GELOOF en LEVEN HOME

 INHOUD


GEBEDSAVONDEN JAAR 2016

FRATERNITEIT VAN MARIA


Zie ook: KORTE INLEIDINGEN IN HET “Leven in de Geest”  klik hier

VOOR VERDERE STUDIE OF  BEZINNING BIJ SOMMIGE WOORDEN: KLIK HIER- Wo. 28/12/2016 Geloven in Gods liefde

- Wo. 21/12/2016 Gods wijsheid  Jer.9,22-23 en 1Kor.1,27-31

- Wo. 14/12/2016 Gods mensenliefde is verschenen  Tit.3,4-8  

- Wo. 7/12/2016 De wijsheid van omhoog Jak.3,17-18

- Wo. 30/11/2016 Jezus aanvaarden als het Licht  Joh.1,9-13

- Wo. 23/11/2016 Kind van God Ef.1,5-12

- Wo. 16/11/2016 Bouw uw leven op uw hoogheilig geloof

- Wo. 9/11/2016 Gebedsgedeleerd Neh.1,5-11

- Wo. 2/11/2016 Vrienden van de Heer  2Tess.2,13-17

- Wo. 26/10/2016 Ga vastberaden aan het werk  1Kron.28,10

- Wo. 19/10/2016 Gods werk zijn wij

- Wo 12/10/2016  Leven vanuit Gods woord

- Wo. 5/10/2016 Weest altijd blij, bidt voortdurend

- Wo. 28/09/2016 Geloven in Jezus om aanvaard te worden door God

- Wo. 21/09/2016 Blijf in Hem

- Wo. 14/09/2016  Ik ben de Weg naar het Ware Leven

- Wo. 7/09/2016 Verheugt u. De Heer is nabij

- Wo. 31/08/2016 Talenten aanwenden

- Wo. 24/08/2016 Vrijmoedig getuigen ondanks bespotting

- Wo.17/08/2016 Jezus, bron van leven en eeuwig heil

- Wo. 10/08/2016 In Gods kracht  2 Kor 10,4-6

- Wo. 3/08/2016 Gods Woord aanhoren en er naar handelen  

- Wo. 27/07/2016  Bidden voor alle mensen 1Tim,1-6

- Wo. 20/07/2016 Bezorgd om Gods geliefden  Rom.9,1-5

- Wo. 13/07/2016 Gods heerlijkheid uitstralen Baruch 5,1-7

- Woensdag 6/07/2016  Weest heilig

- Woensdag 29/06/2016 Bidden in alle omstandigheden

- Woensdag 22/06/2016 Doet dit tot mijn gedachtenis

- Woensdag 15/06/2016 Zijn aanschijn zoeken met volharding

- Woensdag 8/06/2016  De letter en de geest

- Woensdag 1/06/2016 Kinderen van God

- Woensdag 25/05/2016  Richt uw ogen op Jezus  

- Woensdag 18/05/2016  Vrienden van de Heer

- Woensdag 4-05-2016 Hij zal wederkeren
- Woensdag 27-04-2016 Tel uw zegeningen en vergeet er geen

- Woensdag 20-04-2016 Leidsman ten Leven

- Woensdag 13-04-2016 Het ware offer  

- Woensdag 6/04/2016 Draag zorg voor uw geloof  

- Woensdag 16/03/2016  Doet dit tot gedachtenis aan Mij

- Woensdag 9/03/2016  Drie getuigen van Jezus

- Woensdag 2/03/2016 Lofprijzing!

- Woensdag 24/02/2016 Laat uw geld niet roesten  

- Woensdag 17/02/2016 Jezus aannemen als weg tot de Vader

- Woensdag 10/02/2016 Enkel roemen op het kruis van Jezus

- Woensdag 3/02/2016  Dankbaarheid en nederigheid

- Woensdag 27/01/2016 Bekeert u en laat u dopen in de Naam van Jezus

- Woensdag 20/01/2016 Weest barmhartig zoals uw Vader

- Woensdag 13/01/2016  Charismatisch samenzijn

- Woensdag 6/01/2016 Bij beproevingen (Sir 2,1-6)
TOP   -  NAAR INHOUDWo.28/12/2016

Openstaan voor Gods liefde

Woord van de avond: Joh..1,16

Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad,

dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,

opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan,

maar eeuwig leven zal hebben.


Mt.9,10-13

10 Terwijl Hij nu in diens woning aan tafel aanlag, kwamen ook vele tollenaars en zondaars met Jezus en zijn leerlingen aanliggen.

11 Toen de Farizeeën dat zagen, zeiden ze tot zijn leerlingen: 'Waarom eet uw Meester met tollenaars en zondaars?

12 Hij hoorde dit en zei: 'Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken.

13 Gaat heen en leert wat het zeggen wil: Ik wil liever barmhartigheid dan offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.'


Korte commentaar

Het woord uit Johannes 3,16 was de basisverkondiging van priester Hans Vergeer die op 2e Kerstdag overleed; hij nam het zelfs als de benaming van zijn e-mail. Hij moge nu de volheid van dat eeuwige leven be-leven.

Het woord uit Matheüs toont Jezus die aan tafel aanligt samen met ‘slecht volk’. Maar daartoe was Hij eigenlijk gekomen. Niet voor wie zich ‘rechtvaardig’ achtte, zonder de genade van God, maar voor wie wisten dat ze zonder de genade van God niet konden beantwoorden aan die liefde.

Voor ons een dubbele uitnodiging: nederigheid omdat we weten hoezeer wij behoefte hebben aan Gods mededogen, en anderzijds ‘herder zijn als God’ door niet te oordelen en te veroordelen, maar te bidden opdat ieder ontvankelijk zou zijn voor Gods goedheid en mensenliefde die in Jezus onder ons is verschenen.


TOP   -  NAAR INHOUDWo.21/12/2016

Niet roemen op wijsheid  Jer.9,22-23

         Roemen op Jezus, Gods Wijsheid  1Kor.1,25-30


Woord van de avond: Jer.9,22-23

22 Dit zegt Jahwe: De wijze moet niet roemen op zijn wijsheid, de sterke niet roemen op zijn kracht, de rijke niet op zijn rijkdom.

23 Wie toch wil roemen, moet zich er op beroemen, in te zien en te erkennen dat ik, Jahwe, genade schenk, en recht en gerechtigheid vestig op aarde, want daarin vind Ik mijn genoegen - godsspraak van Jahwe -.


1Kor.1,27-31

1KOR.1,27 Nee, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren, om de wijzen te beschamen; wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren, om het sterke te beschamen;

28 wat voor de wereld van geringe afkomst is en onbeduidend, heeft God uitverkoren; wat niets is om teniet te doen wat iets is,

29 opdat tegenover God geen mens zou roemen op zichzelf.

30 Dank zij Hem zijt gij in Christus Jezus, die van Godswege heel onze wijsheid is geworden, onze gerechtigheid, heiliging en verlossing.

31 Daarom, zoals er geschreven staat, als iemand wil roemen laat hem roemen op de Heer.


Korte commentaar:

Als christen moeten wij niet roemen op menselijke wijsheid, wij moeten er ons op beroemen dat we inzien dat God liefde is  en de mensen roept tot het geluk.

In het kleine kind in de kribbe leren wij begrijpen dat God er andere maatstaven op nahoudt dan deze die in de menselijke samenleving gelden. In de kleinheid van dat Kind zien wij de grootheid van Gods vindingrijke liefde. Dat Kind is onze wijsheid en als wij willen roemen moeten wij roemen op de Heer.TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 14/12/2016

Gods mensenliefde


Woord van de avond: Tit. 3,4-8

4 Maar de goedheid en mensenliefde van God onze Heiland is op aarde verschenen,

5 en hij heeft ons gered, niet omdat wij iets goeds gedaan zouden hebben, maar alleen omdat Hij barmhartig is. Hij heeft ons gered door het bad van wedergeboorte en vernieuwing door de heilige Geest.

6 Want Hij heeft de Geest overvloedig over ons uitgestort door Jezus Christus onze Heiland.

7 Zo zijn wij door zijn genade gerechtvaardigd en erfgenamen geworden van het eeuwige leven waar onze hoop op gericht is.

8 Op dit woord kunt ge bouwen, en ik wil dat ge moedig voor uw overtuiging uitkomt. Zij die in God geloven, moeten zich beijveren de eersten te zijn bij elk goed werk. Dat is voor hen een ereplicht en de wereld zal er wel bij varen.


Korte commentaar:

Een tekst die we ook met Kerstmis mogen horen. In Jezus is de goedheid en mensenliefde (filantropie) van God, onze Heiland op aarde verschenen. Wij mogen weten dat dit vandaag niet anders is. Ook voor ons mag dit vandaag werkelijkheid zijn. Vandaag toont zich aan ons de goedheid en mensenliefde van God, die ons heil, ons geluk op het oog heeft. Wij mogen vandaag dan ook in vrede op weg gaan en in grote dankbaarheid omdat Gods liefde ons omgeeft, ook midden de moeite van het leven en mogelijke tegenslagen.

