GELOOF en LEVEN HOME

 INHOUD

A+M

GEMEENSCHAPSDAG Maria-Kefas

GENT, 13/09/92


DE HEILIGE GEEST ALS VRIEND

LOFPRIJZING

BROEDERLIEFDEIk zou jullie willen spreken over de Heilige Geest, over Lofprijzing, over Broederliefde.  Wel wat teveel in het kader van één onderricht.  Daarom is het vooral van belang dat je zelf wat meedenkt, in het licht van de Geest, over deze onderwerpen.  Het zijn wel onderwerpen waarvan we in het Pastoraal team vonden dat ze bij het begin van dit werkjaar eens opnieuw mochten onderstreept worden.


1 DE HEILIGE GEEST ALS VRIEND


Tenslotte willen we echt een charismatische Gemeenschap zijn, een gemeenschap die zich laat drijven op de Adem Gods, een Gemeenschap die expliciet beroep doet op de kracht van de Geest, en die om de gaven en charismen bidt die we nodig hebben om in de Kerk en de wereld van vandaag de werken te doen die de Heer ons opdraagt.

Dit beroep op de Geest gebeurt niet vanuit een verlangen om meer en beter te doen dan anderen, om sterker of invloedrijker te zijn of te schijnen dan anderen, maar omdat de opgave van de kerk en van onze Gemeenschap zo groot is dat we het uit eigen menselijke kracht gewoon niet aankunnen.  En dan is er de Heer die ons beloofd heeft dat Hij ons een Helper zou zenden, de Bijstand, de Vertrooster.  Blijf in de stad tot gij met kracht uit de hoge zult zijn toegerust !


Dat afsmeken van de H. Geest, dat we als Gemeenschap vaak doen, willen we ook in ons persoonlijk leven niet verwaarlozen.

Bij ons doopsel en vormsel ontvingen we de Geest.  Als katholieke christenen zijn we daarvan overtuigd.  Het probleem is, we horen het in elke 7-weekse voorbereiding op de doorbraak van de Geest, het probleem is dat we ons niet altijd hebben laten leiden door de Geest, dat we die voelhorens niet meer gebruikt hebben waardoor we op Hem afgestemd waren, dat we meer naar andere geesten en invloeden luisterden zodat we enkel nog met onze eigen menselijke kracht verder moesten.

In die 4 of 7-weekse voorbereiding leren we dan hoe we opnieuw en heel bewust ons moeten afkeren van alle kwaad en moeten kiezen voor Jezus als de Redder van ons leven; dan kunnen wij hoopvol uitzien naar dat hernieuwde komen van de H. Geest.


Het blijft echter een opgave om te leren op weg te gaan met de Geest.  Op Hem beroep te doen, Hem beter te leren kennen,  Hem te vereren, kortom Hem te hebben als begeleider, als Vriend.  De herder van Les Béatitudes van Thy le Chateau heeft daar ooit eens een onderricht over gegeven in Hoogstraten, enkele jaren geleden.  Heb je de Heilige Geest reeds aangenomen als vriend, als iemand op wie je voortdurend beroep doet ?

Hoe gaan we getroost worden als we al het droevige rondom ons zien, als we de Vertrooster niet weten wonen ?  Hoe gaan we Jezus woorden in herinnering krijgen ?  Hoe gaan we leven volgens de Geest ?  Hoe gaan we de vrucht van de Geest in ons leven in praktijk brengen : liefde, vreugde, vrede, zachtmoedigheid, trouw, vriendelijkheid, zachtheid, zelfbeheersing ?  Hoe gaan we bidden ?  Hoe gaan we een woord van de Heer krijgen als de Geest ons er niet heen leidt ?


