hebben, maakt onze gezamenlijke vreugde uit.

NAAR TOP  -  NAAR INHOUDWo.11/10/2017

Barmhartige liefde

Woord van de avond: Mt.9,9-13

MT.9,9 Toen Jezus vandaar verder ging, zag Hij iemand aan het tolhuis zitten die Matteüs heette, en Hij zei tot hem: 'Volg mij.' De man stond op en volgde Hem.

10 Terwijl Hij nu in diens woning aan tafel aanlag, kwamen ook vele tollenaars en zondaars met Jezus en zijn leerlingen aanliggen.

11 Toen de Farizeeën dat zagen, zeiden ze tot zijn leerlingen: 'Waarom eet uw Meester met tollenaars en zondaars?'

12 Hij hoorde dit en zei: 'Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken.

13 Gaat heen en leert wat het zeggen wil: Ik wil liever barmhartigheid dan offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.'


Korte bezinning

Jezus richt zich persoonlijk tot een tollenaar en nodigt hem uit Hem te volgen. Zo richt Jezus zich ook tot ons, onvolmaakte mensen met gebrek aan vertrouwen, vaak zelfingenomen en egocentrisch. Ondanks dat allen zegt Jezus ons: ‘Volg Mij.’ De man stond op en volgde Hem. Een voorbeeld om elke dag opnieuw na te volgen en Jezus ook uit te nodigen, bij ons thuis en overal waar ons leven zich afspeelt.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.4/10/2017

Volbrengen wat vastgesteld is

Woord van de avond: Mt 3,13-17

MT.3,13 In die tijd kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes om zich door hem te laten dopen.

14 Maar Johannes wilde Hem tegenhouden met de woorden: 'Ik heb uw doopsel nodig, en Gij komt tot mij?'

15 Jezus antwoordde hem: 'Laat nu maar; want zo past het ons al wat is vastgesteld te volbrengen.' Toen liet hij hem toe.

16 Nadat Jezus gedoopt was, steeg hij terstond uit het water. En zie, daar ging de hemel open en Hij zag de Geest Gods neerdalen in de gedaante van een duif en over zich komen;

17 en een stem uit de hemel sprak: 'Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb.'


Korte commentaar

De nederigheid van Johannes, de nederigheid van Jezus moeten ons hart treffen en ons tot navolging brengen. Wij moeten afdalen in het water van de bekering, onze schuld bekennen, ons beneden de maat blijven, ons gebrek aan aandacht voor onze naaste, onze gehechtheid aan oppervlakkige zaken, ons egoïsme… Het gaat niet over een soort masochisme, maar om met vertrouwen tot de Vader gaan en zijn vergevende liefde te ervaren en de kracht van zijn bemoediging: mijn veelgeliefde zoon, mijn veelgeliefde dochter in wie ik behagen heb.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.27/09/2017

Christus’ licht zal over u stralen

Woord van de avond: Ef.5,8-14

EF.5,8 Eens waart gij duisternis, nu zijt gij licht door uw gemeenschap met de Heer. Leeft dan ook als kinderen van het licht,

9 en de vrucht van het licht kan alleen maar zijn: goedheid, gerechtigheid, waarheid.

10 Tracht te ontdekken wat de Heer behaagt.

11 Neemt geen deel aan hun duistere en onvruchtbare praktijken, brengt ze liever aan het licht.

12 Wat deze lieden in het geheim doen is te schandelijk om ook maar over te spreken.

13 Alles echter wat aan het licht wordt gebracht, komt in het licht tot helderheid

14 En alles wat verhelderd wordt is zelf `licht' geworden. Zo zegt ook de hymne: Ontwaak, slaper, sta op uit de dood, en Christus' licht zal over u stralen.'


Korte commentaar:

Veel worden en liederen gingen over het ‘licht’. Door onze gemeenschap met Jezus zijn wij licht geworden, maar we moeten dan ook leven als kinderen van het licht. En de vrucht van het licht is goedheid, gerechtigheid (= een leven dat God welbehagen heeft) en waarheid. We moeten wakker worden, opstaan uit de duisternis en Christus’ licht over ons en doorheen ons laten stralen.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo. 20/09/2017

Waar is uw geloof ?

Woord van de avond: Lk. 8,22-25

Lk.8,22 Op zekere dag stapte Hij met zijn leerlingen in een boot en zei tot hen: ' Laten we het meer oversteken. ' Ze staken van wal

23 en onder het varen viel Hij in slaap. Toen een hevige stormbui op het meer losbarstte, maakte het schip water en ze verkeerden in nood.

24 Ze liepen dan ook naar Hem toe en maakten Hem wakker met de uitroep: ' Meester, Meester, wij vergaan! ' Hij stond op, richtte zich met een dwingend woord tot de wind en het woeste water, ze bedaarden en het werd stil.

25 En Hij sprak tot hen: ' Waar is uw geloof? ' Ze werden door vrees bevangen en vol verbazing zeiden ze tot elkaar: ' Wie is Hij toch, dat Hij zelfs aan de winden en het water bevelen geeft en dat ze Hem gehoorzamen? '


Korte commentaar:

In dit wonderverhaal hebben de eerste christenen ongetwijfeld tal van ervaringen samengevat waarin ze de nabijheid en wonderbare hulp van de Heer aan den lijve ondervonden. Het is ook een uitnodiging naar ons toe om ook bij tegenslagen en in moeilijke periodes ook op de Heer te roepen of misschien zelfs gewoon leven vanuit de zekerheid dat Hij er is en dat Hij er is voor jou (!). Het zou een daad van geloof zijn in Hem die de zijnen nooit in de steek laat.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo. 13/09/2017

Werkzaam Woord van God

Woord van de avond Jes. 55,8-11

JES.55,8 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen niet mijn wegen, zo luidt de godsspraak van Jahwe,

9 want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo gaan ook mijn wegen uw wegen te boven, en mijn gedachten uw gedachten.

10 Want zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen en daarheen pas terugkeren, wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, haar hebben bevrucht en met planten bedekt, wanneer zij zaad hebben gegeven aan de zaaier, en brood aan de eter;

11 zo zal het ook gaan met mijn woord, dat voortkomt uit mijn mond; het keert niet vruchteloos naar Mij terug, maar pas wanneer het heeft gedaan wat Mij behaagt, en alles heeft volvoerd, waartoe Ik het heb gezonden


Korte bezinning

Gods gedachten en Gods wegen gaan de onze ver te boven. Daarom is het goed ons ervoor open te stellen en ermee mee te werken. Gods woord blijft immers actief zolang het niet uitgewerkt heeft waartoe het gesproken werd.