Overigens worden wij uitgenodigd om verder te kijken dat de aardse horizon: wij zijn erfgenamen van het eeuwige leven waar onze hoop op gericht is. De hoop moet ons kenmerken en we mogen die ook uitdragen, er van getuigen door de wijze waarop wij met het aardse omgaan (= niet in opgaan) en in eventuele gesprekken. Dit zal ons dan ook niet beletten om voor te gaan bij elk goed werk.


TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 7/12/2016

De wijsheid van omhoog


Woord van de avond: Jak 3,17-18

17 De wijsheid van omhoog is voor alles rein,

maar ook vredelievend, vriendelijk, altijd voor rede vatbaar, rijk aan barmhartigheid en vruchten van goede daden, onpartijdig en oprecht.

18 Gerechtigheid is een vrucht van de vrede

en slechts wie de vrede nastreven zullen haar oogsten.


Korte commentaar:

De ‘wijsheid van omhoog’ is de levenshouding die op God gericht is, die zich laat leiden door de Geest van God. Jezus wordt door verscheidene kerkvaders gezien als de verpersoonlijking van de Wijsheid van God (1KOR.1,23 Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor de Joden een aanstoot, voor de heidenen een dwaasheid, 24 maar voor hen die geroepen zijn, joden zowel als heidenen, is Hij Gods kracht en Gods wijsheid.). Aan Jezus was dan ook de prachtige basiliek van Constantinopel (Istambul) gewijd, de Aya Sofia (de heilige Wijsheid).

De echte wijsheid van omhoog, een geschenk van God zelf is bovenal rein omdat ze Gods plan volvoert en zich niet laat leiden door menselijke bedenksels. Maar Jakobus, die bij zijn christenen nogal wat ruzies en partijschappen vaststelde voegt daar een heel deel zaken aan toe die een door Gods Geest geïnspireerde levenshouding typeren en voor vrede moeten zorgen in de christengemeenschap. De echte vrede beantwoordt aan Gods verlangen (de gerechtigheid) en die gerechtigheid is een vrucht van de vrede.


TOP   -  NAAR INHOUDWoensdag 30/11/2016

De zijnen erkenden Hem niet


Woord van de avond: Joh. 1,9-13

9 Het ware Licht, dat iedere mens verlicht, kwam in de wereld.

10 Hij was in de wereld; de wereld was door Hem geworden, en toch erkende de wereld Hem niet.

11 Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaardden Hem niet.

12 Aan allen echter die Hem wel aanvaardden, aan hen die in zijn Naam geloven, gaf Hij het vermogen om kinderen van God te worden;

13 Zij zijn niet uit bloed noch uit begeerte van het vlees of de wil van een man, maar uit God geboren.


Korte commentaar

Zoals de zon, die licht en warmte geeft, is Jezus, de mensgeworden Zoon van God. De wereld heeft er niet van wakker gelegen, het Joodse volk heeft Hem niet massaal erkend als Messias, het is immers een genade om Jezus te erkennen en te aanvaarden als licht voor je leven. Door Jezus gelovig te aanvaarden en te leven met Hem voor ogen, Hem erkennend en aanvaardend als Heer, hebben wij het vermogen om kinderen van God te worden. Het is geen afwijzing van de ‘wereld’ of ‘het’ Joodse volk; het is een uitnodiging naar ons toe om bewuster voor Jezus te kiezen in de (voortdurende) keuzen van elke dag: leven met Hem voor ogen, leven vanuit zijn Heer-zijn.


TOP   -  NAAR INHOUDWoensdag 23/11/2016

Kind van God

Woord van de avond Ef.1,5-12

5 In liefde heeft Hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, EF.1,6 tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Hiermee heeft Hij ons begiftigd in de Geliefde, EF.1,7 in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, de vergeving van de zonden, dank zij de rijkdom van zijn genade. …


Korte commentaar

God is ons liefdevol toegewend (= genade). Met die genade heeft Hij ons begiftigd in de Geliefde Heer die zich voor ons gegeven heeft. Die genade houdt voornamelijk in dat we Gods kinderen zijn. Dat was zijn wens en het toont nog maar eens met wat een overgrote liefde Hij van ons houdt. Met wat een dankbaar en vredig hart mogen wij vandaag leven in deze wereld.TOP   -  NAAR INHOUDWoensdag 16/11/2016

Leven vanuit geloof


Woord van de avond: Judas 1,20-25

Maar gij, dierbare vrienden, bouwt uw leven op uw hoogheilig geloof, bidt in de kracht van de heilige Geest,

21 bewaart uzelf in Gods liefde, in afwachting van de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken.

22 En hebt medelijden met sommigen die twijfelen

23 en tracht ze te redden door hen aan het vuur te ontrukken. Bij anderen evenwel moet uw medelijden gemengd zijn met vrees, en met afschuw zelfs voor hun door de zonde bezoedeld kleed.

24 Aan Hem die bij machte is u voor struikelen te behoeden en onberispelijk en vreugdevol voor zijn heerlijkheid te doen verschijnen,

25 aan de enige God, die ons redt door Jezus Christus onze Heer, zij heerlijkheid, majesteit, kracht en macht, voor alle eeuwigheid en nu en in alle eeuwigheid! Amen.


Korte commentaar

Geloof en leven horen samen. Ons leven als christenen moet gebouwd zijn op ons ‘hoogheilig’ geloof. Dat betekent dat heel ons leven, ons dagelijks leven, ons spreken, denken en handelen eigenlijk vanuit ons geloof zou moeten bezield worden. Dat houdt eigenlijk in dat we in permanente relatie moeten zijn met God. Ik weet wel, dat is geen theologie ‘van beneden’, maar als we door trouw gebed, door bewuste deelname aan de H. Eucharistie, door geregeld contact met Gods Woord die relatie verlevendigen, dan zal ons die verdere genade ook wel geschonken worden om te leven vanuit ons geloof.


TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 9/11/2016

Gebedsgedelegeerden


Woord van de avond: Nehemia 1,5-11

5 En ik riep uit: 'Ach Jahwe, God des hemels, grote, ontzagwekkende God, die uw genaderijk verbond gestand doet aan allen die u liefhebben en uw geboden onderhouden, 6 neig uw oor, open uw ogen en luister naar het gebed dat ik, uw dienaar, nu dag en nacht tot U richt voor de zonen van Israël, uw dienaren. Ik belijd de zonden die wij, zonen van Israël, ook ikzelf en mijn familie, jegens U bedreven hebben. 7 Wij hebben tegen U misdaan, wij hebben uw geboden, uw wetten en voorschriften niet onderhouden, die Gij Mozes, uw dienaar, gegeven hebt. 8 Wel hebt Gij Mozes, uw dienaar, gezegd: Wanneer gij tegen Mij in opstand komt zal Ik u onder de volken verspreiden. Maar weet 9 dat Gij ook gezegd hebt: Als gij u dan tot Mij bekeert en mijn geboden weer onderhoudt en ze naleeft, dan zal Ik u uit uw ballingschap weer bijeenbrengen, al was het van het uiteinde der aarde, en dan voer Ik u terug naar de plaats die Ik uitverkoren heb om er mijn naam te doen wonen. 10 Zij zijn uw dienaren, uw volk dat Gij verlost hebt met grote macht en sterke hand. 11 Ach Heer, neig uw oor naar het gebed van uw dienaar en het smeken van uw dienaren, die uw naam van harte eren. Laat het vandaag toch uw dienaar gegeven zijn, genade te vinden bij die man.'


Korte commentaar

We zijn geroepen om zoals Mozes en Nehemia (en Jezus uiteraard) gebedsgedelegeerden te zijn. Wij moeten God loven en verheerlijken, zelf nederig erkennen in naam van de mensheid en van de kerk, dat we vaak tekort schieten maar dan ook ten beste spreken voor heel het volk.TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 2/11/2016

Vrienden van de Heer


Woord van de avond: 2Tess.2,13-17

13 Wij echter moeten God altijd danken voor u, broeders, vrienden van de Heer. want vanaf het begin heeft God u uitgekozen om door de Geest die heilig maakt en door uw geloof in de waarheid gered te worden.

14 Daartoe heeft Hij u geroepen door onze verkondiging van het evangelie, opdat gij de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus zoudt verwerven.

15 Dus, broeders, staat vast en houdt u aan de overleveringen waarin gij door ons, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, zijt onderwezen.

16 Moge onze Heer Jezus Christus zelf, moge God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft betoond en ons in zijn genade eeuwige troost en blijde hoop heeft geschonken,

17 uw harten bemoedigen en sterken met alle goeds in woord en daad.


