GELOOF en LEVEN HOME

 INHOUD

DIAPRESENTATIES MET GELOVIGE INHOUD


Thuispagina   -   Inhoud  -  Top

Gebruik “Bekijken op Youtube” en kopiëer de hyperlink met het gratis programma Clipgrab

om het vervolgens op uw computer op te slaan waar je jouw bezinnende Powerpoints meestal opslaat

* = Reeds op nieuw YouTube-kanaal https://www.youtube.com/channel/UCiMyBSvCT_CDyFhk1AtJ2pg

* Adoro Te devote latens Deïtas “Samenst. Ben V. Vossel ~ M Agnus Dei (Medj) Jezus mooiste geschenk

* Advent: Jezus verwachten en Hem ontmoeten. T Ben V.V. M Godmode, Future renassance

- Alles nieuw T.bvv M: Benjamin Martins “God geeft troost en hoop en doet ons anderen troosten”

- Apocalyps 1 bvv M: Patrick Patrikios, Away “Een lied van troost en hoop voor wie geloven in Jezus”

- Apocalyps 2 bvv M: Patrick Patrikios, Away “De weg naar het Licht, de overwinning van het Lam”

- Bekering van de christen T Ben Van Vossel ~ M Gloria (Medjugorge) “Je leven bouwen op Jezus, Zoon van God”

- Beproeving 1 bvv - M: Highway One Steve Adams “Wat kunnen wij doen in tijden van lijden en beproevingen?”  

- Christen worden 1 T+M: bvv Gij brengt Licht op onze aarde  “Jezus leren kennen en Hem volgen”

- Christen worden 2 T: bvv - M: Heilige Geest van God - “Jezus heeft het geheim van het Geluk”

- Christen worden 3 T: bvv - M: Agnus Dei “Jezus beter leren kennen”

* Christus Koning “De Gekruisigde en Verheerlijkte Koning” T.Ben Van Vossel ~ M Audionautix,Triumphant Return

 - Dankbaarheid Float Geographer “Dankbaarheid voor de mensen om ons heen”

 - Eerst het Koninkrijk “Om voluit te leven als nieuwe mens” T Ben Van Vossel ~ M Bensound, A Day to remember

 * Esperanza “Laat de HOOP u blij maken” T Ben Van Vossel - M Kevin ML, Canon for 2 Renaissance Harps

- Eucharistie 1 bvv M: RKVC, Before I go “Hem dankbaar gedenken totdat Hij wederkomt”

- Eucharistie 2 bvv M: Joel Cummins, Impertinence “Zijn levensoffer brengt ons tot de Vader en tot elkaar”

- Eucharistische Aanbidding “Jezus aanbidding in het heilig Sacrament” Samenstelling: Ben Van Vossel

- Evolutie T: bvv M. Dan Henig, Nebular focus

* Eeuwig leven “God laat ons niet vallen wanneer het leven ons lijkt te ontvallen” bvv M Hibou Moment of Feeling

- Fundament Dulcinea Steve Adams” Ons leven, gebouwd op de zekerheid van Jezus’ nabijheid, staat stevig”

- Ga en verkondig 1 T+M: bvv Gij brengt licht op onze aarde. “Blij nieuws beleven en uitdragen”

- Ga en verkondig 2 T+M: bvv In een wereld met zoveel profeten. “Verkondigen in onze eigen situatie”

- Ga en verkondig 3 T: bvv M: Offer glorie en lofzang. “Vrijmoedig verkondigen door heel ons leven”

- Ga en verkondig 4 T+M: bvv Heil’ge Geest zing uw lied in mij “Deelnemen aan het mededogen van Jezus”

- Geloof-Hoop-Liefde T: bvv M: Sanctus Sanctus Sanctus Dominus Deus Sabaoth

- Gemeenschap Cooper Ave The Westerlies” Hoe moet de christelijke gemeenschap er uitzien ?”

* Geweten “Gods verlangen leren herkennen in het diepst van ons hart” Bvv naar Katech. ~ Hibou, Birth of a Hero

- Gezin Onderweg bvv M: Hopeful Freedom, Asher Fulero “Vreugde van de liefde” Paus Franciscus

- God aanwezig brengen in de wereld T bvv - M Esther Abrami, N04 Piano Journey

- God danken Eternal Garden Dan Henig “Danklied voor God”

- God eenzame bedelaar Allegro Emmit Fenn “Bedelend aan ons hart om ons gelukkig te maken”

- God houdt van jou, hou van Hem, T bvv M Agnus Dei, Medugorje

* God spreekt T Ben V.V. ~ M Bensound Ac.Breeze “Gehoor geven aan Gods stem: de beste weg tot jouw geluk”

- Gods Aanwezigheid beleven  T: Ben Van Vossel ~ M:Hibou, Meditate with Choir “Zijn liefde omgeeft ons”

- Gods rijk in jouw hart en de wereld, T bvv M Audionautix, Azitmuth

- Gods verlangen kennen en doen  T: bvv  M: Audionautix, Solo acoustic5 “Hoe ken ik Gods verlangen?”

