GELOOF en LEVEN  
HOME

INHOUD

  TERUG NAAR INHOUDSOVERZICHT       


OUD EN NIEUW

Enige teksten uit het Nieuw Testament die verwijzen naar het Oud Testament

om aan te tonen dat Jezus de Messias is

(de Gezalfde, de Christus, de door God Gezonden Redder)

Deze pagina bevat slechts enige teksten, het volstaat om een goede vertaling van het Nieuw Testament te nemen om de vele verwijzingen naar het Oude Testament in overvloed te ontmoeten.

Omtrent Jezus' lijden en verheffing (en verrijzenis)

* Handelingen 13,28-35

Ofschoon ze geen enkele rechtsgrond voor de doodstraf konden vinden, hebben ze van Pilatus geëist dat Hij ter dood gebracht werd. 29 Toen ze alles hadden voltrokken wat over Hem geschreven staat, namen ze Hem van het kruishout en legden Hem in een graf. 30 Maar God wekte Hem uit de doden op 31 en gedurende vele dagen verscheen Hij aan degenen die Hem van Galilea naar Jeruzalem hadden vergezeld. Dezen zijn nu getuigen van Hem voor het volk. 32 Wij dan verkondigen u de blijde boodschap, dat God de belofte aan de vaderen gedaan, 33 voor ons, hun kinderen, vervuld heeft door Jezus te doen verrijzen, zoals ook geschreven staat in de tweede psalm: Gij zijt mijn Zoon, Ik heb U heden verwekt. 34 En dat Hij Hem uit de doden heeft doen verrijzen om niet meer tot het bederf terug te keren, heeft Hij aldus uitgedrukt: Ik zal voor u vervullen de heilige en betrouwbare beloften die Ik aan David gedaan heb. 35 Daarom zegt Hij nog op een andere plaats: Gij zult uw Heilige het bederf niet laten zien.

* Handelingen17,1 Over Amfipolis en Apollonia kwamen zij in Tessalonica, waar een synagoge van de Joden was. 2 Als naar gewoonte zocht Paulus hen daar op en uitgaande van de Schriften hield hij op drie sabbatdagen een betoog, 3 waarin hij uitlegde en bewees, dat de Messias moest sterven en uit de doden opstaan.' Jezus, die ik u verkondig ', zo zei hij, ' Hij is de Messias.'

* Handelingen 18,28 want krachtig weerlegde hij in het openbaar de Joden door aan de hand van de Schriften te bewijzen, dat Jezus de Messias was.

LEES MEER

  TERUG NAAR INHOUDSOVERZICHT           TERUG NAAR THUISPAGINA