Korte commentaar

‘Vrienden van de Heer’ worden wij genoemd (‘Ik noem u geen dienaars, maar vrienden’; dit moet opgaan in de twee richtingen: Jezus’ vriendschap voor ons en onze vriendschap voor Hem). Vanaf het begin heeft God ons uitgekozen om door de heiligmakende Geest en door ons geloof in de waarheid gered te worden.

Omdat dit gebeurd is doorheen de verkondiging van onze ouders, onderwijzers, leraar, priesters en het getuigenis van medegelovigen moeten wij nu ‘vast staan’ en ‘vasthouden’ aan hetgeen ons is overgeleverd. Dit houdt in dat we in contact blijven met die goede leer door graag in de Schrift te lezen en in andere goede lectuur, door vaak deel te nemen aan de Eucharistie en vooral trouw te blijven aan onze persoonlijke gebedstijd. Wij moeten het geloof koesteren door vurig christen te zijn.

In verzen 16 en 17 worden wij toevertrouwd aan onze Heer Jezus Christus en God, onze Vader, die ons innerlijk bemoedigen door troost en blijde hoop (!) en ons willen sterken met alle goeds in woord en daad.


TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 26/10/2016

Ga vastberaden aan het werk !

Woord van de avond: 1Kron.28,10

Welnu, besef dat Jahwe je heeft uitverkoren om een huis te bouwen dat zijn heiligdom zal zijn. Ga vastberaden aan het werk!

Korte bezinning:

David geeft aan zijn zoon Salomo de raad om God met een toegewijd hart te dienen (lees de voorafgaande verzen) en vastberaden de bouw van de tempel aan te vatten. De Kerk is de heilige tempel waarin God wordt bezongen en gediend en wij allen zijn (zoals Petrus zegt) de levende stenen waarmee de tempel wordt opgetrokken.

Vastberaden moeten wij aan het werk gaan om een heilige tempel te zijn waarin God kan wonen. Toch dienen wij ons bewust te zijn dat we eerst aan de Heer (met aandrang) moeten vragen aan welk compartiment wij moeten beginnen, waar we bekering nodig hebben, waar meer inzet… (David overhandigt ook een bouwplan aan Salomo. Lees maar eens verder vanaf vers 11). In het evangelie van deze dag vroeg Jezus ons ook om ons tot het uiterste in te spannen om door de nauwe deur te gaan. Laat ons dan de volgende dagen om inzicht bidden én ons vastberaden aan het werk zetten.

We kregen verder het woord uit Lk.14,25-33 waarin Jezus ook radicale eisen stelt aan wie Hem wil volgen. Men moet weten waaraan men begint.TOP   -  NAAR INHOUDWoensdag 19/10/2016

Gods werk zijn wij

Woord van de avond: Ef.2,8-10

8 Ja, aan die genade dankt gij uw heil, door het geloof; niet aan uzelf, Gods gave is het;

9 niet aan uw prestaties, niemand mag zich verhovaardigen.

10 Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus,

om in ons leven de goede daden te realiseren die God voor ons al bereid heeft.


Wat uitleg en ter bezinning

Ook in deze tekst komt het grondmotief van Paulus’ verkondiging aan bod: het heil, de door God gedroomde toekomst voor elk mens gebeurt niet door onze inspanning, het is een vrije gave van God. Tegenover God past enkel nederigheid en dankbaarheid. Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus.

Toch moeten ook wij uit onze relax komen om, dankzij Gods genade, de goede daden te realiseren die God voor ons al bereid heeft. Genade en vrije wil was ooit een discussiepunt tussen theologen en bijbelgeleerden. Laten wij als vrije kinderen van God, voluit meewerken met de genade die aan ons geschonken wordt.


TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 12/10/2016

De voorspellingen van de profeten en het gebod van onze Heer


Woord van de avond: 2Petr.3,1-9

1 Vrienden, dit is reeds de tweede brief die ik u schrijf. In mijn brieven probeer ik bij u een zuivere gezindheid levendig te houden

2 door u te herinneren aan de voorspellingen van de heilige profeten en aan het gebod van onze Heer en Heiland, dat u door uw apostelen is overgeleverd.

3 Gij moet vooral weten dat er in de laatste dagen spotters zullen komen, mensen die leven volgens hun eigen begeerten,

4 en die honend vragen: `Waar blijft nu de wederkomst die Hij heeft toegezegd?


Korte commentaar

De 2de brief van Petrus nodigt uit om een zuivere gezondheid levendig te houden, door op weg te gaan met de voorspellingen van mensen die spraken vanwege God, en zeker met de woorden van Jezus die door de apostelen zijn overgeleverd. Het is voor ons een uitnodiging om vaak in contact te zijn met het woord van God, dat is opgetekend in Oud en Nieuw Testament. We moeten onze liefde voor de H. Schrift vernieuwen en levendig houden zodat ons leven er door bepaald wordt en we ons niet storen aan wat ‘spotters’ ook vandaag lanceren. Dit betekent niet dat we kritisch denken moeten uitschakelen, maar dat we vooral consequent ons geloof moeten beleven door een sterk contact met de Heer en zijn woord; dàn zal ons geloof opgewassen zijn tegen elke aanval.


TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 5/10/2016

Wees altijd blij. Bid voortdurend

Woord van de avond: 1Tess.5,16-24

Weest altijd blij. 17 Bidt zonder ophouden. 18 Dankt God voor alles.

Dit is het wat God van u verlangt in Christus Jezus.

19 Blust de Geest niet uit, 20 kleineert de profetische gaven niet,

21 keurt alles, behoudt het goede.

22 Houdt u verre van alle soort kwaad.

23 De God van de vrede, Hij moge u heiligen, geheel en al.

Heel uw wezen, geest, ziel en lichaam, moge ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.

24 Die u roept is getrouw: Hij zal zijn woord gestand doen.


Korte commentaar

Het besef dat God onze Vader is, dat Jezus onze Heiland is, dat Gods Geest in ons woont moet ons tot ingekeerde mensen maken. Ons hart is de thuis van de Drie-Ene God en wij moeten vaak thuis zijn, zelfs midden de drukte van de dag. Wij mogen God bij alles betrekken. Zo groeit er vreugde in ons hart, en dankbaarheid en krijgt de Geest de kans om ons te leiden in lofprijzing en broederliefde, en ons te bewaren voor het kwaad in de aanloop tot de Komst van de Heer Jezus.


TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 28/09/2016

Geloven in Jezus in wie we door God aanvaard zijn

Woord van de avond: Gal.2,16-21

16 Maar daar wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt door de werken van de wet, maar alleen door het geloof in Jezus Christus, zijn ook wij in Jezus Christus gaan geloven, om gerechtvaardigd te worden door het geloof in Christus en niet door de werken van de wet, want door de werken van de wet zal geen mens gerechtvaardigd worden.  

17 Als wij nu door onze gerechtigheid te zoeken bij Christus ook zelf zondaars bleken te zijn, betekent dit dan dat Christus handlanger is van de zonde? Dat nooit!

18 Maar als ik weer opbouw wat ik heb afgebroken, maak ik mezelf tot overtreder.

19 Want door de wet ben ik gestorven voor de wet, om te leven voor God. Met Christus ben ik gekruisigd.

20 Ikzelf leef niet meer, Christus is het die leeft in mij. Voor zover ik nu leef in het vlees, leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf heeft overgeleverd voor mij.

21 Ik doe de genade van God niet teniet: als de wet ons kon rechtvaardigen, dan was Christus voor niets gestorven.


Korte commentaar:

De Galatenbrief geeft ons opnieuw zoals in zijn andere grote brief het kerninzicht van Paulus weer, nl. dat we niet door het onderhouden van de Wet gerechtvaardigd worden, maar door het geloof in Jezus. Hij is het die ons heeft liefgehad en zich voor ons heeft overgeleverd. Het onderhouden van de wet is een gevolg van het toebehoren aan Jezus, we leven vanuit zijn kracht.


Wij bidden voor:

- Priester Hans Vergeer die ernstig ziek is

- en voor de overleden Redemptorist Julien Standaert (97 jr)

- Zaterdag 1 okt. wordt pater Marcel Weemaes begraven in De KlingeTOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 21/09/2016

Blijf in Hem !

Woord van de avond: 1 Joh. 2,26-

28 En nu, kinderen, blijft in Hem. Dan zijn wij vol vertrouwen als Hij zal verschijnen, en hoeven wij bij zijn komst niet beschaamd te zijn.

29 Daar gij weet dat Hij geheel zonder zonde is, moet gij inzien dat ieder die het goede doet ook kind van God is.

3,1 Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft! Wij worden kinderen van God genoemd, en we zijn het ook. De wereld begrijpt ons niet, en ze kent ons niet, omdat zij Hem niet heeft erkend.


