GELOOF en LEVEN  
HOME

INHOUD
Secularisatie en het religieuze denken Publieke sessies:

Brad Gregory  bespreekt in zijn lezing hoe kennis gradueel geseculariseerd is sinds de periode van de reformatie. Hoewel algemeen wordt aangenomen dat de opkomst van de historische kritiek in de menswetenschappen en de ontdekkingen in de natuurwetenschappen de theologie onhoudbaar maakten als academische discipline, speelden ook de  religieuze schisma’s tijdens de reformatie (1520–1650) een cruciale rol in de  secularisering van kennis aan de universiteit. Door de religieuze verdeeldheid werd het epistemologische statuut van de theologie namelijk meer en meer problematisch. Daarenboven maakte de confessionalisering van het hoger onderwijs het voor theologen zeer moeilijk om adequaat om te gaan met de explosie van nieuwe kennis buiten de universiteiten en om antwoord te bieden op de uitdagingen van de verlichting. Brad Gregory  is professor geschiedenis van het vroegmoderne Europa aan de University of Notre Dame. Tijdens de publieke lezing en studiedag gaat hij in op enkele centrale thema’s uit zijn recente boek The Unintended Reformation: How a Religious Revolution Secularized Society (Harvard University Press, 2012).   Respondent is prof. dr. Jacques Haers, jezuïet en verbonden aan de Faculteit Theologie en R eligiewetenschappen, ku Leuven alsook academisch directeur bij ucsia.

Boekvoorstelling  Radicale Secularisatie: Tien hedendaagse filosofen over religie en moderniteit (Pelckmans/Klement, 2013)  Dr. Stijn Latré, Centrum Pieter Gillis, Universiteit Antwerpen  Dr. Tom Jacobs, Katholieke Hogeschool Limburg   Prof. dr. Erik Meganck, Centrum voor Metafysica en Filosofie van de Cultuur, ku Leuven

 Boekvoorstelling  The Unintended Reformation: How a Religious Revolution Secularized Society (Harvard University Press, 2012)   Prof. dr. Brad Gregory, Departement Geschiedenis, University of Notre Dame  Prof. dr. Guido Marnef, Departement Geschiedenis & het Centrum voor Stadsgeschiedenis, Universiteit Antwerpen  Prof. dr. André Cloots, Centrum voor Metafysica en Filosofie van de Cultuur, ku Leuven & Departement Wijsbegeerte, Universiteit Antwerpen

Universiteit Antwerpen · Stadscampus · Hof van Liere · Prinsstraat 13 · 2000 Antwerpen Deelname is gratis, gelieve vooraf in te schrijven.

Universiteit Antwerpen · Stadscampus · aula c.001 · Prinsstraat 13 · 2000 Antwerpen Deelname is gratis, gelieve vooraf in te schrijven. inschrijven

DONDERDAG 8 MEI 2014 · PUBLIEKE LEZING


VRIJDAG 9 MEI 2014 · SEMINARIE

Het Centrum voor Cultuurfilosofie, het Centrum Pieter Gillis en ucsia nodigen u op donderdag 8 en vrijdag 9 mei van harte uit op de studiedag ‘Transcendentie in het spanningsveld tussen moderniteit en religie’.

˘ Info

THE REFORMATION ERA AND THE SECULARIZATION OF KNOWLEDGE

VRIJDAGVOORMIDDAG 9:30–12:30 UUR

VRIJDAGNAMIDDAG 14:00–16:30 UUR

PUBLIEKE LEZING · 19.30–21 UUR

SEMINARIE


  TERUG NAAR INHOUDSOVERZICHT     


- Op 16 dec. 2013 Guido Meyer een lezing over De Sinus-jeugdstudie: belang voor de pedagogie van religie.


Op 16 december 2013 Guido Meyer een lezing over De Sinus-jeugdstudie: haar belang voor de pedagogie van religie.

Guido Meyer doceert en voert onderzoek uit naar religiepedagogiek aan de Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen. Hij reflecteert in dit doctoraal seminarie over de resultaten van de SINUS-studie en haar gevolgen voor de praktische theologie. Het rapport bestudeerde weliswaar Duitse jongeren, maar is veelzeggend voor Vlaanderen en België. Deze lezing sluit aan bij de vier internationale workshops van UCSIA in 2012 over jongeren en jeugdcultuur.
     

