GELOOF en LEVEN HOME

 INHOUD

GEBEDSAVONDEN 2020

FRATERNITEIT VAN MARIA


Zie ook: KORTE INLEIDINGEN IN HET “Leven in de Geest”  klik hier


VOOR VERDERE STUDIE OF  BEZINNING BIJ SOMMIGE WOORDEN: KLIK HIER


NAAR TOP  -  NAAR INHOUDGod is barmhartig (Micha 7,18-19) (4/03/2020)

Geloof vraagt om daden van geloof (Jak 2,14-18)(26/02/2020)

Het ware inzicht (Jer.9,22-23)(19/02/2020)

De splinter in het oog van de ander (Lc.6,39-42) (12/02/2020)

Naar Jezus komen en zijn voorbeeld volgen (Lk 5,15-16) (5/02/2020)

Vertrouwvol en standvastig bidden om Wijsheid (Jak.1,5-8)(29/01/2020)

Wees barmhartig (Lc.6,36-37) (22/01/2020)

Nu reeds bij de Heer zijn (Lc.23,42-43)(15/01/2020)

Vorm u niet naar de ongelovige wereld (2Kor.6,14-18) (8/01/2020)

Dit is de weg, volg die ! (Jes. 30, 19-21) (1/01/2020)NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 4/03/2020

Barmhartige God

Woord van de avond: Micha 7,18-19

MICH.7,18 Welke God is als Gij, die de schuld vergeeft, die voorbijgaat aan de zonde, door de rest van zijn erfdeel bedreven, die zijn toorn niet altijd laat duren, maar zijn vreugde vindt in goedheid? 19 Hij zal zich opnieuw over ons ontfermen, Hij zal onze schuld onder zijn voeten verpletteren. Al onze zonden zal Hij naar de bodem van de zee verwijzen.

Korte commentaar:

De barmhartige liefde van God waarover de profeet Micha getuigt is tot de kern van Jezus’ verkondiging gaan behoren. Gods vergevingsgezindheid doet ons telkens weer opveren. Het is voor ons van belang dat we met nederigheid onze onmacht en zonde belijden maar dan ook geloven dat we dankzij Gods vergevende liefde niet meer hoeven naar onze zondigheid te kijken maar juist naar de liefde van God die ons in en door Jezus ten volle is geopenbaard.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 26/02/2020 Aswoensdag !

Daden van geloof

Woord van de avond: Jak 2,14-18

JAK.2,14 Broeders, wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft, als hij geen daden kan laten zien? Kan zo'n geloof hem soms redden. 15 Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft en niets om te eten, 16 en iemand van u zou zeggen: Geluk ermee! Houd u warm en eet maar goed,' en hij zou niets doen om in hun stoffelijke nood te voorzien wat heeft dat voor zin? 17 Zo is ook het geloof, op zichzelf genomen, zonder zich in daden te uiten, dood. 18 Misschien zal iemand zeggen: `Gij hebt de daad en ik heb het geloof.' Dan antwoord ik: `Bewijs me eerst dat ge geloof hebt, als ge geen daden kunt tonen; dan zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen.'


Korte commentaar:

Het geloof is een geschenk, maar het vraagt ook om een leven waarin volgens dat geloof geleefd wordt. Is ons geloof werkzaam in ons leven? Geeft ons leven het bewijs dat we in God geloven, dat we Jezus als Heer hebben? Deze vastentijd is een goede gelegenheid tot een bezinning over de echtheid van ons geloven.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 19/02/2020

Het ware inzicht

Woord van de avond: Jer 9,22-23

JER.9,22 Dit zegt Jahwe: De wijze moet niet roemen op zijn wijsheid, de sterke niet roemen op zijn kracht, de rijke niet op zijn rijkdom.
23 Wie toch wil roemen, moet zich er op beroemen, in te zien en te erkennen dat ik, Jahwe, genade schenk, en recht en gerechtigheid vestig op aarde, want daarin vind Ik mijn genoegen - godsspraak van Jahwe -.

Korte commentaar:

Wijsheid, (wils-)kracht, rijkdom, het zijn allemaal nog menselijke, aardse zaken. De echte wijsheid, de echte kracht en rijkdom bestaat erin dat men inziet en aanvaardt dat God liefde is en dat HIJ bepaalt wat recht en echte gerechtigheid is op aarde, want dàt is zijn vreugde. Laten wij dan maar bidden om die ware wijsheid en dat ware inzicht.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 12/02/2020

De splinter in andermans oog

Woord van de avond: Lc 6,39-42

Lk.6,39 Hij hield hun ook een gelijkenis voor: ' Kan soms de ene blinde de andere leiden? Vallen dan niet beiden in de kuil? 40 De leerling staat niet boven zijn meester; maar zal hij ten volle gevormd zijn als hij gelijk is zijn meester. 41 Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder en slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog? 42 Hoe kunt ge tot uw broeder zeggen: Broeder, laat mij de splinter uit uw oog halen, terwijl ge de balk in uw eigen oog niet opmerkt? Huichelaar, haal eerst die balk uit uw eigen oog, en dan zult ge scherp genoeg zien om de splinter te kunnen verwijderen die in het oog van uw broeder zit.

