GELOOF en LEVEN HOME

 INHOUD

Aan God toegewijd leven

in de Gemeenschap Maria-Kefas

Homilie op 22 augustus 2000

20 jaar Maria-Kefasgemeenschap

Het menselijk leven is druk en kort

Leven in de wereld betekent voor de mens een hoop vreugden, zeker als je zoals vandaag met een stralende dageraad kan beginnen; anderzijds is er het besef dat het allemaal zo kortstondig is, en het betekent vooral ook zorgen en door vele zaken benomen zijn.  Als we ‘het’ ons echt aantrekken weten we vaak niet wat eerst doen.  Soms voelen mensen zich dan ook neerslachtig, niet echt gelukkig, wat wrokkig vaak ook eenzaam.  

Jezus opende voor ons een deur

Maar midden in ons menselijk bestaan is Jezus gekomen, de Zoon van de levende God.  Hij biedt ons nieuw leven aan, leven van de Geest van God.  Hij is ons Gods leven komen aanbieden, Hij zegt ons dat we voortaan zonen en dochters van God kunnen zijn als we dat willen, dat ons leven niet vergeefs is, dat ons leven eeuwige waarde en toekomst heeft, dat we mogen leven vanuit een diepe geborgenheid.

Hoe die overgang maken ?

Dat leven trekt ons aan.  Maar het is zo heel anders dan een leven zonder de Heer, dat het voor wereldse mensen wat onrealistisch voorkomt.  Hoe kunnen we die overgang maken van verbrokkeling naar eenheid?  Van de vele dingen naar het enig noodzakelijke?  Van het opgesplitste bestaan naar een ongedeeld bestaan in de Geest?  


Twee disciplines

Henry Nouwen antwoordt daarop dat er een hard gevecht nodig is om Gods Geest in ons te laten werken en ons te laten herscheppen.  Een harde strijd, die ons evenwel niet te boven gaat.  Althans wanneer we enkele duidelijke en weloverwogen stappen zetten van bekering  en dan ook volgende twee inspanningen willen opbrengen:

1° enkele momenten per dag in Gods nabijheid doorbrengen, zodat je stilaan tijdens je bezigheden ook kunt luisteren naar zijn stem.

2° Een nieuwe manier om met anderen samen te zijn; hen niet langer zien als mensen aan wie we ons angstig kunnen vastklampen, maar als medemensen met wie we samen nieuwe ruimte scheppen voor God bv door samen te luisteren naar het woord van God. (Nieuw p 65/66)  Dit kan gebeuren in een goede parochie, in gebedsgroepen, bijbelgroepen of allerlei groeperingen van mensen die zich samen openstellen voor Gods woord en Gods handelen.

Die twee disciplines (het persoonlijk gebed en het gemeenschapsleven) die we met grote trouw en doorzetting in praktijk moeten brengen helpen ons de macht af te breken die onze zorgen over ons hebben en ze leiden ons naar voortdurend gebed.

Na onze bekering (die 2 richtingen omvat: ons afkeren van verkeerde richtingen in ons leven én het ons toewenden naar Jezus)  is deze methode het begin van een echt geestelijk leven.  De heilige Geest gaat in ons aan het werk en vormt ons naar Jezus.  Laten we aan Maria vragen dat ze meer en meer mensen van onze tijd tot die weg uitnodigt.


Een verdere roeping, een verdere zending

Stilaan - door trouw aan het gebed en door op weg te gaan met anderen rond de Heer - ontstaat er een nieuwe honger in ons; dat is een teken van Gods aanwezigheid.  Hij zal ons verder leiden.  

Er kunnen ook andere oproepen komen, om het christelijk en geestelijk leven radicaler te gaan beleven.

God kan mensen roepen om Hem vollediger toegewijd te zijn in hun persoonlijk leven (grotere gebedstijd, ernstiger inzet voor menselijke noden, radicaler inzet voor evangelisatie).  Het kan ook gebeuren dat die roeping hand in hand gaat met de roeping tot een meer uitgesproken vorm van gemeenschapsleven.  Dat kon in het verleden vooral voor celibatairen in het religieuze leven; dan kan sinds enkele decennia zowel voor ongehuwden als gehuwden in het christelijk gemeenschapsleven (private verenigingen van christengelovigen).  Daar situeert zich de Maria-Kefasgemeenschap.

De basis blijft: 1°  Permanente bekering van het kwaad en permanente keuze voor Jezus als Heer

-2° Toeleg op persoonlijk gebed en openheid om met anderen op weg te gaan rond de Heer

Men wil deze zaken op radicalere wijze beleven.  Dat is althans de keuze die men maakt als men tot de Gemeenschap toetreedt.