We moeten leren luisteren naar dat woord dat kan zijn een woord van bemoediging of van vermaning, een woord dat ons wil oriënteren in de goede richting, een woord van liefde (zoals elk woord van God), een woord van uitnodiging tot gebed of tot een werk van liefde of groter empathie…

Gods woord blijft aandringen opdat zijn heilswerk voortgang zou vindenNAAR TOP  -  NAAR INHOUDWo.6/09/2017

Geroepen tot eenheid


Woord van de avond EF.4,1-6

Ef.4,1 Ik, de gevangene in de Heer, vraag u met aandrang: leidt een leven dat beantwoordt aan de roeping die gij van God ontvangen hebt,

2 in alle deemoed en zachtheid, in lankmoedigheid, liefdevol elkaar verdragend.

3 Beijvert u de eenheid des Geestes te behouden door de band van de vrede:

4 een lichaam en een Geest, zoals gij ook geroepen zijt tot een en dezelfde hoop waarvoor Gods roeping borg staat.

5 Een Heer, een geloof, een doop.

6 Een God en Vader van allen, die is boven allen en met allen en in allen.


Korte bezinning

Terwijl hij gevangen zit vraagt Paulus “met aandrang” dat zijn gelovigen in overeenstemming met hun roeping als volgelingen van Christus liefdevol elkaar te verdragen. Al de rest van zijn betoog is een oproepen tot eenheid: één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader … Laat ons gehoor geven aan Paulus’ aandringende vraag


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.31/08/2017

Huisgenoten van God

Woord van de avond: Ef.2,19-22

EF.2,19 Zo zijt gij dus geen vreemdelingen en ontheemden meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God,

20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl de sluitsteen Christus Jezus zelf is,

21 die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt. In Hem groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer.

22 In Hem wordt ook gij mee opgebouwd tot een woonstede van God, in de Geest.


Korte bezinning:

Vorige week kregen wij het voorbeeld van de eerste Jezusgemeenschap. Vanavond zegt Paulus ons dat we geen tweederangs christenen zijn. Ook al komen ook wij uit ‘de heidenen’ wij zijn opgenomen als medeburgers van de andere gelovigen en huisgenoten van God. We zijn gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten en Jezus houdt de Gemeenschap samen: een heilige tempel in de Heer, de stad van God in de Geest.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.23/08/2017

Een christengemeenschap

Woord van de avond: Hand.2,42-47

HAND.2,42 Zij legden zich ernstig toe op de leer der apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed

43 Ontzag beving eenieder, want door de apostelen werden vele wonderbare tekenen verricht.

44 Allen die het geloof hadden aangenomen, waren eensgezind en bezaten alles gemeenschappelijk;

45 ze waren gewoon hun bezittingen en goederen te verkopen en die onder allen te verdelen naar ieders behoefte.

46 Dagelijks bezochten ze trouw en eensgezind de tempel, braken het brood in een of ander huis, genoten samen hun voedsel in blijdschap en eenvoud van het hart,

47 loofden God en stonden bij het hele volk in de gunst


Korte bezinning:

Het is als een soort kloostergemeenschap die hier door Lucas beschreven wordt. In ieder geval zal het uitdelen van bezittingen een probleem van tekorten mee veroorzaken: een hongersnood waar Paulus en zijn heiden-christenen geldinzamelingen voor zullen houden.

Voor de rest mogen wij ons inspireren aan de toeleg op de leer van de apostelen: lezen we nog geregeld in de Schrift? Zijn wij eensgezind? Trouw aan de gebedsgroep? Maken we tijd voor de heilige Eucharistie? Trouw aan onze persoonlijke gebedstijd als basis voor onze gezamenlijke gebedssamenkomst? Leven wij sober? Delen wij van ons bezit? Cultiveren wij de vreugde als gave van de Heilige Geest?


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo. 16/08/2017
Weest uitvoerders van Gods woord

Woord van de avond: Jak. 1,22-25

JAK.1,22 Weest uitvoerders van het woord, en niet alleen toehoorders; dan zoudt gij uzelf bedriegen.

23 Wie het woord hoort maar niet volbrengt, lijkt op iemand die het gelaat waarmee hij geboren is, in een spiegel beschouwt.

24 Nauwelijks heeft hij zich bekeken, of hij gaat heen en is vergeten hoe hij er uitzag.

25 Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, de wet van de vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtig toehoorder, maar als een uitvoerder metterdaad, die zal zalig zijn door zijn doen.

Korte bezinning:

Jezus noemt het ‘op rotsgrond bouwen’ of ‘ja zeggen en het toch niet doen (de 2 zonden). Voor ons is het een duidelijke aanmaning om ernstig op weg te gaan met de woorden die we elke gebedsavond krijgen. Wat heeft de Heer mij vandaag gezegd, en hoe heb ik erop ingegaan?


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo. 9/08/2017

Gods woord volgen en het bewaren


Woord van de avond: Lc 2,16-19

Lk.2,16 Ze haastten zich er heen en vonden Maria en Jozef en het pasgeboren kind, dat in de kribbe lag.

17 Toen ze dit gezien hadden, maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was.

18 Allen die het hoorden, stonden verwonderd over hetgeen de herders hun verhaalden.

19 Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf.

Korte commentaar

God spreekt ook in deze tijd, ook tot ons, tot u. En dan zouden we haastig op dat woord moeten ingaan. Dan vinden we Jezus, het heil van deze wereld. Als we Hem in ons leven binnenlaten (we mogen het Hem vragen om er Heer te zijn) dan kunnen wij ook vanuit ondervinding van Hem getuigen. Het levensgetuigenis (zoals van Edith Stein, zuster Teresa Benedicta, martelares, patrones van Europa die we vandaag vierden) zal ook andere haren raken. Met Maria mogen we al wat de Heer ons openbaart, alle leiding die Hij ons geeft, alle sterkte, alle vertrouwen bewaren in ons hart, het laten doordringen en het niet vergeten…


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo. 2/08/2017

Laat ons opgaan naar de berg van de Heer


Woord van de avond: Micha 4,2

MICH.4,2 de vele naties gaan op weg en zeggen: 'Komt, laat ons opgaan naar de berg van Jahwe, naar het huis van Jakobs God: dan zal Hij ons zijn wegen wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. Ja, in Sion ontspringt de wet, in Jeruzalem het woord van Jahwe.'


Korte bezinning:

De berg staat voor de nabijheid van God. Voor ons kan het betekenen dat we tot de Heer naderen in gebed tijdens onze gebedstijd of onderweg. In de stilte van ons hart of het overwegen van Gods woord openbaart de Heer ons zijn verlangen en de weg naar het echte leven. Laten wij zijn paden dan bewandelen vanuit die ontmoeting met Hem.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo. 19/07/2017

Bouw uw leven op uw hoogheilig geloof !

Woord van de avond: Judas 1,18b-25

`Op het einde van de tijd zullen er spotters zijn, die leven naar hun eigen goddeloze begeerten.'