Ik wil hierin niet overdrijven of de zaken scheeftrekken.  De Heer zendt zijn Geest over de hele wereld, Hij raakt de hele wereld aan met zijn Geest.  Wij vragen daar ook om :

"Zend weer uw Geest o Heer

en heel de wereld komt tot stand

en Gij vernieuwt 't gelaat van de aarde"

De Geest zal ook wel werkzaam zijn wanneer we niet expliciet beroep op Hem doen, Hij zal ons ook wel niet compleet laten vallen hebben toen we minder beroep op Hem deden.  Anderzijds is er dat woord van Jezus bij Lukas : LUC.11:13 "Als gij dus, ofschoon ge slecht zijt, goede gaven aan uw kinderen weet te geven, hoeveel te meer zal dan uw Vader in de hemel de heilige Geest geven aan wie Hem erom vragen".

Wij mogen dus aan de Vader vragen de heilige Geest te geven en dat lijkt ook een gave te zijn voor mensen persoonlijk : "... aan wie Hem erom vragen".


Wij zouden u daarom willen aansporen de heilige Geest af te smeken voor u persoonlijk, voor uw christelijk leven, uw bezigzijn in de wereld en de Kerk, uw opdrachten binnen de Gemeenschap, uw gebedsleven, bij het vragen om een woord uit de Schrift en bij het lezen in de Schrift, bij het bidden over zieken, bij het bidden over zussen en broers in je leefgroep, bij het evangeliseren, bij elke vergadering, bij verzoekingen...  


De heilige Geest is de Kracht uit de Hoge om Jezus getuigen te zijn tot het uiteinde der aarde, dus overal waar de Heer ons zenden wil,

maar ook is de heilige Geest die stille kracht die in ons bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen.  Dat zal wel slaan op het bidden of zingen in talen, maar het kan evenzeer slaan op de verzuchting van ons hart in het stille verwijlen bij de Heer tijdens onze gebedstijd, tijdens onze aanbidding of bezinning van zijn Woord en ook wanneer we Hem luidop lofprijzen, alleen of in de Gemeenschap.


Dat alles stak ook wat in de benamingen die aan de gaven van de Geest gegeven werden, geïnspireerd op een vers uit Jesaja :


JES.11:1 Een twijg ontspruit aan de stronk van Isai, een telg ontbloeit aan zijn wortel. JES.11:2 De geest van Jahwe rust op hem, een geest van wijsheid en inzicht, een geest van beleid en sterkte, een geest van kennis en ontzag voor Jahwe. JES.11:3 - hij ademt ontzag voor Jahwe. Niet naar uiterlijke schijn spreekt hij recht en hij doet geen uitspraak op grond van loze geruchten; JES.11:4 hij geeft de geringen hun recht en de armen in het land krijgen een eerlijk vonnis. Hij kastijdt de verdrukkers met de roede van zijn mond en de bozen doodt hij met de adem van zijn lippen.


Waarom zouden we dan geen beroep doen op de heilige Geest (niet als een altijd grijpbare snoepjesautomaat maar als een altijd nabije vriend) wanneer we licht nodig hebben, wanneer we niet meer klaar zien, wanneer we iemand moeten begeleiden, ook bij het begeleiden van je kinderen, of als we catechese of godsdienst geven of een onderricht, of bij bekoringen...  Waarom  dan geen beroep doen op je advocaat, je raadsman, je Helper die u door Jezus zelf werd aan bevolen?


JOH.14:16 Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven: JOH.14:17 de Geest van de waarheid


JOH.15:26 Wanneer de Helper komt, die Ik u van de Vader zal zenden, de Geest der waarheid die van de Vader uitgaat, zal Hij over Mij getuigenis afleggen. JOH.15:27 Maar ook gij moet getuigen, want vanaf het begin zijt gij bij Mij.


JOH.16:13 Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen; Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen. JOH.16:14 Hij zal Mij verheerlijken, omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. JOH.16:15 Ik zei dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft, omdat al wat de Vader heeft het mijne is


We hebben die mooie pinksterhymnen, als we zelf geen inspiratie genoeg hebben om de Heilige Geest te aanroepen; wij leren in die hymnen ( Bv. Kom Schepper Geest daal tot ons neer) waarvoor we de heilige Geest kunnen aanroepen.