Korte commentaar:

Als wij buiten de Heer zijn, is wat wij zeggen en doen zonder veel betekenis. Johannes nodigt ons uit om echt in de Heer te zijn, om Hem onze dag voor te leggen, ‘ons zitten en ons op weg zijn’ dan zijn wij vol vertrouwen, dan leven wij als kinderen van God en zullen wij zijn liefde ook mogen ervaren…

Uit het gedachtenisprentje van pater Roger Dhont: (13/09/2016)

“Het innigste en meest krachtgevende moment voor mij als priester wordt steeds meer de ontmoeting met DE HEER JEZUS in de Eucharistie die ik nog dagelijks mag vieren, samen met zo'n 20 à 30 gelovigen. Daar ik vele uren op mijn bed lig, omwille van de 5 nagels in mijn bekken, heb ik veel meer tijd dan vroeger en kan ik uren liggen bidden en aanbidden, mij terugtrekken in stille aanbidding zoals JEZUS deed. Als de pijn zich wat meer laat voelen kan ik mij in de geest op het altaar leggen want er is wel altijd ergens ter wereld een Eucharistie. Dan kan ik ook een bezoek brengen aan de tabernakels waar JEZUS steeds liefdevol aanwezig is. Dan kan ik rustig het rozenhoedje bidden, soms tot 2-3-maal toe. Dan kan ik bidden, danken en lovend bidden voor mensen die een gebed gevraagd hebben, voor de mensen die me zo liefdevol nabij zijn en bidden voor mij.”


TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 14/09/2016

Feest van de Kruisverheffing

Overlijden van p. Roger Dhont, redemptorist

Woord van de avond: Joh;14,1-6

1 ' Laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij.

2 In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo dan zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden.

3 En als Ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom Ik terug om u op te nemen bij Mij, opdat ook gij zult zijn waar Ik ben.

4 Gij weet waar Ik heenga en ook de weg daarheen is u bekend. '

5 Tomas zei tot Hem: 'Heer, wij weten niet waar Gij heengaat: hoe moeten wij dan de weg kennen?' 6 Jezus antwoordde hem: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.’

Korte commentaar

Nogal wat mensen geloven niet meer in een leven óver de dood heen. Paulus zegt nochtans (1 Kor.15) dat als men niet gelooft dat de doden verrijzen ook Christus niet verrezen is en dat wij nog steeds in onze zonden zijn, niet beantwoordend aan Gods verlangen. De eerste verzen zagen we dan ook als een Blijde Boodschap aan het adres van onze overleden confrater pater Roger.

De volgende verzen (4-6) zijn dan weer heel sterk naar ons gericht, om ons leven te bouwen op Jezus: de Weg naar het ware leven. Door Hem bereiken wij onze bestemming, de Vader; door Hem komen wij thuis. Deze week willen wij onze band met de Heer Jezus aanhalen.

Begrafenis van p. Roger: kerk Oude barreel (OLV-kerk), dinsdag om 11 uur.


TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 7/09/2016

De Heer is nabij. Verheugt u !


Woord van de avond: Filip.4,4-9

4 Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u!

5 Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij.

6 Weest onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging.

7 En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

8 Tenslotte, broeders, houdt uw aandacht gevestigd op al wat waar is, al wat edel is, wat rechtvaardig is en rein, beminnelijk en aantrekkelijk, op al wat deugd heet en lof verdient.

9 En brengt in praktijk wat u geleerd is en overgeleverd, en wat gij van mij hebt gehoord en gezien. Dan zal de God van vrede met u zijn.


Korte commentaar:

Een christen kan natuurlijk ook wel in de miserie zitten, en dan heb je niet altijd zin om er opgewekt uit te zien. Maar waar Paulus naar refereert is het diepe geloof, de diepe overtuiging dat de Heer nabij is, we mogen zelfs zeggen dat de Heer vlakbij is, in ons, naast ons, met ons in het leven staat en met ons door het leven gaat. Dààr zal de vreugde haar oorsprong vinden en onze vriendelijkheid. Het is dus zaak voor ons om vanuit dat diepe geloof te gaan leven. De vrede, die alle begrip te boven gaat, zal dan meester zijn in ons hart en onze gedachten.


TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 31/08/2016

Talenten gebruiken

Woord van de avond: Mt 25,23-25

Zijn meester sprak tot hem: Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw heer.

Tenslotte trad ook die het ene talent had gekregen naar voren en zei: Heer, ik heb ervaren dat gij een hard mens zijt, die oogst waar gij niet gezaaid hebt en binnenhaalt waar gij niet hebt uitgestrooid.

Daarom was ik bang en ben uw talent in de grond gaan verbergen.


Korte commentaar:

Ieder van ons heeft allerlei talenten, gaven, materiële en ook geestelijke gaven gekregen. We mogen die dan ook gebruiken voor onze eigen ontwikkeling, maar ook in dienst van medemensen en in dienst van het koninkrijk van God. Gaven als aandacht voor zieken, om vrede te brengen, om te bemoedigen, om te getuigen van Gods liefde, om mensen te verwijzen naar Gods werk… We moeten niet denken dat enkel bisschoppen en priesters gezonden zijn om te getuigen. Ieder gedoopte deelt in de profetische zending van Jezus. Wij moeten ons ernstig afvragen of we onze gaven en talenten voldoende gebruiken om het Blijde Nieuws van Gods liefde kenbaar te maken in onze omgeving. Of was ik ook te bang (van de mensen en van God) en heb ik mijn zending verborgen gehouden?


Wij bidden voor elkaar en voor onze zieken


TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 24/08/2016

Getuigen met vrijmoedigheid

Woord van de avond Joh. 18,25-27

25 Simon Petrus stond zich te warmen toen iemand Hem vroeg: 'Ben ook jij niet een van zijn leerlingen? ' Hij ontkende het en zei: 'Welneen. '

26 Maar een van de knechten van de hogepriester, een bloedverwant van de man wie Petrus het oor had afgeslagen, zei: 'Heb ik je niet in de boomgaard bij Hem gezien? '

27 Petrus ontkende het opnieuw en meteen begon er een haan te kraaien.


Bevestigend woord 2Petr.3

1 Vrienden, dit is reeds de tweede brief die ik u schrijf. In mijn brieven probeer ik bij u een zuivere gezindheid levendig te houden

2 door u te herinneren aan de voorspellingen van de heilige profeten en aan het gebod van onze Heer en Heiland, dat u door uw apostelen is overgeleverd.

3 Gij moet vooral weten dat er in de laatste dagen spotters zullen komen, mensen die leven volgens hun eigen begeerten, …


In Judas 1,17-JUDAS.1,17-21 vinden we ditzelfde thema : Gij echter, vrienden, herinnert u wat door de apostelen van onze Heer Jezus Christus voorspeld is

toen zij u zeiden: `Op het einde van de tijd zullen er spotters zijn, die leven naar hun eigen goddeloze begeerten.'

Dat zijn de mensen die scheuring veroorzaken, profanen, die de Geest niet bezitten.

Maar gij, dierbare vrienden, bouwt uw leven op uw hoogheilig geloof, bidt in de kracht van de heilige Geest,

bewaart uzelf in Gods liefde, in afwachting van de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken.


Korte commentaar

In de Eucharistie van vandaag (H. apostel Bartholomeus) zagen we hoe Filippus, een van de eerst geroepenen onmiddellijk zijn vriend Natanaël (= Bartholomeus) over Jezus vertelt en omdat die wat meewarig doet hem uitnodigt om zelf te komen kijken naar Jezus. Daar wordt Natanaël ook volgeling van Jezus.

Vanavond zien we hoe Petrus zich bevreesd terugtrekt en Jezus loochent.

Wij bidden deze avond om meer vrijmoedigheid en ook creativiteit om te getuigen van Gods liefde, het Goede Nieuws.


TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 17/08/2016

Jezus, bron van leven en eeuwig heil


Woord van de avond: Hebr. 5,5-10

Ook Christus heeft zichzelf niet de eer van het hogepriesterschap toegekend; dat heeft God gedaan, die Hem zei: Gij zijt mijn zoon, Ik heb U heden verwekt. HEBR.5,6 En elders zegt Hij: Gij zijt priester voor eeuwig, op de wijze van Melchisedek. HEBR.5,7 In de dagen van zijn sterfelijk leven heeft Hij onder luid geroep en geween gebeden en smekingen opgedragen aan God die Hem uit de dood kon redden. Om zijn vroomheid is Hij verhoord: HEBR.5,8 hoewel Hij Gods Zoon was, heeft Hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd; HEBR.5,9 en toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen oorzaak geworden van eeuwige heil, HEBR.5,10 door God uitgeroepen tot hogepriester op de wijze van Melchisedek.