19 Dat zijn de mensen die scheuring veroorzaken, profanen, die de Geest niet bezitten.

20 Maar gij, dierbare vrienden, bouwt uw leven op uw hoogheilig geloof, bidt in de kracht van de heilige Geest,

21 bewaart uzelf in Gods liefde, in afwachting van de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken.

22 En hebt medelijden met sommigen die twijfelen

23 en tracht ze te redden door hen aan het vuur te ontrukken. Bij anderen evenwel moet uw medelijden gemengd zijn met vrees, en met afschuw zelfs voor hun door de zonde bezoedeld kleed.

24 Aan Hem die bij machte is u voor struikelen te behoeden en onberispelijk en vreugdevol voor zijn heerlijkheid te doen verschijnen,

25 aan de enige God, die ons redt door Jezus Christus onze Heer, zij heerlijkheid, majesteit, kracht en macht, voor alle eeuwigheid en nu en in alle eeuwigheid! Amen.


Korte commentaar:

Profanen zijn mensen die enkel geïnteresseerd zijn in het onmiddellijk zicht- en bruikbare; iemand daarentegen die geraakt is door de Geest is geïnteresseerd in de geestelijke waarden, o.a. in wat God wil op elk ogenblik. Daarom spoort Judas ons aan om ons leven te bouwen op ons hoogheilig geloof; bij alles wat we meemaken of ondernemen moeten we altijd vertrekken vanuit onze thuisbasis, dat wil zeggen: vanuit ons geloof. Een aansporing die we af en toe tot ons moeten laten spreken, wanneer we al te profaan bezig zijn.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo. 12/07/2017

Gerechtigheid, vrede en vreugde door de H. Geest

Woord van de avond: Rom.14,14-17

ROM.14,14 Ik ben er vast van overtuigd, voor het aanschijn van onze Heer Jezus, dat geen enkel ding onrein is uit zichzelf. Iets wordt alleen onrein voor hem die het als zodanig beschouwt.

15 Maar als gij uw broeder grieft door een bepaalde spijs te gebruiken, handelt gij niet meer volgens de liefde. Christus is voor hem gestorven, breng zijn heil niet in gevaar met uw eten.

16 Bezorgt uw goede zaak geen slechte naam.

17 Het koninkrijk van God is geen kwestie van spijs en drank, maar is gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest

Korte commentaar:

Spijs en drank doen weinig ter zake. Waar het op aankomt is: gerechtigheid, nl. dat we door God aanvaard zijn, dank zij zijn genade. En dat we bovendien aangeraakt zijn door de heilige Geest die vrede en vreugde legt in ons hart.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.5/07/2017

Richt uw ogen op Jezus


Woord van de avond: Hebr. 3,1-6

HEBR.3,1 Daarom, mijn broeders, gij die door een hemelse roeping geheiligd zijt, richt uw ogen op Jezus, de apostel en hogepriester van het geloof dat wij belijden.

2 Hij was trouw aan God die Hem heeft aangesteld, zoals ook Mozes trouw was in heel zijn huis.

3 Hij is groter eer waardig gekeurd dan Mozes, voor zover namelijk de bouwer meer waard is dan het huis dat hij bouwt.

4 Ieder huis wordt door iemand gebouwd en de bouwheer van alles is God.

5 Mozes was inderdaad getrouw in heel Gods huis, maar als dienaar, om te getuigen van de woorden die God zou spreken.

6 Christus echter is getrouw als zoon, aangesteld over het huis van God. En dat huis zijn wijzelf, als wij tenminste ons vertrouwen en de hoop die onze trots is ongeschokt bewaren tot het einde.


Korte commentaar:

Omdat wij aan God zijn toegewijd door onze doop en onze regelmatige keuze voor God, moeten wij onze ogen (ons hart en onze aandacht) voortdurend richten op Jezus? We moeten met Hem door het leven gaan. Telkens weer Hem betrekken bij ons leven en ook bij alles wat we zien en horen (langs de teevee bijvoorbeeld; er met Hem over praten en om zijn zegen bidden). Wij zijn het huis van God waarover Jezus verantwoordelijk is als de Zoon; Hij heeft ons immers voor Gods verworven door zijn levensoffer en verrijzenis.

Laten wij in dat huis dat wij zijn voortdurend lof en dank opstijgen en smekingen, kortom alles wat Jezus was mogen wij ook zijn als zijn geheiligd volk.

Uit de lezing over de kleine Ismaël onthouden we dat wij vaak ons gesmeek moeten laten horen, maar dat wij zelf ook moeten luisteren naar het geschrei van zovelen; soms kunnen wij zelf helpen (rechtstreeks of langs organisaties), soms kunnen wij dat geschrei tot bij God brengen door onze voorbede… Het is onze hemelse roeping. (bvv)NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.28/06/2017

Waai ons leven zuiver en kom met vuur


Profetisch beeld en woord na tongengebed : Een vogel zwevend in de lucht. Zwevend op Uw Adem

  

Woord van de avond: Hand 2,1-4

HAND.2,1 Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats.

2 Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van.

3 Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette.

4 Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun te vertolken gaf.


Korte commentaar:

Pinksteren, de 50ste dag na Pasen. Allen waren bijeen op dezelfde plaats.

Lucas gebruikt sprekende beelden om het nieuwe aan te duiden dat in de afzonderlijke christenen en in hun gemeenschap plaats grijpt: gedruis als van een hevige windvlaag, heel het huis was er vol van; iets dat op vuur geleek… De windvlaag wordt symbool van het vernieuwde dat Gods Geest gaat beginnen, het vuur betekent dat het onstuitbaar is en ook dat de ‘vernieuwde’ christen vol ijver en vuur zal zijn…

Wij moeten vaak bidden (en over ons laten bidden) om een vernieuwd komen van de heilige Geest opdat hij dieper en dieper in ons (en de fraterniteit) zijn werk zou kunnen verrichten.

Lucas stelt het gebeuren op Pinksteren tegenover het gebeuren met de Toren van Babel, waar allen wegtrokken omdat ze elkaar niet verstonden bij hun hoogmoedige werk. De eenheid in een charismatische groep (en andere christelijke groepen) is fundamenteel. Onenigheid, afbrekende kritiek, kwaadsprekerij is dodend en belet het werk van de HGeest.

Waarschijnlijk geneerde Lucas zich wat over de glossolalie (het spreken in tongen: glossa lalein) in de christelijke gemeenschappen en om de tegenstelling met Babel scherper te stellen spreekt hij van Xenolalie (spreken van vreemde talen). Bidden in tongen, de kleinste gave,  maakt ons opener voor het werken van de Geest in ons en de gebedsgroep


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.21/06/2017

Sacrament van de Liefde

Woord van de avond: Mt 26,26-28

MT.26,26 Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: 'Neemt, eet; dit is mijn Lichaam.'