Het gemeenschapsleven een gedurfde keuze

1° Het gemeenschapsleven biedt daarbij steun: de leefregel, het voorbeeld van zussen en broers en de vorming die men krijgt langsheen veel wegen als men zich er voor openstelt.  

2° Maar het gemeenschapsleven is ook veeleisend, het heeft ook een kruisigend aspect: men moet elkaar verdragen, men heeft niet voor iedereen gekozen, men komt in een gemeenschap van mensen met gaven en met gebreken.  Gemeenschapsleven veronderstelt bovendien een zekere mate van organisatie, van leiderschap, taken en diensten, eigen verantwoordelijkheden.  Men beslist niet zelf over alles en nog wat; en gehoorzaamheid is geen sympathieke deugd in onze samenleving.  Het is de keuze die men maakt en die men geregeld moet vernieuwen wil men zich gelukkig voelen in het gemeenschapsleven.  Als men zich langere tijd niet gelukkig voelt in een gemeenschap schort er wat aan die gemeenschap of schort er wat aan mijn ingesteldheid.

3° “Gemeenschap heeft weinig van doen met wederzijds bij elkaar passen.  Overeenkomst in karakter, opleiding of sociale status kan mensen wel bijeenbrengen, maar kan nooit de basis zijn voor gemeenschap, (laat staan voor christelijke gemeenschap).  Want deze is gefundeerd in God die ons samenroept, en niet in de aantrekkingskracht die mensen op elkaar uitoefenen… Het geheim van gemeenschap zit ‘m er nu juist in dat ze alle mensen omvat, hoezeer ze als individuen ook van elkaar verschillen, en dat het hen in staat stelt samen te leven als broeders en zusters van Christus en als zonen en dochters van zijn Vader in de hemel” (Nouwen, Nieuw p. 56/57).

Dit is een bepaalde vorm om Jezus te volgen.  Om groep te vormen rond Hem, waarbij Hij in het centrum blijft, waarbij wij elkaar zien als zussen en broers in de Heer, en waarbij wij ons door Hem laten zenden volgens dat Hij het ons toont.  Ook dit laatste - de zending, de missie - veronderstelt weer het gezamenlijk onderscheiden en de onderscheiding door het leidersteam.    Er komen immers voorstellen van links en rechts; dat is goed, zo werkt de Geest.  Maar dit komt in de Gemeenschap en wordt uiteindelijk beaamd of afgewezen door het leidersteam.

Het leidersteam hoeft echter niet voortdurend op zoek te gaan als het ware naar nieuwe markten, nieuwe zendingen, zeker niet op een ogenblik waarop velen reeds zeer veel doen; het is de taak van ieder van ons om gevoelig te zijn voor de noden van onze huidige samenleving, om te zien waar je jezelf zou kunnen inzetten en waar je dan beroep zou kunnen doen op andere zussen en broers of ondersteuning vanuit de Gemeenschap.  Dat alles moet ook weer onderscheiden en bevestigd worden door de gemeenschap en het leidersteam.


In Jezus’ voetspoor

Het klinkt misschien wat al te technisch, maar het heeft veel te maken met openheid voor Gods Geest en het ernstig nemen van het werk dat de Heer ons wil toevertrouwen.  Geestelijk leven is immers in de voetsporen van Jezus willen treden, ook in zijn zending, in zijn ‘medelijden met de menigte omdat ze uitgeput neerlagen als schapen zonder herder’.  We moeten als gemeenschap bereid zijn om in te treden in Jezus’ dienstbetoon om mensen naar de Vader te brengen.

“JOH.15,15 Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar u heb Ik vrienden genoemd, want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord. JOH.15,16 Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen, die blijvend mogen zijn.”

Dankbaarheid

Laten we dankbaar zijn voor alles wat God tot stand heeft gebracht in deze twintig jaar Maria-Kefasgemeenschap.  Twintig jaar is een kritieke leeftijd voor een nieuwe gemeenschap.  Voor een religieuze gemeenschap was dat in het verleden 200 à 250 jaar.  In de jaren tachtig hebben we verscheidene grote charismatische gemeenschappen weten verdwijnen of zich ontbinden die in de jaren 60 ontstaan waren.  Deze wetenschap moet ons niet verontrusten.  Maar meer dan ooit moeten wij persoonlijk en als gemeenschap ons openstellen voor wat de Heer op dit ogenblik, op elk ogenblik van ons verwacht.  Het vraagt wellicht dat we ons engagement vernieuwen, om radicaal aan Hem gegeven te zijn, ons engagement om samen, met elkaar rond de Heer op weg te gaan in dezelfde roeping en zending.