Joh. 17,1-2

Toen sloeg Hij zijn ogen ten hemel en zei: 'Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon U verheerlijke. JOH.17,2 Gij hebt Hem immers macht gegeven over alle mensen om eeuwig leven te schenken aan allen die Gij Hem gegeven hebt.TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 10/08/2016

In Gods kracht

Woord van de avond: 2Kor 10,4-6

4 De wapens waarmee wij strijden zijn niet zwak, ze zijn geladen met Gods kracht, in staat elke sterkte te breken. Wij werpen redeneringen omver,

5 elke verschansing door de hoogmoed opgeworpen tegen de kennis van God. Wij nemen elke gedachte gevangen om haar te onderwerpen aan Christus,

6 en wij staan klaar om elke ongehoorzaamheid te straffen, zodra uw gehoorzaamheid volmaakt is


Korte commentaar:

Paulus had een blauwtje opgelopen bij de zelfingenomen Korinthische christenen, ze vonden hem wat te zwak, te weinig filosofisch onderlegd. Hij echter beroemt zich niet op menselijke eigenschappen, hij wil tot hen komen in Gods kracht en met kennis die van God komt.

Wij mogen ons gerust ontwikkelen op allerlei gebied, maar vooral het rusten aan Gods hart in het gebed, het contact met en overwegen van Gods woord moeten ons toerusten om in de huidige samenleving voet bij stuk te kunnen houden.


TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 3/08/2016

Luisteren én doen !

Woord van de avond: Jak 1,19-25

19 Weet dit wel, geliefde broeders: ieder mens moet vlug zijn om te luisteren, maar langzaam om te spreken, langzaam ook om toornig te worden; 20 want de toorn van een man leidt niet tot gerechtigheid voor God. 21 Verwijdert daarom elke smet, elk restant van slechtheid, en neemt met zachtmoedigheid het woord van God aan, dat in u werd geplant en de kracht bezit uw zielen te redden. 22 Weest uitvoerders van het woord, en niet alleen toehoorders; dan zoudt gij uzelf bedriegen. 23 Wie het woord hoort maar niet volbrengt, lijkt op iemand die het gelaat waarmee hij geboren is, in een spiegel beschouwt. 24 Nauwelijks heeft hij zich bekeken, of hij gaat heen en is vergeten hoe hij er uitzag. 25 Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, de wet van de vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtig toehoorder, maar als een uitvoerder metterdaad, die zal zalig zijn door zijn doen.


(Heel) Korte commentaar:

Uitnodiging om het woord dat de Heer tot ons richt (deze avond of bij de schriftlezing of in de stilte van ons hart) ter harte te nemen en er naar te handelen. Zo kan Gods woord zijn invloed uitoefenen en zullen wij ons niet laten leiden door oppervlakkige reacties van kwaadheid.


- Wij bidden voor onze zus José

- Pater Gabriël Dewilde is overleden op 31/07/2016


TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 27/07/2016

Gebedsgedelegeerden


Woord van de avond: 1 Tim.2,1-6

1 Allereerst vraag ik u gebeden, smekingen, voorbeden en dankzeggingen te verrichten voor alle mensen,

2 voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij, ongestoord en rustig, een in alle opzichten godvruchtig en waardig leven kunnen leiden.

3 Dit is goed en welgevallig in het oog van God, onze heiland,

4 die wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen.

5 Want God is een, een is ook de middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus,

6 die zichzelf gegeven heeft als losprijs voor allen: op de vastgestelde tijd legde Hij zijn getuigenis af.


Korte commentaar

Vorige week lazen we hoe Paulus diep in zijn hart verdriet had om zijn volksgenoten, omdat zij Jezus niet aanvaardden. Vandaag worden wij opgeroepen om ons ook verantwoordelijk te voelen voor ‘alle mensen’. Sedert ons doopsel kregen wij de roeping om als priesters de wereld naar God te brengen, de zegen van God af te smeken voor alle mensen. Laten wij ons daar meer en meer bewust van worden en bidden ‘dat alle mensen gered worden’, dat er vrede mag komen, dat haat het niet wint van liefde…NAAR  TOP   -  NAAR INHOUDWoensdag 20/07/2016

Bezorgd om Gods geliefden

Woord van de avond: Rom. 9,1-5

1 Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, mijn geweten waarborgt het mij in de heilige Geest:

2 in mijn hart is grote droefheid en een pijn die niet ophoudt.

3 Waarlijk, ik zou wensen zelf vervloekt en van Christus gescheiden te zijn, als ik mijn broeders en stamverwanten daarmee kon helpen.

4 Immers, zij zijn Israëlieten, hun behoort de aanneming tot zonen, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de eredienst en de beloften;

5 van hen zijn de aartsvaders en uit hen komt de Christus voort naar het vlees. God, die boven alles verheven is, zij gezegend tot in eeuwigheid! Amen.


Korte commentaar:

Het doet Paulus pijn dat het uitverkoren volk (waartoe hij behoorde, en ook Jezus en Maria …) dat die ‘oogappel van God in grote mate Jezus niet als Messias en Zoon van God aanvaardde. Hij zou hen op alle manieren willen helpen.

Wij mogen van Paulus’ voorbeeld leren om ook bezorgd te zijn voor het heil van mensen die ons nauw aan het hart liggen, en voor de mensen uit onze buurt, onze parochie, onze vrienden en familieleden. Wij moeten zelf vol zijn van de Heer en al die mensen naar de Heer brengen in ons gebed en wakker genoeg zijn om op een goede, niet opdringerige wijze getuigen te zijn van Gods goedheid en medeleven.


NAAR  TOP   -  NAAR INHOUDWoensdag 13/07/2016

Gods heerlijkheid uitstralenWoord van de avond Baruch.5,1-9

1 Jeruzalem, leg af uw kleed van ellende en rouw; bekleed u met Gods stralende schoonheid, voor altijd.

2 Sla de mantel van Gods gerechtigheid om, zet op uw hoofd de roemrijke kroon van de Eeuwige.

3 Want God wil dat uw heerlijkheid schittert overal onder de hemel.

4 Voor eeuwig noemt God u: `Vrede-door-gerechtigheid, heil-door-godsvrucht.'

5 Jeruzalem, kijk van boven op de berg naar het oosten en zie uw kinderen van alle kanten samenkomen op het woord van de heilige God, verheugd, dat Hij weer aan hen denkt.

6 Te voet gingen zij van u heen, weggesleept door de vijand, maar eervol brengt God hen terug, als op een koningstroon gedragen.

7 Hij heeft bevel gegeven: alle bergen en heuvels te slechten en de dalen te vullen, zodat het hele land vlak wordt en Israël zegepralend en veilig kan optrekken.

8 Ook de bossen en alle geurige bomen geven Israël schaduw, op zijn bevel.

9 Hijzelf vergezelt, barmhartig en genadig, het jubelend Israël met de glans van zijn licht.


Korte commentaar

De Heerlijkheid van God is dat Hij redding brengt. Die heerlijkheid mogen ook wij uitstralen. Daarom is het nodig dat we blijvend in contact zijn met Hem. Een uitnodiging om Hem diep in ons hart aanwezig te weten, Hem te aanbidden, zodat we tot zegen kunnen zijn voor anderen.


NAAR  TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 6/07/2016


Weest heilig


Woord van de avond: 1 Petr. 1,13-16

13 Weest daarom wakker en actief, weest nuchter, vestigt heel uw hoop op de genade die uw deel wordt, wanneer Jezus Christus zich zal openbaren.

14 Geeft gehoor aan de waarheid, geeft niet langer toe aan de lusten die uw leven beheersten in de tijd van uw onwetendheid.

15 Hij die u geroepen heeft, is heilig. Weest heilig zoals Hij, in heel uw gedrag; 16 want er staat geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig.


Korte bezinning

Af en toe moet Gods woord ons oproepen om wakker te zijn, niet in slaap gewiegd door zorgen of de drukte van het leven. We moeten vragen aan de Heer dat we weer onze eerste liefde zouden vernieuwen, toen we tot geloof of vernieuwd geloof gekomen zijn. We moeten actief zijn, niet verslaafd aan alles en nog wat (onze gewoontes die er echt niet toe doen). Met heel ons leven moeten we gericht zijn op de dag van Jezus’ komst. Daarom roept Gods woord ons op om gehoor te geven (luisteren én doen) aan de waarheid, aan de diepe inzichten van ons geloof. Met de kracht van de Geest zullen we dan ook in overeenstemming kunnen leven met ons geloof. God is heilig, heel anders dan we de wereld ons voorspiegelt, en daarom moeten wij als Gods kinderen, als gered door Jezus, als bezield door de Geest, ons gedrag ook niet afstemmen op de wereld (Rom 12,1-2) maar leven vanuit het geloof. Dan wordt ons leven ook een echt getuigenis.

NAAR  TOP   -  NAAR INHOUDWoensdag 29/06/2016

Bidden in alle omstandigheden!

Woord van de avond: Jak 5,13-16

13 Heeft iemand van u te lijden? Laat hij bidden. Is iemand welgemoed? Laat hij een loflied zingen.

14 Is iemand onder u ziek? Laat hij de presbyters van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren.

15 En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden.

16 Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkaar, opdat gij genezing moogt vinden. Het vurig gebed van een rechtvaardige vermag veel.