- Hart van Jezus 1 T: bvv M: Agnus Dei

- Hart van Jezus 2 T: bvv M: Kijk naar Jezus

- Heel de mens-1  T: bvv - M: Nico Staf, Large smile

- Heel de mens-2  T: bvv - M: josh Pan, Guitar house

- Heel de mens–3  T: bvv - M: Joel Cummins, Pastorale

- Heilige Geest-1 “Wie is Hij en wat doet Hij?” T bvv M:No.4 Piano journey, Esther Abrami

- Heilige Geest-2 “De H. Geest in actie” M: Float Geographer

- Heilige Geest-3 “Hoe de H. Geest ontvangen?” M: Heil’ge Geest, maak dat ik hoor

- Jezus, anders dan anderen ‘Mensenzoon en Zoon van God’ T bvv  M Meditate with Choir, E.Aron HB537

- Jezus Messias “Jezus, door God gezonden, leidt ons naar het Licht” T bvv - M Joel Cummins, Impertinence

* Jezus mijn Liefde “Stamelend liefdeslied voor Hem die ons ten einde toe liefhad” T Bvv~ Kevin Mac Leod, Sover

- Jezus’ droom “Eenheid opdat Gods leven in mens en kerk kan stromen” T bvv (P.Gonthier) M Sef Chol, Orient

- Jezus’ blik “Gods liefdevolle en heildragende blik is ook op jou” T Ben Van Vossel - M Audionaitix, Event Horizon

- Jezus’ geschenken bvv M: Impertinence, Joell Cummins

- Jezus’ lijdenstocht (1) “Bezinning over Jezus’ lijden in 14 haltes” T bvv M Dan Henig, Eternal garden

- Jezus’ lijdenstocht (2) “Bezinning over Jezus’ lijden in 14 haltes” T bvv M Heilig Gelaat van Jezus

* Jezus ontmoeten in het Nieuw Testament  T Ben Van Vossel ~ M Wij gedenken dankbaar

 - Leerling van Jezus 1 “Jezus’ leerling en de Vader” T bvv M Highway One, Steve Adams

- Leerling van Jezus 2 “Jezus’ leerling en de Meester” T bvv - M Midnight Tale

- Leerling van Jezus 3 “Jezus’ leerling en de Heilige Geest” T bvv - M Heilige Geest van God wij  verwelkomen U

- Leerling van Jezus 4 “Jezus’ leerling en de medemens” T bvv - M Bensound, A New Beginning

- Leerling van Jezus 5 “Jezus’ leerling en het materiële bezit”  T bvv M Bensound, Sunny

- Maria (1) “Maria volgens de H. Schrift” T: bvv-M:12Moirnings, Audionautix

- Maria (2) “Maria als toonbeeld voor de christen”  T: bvv-M: BridesBallad, Audionautix

- Met Jezus onderweg (1)M “Jezus wijst de weg naar het echte geluk” T bvv M Joel Cummins, Pastorale

* Natuurbehoud “Paus Franciscus over Integrale Ecologie” M Audionautix, Allegro in C

- Nieuw leven 1 “De H. Geest maakt ons leven nieuw” T bvv M Nico Staf, Large smile mood

- Nieuw leven 2 “Wie en wat is Jezus? Wie is de Vader? Wie is de H. Geest? T bvv M Dan Henig, Nebular focus

- Nieuw leven 3 “Hoe getuigen van het nieuwe leven?”  T bvv M Sef Chol, Orient

- Nieuwe christen “Zal je Gods woord  ook in jouw leven vrucht laten dragen?” T bvv M Kevin MacLeod

- Nieuwe schepping “Door verbondenheid met Jezus worden wij een nieuwe schepping” T bvv M Kom tot de Heer

- Nieuwe wereld bouwen “Door werken en gebed bouwen aan een nieuwe wereld” T bvv-M Audionautix Event Hor

- Nooit alleen (1) “Zoekend naar het geluk kom je Jezus tegen” T bvv M Acoustic Meditation, Audionautix

- Nooit alleen (2)  “Bewust voor Jezus kiezen als Gids” T bvv M Adagio in C, Audionautix  

- Ongekende rijkdom 1 Kindschap Gods M: ‘k Prijs U, Vader … “Onze innerlijke rijkdom nodigt tot aanbidding”

- Ongekende rijkdom 2 De Jezusgemeenschap T:bvv - M: In het hart vd Kerk. “Steun en verantwoordelijkheid”

- Onze Vader (1) “Onze Vader die in de hemel zijt” T:Ben Van Vossel ~ M: Audionautix, Amazing Grace

- Op weg met de Verrrezene “Op weg door het leven met de Verrezen Heer Jezus” T bvv M P. Patrikios, Simple

- Oorlog, een christelijke bezinning. “Mildheid en Voorbede” T:Ben Van Vossel  M:Bensound, India

- Open de deur “De Goede Herder wil jou vergezellen doorheen het leven” T bvv - M Audionautix, Meditation 1