27 Daarna nam Hij de beker en na het spreken van het dankgebed reikte Hij hun die toe met de woorden: 'Drinkt allen hieruit.

28 Want dit is mijn Bloed van het Verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.


Korte commentaar:

Volgende vrijdag (23/06) vieren we het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus. De oneindige liefde waarmee Jezus ons heeft liefgehad. Vorige Donderdag vierden we het Heilig Sacrament van Jezus Lichaam en Bloed. Deze twee feesten hebben veel met elkaar te maken: de gave van zijn Lichaam en Bloed die Hij ons heeft nagelaten zijn wel de uitdrukking van zijn overgrote liefde van zijn heilig Hart. Laten wij daarom zijn heilig Hart vereren en zijn Liefde tot het uiterste dankbaar gedenken om althans iets in te brengen voor alle ondankbaarheid die wij en anderen tegenover zijn liefde hebben betoond. “Zie hier het Hart dat de wereld zozeer heeft liefgehad en dat zo weinig liefde ondervindt”.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.7/06/2017

Aangesteld tot dienaar en getuige van de levende Heer


Woord van de avond: Hand. 26,14-18

26,14 Wij vielen allen ter aarde en ik hoorde een stem in het Hebreeuws tot mij zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt ge Mij? Gij treft uzelf hard door achteruit tegen de prikkel te slaan.

15 Ik zei: Wie zijt ge, Heer? De Heer antwoordde: Ik ben Jezus, die gij vervolgt.

16 Maar richt u op en sta op uw voeten. Daartoe ben Ik u verschenen, om u aan te stellen tot dienaar en tot getuige van het feit, dat ge Mij gezien hebt en dat Ik u nog verschijnen zal.

17 Ik heb u weggenomen uit uw volk en uit de heidenen en tot hen zend ik u

18 om hun de ogen te openen, opdat zij zich van de duisternis keren tot het licht en van de macht van satan tot God en opdat zij door in Mij te geloven vergiffenis krijgen van hun zonden en een erfdeel met de geheiligden.


Korte commentaar:

In ons leven zijn er momenten geweest waarop de Heer zich sterker dan anders geopenbaard heeft en getoond heeft dat Hij met ons begaan is. Die momenten moeten wij ons blijven herinneren, zoals Paulus die zijn bekeringservaring aan allen meedeelt (hier voor koning Agrippa).

Hij wordt door Jezus aangesteld tot zijn dienaar; zo zijn ook wij tot dienaars van de Heer aangesteld om Hem nabij te zijn en te doen wat Hij ons opdraagt. Deze relatie van dienaar en vertrouweling moeten wij cultiveren door tijd te maken voor persoonlijk gebed en gespannen te luisteren naar de Heer en te zien waar Hij zich openbaart.

Paulus wordt ook aangesteld om te getuigen van het feit dat Hij de levende Heer heeft ontmoet; ook wij moeten ons persoonlijk getuigenis gereed hebben om op de momenten waarop de Heer er ons toe roept ook vrijmoedig te getuigen van wat de Heer ons heeft doen ervaren als een persoonlijke ontmoeting met Hem.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUDWo.31/05/2017

Ik zal mijn Geest uitstorten over alle mensen


Woord van de avond

HAND.2,14 Petrus trad naar voren met de elf en verhief zijn stem om het woord tot hen te richten: 'Gij allen, joodse mannen en bewoners van Jeruzalem, weet dit wel en luistert aandachtig naar mijn woorden.

15 Deze mensen zijn niet dronken zoals gij veronderstelt, het is immers pas het derde uur van de dag.

16 Maar hier gebeurt wat door de profeet Joel gezegd is:

17 Het zal geschieden in de laatste dagen, zegt God, dat Ik mijn Geest zal uitstorten over alle mensen: Uw zonen en dochters zullen profeteren, uw jonge mannen visioenen zien, de ouderen onder u zullen droomgezichten ontvangen,

18 ja zelfs over mijn dienaars en dienaressen zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten en ze zullen profeteren.

19 Wondere dingen zal Ik laten zien aan de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en walmende rook;

20 de zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de dag des Heren komt, groot en heerlijk.

21 Dan zal het geschieden, dat ieder die de naam des Heren aanroept, gered zal worden.


Korte commentaar

De laatste dagen lopen van Jezus’ verrijzenis tot de paroesie, zijn komst in heerlijkheid. Het is nu dat de heilige Geest ons geschonken wordt. Wij moeten daarom gehoorzaam zijn aan de Geest en met ons hart geloven dat Jezus de Heer is en met de mond en met ons leven getuigen dat God Hem van de doden heeft opgewekt. De Geest beweegt ons om ons onder te dompelen in Jezus en alles vanuit Hem te bekijken en te beoordelen. Dàt hebben wij gemeen met elkaar: dat we van Jezus zijn, dat wij Hem in ons hart dragen, zoals Maria bij haar bezoek aan haar bloedverwante (wat wij vandaag vieren). Onze ontmoeting met elkaar moet als eerste en voornaamste kenmerk hebben dat wij samen zijn rond Jezus!!


NAAR TOP  -  NAAR INHOUDWo.24/05/2017

Gij zijt mijn geliefd kind

Woord van de avond: Mc 1,9-11

MK.1,9 In die tijd vertrok Jezus uit Nazaret in Galilea en liet zich in de Jordaan door Johannes dopen.

10 En op hetzelfde ogenblik dat Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen.

11 En er kwam een stem uit de hemel: 'Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb Ik welbehagen.'


Korte commentaar:

Jezus heeft zich als mens ingeschakeld in de vernieuwingsbeweging rond Johannes de Doper. Hij wou helemaal beantwoorden aan het mooiste dat op dat moment gebeurde. Hij maakt de zachte aanraking van Gods Geest mee en verneemt de stem van de Vader. Hetzelfde mogen wij meemaken waar we gehoor geven aan Gods verlangen en ons leven willen beleven als ingaan op elk verlangen van de Vader, die ons liefheeft als zijn geliefde kinderen.NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo. 10/05/2017

H. Damiaan De Veuster

Volharding in het gelovig vertrouwen


Woord van de avond: HEBR.10,35-37

HEBR.10,35 Gooi dat vertrouwen nu niet overboord, het wordt zo rijk beloond!

36 Wat ge nodig hebt is volharding, om Gods wil te doen en de belofte binnen te halen.

37 Want, zegt de Schrift, nog een heel korte tijd, en Hij die komen moet zal komen, zonder uitstel.

Mijn rechtvaardige zal door trouw geloof zijn leven redden, maar wie terugdeinst kan Mij niet behagen.