Korte bezinning

Leven in het besef dat God uw Vader is, dat Jezus uw Heer en Herder is en de Geest uw Vertrooster en Bijstand, dan kom je gemakkelijk tot gelovig bidden, smeken, lofprijzing… Omgekeerd, als we te weinig bidden is het wellicht omdat we teveel ‘buiten’ God leven. Laten wij ons bekeren!


NAAR  TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 22/06/2016

Doe dit tot mijn gedachtenis

Woord van de avond: 1 Kor 11,23-26

Zelf heb ik immers van de Heer de overlevering ontvangen die ik u op mijn beurt heb doorgegeven, dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, brood nam,

en na gedankt te hebben, het brak en zei: `Dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis.'

Zo ook na de maaltijd de beker, met de woorden: `Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit, elke keer dat gij hem drinkt, tot mijn gedachtenis.'

Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt.


Korte overweging

“In de nacht dat Hij werd overgeleverd”, levert Hij ons zijn lichaam en bloed uit, als gedachtenis aan Hem die ons door zijn lijden en dood toegang heeft verkregen tot het echte leven. En telkens we samenkomen en deelnemen aan zijn lichaam en bloed, blijven we die liefde tot het uiterste gedenken en groeien we in de genaden van zijn levensoffer… Dankbaar gedenkend zijn dood en verrijzenis…


NAAR  TOP   -  NAAR INHOUD

Woensdag 15/06/2016

Blijf zijn gelaat zoeken

Woord van de avond: psalm 105,3-4

3 Weet uw roem in zijn heilige naam

Gij die de Heer zoekt, verblijdt u van harte;

4 Keert u tot de Heer en zijn macht,

Zoekt met volharding zijn aanschijn.


Korte bezinning

Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Wij moeten onze zekerheid en toekomst niet bouwen op menselijke macht. Als christenen moeten wij met volharding het gelaat van de Heer zoeken. Onze roem moet niet uitgaan naar onze menselijke capaciteiten en onze materiële goederen, maar met de Heer voor ogen kan ons hart zich geruststellen en zich verheugen. Laten wij ons vaker tot de Heer keren en bij Hem onze zekerheid en vrede zoeken.


NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 8/06/2016

De sabbat is er voor de mens, niet de mens voor de sabbat

Woord van de avond: Mt.  12,7-12

MT.12,9 Zijn weg vervolgend ging Hij naar hun synagoge

10 en trof daar een man aan met een verschrompelde hand. Ze stelden Hem nu deze vraag: 'Mag men op sabbat genezen?' Hun bedoeling was Hem te kunnen aanklagen.

11 Hij antwoordde hun: 'Wie van u die maar een schaap heeft, zal dat niet grijpen om het uit een kuil te halen, ook wanneer het op sabbat daarin gevallen is?

12 En wat betekent nu een schaap vergeleken bij een mens! Het is dus geoorloofd op sabbat goed te doen.'


Korte commentaar

De letter doodt, het is de geest die levend maakt (2KOR.3,6). Jezus geeft ons hier een grote les, om niet gewoon Gods verlangen naar de letter te vervullen, maar naar de geest. Het sabbatsgebod, dat Jezus ook ernstig neemt, is er niet om de mens te pesten, maar om de mens te helpen ook met het essentiële bezig te zijn (dienst aan God, aandacht voor de naaste) en te zorgen voor een evenwicht in zijn leven.


NAAR TOP   -  NAAR INHOUDWoensdag 1/06/2016

Kinderen van God

Woord van de avond: Ef.1,1-6

VAN PAULUS, door Gods wil apostel van Christus Jezus, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus.

2 Genade en vrede voor u vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!

3 Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend met elke geestelijke zegen.

4 In Hem heeft Hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.

5 In liefde heeft Hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil,

6 tot lof van de heerlijkheid van zijn genade.


Korte commentaar

Na een vrij klassieke begroeting deelt Paulus ons hier een groot geheim mee: in Christus zijn we in de hemelen gezegend met elke geestelijke zegen. Met Jezus delen we reeds in de oneindige liefde van God.

Van alle tijden zijn we uitverkoren om heilige en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht; we zijn uitgekozen om nu reeds inzicht te hebben in Gods oneindige liefde en zijn we geroepen om nu reeds helemaal te beantwoorden aan Gods verlangen en gestalte te geven aan wat Hij in ons uitwerkt door de verlossing van Christus.

En dan komt het echte vreugdevolle: de verkondiging van het kindschap Gods, dank zij Jezus en helemaal volgens Gods verlangen en tot zijn goddelijke glorie.


NAAR TOP   -  NAAR INHOUDWoensdag 25/05/2016

Richt uw ogen op Jezus

Woord van de avond: Hebr.3,1-6

Daarom, mijn broeders, gij die door een hemelse roeping geheiligd zijt, richt uw ogen op Jezus, de apostel en hogepriester van het geloof dat wij belijden. HEBR.3,2 Hij was trouw aan God die Hem heeft aangesteld, zoals ook Mozes trouw was in heel zijn huis. HEBR.3,3 Hij is groter eer waardig gekeurd dan Mozes, voor zover namelijk de bouwer meer waard is dan het huis dat hij bouwt. HEBR.3,4 Ieder huis wordt door iemand gebouwd en de bouwheer van alles is God. HEBR.3,5 Mozes was inderdaad getrouw in heel Gods huis, maar als dienaar, om te getuigen van de woorden die God zou spreken. HEBR.3,6 Christus echter is getrouw als zoon, aangesteld over het huis van God. En dat huis zijn wijzelf, als wij tenminste ons vertrouwen en de hoop die onze trots is ongeschokt bewaren tot het einde.NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 18/05/2016

Vrienden van de Heer

Woord van de avond: 1 Tess 2,13-14

Wij echter moeten God altijd danken voor u, broeders, vrienden van de Heer.
want vanaf het begin heeft God u uitgekozen om

door de Geest die heilig maakt

en door uw geloof in de waarheid

gered te worden.

14 Daartoe heeft Hij u geroepen door onze verkondiging van het evangelie, opdat gij de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus zoudt verwerven.

NAAR TOP   -  NAAR INHOUD
Woensdag 4/05/2016

Hij zal wederkeren


Woord van de avond: Hand.1,9-11

Na deze woorden werd Hij ten aanschouwen van hen omhooggeheven en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

10 Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen,

11 die zeiden: 'Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.'


Korte commentaar:

Jezus is verheerlijkt? Wij zijn verheerlijkt in Hem, maar ondertussen blijft ons de opdracht: te leven vanuit (en naar) de Blijde Boodschap die Hij verkondigd heeft. De hemelvaart van de Heer onttrekt in niets de waarde van ons leven hier en nu, maar het is wel gericht naar de toekomst waar wij hoopvol naartoe mogen leven.


Mededeling: Op onze Heer Hemelvaart start de Pinksternoveen in Don Bosco 19.30 u.; laten we de noveen intens beleven.NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 27-04-2016

Tel uw zegeningen

Woord van de avond Maleachi 1,2a

Ik heb u lief, zegt Jahwe. Gij vraagt: 'Hoe hebt gij uw liefde voor ons dan getoond?’

Korte bezinning

Het is wat onbeschaamd als wijj aan God vragen: “U zegt dat u mij liefhebt, maar wanneer heb ik dat kunnen zien?” Het is voor ons deze week dan ook zaak om ons eens met toeleg zelf af te vragen waar wij de goedheid en nabijheid van God hebben mogen ervaren, wat al genaden Hij ons geschonken heeft... Het wordt een sterke reden tot lofprijzing en dankzegging. Wij staan zo wat meer in de grote werkelijkheid die Gods aanwezigheid voor ons betekent.


We ontvingen ook een tweede woord uit 2 Kor 2,14-17

14 God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus' triomftocht meevoert en allerwegen door ons de kennis van zijn naam als een welriekende geur verspreidt!

15 Ja, voor God zijn wij een reukwerk van Christus, zowel onder hen die gered worden als onder hen die verloren gaan,

16 voor dezen een dodelijke walm, voor genen een levenwekkend aroom. Wie is bekwaam voor zulk een taak? 17 Wij zijn tenminste niet als zovelen, die handel drijven met Gods woord; wij verkondigen het met zuivere bedoelingen, op gezag van God, voor het aanschijn van God, in vereniging met Christus.


NAAR TOP   -  NAAR INHOUDWoensdag 20-04-2016

Jezus, de Leidsman ten leven


Woord van de avond: Handelingen 3,13-15

HAND.3,13 De God van Abraham, Isaak en Jakob, de God van onze vaderen,

heeft zijn dienaar Jezus verheerlijkt, die gij hebt overgeleverd, en voor Pilatus verloochend,

ofschoon deze van oordeel was Hem in vrijheid te moeten stellen.