Korte commentaar:

Een drietal woorden van Jezus. We moeten bidden om de wijsheid en de onderscheiding van geesten om niet onszelf en anderen te mis-leiden.

We moeten Jezus voor ogen houden opdat we naar zijn gestalte kunnen groeien; het contact met het woord van God in de Bijbel is een goede gids daartoe.

Tenslotte is er het woord over de splinter in het oog van de ander; vaak zien we de fouten van de ander. De balk in ons eigen oog belet ons in feite om met de ogen van God te zien naar de anderen en naar onszelf. Bidden wij om de wijsheid die van God komt. (cf Jakobus 1,5-8)


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 5/02/2020

Tot Jezus komen en zijn voorbeeld volgen

Woord van de avond: Lc 6,15-16

Lk.5,15 In steeds wijder kring werd over Hem gesproken en grote volksmenigten stroomden samen om Hem te horen en van hun kwalen genezen te worden. 16 Hij trok zich telkens terug in de eenzaamheid om te bidden.


Korte commentaar:

Er wordt over Jezus gesproken: over wat Hij zegt en doet. Velen komen tot Hem om Hem te horen (!) en om genezen te worden van hun kwalen naar lichaam en geest. Wij komen telkens weer tot de Heer om naar zijn woord te luisteren en Hem onze kwalen en die van anderen voor te leggen. Dat doen we dan ook elke gebedsavond. Maar wij willen ook opzien naar het voorbeeld van Jezus die zich telkens weer terugtrok om te bidden. Wij werden deze avond dan ook uitgenodigd om op te zien naar Jezus’ Kruis waaruit al ons heil is ontloken.


Mededeling: Overlijden van Florinne Lievens-Bultinck. R.I.P.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 29/01/2020

Vertrouwvol en standvastig bidden

Woord van de avond: Jakobus 1,5-8

JAK.1,5 Schiet iemand van u te kort in wijsheid, dan moet hij haar vragen aan God, en zij zal hem gegeven worden, want God geeft aan allen zonder voorbehoud en zonder verwijt. 6 Maar hij moet wel bidden met vertrouwen, zonder te weifelen. Wie weifelt lijkt op de golven van de zee, die door de wind heen en weer geslingerd worden. 7 Zo iemand, innerlijk verdeeld als hij is en ongestadig in heel zijn gedrag, 8 moet niet menen dat hij iets van de Heer zal verkrijgen.


Korte commentaar:

De ware wijsheid bestaat in het onderkennen van Gods verlangen. Ook in crisissituaties blijft God van ons houden en mogen wij Hem vragen hoe wij kunnen handelen volgens zijn verlangen. Dat gebed moet gebeuren met vertrouwen en moet standvastig zijn. God spreekt zijn woord in de Schrift, doorheen de Kerk en in ons hart. Het is als een zaad, zegt Jezus, dat met ruime zwier uitgestrooid wordt, het hangt nu af of de grond goede grond is die het zaad dertig, zestig of zelfs 100-voud laat opbrengen. Bidden wij met standvastigheid om de ware wijsheid die ons doet onderscheiden waar het heil ligt dat God voor ons in petto heeft.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 22/01/2020

Wees barmhartig

Woord van de avond: Lc. 6,36-37

Lk.6,36 Weest barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is.

37 Oordeelt niet, dan zult ge niet geoordeeld worden; veroordeeld niet, dat zult ge niet veroordeeld worden; spreekt vrij en ge zult vrijgesproken worden.

Korte commentaar:

De barmhartigheid van God hebben wij allen mogen ervaren: zijn vergevingsgezindheid en zijn mededogen met onze zwakheid en hulpbehoevendheid. Als Gods kinderen worden wij verondersteld de gezindheid van God te hebben en Jezus na te volgen in zijn houding tegenover zondige mensen en zijn houding als barmhartige Samaritaan. We willen ons de mensen te binnen roepen die we verwijten achterna dragen en de personen die ons nu nog dwars zitten; Met de vergevingsgezindheid en mededogen van God willen wij de koninklijke weg gaan waarvan Jezus ons het voorbeeld gaf.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 15/01/2020

Vandaag zult ge met Mij zijn in het paradijs

Woord van de avond: Lc. 23,43

Lk.23,42 Daarop zei hij: 'Jezus, denk aan mij, wanneer Gij in uw Koninkrijk gekomen zijt.'
43 En Jezus sprak tot hem: Voorwaar, Ik zeg u: Vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs.'