Korte commentaar:

Dit woord klinkt midden een sfeer van vervolging (Hebr.10,34 ‘Want ge zijt solidair gebleven met hen die gearresteerd waren. Gij hebt zelfs blijmoedig verdragen, dat men uw bezittingen in beslag nam. Ge waart u immers bewust iets te bezitten dat meer waard is en nooit verloren gaat.’) en nodigt ons uit om trouw te zijn in het geloof. In onze huidige leefomstandigheden wordt ons geloof ook ondermijnd door een ongelovige omgeving en dito media. Tot in ons eigen hart kan twijfel opkomen. Nu worden we uitgenodigd om trouw Gods wil te doen en zo de belofte binnen te halen waarop onze hoop gevestigd is. “Mijn hoop is op U , Heer, mijn kracht is in U, Heer, mijn hart is van U, Heer, van U…”

Akte van hoop:

“Mijn Heer en mijn God,

ik hoop met een vast vertrouwen van U te bekomen,

door de verdiensten van Jezus Christus

(die mijn goede wil ter hulp komt),

het eeuwig geluk en de genaden om het te verdienen.

Omdat Gij oneindig goed zijt voor ons,

almachtig en getrouw in uw beloften.

In deze hoop wil ik leven en sterven.”


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


3/05/2017

Ik sta voor de deur en Ik klop

Woord van de avond : Openbaring 3,20-22

3,20 Ik sta voor de deur en Ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent,

zal Ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

21 Wie overwint, hem zal Ik naast Mij plaatsen op mijn troon,

zoals Ik zelf heb overwonnen en met mijn Vader zetel op zijn troon.

22 Wie oren heeft, hore wat de Geest tot de kerken zegt.'


Korte commentaar

De Heer zegt dit tot ieder van ons en tot onze gebedsgroep: ‘Ik sta voor de deur en in klop.’  Telkens en telkens opnieuw wil de Heer ons het heil van zijn aanwezigheid brengen. Wij moeten het dan wel voldoende stil maken, zijn aanwezigheid zoeken en vragen aan de H. Geest dat Hij ons hart zou leegmaken van al het nutteloze dat er nu in is en dat de Heer belet om er binnen te treden. Het woord staat in de apocalyps en was gericht tot een groep christenen die te horen kregen dat ze noch warm noch koud waren maar lauw. Laten wij ons hart vurig maken om de Heer te kunnen verwelkomen, Hij komt met overvloed van genaden.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD26/04/2017

Luister en ge zult leven


Woord van de avond: Jes. 55,1-6

Jes.55,1 Komt allen die dorst hebt, hier is water; en gij, die geen geld hebt, komt, koopt koren en eet zonder geld, en drinkt zonder betaling wijn en melk.

2 Waarom besteedt gij geld aan wat geen brood is, en uw loon aan iets wat niet verzadigt? Luistert aandachtig naar Mij, en gij zult eten wat goed is, en uw honger stillen met uitgelezen spijs.

3 Neigt uw oor en komt naar Mij, luistert en gij zult leven; een eeuwig verbond zal Ik met u sluiten, een blijk van mijn blijvende trouw aan David gezworen.

4 Zie, hem had Ik tot getuige voor de volkeren aangesteld, tot vorst en gebieder over de naties.

5 Zie, zo komt nu een volk, dat gij niet kent, naar u toe, en een volk dat u niet kent, snelt op u af, omwille van Jahwe, uw God, en wegens de Heilige van Israël, omdat Hij u luister heeft verleend.

6 Zoekt Jahwe, nu Hij te vinden is, roept Hem aan: Hij is nabij,


Korte commentaar:

Vaak hebben we geen honger en dorst naar meer, naar voedsel en drank die de Heer ons aanreikt, omdat we ons hart en ons leven vullen met ‘van alles’. Daarom valt dat woord: Luister ! Luisteren is tijd en aandacht geven aan wat God ons wil zeggen, aan de weg die Hij ons wil tonen, aan de vervulling die Hij wil geven. We moeten dus luisteren naar de feitelijke leegte van ons hart, hoezeer het ook gevuld is met veel overbodigs. Zo geen we luister aan God en aan wat Hij ons zeggen wil. Onze gebedstijd dient speciaal om die luister aan God te geven, zoals Hij luister verleent aan ons, zoals in het psalmkeervers van vandaag “Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer.” Misschien kan Gods voorbeeld ons ook uitnodigen om ‘luister te verlenen’ aan mensen rondom ons en mensen in nood. Paus Franciscus spreekt over de ‘revolutie van de tederheid’. Onze ogen, onze oren, ons hart en handen in dienst stellen van de kleine mensen om ons heen.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD19/04/2017

De Kostbare hoeksteen


Woord van de avond: 1Petr. 2,4-6

4 Treedt toe tot Hem, de levende steen, door de mensen verworpen maar uitverkoren en kostbaar in het oog van God.

5 Laat ook uzelf als levende stenen voegen in de bouw van de geestelijke tempel. Draagt als een heilige priesterschap geestelijke offers op, die welgevallig zijn aan God door Jezus Christus.

6 Daarom staat er in de Schrift: Ik leg in Sion een steen, een uitverkoren, kostbare hoeksteen. En wie op Hem vertrouwt, zal niet worden teleurgesteld


Korte commentaar:

We hebben Pasen gevierd, de doortocht van Jezus doorheen lijden en dood tot de Verrijzenis. Nu worden wij door Petrus uitgenodigd om in te treden in de bevrijding die Jezus bewerkt heeft en op wie wij met vertrouwen ons leven mogen bouwen.

Vanuit onze relatie met Jezus en ons intreden in zijn gezindheid wordt ook ons leven vruchtbaar en wordt onze levenswijze en onze handelingen geestelijke offers, welgevallig aan God door Jezus Christus en vruchtbaar voor de wereld.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD5/04/2017

Een korte tijd nog

Woord van de avond: Joh.16,16.20

16 Nog een korte tijd en gij aanschouwt Mij niet meer; wederom een korte tijd en gij zult Mij zien.

20 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: gij zult wenen en weeklagen, terwijl de wereld zich zal verheugen. Gij zult bedroefd zijn, maar uw droefenis zal in vreugde verkeren

Korte commentaar:

De Lijdensweek wordt aangekondigd. De tijd dat Jezus zal lijden en verdwijnen in het graf. Maar de Vader zal Hem niet in de steek laten en de vreugde zal terugkeren in de wereld en vooral in de haren van hen die weet hebben van de Opstanding van Jezus.

Wij willen onze liefde en dankbaarheid uitdrukken tegenover Jezus en ons verheugen over al die gelegenheden die Hij aanwendt om zijn Aanwezigheid aan ons te openbaren: in de vieringen van het liturgisch jaar, in de Eucharistie, in het bidden met christelijke vrienden, in het persoonlijk gebed en de aanbidding, in het lezen of beluisteren van de H. Schrift, in onze inzet voor mensen die aan hun lot worden overgelaten, in de viering van de boeteliturgie (in de Goede Week!).…


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD29/03/2017

Gods genade, bron van heil voor allen

Woord van de avond: Titus 2,11-14

11 Want de genade van God, bron van heil voor alle mensen, is op aarde verschenen.

12 Zij leert ons goddeloosheid en wereldse begeerten te verzaken en bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd,

13 terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland Christus Jezus.