Het voornaamste is dat de heilige Geest ons leert leven als Jezus, dat Hij ons tot christenen vormt; mensen die zich als kinderen van God aanvaard, gedragen en gezonden weten.  Dàt was het geval met Jezus.  Als een kind staan we dan tegenover de Vader, zoals Jezus, met Jezus.  We beluisteren dat in dat woord van Paulus uit Galaten 4:


GAL.4:6 En het bewijs dat ge zonen zijt: Hij heeft de Geest van zijn Zoon in ons hart gezonden, die roept: Abba, Vader! GAL.4:7 Je bent dus niet langer slaaf maar zoon; en als je zoon bent, dan ook erfgenaam, door toedoen van God.

Voor ons hele leven als christen, maar ook speciaal voor ons gebedsleven, onze intieme omgang met God, mogen we beroep doen op de Geest die in ons de gezindheid en de woorden van Jezus zal tot stand brengen.  Neem de heilige Geest als de vriend van je leven!


2 LOFPRIJZING


LOFPRIJZING is het gebed bij uitstek van iemand die geraakt is door de heilige Geest.  Natuurlijk er is ook het dankgebed, er is ook het gebed met groot vertrouwen (Vader, Ik wist wel dat Gij Me altijd verhoort), maar de lofprijzing is toch het gebed van de Geest bij uitnemendheid


LUC.10:21 Op dat uur jubelde Hij het uit, vervuld van de heilige Geest, en sprak: 'Ik prijs U Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd'.


Vertrouwen op God in allerlei situaties is een andere uiting van wat de Geest in ons wil bewerken.


3 BROEDERLIEFDE


Als we leven door de Geest, willen we ook leven volgens de Geest (Ef.), dit betekent dat we willen leven zoals Jezus.  Wat zijn leven vooral kenmerkte naast zijn gehoorzaamheid aan de Vader, zijn relatie van Kind tegenover God, is vooral zijn liefde voor de mensen.

Als we leven door de Geest, leven in de gezindheid van jezus, dan zullen we van de mensen houden.

De mensen, onze naasten, dat is onze naaste naaste, bij ons thuis, maar dat zijn al die mensen die de Heer op onze weg plaatst.  Dat zijn ook en vooral de zussen en broers binnen deze Gemeenschap. Deze gemeenschap kan maar God plezieren en vruchtbaar zijn als ze gericht is op de Heer én als er ware broederliefde is.


Broederliefde is een heel mooi woord, broederliefde is zelfs gemakkelijk te beleven zolang alles heel harmonisch verloopt, zolang die broederliefde niet beproefd wordt; maar broederliefde is maar echt stevig en vruchtbaar wanneer ze, ondanks problemen, ondanks beproevingen toch beleefd wordt.

Inderdaad : wat is liefde, zolang ze geen enkele storm heeft moeten trotseren?  Als ze nog geen geduld heeft moeten hebben, geen vergiffenis heeft moeten schenken, geen water in de wijn heeft moeten doen, niet beproefd werd in haar trouw?

Zo is het ook met de broederliefde : zij toont zich maar in mijn leven, wanneer ik vriendelijk ben voor mijn zussen en broers ook als ik in geen te beste bui ben; wanneer ik vergiffenis kan geven, ook al heb ik eerst gezegd wat me op het hart lag; mijn broederliefde toont zich maar sterk als ik de anderen leer aanvaarden zoals ze zijn, ook die bepaalde broer of zus, wiens karakter mij vaak tegensteekt...


Radicaal in tegenstelling met de broederliefde is de negatieve kritiek op zussen of broers, het praten over hen...  Tenzij dit gebeurt met een verantwoordelijke omdat je vindt dat sommige zaken toch eens op punt moesten gesteld worden.  Maar ook dan moet de liefde primeren.


Een gestroomlijnde gemeenschap zonder liefde, zonder warmte, zonder hart, zou zeker geen gemeenschap zijn naar het hart van de Heer.


Ben Van Vossel CSsR