 Keert godsdienst terug en, zo ja, in welk kleed? Hoe steken jongeren ineen? De Sinus-jeugdstudie onderzocht die vragen voor het eerst in 2007. De studie wordt regelmatig bijgewerkt, de jongste versie dateert van 2012. Ze werd besteld door de Duitse Katholieke Jeugdbond en Misereor en peilde bij jongeren van verschillende leeftijdsgroepen naar hun betrokkenheid bij kerk en religie. De studie bracht verschillende jongerenmilieus in beeld met belangrijke en uiteenlopende kenmerken in stijl, discours en structuur.

Ze onderscheidt types jongeren zoals ‘precaire jongeren’, ‘experimentele hedonisten’, ‘sociaal-ecologisten’, ‘behoudsgezind-burgerlijke jongeren’, enz. Maar al die jongeren ondergaan de druk van onzekere vooruitzichten op de arbeidsmarkt gekoppeld aan grote prestatieverwachtingen. Jongeren geven een plaats aan traditionele waarden zoals zekerheid, plichtbewustzijn, gezin en vriendschap in een zelfgemaakt lappendeken van waarden.


Deze lezing duidt de studieresultaten kritisch en beantwoordt de vraag wat ze leert over de godsdienstpedagogiek.


De lezing vindt plaats op maandag  16 december 2013 van 19u tot 20.30u in de Tassiszaal (Hof van Liere, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen) op de stadscampus van de Universiteit Antwerpen. De voertaal is Duits.


Deelname is gratis, maar we vragen u om voor donderdag 12 december 2013 in te schrijven met het online inschrijvingsformulier. Meer informatie vindt u op www.ucsia.org.


Met vriendelijke groet

Marijke

TERUG NAAR INHOUDSOVERZICHT  NAAR TOP PAGINA


UCSIA

UNIVERSITAIR CENTRUM SINT-IGNATIUS ANTWERPEN

Website: www.ucsia.org

Contact: Celis Marijke [Marijke.Celis@ua.ac.be] :

Recente mededelingen:

Nieuwsbrief:  2012 | 2

Een uitgave van ucsia vzw | Prinsstraat 14 · be-2000 Antwerpen | www.ucsia.org

In dat nummer:

2 Secularisme en religie in de samenleving

2 Gevangenisstraf anders verbeeld

3 Schoonheid

3 Risico en onzekerheid

4 Genomica en maatschappij

5 Politieke theologie van migratie en asiel

6 Maat in management, management op maat

6 Abraham/Ibrahim

7 Harry Gamboa en Ria Pacquée

8 Binnenkort


In 2013 viert de Universiteit Antwerpen haar tiende verjaardag. Ook het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA) staat stil bij zijn tweede lustrum met een bijzondere academische zitting op 27 november 2013, waarover meer in een volgende nieuwsbrief. Dat UCSIA ontstond, is mede te danken aan het initiatief van prof. dr. Walter Nonneman. Hij zette zijn schouders onder de samensmelting van de UFSIA, het RUCA en de UIA tot één Universiteit Antwerpen maar bezielde ook de oprichting van UCSIA. Hij trok de contouren van het nieuwe centrum en bracht alle betrokkenen bijeen voor overleg en afspraak. Als Afgevaardigd Bestuurder van de vzw UCSIA vormde Walter Nonneman de schakel tussen de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur, de medewerkers en de externe ‘stakeholders’. Einde oktober 2012 gaf de Afgevaardigd Bestuurder op eigen verzoek zijn mandaat door aan prof. dr. Alex Vanneste. Namens de leden van de bestuursorganen en het team van UCSIA herhalen wij onze bijzondere dank voor zijn inzet en toewijding en verwelkomen we zijn opvolger.

Luc Braeckmans  Jacques Haers sj

Academisch onderdirecteur Academisch directeur


 TERUG NAAR INHOUDSOVERZICHT  NAAR TOP PAGINA