14 Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle ongerechtigheid te verlossen en ons te maken tot zijn eigen volk, gereinigd van zonde, vol ijver voor alle goeds.


Korte commentaar

Gods liefde is inderdaad de bron van heil voor alle mensen. Het is goed dat wij ons door haar laten leiden in deze Veertigdagentijd om niet ‘zonder God’ te leven of ons te laten leiden door wereldse begeerten.

Maar integendeel om nuchter, gericht op Gods verlangen en in relatie tot God te leven.

In vers 13 richten wij ons op de wederkomst van Jezus, de vervulling van onze hoop. In de passietijd zullen wij gedenken (zoals in elke Eucharistieviering) hoe Hij zich gegeven heeft om ons te verlossen van alles wat niet thuishoort in Gods verlangen over ons leven en zo vol ijver te zijn voor alle goeds.

Een woord dat ons in deze vastentijd mag vergezellen.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD22/03/2017

De hoeksteen en Gods ontferming

Woord(en) van de avond:

Jesaja 28,16-17a

JES.28,16 Daarom zegt Jahwe de Heer: In Sion leg Ik een steen als fundament een steen van graniet, een kostbare hoeksteen als een hecht fundament. Wie gelooft, hoeft niet te vrezen. JES.28,17 Het recht maak Ik tot mijn meetsnoer, de gerechtigheid tot mijn schietlood.


Zacharia 1,13-17

13 Toen richtte Jahwe vriendelijke en troostrijke woorden tot de engel die met mij sprak.

14 En de engel zei tot mij: 'Gij moet het volgende afkondigen: Zo spreekt Jahwe van de machten:

15 Voor Jeruzalem en de Sion ben Ik van hevige ijver vervuld, maar Ik ben zwaar vertoornd op de heidense volken, die zo zelfverzekerd zijn geweest: terwijl Ik maar matig vertoornd was, hebben zij wel meegeholpen, maar het te erg gemaakt.

16 Daarom spreekt Jahwe aldus: Ik keer naar Jeruzalem terug vol ontferming; daar zal mijn huis herbouwd worden - zo luidt de godsspraak van Jahwe van de legerscharen -; het meetsnoer wordt over Jeruzalem uitgespannen.

17 En verder moet gij afkondigen: Dit zegt Jahwe van de machten: Voortaan zullen mijn steden weer overvloeien van goede dingen, en Jahwe zal de Sion weer troosten en Hij zal Jeruzalem weer uitverkiezen.'


Korte commentaar

De kostbare hoeksteen van Gods gemeenschap is Jezus. Jezus zelf heeft dan weer tot Petrus gezegd: Op deze steenrots zal Ik mijn kerk bouwen. Uit het woord van Jesaja mogen wij in ieder geval onthouden dat God zijn volk blijft begeleiden en het met zijn zorg omgeeft.

De tekst uit Zacharia spreekt diezelfde zorgzame liefde en ontferming uit. Het was voor ons een gelegenheid om te bidden om ontferming en om het voornemen te maken tot bekering in deze veertigdagentijd.

God vergaf mijn kwaad in Jezus’ Naam,

Ik werd nieuw gemaakt in Jezus’ Naam

en in Jezus’ Naam deel ik je mee

wat Hij mijn hart begrijpen deed. Hij zei:

Mateloos, mateloos heb Ik je lief

helemaal gratis, om niet…


Voorbede:

Wij baden voor onze zus die donderdag 23/3 geopereerd wordt.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD15/03/2017

Actieve hoop

Woord van de avond: Sir. 34,14-20

14 Die de Heer vrezen zullen in leven blijven,

15 want hun hoop is gericht op Hem die redt.

16 Wie de Heer vreest is voor niets beducht en hij deinst nooit terug, want de Heer is zijn hoop.

17 Gelukkig het hart van hem die de Heer vreest.

18 Op wie bouwt hij? Wie is zijn steun?

19 De ogen van de Heer zijn gericht op degenen die Hem liefhebben, een machtig schild en een sterke steun, een beschutting tegen de schroeiende wind en een scherm tegen de middagzon. Hij behoedt hen voor struikelen en helpt hen om niet te vallen.

20 Hij verhoogt hun levenskracht en verlicht hun ogen. Hij heeft genezing, leven en zegen.


Korte commentaar:

De Heer dienen, veronderstelt dat men voortdurend rekening houdt met God. Dat ‘vrezen’ betekent in feite dat men met ontzag en liefde voor God leeft. Dat actieve ontzag en die liefde voor God brengen mee dat we met hoop en in vrede onze weg door het leven gaan. Wij verliezen ons dan niet in allerlei problemen maar ontvangen levenskracht en uitzicht.

Het zal ons helpen om ook echt te getuigen van Gods nabije liefde, zoals Jezus Sirach in vers 13: “Herhaaldelijk ben ik in doodsgevaar geweest en ben ik door Gods hulp gered.”


Mededeling: zondag Genezingsdienst in Don Bosco


NAAR TOP  -  NAAR INHOUDWo.8/03/2017

Uw geloof versterken


Woord van de avond: 2Petr.3,17-18

17 Vrienden, gij zijt dus gewaarschuwd.

Past op dat gij u niet laat meeslepen op de dwaalwegen van die goddelozen;

geeft uw standpunt niet prijs.

18 Neemt toe in de genade en de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus.

Hem zij de eer, nu en in eeuwigheid!


Korte commentaar:

Wij leven hier in Vlaanderen met een in hoofdzaak niet-gelovige en in ieder geval onkerkelijke omgeving. Sommige vrijdenkers zien het nog altijd als hun taak om het christelijk geloof en uitingen van christelijk geloof (ethische kwesties bv.) te bestrijden in kranten, weekbladen en op sociale media. Soms doen ook maatregelen vanuit de kerk (kerksluitingen, uitvaarten zonder Eucharistieviering) of vanuit pedagogische hoek (bv Prof. Boeve: niet-gedoopte leerkrachten welkom in katholiek onderwijs) pijn aan het hart. Het kan dat wij onze opvattingen wat moeten bijstellen. Maar iets anders is dat wij door sterk contact met de Heer Jezus, door Bijbellezing, persoonlijk en gezamenlijk gebed, ons geloof moeten laten opbouwen en versterken. Dat zal ons helpen om overeind te blijven in onze pluralistische en soms anti-christelijke omgeving en anderzijds toch blije christenen te blijven die hun verantwoordelijkheid in de samenleving blijven opnemen.