14 Maar gij hebt de Heilige en Gerechte verloochend en als gunst de vrijlating van een moordenaar gevraagd.

15 De leidsman ten leven daarentegen hebt gij gedood.

God heeft Hem evenwel uit de doden doen opstaan; daarvan zijn wij getuigen.

Korte Bezinning

Perus spreekt tot Joodse mensen en zegt dat diezelfde God waarin zij geloven zijn dienaar Jezus heeft verheerlijkt: God heeft Hem, die zij gedood hebben, uit de doden doen opstaan. Daarvan zijn wij getuigen !

Bij de woorden van Petrus staat ook de genezing van de Lamme (zie volgend vers).

Ook onze woorden met het basis-getuigenis over Jezus “gekruisigd en verrezen” moeten vergezeld zijin van tekenen: ons eigen leven, en ons persoonlijk getuigenis van een leven dat getuigt van de liefde en de kracht van de verrezen Heer.

NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 13-04-2016

De ware offerdienst

Woord van de avond: Jezus Sirach 35,1-7

Wie de wet in acht neemt brengt vele offers,

2 wie zich houdt aan de geboden, brengt daarmee een vredeoffer;

3 wie een weldaad bewijst, brengt een spijsoffer,

4 en wie een aalmoes geeft, brengt een dankoffer.

5 De Heer heeft welgevallen in het breken met de boosheid, en breken met de ongerechtigheid is verzoening.

6 Verschijn niet met lege handen voor de Heer,

7 want al deze dingen eist het gebod.


Korte commentaar:

Al de verschillende offers die mensen brachten in de tempel van Jeruzalem worden door Jezus Sirach met een geestelijke inhoud verrijkt. Hoewel al die offers een voorgeschreven karakter hadden, wil hij ze vooral zien in het dagelijkse nakomen van Gods verlangen (de wet, de geboden, het gebod). En ook de dienst aan medemensen in nood, en het  breken met slechtheid maken dat we niet met lege handen voor God verschijnen, maar dat zijn genade in ons tot daden worden.

NAAR TOP   -  NAAR INHOUDWoensdag 6/04/2016

Draag zorg voor je geloof

Woord van de avond: 2 Joh.1,7-9

7 Want veel verleiders zijn tot de wereld uitgegaan; zij loochenen de komst van Jezus Christus in het vlees. Dat is het kenmerk van de verleider en de antichrist.

8 Neemt u in acht, anders zult gij, in plaats van het volle loon te ontvangen, de vruchten van onze arbeid verliezen.

9 Alwie te ver wil gaan en niet blijft bij de leer van Christus, heeft God niet. Wie bij die leer blijft, hij heeft zowel de Vader als de Zoon.


Korte commentaar:

Reeds vanaf de beginjaren van het christendom waren er mensen die van de ‘rechte’ leer afweken. Soms bleven ze te nauw verbonden met het Jodendom, soms met allerlei vreemde invloeden (en filosofieën). Vaak kwam het erop neer dat zij niet konden aanvaarden dat Gods Zoon mens was geworden. In het Johannesevangelie wordt er reeds sterk de nadruk op gelegd (Joh. 1,14) dat het Woord is vlees geworden, aanwezig is gekomen in onze gevallen menselijke natuur om ons van binnenuit op te helpen uit de Godsverlatenheid die de zonde en vergankelijkheid (de dood) is.

Door ons uit louter nieuwsgierigheid teveel in te laten met vreemde theorieën (die wel eens ons verstand te boven gaan) kunnen wij ons geloof in Jezus, in zijn menswording en verrijzenis kwijt raken. Wij moeten ons voor die mysteries buigen waarin de Vader zijn liefde tot het uiterste heeft kenbaar gemaakt. (bvv)


NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 16/03/2016

Tot Mijn gedachtenis

Woord van de avond: Lk 22,19-20

Daarop nam Hij het brood, sprak een dankgebed uit, brak het en gaf het hun met de woorden: 'Dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot een gedachtenis aan Mij.'

20 Evenzo gaf Hij de beker, na de maaltijd, terwijl Hij sprak: 'Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.’


Korte commentaar:

We krijgen volgende week de kans om dieper door te dringen in het mysterie van de Eucharistie, waarin we doen wat Jezus ons gevraagd heeft. We mogen vanaf nu reeds om de genade vragen beter te beseffen wat de rijkdom is van dit heilig sacrament dat de Heer aan zijn kerk heeft toevertrouwd. Zijn liefde ‘ten einde toe’ moet ons hart raken.


NAAR TOP   -  NAAR INHOUDwoensdag 9 maart 2016

3 getuigen van Jezus als Zoon van God


Woord van de avond: 1 Joh. 5,5-7

5 Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is.

6 Hij is het die gekomen is met water en bloed, Jezus Christus. Hij is gekomen niet door water alleen, maar door water en bloed.

7 Want er zijn drie getuigen,

de Geest, het water en het bloed, en deze drie stemmen overeen.


Korte commentaar:

We kunnen de wereld in onszelf en rondom ons maar overwinnen door ons leven te bouwen op Christus, als de redder, de Zoon van de levende God.  Een keuze van iedere dag en elk moment.

Hij is gekomen met water: “dit is mijn Zoon, de veelgeliefde, luistert naar Hem”

Hij is gekomen met bloed: “Alles is volbracht. Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.”

De Geest die ons bezielt, die geloof, hoop en liefde wekt in ons hart en die ons tot nieuwe mensen maakt, ook Hij getuigt van Jezus.

Overigens waren in de mystagogische onderrichtingen van de kerkvaders water en bloed symbolen voor de sacramenten van Doop en Eucharistie.


NAAR TOP   -  NAAR INHOUDwoensdag 2 maart 2016

Lofprijzing !


Woord van de avond: Psalm 134 (133)

Een bedevaartslied.

(De bedevaarders:)

Thans, zegent de Heer, alle gij knechten des Heren,

die staat in zijn huis als de nacht valt.

2 Heft uw handen in heiliging: zegent de Heer.

(De priesters:)

3 ' En Hij zegene u uit Sion, de Heer,

die gemaakt heeft hemel en aarde.'


Korte bezinning:

De oproep tot lofprijzing kregen we vorige keer ook al. Laten wij het van bij het opstaan doen. Onze zorgen en problemen opzij laten en ons met lofprijzing wenden tot de Heer, in naam van de gelovigen en in naam van heel de mensheid, van allen die in moeilijke omstandigheden leven op dat ogenblik, in naam van de kinderen en de zieken…, in naam van heel de schepping. Het is een prachtige roeping en zending. Laten we het doen in eenheid met onze broers en zussen en met allen die het morgengebed bidden in de Getijden.


NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 24/02/2016

Laat uw geld niet roesten


Woord van de avond: Jezus Sirach 29,9-11

9 Help de arme, omdat het geboden is, en stuur hem, als hij in nood verkeert, niet met lege handen weg.

10 Verlies uw geld maar aan een broer of vriend en laat het niet onder een steen verroesten en teloorgaan.

11 Gebruik uw schatten volgens de geboden van de Allerhoogste, en zij brengen u meer op dan goud.


Korte bezinning

Nadat we in een kort getuigenis een oproep kregen tot lofprijzing in ons persoonlijk leven (van ’s morgens vroeg en in vereniging met de broers en zussen van de Fraterniteit) krijgen we hier, in de geest van de Vasten, een oproep om niet voorbij te gaan aan menselijke nood, zowel op materieel vlak als geestelijk.  Met wijsheid maar edelmoedig mogen wij delen van wat de Heer ons gegeven heeft, ook onze tijd en talenten ten dienste stellen van anderen; ook de zorg voor hun geestelijk heil mogen wij dragen en er gestalte aan geven door ons gebed en getuigenis.


NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 17/02/2016

Jezus, de weg tot de Vader


Woord van de avond  Ef.3,12-13a

12 In Hem hebben wij, door het geloof in Hem, vol vertrouwen de vrije toegang tot God.

13 Ik bid u dus de moed niet te verliezen


Korte bezinning

Jezus is de open deur naar de Vader. Wij moeten groeien in dat geloof, dit betekent niet alleen weten dat Hij de Redder is, maar dat wij ook metterdaad in ons leven van elke dag gaan leven onder zijn heerschappij: dat is een keuze waarop daden (eigenlijk heel ons leven) moeten volgen. Dan hebben wij vol vertrouwen toegang tot het Vaderhart van God.

Verlies dus de moed niet.


NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 10/02/2016

Roemen op het kruis van Christus

Woord van de avond Gal.6,14-16

Gal.6,14 Mij moge God er voor bewaren op iets anders te roemen dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld.