* Opnieuw geboren worden “Jezus kiezen tot Heer van je leven” T Ben V.Vossel - M Bensound,Birth of a Hero

- Opnieuw geboren “Met Jezus en zijn Geest begin je eHen nieuw leven” T bvv - M Nico Staf, Large Smile

 * Opnieuw geboren worden (2) T Ben V.Vossel Bensound, Birth of a Hero “Jezus kiezen tot Heer van je leven”

- Pandemie en de christen (Covid19) T: naar Jos De Heer - M: Aaron Kenny “Verantwoordelijkheid en vertrouwen”

- Pasen 1 “Christus is verrezen. Hij is waarlijk verrezen” T bvv - M Bensound, Memories

- Pasen “Volgens de Schriften” bvv

- Redenen om te geloven (1) “Het geloof geeft antwoord op veel vragen” T bvv M A Brithter Heart, Audionautix

- Redenen om te geloven (2) “Allerlei wonderen en levensvragen” T bvv M T.Garrod, View of the Valley

- Rijk Gods 1 “Wat betekent ‘leven in het Rijk van God’?” T bvv M Esther Bramani, No.4 Piano journey

- Rijk Gods 2 “Het Rijk van God verdraagt geen afgoden” T bvv M Asher Fulero, Sweetly my heart

- Rijk Gods 3 “Leven met de Drie-Ene God” T bvv M Emmit Fenn, Allégro

- Rijk Gods 4 “Leven als kinderen van God” T bvv M RKVC, Before I go

- Surrender “Je leven en werk zien als opdracht van God” T Ben Van Vossel ~ M Audionautix, Amazing Grace

- Transfiguratie “Transfiguratie als genade en opdracht” T Ben Van Vossel ~ M RKVC, Before Ik Go

- Vasten en Pasen bvv M: Kijk naar Jezus (vert. Bvv) “Vasten, groeien in liefde voor God en de medemens”

- Vaar naar het diepe (1) “Op zoek naar het echte geluk?” T: bvv M:Audionautix, Amazing Grace

- Vaar naar het diepe (2) “Geestelijke wapenrusting om te doen wat God vraagt” T bvv M Audionautix, A Tall Ship

- Vaar naar het diepe (3) “Hulpmiddelen om als christen te leven” T bvv M RKVC, Before I go

- Vasten - Passie - Pasen  “Op weg doorheen Vasten en Passie naar Pasen” T bvv - M Solo acoustic, Audionautix

- Vader “Leven in vertrouwen en vergeving vanuit het ONZE VADER” T Ben Van Vossel - M Audionautix,Solo acoust

- Verlaat je op God, “zijn wonderen en bleloften zijn ook voor jou.” T Ben Van Vossel ~ M Audionautix, 12 Mornings

- Verlossing “Verlost worden en anderen helpen op weg naar verlossing” T bvv - M Audion., In the Field

- Verrezen en nog bij jou “Jezus is verrezen en gaat met jou door het leven” M Sanctus

- Vernieuwing van huwelijk en christelijke zending. T bvv  M Bensoound, A Day to Remember

- Verwachten “Jouw verlangens in het licht van Gods verlangen” T Ben Van Vossel - M Zozeer heeft God …

- Vertrouwen “Verloren in het heelal en in allerlei chaos is Christus ons houvast” T bvv - M Audion., Lazy ay

- Volgeling (1) “Jezus volgen is Hem op de eerste plaats stellen” T bvv - M A Tall Ship, Audionautix

- Volgeling (2) “Blijf in Jezus’ nabijheid. Kenmerken van de volgeling” T bvv - M Away, Patrick Patrikios

- Volgeling (3) “Jezus volgen: moeilijkheden en Helper” T bvv - M Azitmuth, Audionautix

* Volgens de Schriften (1) “De Schriften spreken overduidelijk van Jezus”  T bvv - M Jezus’ woord verlicht de wereld

* Volgens de Schriften (2) “Wat in al de Schriften op Hem betrekking had”  T bvv M A. Fulero, Sweetly my heart

- Vrede zij u “De ware vrede in je hart: een Paasgeschenk van Jezus” T:bvv ~ M:K. MacLeod With the Sea

- Verrezen en nog bij jou “Jezus is verrezen en gaat met jou door het leven” T bvv M Sanctus

- Wandelen met God “God wil jou graag vergezellen; ga op zijn uitnodiging in” T bvv M E. Bramani, Piano Journey

* Weest heilig “Ook jij bent tot heiligheid geroepen”  T bvv M Audionautix, The mighty Kingdom

- Woord van (eeuwig) Leven “Jezus wil spreken tot jouw hart” T bvv  M Audionautrix, Words

- Word wat je bent “Luister naar je diepste kern waar je Schepper tot jou spreekt; T bvv ~ m <hibou, Destiny

- Zaligsprekingen T: bvv - M:Audionautix, Amazing grace “Zaligsprekingen met Jezus als voorbeeld”

* Zegenen T: bvv M: Running Waters, Audionautix

* Zwakheid van God bvv


Thuispagina   -   Inhoud  -  Top