Korte commentaar:

Dit woord is niet enkel bedoeld om onze hoop op het eeuwig bij de Heer zijn te versterken en de zekerheid dat als we op Hem beroep doen Hij ons ook alles geeft waar een gelovig hart op rekent. Het mag voor ons ook de zekerheid schenken dat de Heer nu bij ons is als in een heilige tempel, zoals het ons werd voorgehouden vorige week (2 Kor.6,16). In Gods tempel, in ons hart en ons leven, moet er aanbidding zijn, lofprijzing en voorbede vanuit de zekerheid dat wij nu reeds in geloof mogen leven in de tegenwoordigheid van de Heer die ons later in alle heerlijkheid zal gegeven zijn. In de heilige Eucharistie mogen we die tegenwoordigheid reeds in mysterie beleven.


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 8/01/2020

Vorm u niet naar de ongelovige wereld

Woord van de avond: 2Kor.6,14-18

2KOR.6,14 Vormt geen ongelijk span met de ongelovigen. Wat heeft heiligheid te maken met slechtheid? Wat heeft het licht uit te staan met de duisternis? 15 Is er overeenstemming mogelijk tussen Christus en Belial? Wat heeft de gelovige gemeen met de ongelovige? 16 Kan de tempel van God een verbond aangaan met de afgoden? Maar de tempel van de levende God, dat zijn wij. God heeft het zelf gezegd: Ik zal onder hen wonen en met hen omgaan. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. 17 Daarom, gaat weg en verlaat hen, houdt u ver van hen, zegt de Heer, raakt niets aan wat onrein is. Dan zal Ik u genadig aannemen. 18 Ik zal voor u een vader zijn en gij zult voor Mij zonen en dochters zijn, zegt de Heer, de Albeheerser.

Korte commentaar:

Een christen moet zich niet vormen naar de wereld die ongelovig is. Ook al worden wij de wereld ingezonden, wij moeten ons leven, ons gedrag en ons spreken vormen volgens het Blijde Nieuws dat Jezus bracht. De Heer moet in ons wonen als in een heilige tempel, daarom moeten wij ons niet laten besmetten door het denken en doen van de wereld. En toch moeten wij voor die wereld bidden en Hem tegemoet treden met ons hart gericht op de Heer en bezield met zijn liefde voor de wereld voor wie Jezus gekomen en gestorven is.NAAR TOP  -  NAAR INHOUD


Wo 1/01/2020

Dit is de weg, volg die

Woord van de avond: Jes. 30, 19-21

JES.30,19 Volk van Sion, volk dat in Jeruzalem woont, gij hoeft niet meer te wenen. Jahwe zal u genadig zijn, als uw roepen tot Hem doordringt; zodra Hij het verneemt, zal Hij u verhoren. 20 De Heer heeft u wel het brood der benauwing en het water der verdrukking gegeven, maar uw Leermeester zal zich niet langer verborgen houden, met eigen ogen zult gij Hem zien. 21 Met eigen oren zult gij achter u een stem horen zeggen: `Dit is de weg, volgt die, of hij nu naar rechts gaat of naar links.'

Korte commentaar bij het woord uit Jesaja:

Als ons roepen op God tot Hem doordringt, zal Hij ons verhoren. Het smeekgebed is ook een vorm van lofprijzing omdat het geloof en vertrouwen veronderstelt. God wil zich openbaren in ons leven gedurende dit jaar. Zijn Stem wil ons begeleiden; een uitnodiging om te leren luisteren en ons daadwerkelijk te laten leiden!

Mc.14,26

“Nadat zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij naar de Olijfberg”

Ook op donkere dagen mag de lofprijzing in ons hart zijn.

1 Petr. 1,13-16

1PETR.1,13 “Weest daarom wakker en actief, weest nuchter, vestigt heel uw hoop op de genade die uw deel wordt, wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. 14 Geeft gehoor aan de waarheid, geeft niet langer toe aan de lusten die uw leven beheersten in de tijd van uw onwetendheid. 15 Hij die u geroepen heeft, is heilig. Weest heilig zoals Hij, in heel uw gedrag; 16 want er staat geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig.”

Onze opgaven voor het nieuwe jaar 2020 !


NAAR TOP  -  NAAR INHOUD