GELOOF en LEVEN HOME

 INHOUD   TERUG NAAR INHOUDSOVERZICHT     

 

ICONENCURSUSSEN VOOR BEGINNERS

1. Kunst ~~ cultus ~~ geloofsbeleving en geloofsgetuigenis

- 1° Iconen kan je zien als waardevolle kunstvoorwerpen (die men zich kan aanschaffen of kan gaan bewonderen in religieuze gebouwen of in musea of waarover men cursussen en historische en technische boeken kan lezen)

- 2° je kan ze zien als cultusvoorwerpen, zowel in de publieke eredienst als in de huiskerk, en men kan ook daarover heel wat informatie bekomen in boeken en cursussen. 

- 3° Naast (en vaak samen met) deze twee zinvolle bedoelingen kan men trachten in te dringen in de religieuze betekenis, de geloofservaring die in de iconen ligt uitgedrukt en men kan dan - samen met anderen - schilderend of werkend aan de 'dragers' of/en contemplerend en aanbiddend, deze geloofservaring ook met elkaar delen en ze delen met anderen die zich ervoor willen openstellen. Deze derde manier van omgaan met de iconen is de eerste bedoeling van de Fraterniteit van Maria; uiteraard sluiten we ons niet af van de eerder aangegeven motieven.

2. Invulling en bedoeling van de cursussen "Iconen schilderen voor beginners"

1- Gebedsstramien

In de lijn van deze derde doelstelling organiseert de Fraterniteit van Maria enige keren per jaar een Cursus "Iconen schilderen voor Beginners". Deze cursussen, bedoeld voor personen zonder veel praktijk van het iconen-schilderen, bedoelen een vrij eenvoudige icoon te schilderen, maar dit schilderen wordt ook omgeven

- door gebed: liturgisch morgengebed van de Kerk - de lauden - , korte gebedstijd onmiddellijk voor de praxis, Eucharistieviering en in de namiddag een kwartier eucharistische aanbidding of tientje van de rozenkrans; bij het einde van de dag nog een korte dagsluiting...

- door onderricht vanuit de contemplatie van de concrete icoon en vanuit toepasselijke passages uit de heilige Schrift.

- door het eenvoudig en ongecomplexeerd samenzijn met christenen die willen groeien in hun gelovig mens zijn. De cursussen hebben ook een gezellig en vriendschappelijk karakter.

2- Resultaten?

Wellicht vraag je je af of men dan ook nog toekomt aan schilderen. Toch wel. En de materiële resultaten van de cursussen zijn zinvol en meestal ook mooi (al hangt het natuurlijk wat af van de aanleg, de toeleg en ook wel de ervaring van de individuele deelnemer). Uiteraard blijven het producten van 'beginners' maar zij doen vast geen afbreuk aan het religieuze karakter van de icoon.

Hoewel de deelnemers getuigen van de vreugde die het hen geeft 'iconen te schilderen en geschilderd te hebben' getuigen zij vooral van het innerlijk resultaat, de geestelijke groei die de cursus voor hen betekende en wat de icoon die ze schilderden nog voortdurend aan zegening betekent voor hun christelijk leven.

3- Bedoeling van de inrichtende Fraterniteit

Het is dan ook dat laatste resultaat dat in feite de eerste bedoeling van de Fraterniteit is.

3. Onze eretitels, diploma's, leermeesters?

Eretitels en diploma's hebben we niet en daar we niet zeker zijn dat onze leermeesters fier zijn op onze materiële resultaten gaan we hun naam niet op onze lading kleven. Stilaan hebben we ons bekwaamd - zonder al te veel talent te hebben - en onze vreugde is enerzijds de tevredenheid te zien van onze cursisten en anderzijds het feit bewustzijn dat we dit werk van het icoon schilderen in dienst mochten stellen van de Heer der heerlijkheid.


6. Gebed van de iconograaf

GEBED VAN DE ICONOGRAAF

(Fraterniteit van Maria / Gent)

  Heer God, Goede Vader,

in de kracht van de Geest heeft U uw Zoon tot ons gezonden

om uw liefde te tonen en ons op te helpen tot gelijkenis met Hem:

Jezus Christus, onze Heer, stralende Icoon van uw glorie. . .

De onpeilbare schoonheid en grootsheid van Uw heerlijkheid

en van de heilige mysteriën, die Gij aan ons hebt voltrokken 

door het leven, het lijden, de dood en verheerlijking van Jezus,

door de zending van uw Geest en het mysterie van uw heilige Kerk

willen wij als berouwvolle zondaars,  

met broze en onwaardige menselijke hulpmiddelen

uitschrijven op deze houten dragers. . .

Ons hart wil bij U zijn, wij behoren U toe.

Zalf ons door uw Geest met diepe bezieling, toewijding en geduld,

en met alle talenten en vaardigheden

die wij behoeven bij dit heilig werk.

Laat uw Aanwezigheid ons blij maken,

laat het heilig Gelaat van Jezus voor ons stralen,

laat de zalving van uw Geest ons zuiveren en bezielen. . .

Moge de nabijheid van de Moeder Gods

ons helpen om in aandachtvolle toewijding

U te verheerlijken bij het schrijven van deze icoon.

Moge dit werk uw Kerk mooier maken

en mensen naar U toe leiden

opdat hun leven een loflied wordt voor U,

heerlijke God, Mysterie van Liefde.

Amen.  

Ben Van Vossel

   TERUG NAAR INHOUDSOVERZICHT