Mededeling: zaterdag genezingsdienst in Don Bosco. Affiches en folders voor Pinksterviering vragen aan Marc Meirsman.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUDWo. 1/03/2017

Hoopvol opzien naar Hem

Woord van de avond: Klaagl. 3,19-26

19 Ik denk aan mijn nood en ellende, dit vergiftigt mijn leven.

20 Ik blijf er aldoor aan denken het weegt op mij als een last.

21 Ik prent mij desondanks in - dat geeft mij hoop -:

22 ‘Zonder einde is Jahwe's genade, onuitputtelijk is zijn erbarmen.

23 Uw grote trouw is iedere morgen weer nieuw.’

24 'Ik behoor aan Jahwe,' zegt mijn hart, `Hij blijft mijn hoop.'

25 Goed is Jahwe voor wie hoopt, voor iedereen die Hem zoekt.

26 Goed is het, in stilte, op redding van Jahwe te wachten.


Korte commentaar:

Ons leven kent aangename dagen maar ook dagen van strijd, van beproeving, zorgen… En vaak staren wij ons blind op die zware momenten en perioden. Jeremia nodigt ons uit om ook midden de beproevingen hoopvol op te zien naar de Heer. 'Ik behoor aan Jahwe,' zegt mijn hart, `Hij blijft mijn hoop.' Bij het begin van de Veertigdagentijd is de uitnodiging onder meer om sterker in verbondenheid te leven met de Heer, naar Hem op te zien, met vertrouwen, met hoop, als de Hem toegewijde kinderen. “Goed is Jahwe voor wie hoopt, voor iedereen die Hem zoekt. Goed is het, in stilte, op redding van Jahwe te wachten.” “O geef Hem al je pijn en moeite en je tranen van verdriet, en nieuw leven breekt dan aan in Jezus’ Naam”


NAAR TOP  -  NAAR INHOUDWo. 22/02/2017

Bij beproeving


Woord van de avond: Job 4,2-6

2 Wat ik ga zeggen kun je misschien niet verdragen, maar zwijgen kan ik niet.

3 Luister: velen heb je de rechte weg gewezen, zwakke handen gestaald.

4 Je woorden hebben struikelaars overeind gehouden, bevende knieën gestrekt.

5 Maar nauwelijks zelf getroffen verlies je de moed, aangeslagen raak je in paniek.

6 Was vroomheid niet jouw kracht, een onbesproken leven niet jouw hoop?


Korte commentaar

Job was een rechtschapen man en toch werd hij zwaar beproefd, zowel in zijn gezin als in al zijn bezittingen, terwijl men toch geloofde dat God de rechtschapenen zegent, ook op materieel vlak. Voor ons is het zaak hier voor ons persoonlijk een antwoord op te vinden. Ook in ons persoonlijk leven is de ene dag de andere niet, en er kunnen ook in ons leven harde perioden voor komen. Het is voor ons zaak om ook dan onze ogen op God gericht te houden, om vast te houden aan onze hoop, ons enige anker. Goed is het om op die momenten (of perioden) ons ook vast te houden aan de keren dat we God echt aanwezig wisten, aan de genaden en alle zegeningen die we gekregen hebben. We mogen ook denken aan Jezus die in zijn uiterste beproeving in de hof van Olijven en aan het kruis toch naar de Vader opkeek en zich aan Vaders handen bleef toevertrouwen.NAAR TOP  -  NAAR INHOUDWo. 15/02/2017

Geloven in Jezus als voorwaarde tot Vernieuwing in de Geest

Woord van de avond: Hand. 10,44-46

43 Van Hem leggen alle profeten het getuigenis af, dat ieder die in Hem gelooft, door zijn Naam vergiffenis van zonden verkrijgt.'

44 Terwijl Petrus nog zo aan het spreken was, kwam de heilige Geest plotseling neer op allen die naar de toespraak luisterden.

45 De gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus meegekomen waren, stonden verbaasd dat ook over de heidenen de gave van de heilige Geest was uitgestort;

46 want zij hoorden hen talen spreken en God verheerlijken. Toen zei Petrus:

47 ' Kan iemand nog het water weigeren, zodat deze mensen, die juist als wij de heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? '


Korte commentaar:

Het is wenselijk ook de voorafgaande verzen ook te lezen, ze zijn een samenvatting van de preek die Petrus hield op Pinksteren (Hand.2). Hij heeft het namelijk over Jezus, zijn daden en woorden, zijn dood en zijn Opstanding. De toehoorders zijn, juist zoals de mensen op Pinksteren, echt onder de indruk en de heilige Geest daalt over hen neer; het verschil met Pinsteren is dat het hier heidenen betreft, waardoor het duidelijk is dat niet de Joodse Wet, maar het geloof in Jezus de voorwaarde is voor het ontvangen van de Heilige Geest.

Als wij Gods Geest echt willen ontvangen, of een vernieuwde doorbraak van de Geest meemaken, blijft ook voor ons de voorwaarde een levendig geloof in Jezus als Zoon van God en Redder.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.8/02/2017

Niet gerechtvaardigd door de werken

maar door het geloof in Jezus


Woord van de avond: Gal.2,15-16

15 Wij zelf zijn van geboorte Joden, geen zondaars uit de heidenen.

16 Maar daar wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt door de werken van de wet, maar alleen door het geloof in Jezus Christus, zijn ook wij in Jezus Christus gaan geloven, om gerechtvaardigd te worden door het geloof in Christus en niet door de werken van de wet, want door de werken van de wet zal geen mens gerechtvaardigd worden.

Korte commentaar

De Galaten hadden zich wat om de tuin laten leiden. Na hun aanvankelijke keuze voor Jezus, waren ze nu beïnvloed door Joodse mensen die vonden dat ze na hun overstap naar het christendom ook de Joodse wet moesten naleven om gered te worden. Paulus komt daar tegenop.

Zijn de christenen dan zonder wet? Zijn de werken dan overbodig? Het is een valse voorstelling van zaken. Paulus spreekt in deze zelfde brief over de Wet van Christus (GAL.6,2). Het is Jezus die ons gered heeft, Hij heeft voor de mens de weg naar de Vader opengemaakt. Maar dit betekent niet dat de ‘werken’ niet nodig zijn. Als men bij Christus aansluit, gaat men zoals Hij ook rekening houden met het verlangen van de Vader, men gaat Christus willen navolgen. Vanuit onze eenheid met Jezus, door de gelovige keuze voor Hem, door het gebed en de viering van de Eucharistie, gaat men ook kunnen intreden in de ‘weg’ van Christus. 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.’ (JOH.14,6) ‘Wie Mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis’. (Joh.8,12) ) ‘Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden.’ (JOH.14,15)NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.1/02/2017

Ik ben de verrijzenis en het leven

Woord van de avond: Joh 11,25-27

25 Jezus zei haar: 'Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven,

26 en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dit? '

27 Zij zei tot Hem: 'Ja, Heer ik geloof vast dat Gij de Messias zijt, de Zoon Gods, die in de wereld komt. '


Korte bezinning

Op geloof komt aan. Geloof als de houding om bij alles wat we zeggen en doen te leven met God voor ogen. Geloven als ‘wandelen met God’. Of we dagen met vreugdevolle momenten beleven, of integendeel met problemen of moeilijkheden van welke aard dan ook geconfronteerd worden… Als we onze ogen en onze hoop op de levende Heer Jezus gericht houden, dan mogen we ervaren dat Hij nabij is, dat Hij ons in leven houdt, dat er zekerheid komt in ons bestaan. Hij is immers als de Gezalfde in de wereld gekomen om leven te brengen, wàt er ook moge gebeuren.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD
Wo.25/01/2017

Jezus is Heer en Hij leeft!