15 Het komt niet aan op besnijdenis of onbesnedenheid maar op de nieuwe schepping.

16 Vrede en barmhartigheid kome over allen die naar dit beginsel leven en over het Israël van God!


Korte bezinning

Het begin van de Vasten stelt ons op een kruispunt: welke richting gaan we uit met ons leven? Voor Paulus gaat het er fundamenteel hier over dat met Jezus totale gave op het kruis er een nieuwe wereld begonnen is, een nieuwe weg tot het echte heil. Wij worden dan uitgenodigd om ons leven te bouwen op het geloof in Jezus. Al de rest heeft zo weinig waarde. De onverloste wereld zal ons voor mislukkingen houden, en zelf zien we vanuit het geloof de betrekkelijkheid van veel wat de wereld (en onze zelfzucht) ons voorspiegelt. Vrede en barmhartigheid kome over allen die naar dit beginsel leven en over het Israël van God!


NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 3/02/2016

Dankbaarheid en nederigheid

Woord van de avond:

16 Geliefde broeders, laat u niet misleiden:

17 elke goede gave, elk volmaakt geschenk daalt neer van boven, van de Vader der hemellichten, bij wie geen verandering is of verduistering door omwenteling.

18 Uit vrije wil heeft Hij ons het leven geschonken door het woord der waarheid, zodat wij in zekere zin de eerstelingen onder zijn schepselen zijn.


Korte commentaar

In het evangelie van deze avond ging het over David die zo hoogmoedig was dat hij wou weten over hoeveel manschappen hij wel beschikte, in plaats van God dankbaar te zijn voor alle overwinningen die Hij hem had geschonken.

Jacobus benadrukt voor ons dat elke goede gaven, elk volmaakt geschenk, van de Vader komt. Wij mogen dankbaar zijn voor alle goede gaven en talenten die ons gegeven zijn; maar wij moeten in nederigheid erkennen dat het Gods gave is, ook onze wilskracht, ons verstand e.d. Het is zelfs goed dat we eens nagaan wat ons allemaal geschonken is zodat wij in permanente dankbaarheid gaan leven. Maar het mooiste geschenk was wel het geloof (het woord der waarheid) waardoor we eten dat wij Gods geliefde kinderen zijn; dankbaarheid en nederigheid !


NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 27/01/2016

Bekeert u en laat u dopen in de naam van Jeus

Woord van de avond: Hand 2,36-38

Voor heel het huis van Israël moet dus onomstotelijk vaststaan, dat God Hem en Heer en Christus heeft gemaakt, die Jezus, die gij gekruisigd hebt.'

37 Toen zij dit hoorden, waren zij diep getroffen en zeiden tot Petrus en de overige apostelen: 'Wat moeten we doen, mannen broeders? '

38 Petrus gaf hun ten antwoord: 'Bekeert u en ieder van u late zich dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Dan zult gij als gave de heilige Geest ontvangen.

39 Want die belofte geldt u, uw kinderen en allen die verre zijn, zovelen de Heer onze God roepen zal '


Korte commentaar

Jezus is omwille zijn totale gegevenheid aan de wil van de Vader tot redder geworden van de hele mensheid, die uitgenodigd wordt om zich in Jezus onder te dompelen: Hem te aanvaarden als de enige redder.

Als wij Jezus erkennen als onze redder (en er dan ook naar leven; Hem ons leven laten leiden), dan zullen wij als gave de H. Geest ontvangen waardoor wij kunnen leven in Jezus’ spoor…


NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


WOENSDAG 20/01/2016

Weest barmhartig, zoals uw Vader


Woord van de avond Lc 6,36-38

36 Weest barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is.

37 Oordeelt niet, dan zult ge niet geoordeeld worden; veroordeeld niet, dat zult ge niet veroordeeld worden; spreekt vrij en ge zult vrijgesproken worden.

38 Geeft, en u zal gegeven worden; een goede, gestampte, geschudde en overlopende maat zal men u in de schoot storten. De maat die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken.


Korte commentaar

Ook in sommige andere godsdiensten wordt God een ‘barmhartige’ God genoemd. Maar niet in alle godsdiensten wordt gezegd: ‘Weest barmhartig want Ik ben barmhartig’. Wij leven vanuit de barmhartigheid van God, het brengt ons tot lofprijzing en dankgebed, maar we worden zelf opgeroepen om kinderen van God te zijn en op Hem te gelijken (Lk.6,35 … bemint uw vijanden, doet goed en leent uit zonder er op te rekenen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn, dan zult ge kinderen zijn van de Allerhoogste, die immers ook goed is voor de ondankbaren en slechten.). Wij krijgen dus deze opdracht mee: barmhartig, vergevingsgezind, hulpvaardig, vrijgevig … te zijn. Voor die opdracht kunnen wij ons niet omdraaien en onze eigen weg gaan.


NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


WOENSDAG 13/01/2016

Charismatisch samenzijn

Woord van de avond KOL.3,16-17

16 Het woord van Christus moge in volle rijkdom onder u wonen.

Leert en vermaant elkander met alle wijsheid.

Zingt voor God met een dankbaar hart psalmen hymnen en liederen,

ingegeven door de Geest.

17 En al wat gij doet in woord of werk, doet alles in de naam van Jezus de Heer, God de Vader dankend door Hem.


Korte commentaar

Binnen een gelovige gemeenschap wekt de Geest allerlei geestelijke gaven. De Heer spreekt dan ook doorheen woorden van de leden. Op een gebedsavond moeten wij goed luisteren naar vermaningen, aangegeven liederen en gebeden van de broer en zussen omdat de Heer ons daardoor ook wil vermanen, leiden, wil laten groeien…

Tenslotte wijst vers 17 er opnieuw op dat we echt moeten ‘wandelen’ met de Heer. We moeten om die genade vragen en onszelf helpen om klik-momenten te hebben waarop we opnieuw contact nemen met de levende Heer.


NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 6/1/2016

Sterkte in de beproevingen !

Lees ook even de korte inleiding over Leven met Jezus (3)

Woord van de avond : Sirach 2,1-6

Mijn zoon, wanneer gij de Heer gaat dienen, bereid u dan voor op beproevingen 2 Laat uw hart de juiste weg inslaan en laat het sterk zijn, en wind u niet op als de tegenspoed komt. 3 Houd u aan Hem vast en laat Hem niet los: dan zult gij uiteindelijk verheven worden. 4 Alles wat u overkomt moet ge aanvaarden; gij moet geduldig zijn in de wederwaardigheden die u vernederen. 5 Want goud wordt in het vuur beproefd en de aan God welgevallige mens in de oven van de vernedering. 6 Vertrouw op Hem en Hij zal u helpen; bewandel rechte wegen en stel uw hoop op Hem.


Korte bezinning:

De gelukwensen van Nieuwjaar klinken ons nog in de oren; het Woord van God is realistischer en spreekt ons ook over de beproevingen die dit jaar kunnen komen. Geen reden tot onrust, maar een stevige oproep om nu ons hart reeds te sterken door ook bij kleine tegenslagen ons vast te houden aan de Heer, Hem zeker niet los te laten. En de wens van de Heer: Vertrouw op Hem en Hij zal u helpen, bewandel rechte wegen en stel uw hoop op Hem.


Er werd ook de Boodschap van Maria aan Mirjana, (2 jan. 2016), voorgelezen: een warme oproep tot liefdevol contact met het Woord van de Heer waardoor de hoop en de liefde in ons hart kunnen groeien:

“Lieve kinderen,

Als moeder ben ik blij dat ik bij jullie kan zijn, want ik wil opnieuw spreken over de woorden van mijn Zoon en over Zijn liefde. Ik hoop dat jullie mij met het hart zullen aanvaarden, want de woorden van mijn Zoon en Zijn liefde zijn in de duisternis van vandaag de enige bron van licht en hoop. Dat is de enige waarheid, en wie die aanvaardt en beleeft, krijgt een zuiver en nederig hart. Mijn Zoon houdt van de zuiveren en nederigen. Zuivere, nederige harten brengen de woorden van mijn Zoon tot leven: Zijn woord wordt beleefd, verkondigd, en voor iedereen hoorbaar. Wie naar de woorden van mijn Zoon luistert, wordt weer levend. Wie naar de woorden van mijn Zoon luistert, kan weer liefhebben en krijgt weer hoop. Daarom, mijn geliefde apostelen, mijn kinderen: beleef de woorden van mijn Zoon. Heb elkander lief, zoals Hij jullie heeft liefgehad. Heb elkander lief in Zijn naam, tot Zijn gedachtenis. De vooruitgang en groei van Kerk is te danken aan wie luistert naar de woorden van mijn Zoon; aan wie liefheeft; aan wie lijden en pijn in stilte draagt, hopend op de uiteindelijke verlossing. Daarom, mijn geliefde kinderen: denk bij het opstaan en bij het slapengaan aan de woorden van mijn Zoon en aan Zijn liefde. Ik dank jullie.”


De gebedsavond werd besloten met een heerlijk Driekoningentaartje


NAAR TOP   -  NAAR INHOUD