Vernieuwing van de engagementen

Na de communie, op dat moment van grote intimiteit met de Heer Jezus zullen de geconsacreerde zussen en broers van de Gemeenschap hun engagement vernieuwen en zullen ook de andere broers en zussen van de Gemeenschap hun specifiek engagement vernieuwen volgens de stap of stappen die ze reeds gezet hebben in dat engagement binnen de Gemeenschap. (zie voorstel van tekst hierna)

Aan Maria toevertrouwd

We vertrouwen alle zussen en broers, alle vrienden van de Gemeenschap en allen die we zullen ontmoeten en ook de toekomst van de Gemeenschap toe aan Maria, onze Moeder en Koningin, op dit feest waarop de Gemeenschap ontstaan is; zij wil ons verder helpen om in Jezus spoor te leven en te handelen.

Ben Van Vossel cssr

22/08/2000Vernieuwing van de definitieve toewijding


Om Jezus, mijn Heer en Heiland,

de Verlosser van de wereld,

getrouw en volhardend te blijven volgen

in zijn gegevenheid aan de Vader en in zijn dienstbetoon aan de wereld,

vernieuw ik mijn definitief engagement van aanbidding, mededogen en evangelisatie

volgens de geest van de leefregel van de Maria-Kefasgemeenschap,

opdat mijn ijver in de toewijding aan de Heer en de inzet voor zijn Rijk

in mijzelf en de hele Gemeenschap moge toenemen

tot eer van God en tot welzijn van heel de Kerk.  

Moge de werkzame invloed van de heilige Geest,

het gebed van Maria, onze Moeder en Koningin

en het gebed en voorbeeld van mijn broers en zussen van de Gemeenschap

mij in deze gezindheid bevestigen en doen groeien.

Amen


Vernieuwing van het engagement van de vormingsperiode (noviciaat)


Om Jezus, mijn Heer en Heiland,

de Verlosser van de wereld, meer gegeven te zijn

en om te groeien in de inzet voor God Rijk,

vernieuw ik het engagement van aanbidding, mededogen en evangelisatie

volgens de geest van de leefregel van de Maria-Kefasgemeenschap.

Ik wil mij in deze vormingstijd verder toeleggen op specifieke genaden

zoals de persoonlijke begeleiding, de leefgroep,

en het gemeenschapsleven

en Jezus volgen in zijn gehoorzaamheid aan de Vader

en zijn aanwezigheid in de groep der apostelen.

In blijde dienstbaarheid wil ik mij radicaler inzetten

voor de Evangelisatieopdracht van de Gemeenschap.

Moge de heilige Geest mij verder binnenleiden in de gegevenheid aan de Heer.

Ik reken daarbij op de voorspraak van Maria, Moeder en Koningin

en op het voorbeeld, de goede raad en het gebed

van de broers en zussen van de Maria-Kefasgemeenschap.

Amen.


Vernieuwing van het engagement van de proefperiode (postulaat)


Dankbaar voor mijn roeping in de Maria-Kefasgemeenschap

wil ik mij vandaag opnieuw aan de Heer toewijden

in het engagement van aanbidding, mededogen en evangelisatie

volgens de geest van de leefregel van de Maria-Kefasgemeenschap.

Ik wil mijn christelijk leven op radicale wijze beleven,

mijn leven doordringen van de geest van het Evangelie

en me verdiepen in de spiritualiteit van de Gemeenschap.

Samen met de broers en zussen van de Gemeenschap

wil ik me laten zenden in de grote Evangelisatieopdracht van de Heer.

Moge Gods Geest me doen groeien in lofprijzing en gegevenheid.

Moge Maria, Moeder en Koningin, me voortdurend naar Jezus verwijzen

en moge het voorbeeld, de goede raad en het gebed

van de zussen en broers van de Gemeenschap

mij tot steun zijn in mijn engagement,

tot eer van God en welzijn van heel de Kerk.

Amen.


Engagement als vrienden van de Maria-Kefasgemeenschap


Jezus, mijn Heer en Heiland,

ik dank U voor alles wat U voor mij hebt volbracht.

Ik dank U voor de leiding van uw Geest.

Ik wil mij aan U toewijden

door ernstig toe te leggen op het dagelijks gebed,

op aandacht en inzet voor de tijdelijke en geestelijke nood van mensen

en op inzet voor de evangelisatie van de wereld.

Waar ik kan wil ik me inzetten samen met de Maria-Kefasgemeenschap

voor het brengen van het Blijde Nieuws aan de mensen van vandaag.

Ik wil dat doen door mijn gebed, door de heiliging van mijn leven en werk

en door concrete inzet waar mijn leefsituatie het mij toestaat.

Moge Gods Geest me blijvend bezielen.

Moge Maria, Moeder en Koningin Jezus in mij vormen.

Moge het gebed en het voorbeeld van de zussen en broers

van de Maria-Kefasgemeenschap inspirerend werken voor mij

tot eer van God en tot welzijn van de hele Kerk.

Amen.