Woord van de avond: Rom.10,8-9

8 Neen, zegt de Schrift, het woord is vlak bij,

het is in uw mond, het is in uw hart,

het woord namelijk van het geloof, dat wij verkondigen.

9 Want als uw mond belijdt, dat Jezus de Heer is,

en uw hart gelooft, dat God Hem van de doden heeft opgewekt,

zult gij gered worden.

10 Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid

en de belijdenis van uw mond het heil.


Korte commentaar:

Wij beoordelen onszelf en anderen nogal eens op wat we presteren. Jacobus zegt overigens ook dat het geloof zonder de daad eigenlijk leeg en goedkoop is. Paulus moest telkens en telkens weer herhalen (vooral tegenover mensen die beïnvloed waren door de Joodse wettische gerechtigheid) dat het erop aankomt Jezus te aanvaarden als de Heer, en dat ook uit te spreken (‘Ik aanvaard U als mijn Heer’). En bovendien met uw hart gelovig te belijden dat Hij verrezen is, dat Hij de Levende is. Door dit geloof worden wij door God aanvaard, en door Jezus als Heer te aanvaarden, krijgt Hij macht over ons, en worden wij gered.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo.18/01/2017

Terstond verdween de melaatsheid


Woord van de avond: Lc.5,12-13

12 Terwijl Hij eens in een van de steden vertoefde, trof Hij een man aan die overdekt was met melaatsheid.

Toen deze Jezus zag, wierp hij zich ter aarde neer en smeekte Hem: ' Heer, als Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. '

13 Hij stak de hand uit, raakte hem aan en sprak: ' Ik wil, word rein. '

En terstond verdween de melaatsheid.


Korte commentaar:

Een melaatse, een van God en mens verlatene, zo voelde hij zichzelf aan. Iemand die zichzelf onrein voelde en het volgens de Joodse voorschriften ook echt was. In uiterste nood werpt hij zich voor Jezus neer en smeekte om genezing van die vreselijke kwaal die hen zo isoleerde en waardoor de mensen zich van hem afkeerden… Zijn geloof zegt hem dat Jezus hem kan helpen. Jezus keert zich niet van hem af, maar raakt hem aan… Ook ons is de Heer komen opzoeken, ook van ons heeft Hij zich niet afgekeerd maar heeft ons aangeraakt tot genezing, tot bevrijding, tot reiniging en heiliging… De Heer wacht ons op in onze ellende en het is aan ons om ons vanuit onze verlorenheid of onze beproeving tot Hem te keren en te roepen om geholpen te worden.

Lied 522

1
O, laat Gods Zoon je thans omhullen
met zijn liefde en zijn Geest.
Laat je hart en ziel gevuld zijn door de Heer.
O, geef hem alles wat je vasthoudt,
en zijn Geest zal als een duif
op je leven dalen met god’lijke kracht.

Jezus, o Jezus,
kom en vul ons hart. 2x

2
O, kom en zing dit lied met blijdschap,
met een hart vol van vreugd’
Hef je handen in aanbidding naar omhoog.
O, geef Hem al je pijn en moeite
en de jaren van verdriet
en nieuw leven vangt dan aan in Jezus’ Naam.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUDWo.11/01/2017  Hand.18,9-11

Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet


Woord van de avond: Hand.18,9-11

9 Eens sprak de Heer (in Korinthe) in een nachtelijk visioen tot Paulus: 'Wees niet bevreesd, maar spreek, en zwijg niet.

10 Ik ben met u en niemand zal u aanraken om u kwaad te doen, want in deze stad behoren veel mensen Mij toe.'

11 Anderhalf jaar bleef hij daar wonen, terwijl hij bij hen het woord Gods onderwees.


Korte commentaar:

De zending die Paulus kreeg is ook de onze: vrijmoedig getuigen van Gods liefde zoals die ons in Jezus is verschenen. In de lezing (uit Mc.1,29-39) van vandaag zien we Jezus zieken genezen en zijn voornemen om te gaan prediken in heel het Joodse land (te beginnen met Galilea). Vandaag en morgen … moeten wij leren luisteren naar wat God wil dat we doen en zeggen om Gods liefde aan de mensen zichtbaar en hoorbaar te maken.

Er kwamen verscheidene kleine getuigenissen van gelegenheden tot evangelisatie en van vertrouwen dat beloond werd.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUDWo. 4/01/2017

Moedig geduld


Woord van de avond: Jak.5,7-11

7 Hebt dus geduld, broeders, tot de komst van de Heer. De boer die uitziet naar de kostelijke vrucht van zijn land, kan alleen maar geduldig wachten, totdat de winter - en voorjaarsregens gevallen zijn. 8 Gij moet ook geduldig zijn, en moedig, want de komst van de Heer is nabij. 9 Broeders, klaagt elkaar niet aan; dan valt ge zelf onder het oordeel. Denkt eraan: de rechter staat al voor de deur. 10 Broeders, neemt een voorbeeld aan de lijdzaamheid en het geduld van de profeten, die gesproken hebben in de naam van de Heer; 11 wij prijzen hen gelukkig, omdat ze hebben standgehouden. Ge hebt ook gehoord van de standvastigheid van Job en ge weet hoe de Heer hem in het eind behandeld heeft, want Hij is rijk aan barmhartigheid en ontferming.


Korte commentaar:

Geduld en moed. De oproep van Jakobus heeft onder meer te maken met de relatie tot de geloofsgenoten. In feite heeft hij het over moedig geduld en hij verwijst ervoor naar de komst van de Heer. Het komt erop neer dat we de aardse zaken toch wat leren relativeren en ze stellen naast het grote feit van het Rijk van de Heer waarin we leven. We moeten natuurlijk onze aardse zaken zo goed mogelijk beheren, maar uiteindelijk toch telkens alles plaatsen in het licht van Gods Rijk waartoe we  behoren.

Gisteren werd priester Hans Vergeer begraven.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD