GELOOF en LEVEN HOME

 INHOUD

CHRISTEN ZIJN: Gods liefde en het kruis


Retraite in Kortenberg van de Maria-Kefasgemeenschap,

uitgetikt dec. 1996.

De retraite werd gegeven door de

toenmalige verantwoordelijken van het I.C.P.E.

 in Duitsland Allerheiligen, Oppenau, Patricia en Michael.


Vrijdagavond

Patricia : Ik ben 10 jaar in het I.C.P.E.; ik ben Mexicaanse.  7 jaar gehuwd met Michael.  We zijn lekenmissionnarissen.  We hebben twee kinderen, Joy en Johannes.  Mich. is timmerman van beroep.  We komen hier samen met mensen die zich engageren voor Christus.  Als we open zijn voor wat God doet in onze persoon en in de gemeenschap dan gebeurt er van alles.  We mogen niet blijven staan bij wat we van God weten.


Het is van belang dat je weet dat, waar je nu bent, God jou wil ontmoeten.  God wil tot jou komen.

Mijn dochtertje Joy die ook hier is heeft me een collier gemaakt, gewoon wat plastieken prullen, maar ze drukte er haar genegenheid in uit.  Ik ben er echt blij mee.

Wat ik ook doe, God houdt van mij.  Wat ik hem ook zeg, Hij is er blij mee.  Zo is onze Vader, Hij is er mee opgezet, Hij is er blij mee dat we ons hart voor Hem openen.


Na het onderricht is er 1 uur gebed, persoonlijk.  Daarna deelgroep omdat je een gemeenschap bent en je groeit ook samen in de relatie tot God.

Dit zal zo in de voormiddag zijn én in de namiddag.


Michael :

Bidden is als dansen met God en het is de Heer die leidt.  De gebedstijd is bij de Heer komen en Hem toelaten tot jou te spreken en je antwoordt dan gewoon.  Je moet dus niet het gebed ingaan met tal van intenties.  Het is een uitdaging want ik wil veel zaken zeggen en ik zou andere dingen willen gaan doen.

Ook als er niets gebeurt in de gebedstijd, laat de Heer doen, nl. tracht de tijd niet te gaan vullen met van alles en nog wat.  Tracht niet te ontvluchten.  God werkt aan het punt dat we het meest nodig hebben.  

De deelgroep zal kort zijn.  Je moet er enkel delen wat God aan het doen is, wat er aan het gebeuren is, nl. een diepe openbaring, of gewoon niets.  Okay, that’s just fine !

Bidden is als dansen.  De Heer leidt.  Hij mag het over om het even wat hebben.

Wij zullen in deze retraite ook de gemeenschapservaring hebben.  De Gemeenschap zal ook groeien.

Ook als iemand weinig ervaart in de gebedstijd, daar kan God meer aan het doen zijn dan bij wie overvloeit van troostvolle inzichten.  Laat God de dans leiden !


Patricia :

Om uitgerust te zijn en de zorg voor onze kinderen af te kunnen geven gaan we even bidden over elkaar in de Geest.


Tijdens de tongentaal had Michael een beeld van een groot hart.  Hij meende dat het betekende dat deze gemeenschap een groot hart heeft.

Als je een woord ontvangt.  Zeg het dan gewoon.  Immers, als het van God komt, okay.  Komt het niet van God, dan zal het niet bevestigd worden.
SESSIE I   GOD IS LIEFDE


Patricia

God is liefde! Je kan dit 100 maal horen zonder dat het je hart raakt.  Wees nu open alsof je het voor de eerste keer hoort.

Kan iemand zeggen : God houdt 100% van mij.  Ik heb het dag na dag ervaren ?  Er is toch altijd meer.

God wil ons persoonlijk zeggen dat Hij van ons houdt.  Men zegt vaker dat wij God moeten liefhebben.  Het is echter eens nodig dat we in ons hart ervaren dat Hij van ons houdt.  Het beeld dat we van God hebben is niet altijd het juiste.  Onze ouders moesten ons dat uitbeelden, maar ze maakten veel fouten zoals ik er nu ook maak tegenover mijn kinderen.  Ik ben een zondaar, een mens, daarom kunnen we dat beeld van God niet zo onbesmet doorgeven.  God zal die liefde moeten tonen.  Mijn ouders zeiden dat God al mijn  fouten zag en heel die lijst…  Dan geloven we niet meer zo in Gods liefde.

De Kerk zei ook te weinig dat God een persoonlijke God is die me kent en van mij houdt.

Dit geloven vraagt enige tijd.  Je, God houdt van mij.  Er zijn momenten waarop God me zijn liefde toonde.  Hij zal het tonen.  Hij zal het initiatief nemen.  Hij wil dat echt tonen dat Hij van ons houdt.

Daarom moeten we tijd maken, deze nacht of morgen.

Zeg Hem : Ik geloof niet echt dat Je van mij houdt.  Ofwel : Heer, geef me méér van die liefde.

Ons hart zal niet rusten totdat ons hart rust in Hem, anders blijven we maar ronddwalen.

De bijbel is een liefdesbrief.  Als we zijn woord lezen horen we hoe Hij spreekt door de profeten bv. Hosea 11, 1-4

HOS.11,1 Toen Israël nog jong was, kreeg Ik hem lief en uit Egypte heb Ik hem geroepen, mijn zoon. HOS.11,2 Maar hoe Ik hem ook riep, zij liepen van Mij weg, ja, zij brachten offers aan de Baäls en brandden wierook voor de godenbeelden, HOS.11,3 en dat terwijl Ik toch degene ben die Efraïm heeft leren lopen, die hem bij zijn armen heeft gevat. Zij echter wilden maar niet weten dat Ik het was die hen behoedde. HOS.11,4 Met zachte leidsels heb Ik hen gemend, met teugels van liefde. Ik was voor hen als degenen die het juk optillen wanneer het tegen de kaken drukt. Ik reikte hem zijn voedsel toe.

God zegt ook aan mij : Ik hou van jou !  Ik leidde je met leidsels van liefde, Ik verwijt jou niets.  Ik heb compassie met jou.

God reageert niet zoals wij, mensen.  Wij denken vaak : Hij zal me straffen omdat ik iets verkeerd heb gedaan.  God vergeeft altijd, alles ... alles wat ik misdeed.

We verstaan wat God doet omdat we het ervaarden in de moederliefde.  Moeder zal altijd een kind weer onthalen.  Gods handen zijn nog meer open.  En de vaderliefde van God spreekt van zorg en bemoediging.  Je wil je kinderen sterk maken. God nog meer.

Hij heeft ontferming en wil ons helpen sterk te worden en te rijpen. Daarom tuchtigt Hij ons, niet gewoon maar straffen.  Tuchtiging wil doen groeien en komt voort uit de liefde.

Niet om mij het leven moeilijk te maken.

Soms zijn er zaken moeilijk in ons leven.  Dat is niet om ons te straffen maar omdat we iets moeten leren.  Soms komen dingen niet van God. Het is soms moeilijk om dit alles te onderscheiden op de juiste wijze.  Maar toch blijft het zo dat God uit alles iets goeds kan halen.


God heeft geen noden.  Hij heeft ons niet nodig. Hij schiep ons omdat Hij van ons houdt.  Hij is volmaakt en heeft geen voordeel aan het scheppen van ons.

God is gewoon liefde. Dat is de beschrijving van God, dàt is de hoofdzaak, the main thing !


De God die tot de profeten sprak, spreekt ook tot mij.

Jes 43, 4 “ zo kostbaar zijt gij in mijn ogen, zo waardevol: Ik heb u lief. Andere mensen geef Ik in uw plaats en volken in ruil voor uw leven.”

Vraag : geloof ik echt dat ik kostbaar ben in God ogen ?  Het is enorm dat die God die tot Mozes of tot

Abraham sprak ook tot mij wil spreken.  Hij die de Rode Zee opende, Hij spreekt tot mij.  Dit is verbazingwekkend.

JES.43,1 Maar, zo spreekt Jahwe die u geschapen heeft, o Jakob, en die u, Israël , heeft gevormd: Wees nu niet bevreesd, want Ik heb u verlost, u geroepen bij uw naam: gij zijt van Mij.

Hij weet alles over mij.  Hij kent me bij naam = Hij weet wat er in mijn hart is.  Hij weet hoe ik ben en denk.  Hij kent mijn ontgoocheling en mijn lijden, mijn verleden en mijn toekomst.  Hij weet wat ikzelf niet weet.  Hij kent mijn duisternis en mijn zonde;  Hij weet wie ik nu ben en hoe ik zal worden.


Een bepaalde zin heeft mij veranderd : “Omdat Hij me kende, schiep Hij me”.  God wist alles wat ik zou doen, ook de zonden en verkeerde beslissingen en daarom schiep Hij me.  Is dat niet fantastisch ?  God houdt niet van me omdat ik zo fantastisch mijn best doe, maar omdat Hij weet WIE ik ben.


Vraag voor de gebedstijd :

1 Geloof ik dat God om mij bekommerd is in mijn noden.

Enkele teksen over wie God is :

Psalm 20,4

Psalm 37,4

1Petr. 5,7

JES.43,2 Trekt gij door water, Ik ben bij u, gaat gij door rivieren, zij overspoelen u niet. Moet gij door vuur heen, gij zult u niet branden, en de vlammen deren u niet. JES.43,3 Want Ik ben Jahwe, uw God, de Heilige van Israël, uw Redder; Egypte geef Ik om u los te kopen, Kush en Seba geef Ik in uw plaats:

2 Ben ik bang van God ?  Hoe voel ik me na een fout ?  Verwacht ik straf ?

Lees :

Psalm 103, 3-4.11-12

Ps. 94, 18-19

Rom. 8,1

3 Denk je dat als je Hem aanvaardt in je leven, je jouw vrijheid verliest ?

4 Weet ik echt dat God van mij houdt ?

5 Kan ik een moment herinneren dat ik zijn liefde heb ervaren ?

1 Kor 13,4 = als we willen weten WIE God is  nl. als we zeggen dat God liefde is. Telkens in plaats van Liefde lees je “God is geduldig, liefdevol, niet ruw of wraakzuchtig.  Hij is blij met de waarheid... Hij verdraagt alles, gelooft alles, duldt alles.  God blijft !

Gebed van Ef. 3,16-19


Dit is dus geen huiswerk.  Enkel waar God zijn vinger zet en je hart raakt, dààr moet je bezig blijven.  Misschien raakt Hij u met iets heel anders.  Dit woord willen we over het hele weekend leggen.  Je mag dit voor jezelf bidden.  Paulus bidt dat wij Christus’ liefde zouden kennen en  we alle goedheid van God zouden ervaren.

Eens had ik genoeg om het blijde nieuws van Gods liefde te horen, maar het was als een begrip, iets buiten mezelf.  Het is iets heel anders Gods liefde te voelen, te kennen, te weten of te ervaren.  Dààr moet God soms lang over doen om ons dat duidelijk te maken.

Eenden op de vijver worden niet nat en kunnen overal over het water praten, maar het water raakt hen niet en daar doen ze zelfs nog alles voor om zich goed in te vetten en het water zeker niet te voelen.


Woord l “Met vreugde zul je water putten uit de bronnen van het heil” (= woord dat we kregen met team bij Patricia + Michael.  We moeten ophouden onze veren met olie in te smeren.


SESSIE II   HET KRUIS


Michael :

We gaan nog wat verder spreken over Gods liefde.  In 1 kor. 1,18

1KOR.1,18 Want de prediking van het kruis is dwaasheid voor hen die verloren gaan, maar voor hen die gered worden, voor ons, is zij Gods kracht.

Het kruis is een feit uit de geschiedenis, zelfs een zodanig feit dat onze tijdsrekening begint met Jezus’ komst in deze wereld.  Het duidt een specifiek punt aan in de historie, ook in mijn persoonlijke geschiedenis, in mijn leven.  Elk van ons had dat moment.  We hebben ervaren dat ook ons leven veranderde door Christus binnen te laten.  Heeft het kruis vandaag nog kracht in mijn leven ?  Verandert het mijn leven ?  Vormt het mijn leven om ?  Keer ik me naar het kruis ?

Vindt ik ook vandaag nog de kracht van het kruis ?  Wat is die kracht van het kruis ?  Wat verleent er eigenlijk kracht aan ?  Wat vormt mij om ?

Die kracht is de LIEFDE !


Gisteravond zei Patricia : God kent je en daarom schiep Hij je.  Dat zei Augustinus, die vond dat belangrijk.  Waarom moet ik dit begrijpen ?  Wij zouden beter verstaan : Hij heeft me geschapen en dan leerde Hij me kennen.  Maar neem dat Hij een slecht mens gemaakt heeft van mij, dan was Hij niet verwonderd als Hij me zag toen Hij me geschapen had.  Dit hier is een groep zondaars, naast onze goede kanten natuurlijk. God kende ons voor Hij ons schiep.  Hij wist wie ik zou zijn, wat ik zou doen, mijn zwakheden, dat ik gebieden zou weghouden van Hem en TOCH heeft Hij me geschapen.

God is alwetend.  Maar Hij kan niet leren.

Wij leren bij.  God leert niet, Hij heeft geen leerervaring met mij.  Toch maakte Hij me.

Hij houdt van mij niet ondanks, maar ook ten dele omwille van mijn zwakheden.  In Gods liefde speelt de barmhartigheid een grote rol.  God is het dichtst bij mij in mijn zonde, mijn zwakheden.  Hij ziet ze recht in het gezicht.

Het mededogen maakt volledig deel uit van Gods liefde.  Hij houdt van mij ten dele omwille van mijn zwakheden.


Had God mijn niet anders kunnen scheppen ?  Een heel ander iemand ?  Waarom schiep Hij mij en niet een ander ?  Hij hoefde mij niet te scheppen, en toch deed Hij het.  Word wat Hij kende, dàt beminde Hij.  Daarom is de kracht van het kruis de Liefde.  Zo bereikt Hij me ook in mijn zwakheid.


Je kan op verschillende manier kijken naar het kruis.  Nu doen we het zo.  Het is met het kruis zoals met de liefde.  We moeten opnieuw opletten dat we weer niet zijn zoals de eenden die het water over zich laten komen maar het niet ervaren.  We moeten de Heer toelaten naar ons te kijken, Hem zich aan ons laten openbaren en wat Hij bedoelt met liefde en waarom Hij mij schiep.

Het doet er niet toe wat je kent maar Wie je kent.  Het kruis is een Persoon die voor mij stierf.  Dit is geen techniek, het is Jezus, het is God.

Hij stierf daar voor mij.  Hij was niet kwaad omdat Hij voor mij moest sterven, maar omdat Hij van mij hield stierf Hij voor mij.


Vanuit het kruis stroomt er liefde naar mij.  Zo moet ik naar het kruis kijken. Het is de enige kracht die mij omvormt en redt in de wereld.


Ik moet die kracht van de liefde vanuit het kruis ontvangen en die geeft me kracht om omgevormd te worden, juist in mijn zwakheden.  Daar wil Hij het sterkst werken.  Dit is het fundament van mijn leven.  Het fundamentele antwoord is : Hem ernstig nemen, nl. God aan het kruis.


Er is één wijze om naar de zonde te kijken, nl. zonde is : Gods liefde verwerpen, Hem mijn rug toekeren, de rug toekeren naar Jezus die me wil bereiken.

Ik kan voor het kruis gaan staan met al mijn goede kanten, maar als dat gebeurd is, dan moet ik me ook met mijn slechte kanten naar Hem keren.  Want Hij houdt niet zozeer van mij om al mijn goede kanten en waar ik groei.  God wil me enkel gelukkig maken.  Hij wil naar mij komen vanuit het kruis.  Ik hou echter God wel van bepaalde delen van mijn leven weg omdat die lelijk zijn.  Dat is eigenlijk zonde.

Het verhaal over Petrus (Lucas 22) leert ons veel.

Jezus zegt dat Hij gaat sterven.  Petrus zegt : Geen sprake van, dat mag niet gebeuren.  Petrus belooft Jezus nooit in de steek te laten.  Hij staat heel dicht bij Jezus.  Jezus investeerde veel in hem.  Ze waren goede vrienden en Jezus steunde op hem, Hij noemde hem de Rots (Kefas).  Maar Hij zegt hem : voordat de haan kraait zul je me 3x verloochenen.  Jezus gaat dan door de lijdenstijd waar Hij het meest vrienden nodig had om samen met Hem te gaan.  Men slaat op de vlucht en laat Hem in de steek.  Petrus volgt na de gevangenneming op afstand.  “Ben jij ook van Jezus ?”  Jezus’ beste vriend zegt : “Ik ken die mens niet!”

Petrus verloochent Jezus 3x.  Niet op het moment van glorie nl. broodvermenigvuldiging (iemand anders zou dan de brokken wel verzameld hebben), maar op het moment van diepste verlatenheid.  LK 22,16 de haan kraaide.

De Heer keerde zich om en keek Petrus aan.  In dit verhaal kan ik me moeilijk indenken dat de lijdende Christus naar Petrus keek.  Hij verloochende Hem 3 keer. Het zou een verschrikkelijke en veroordelende blik kunnen zijn of zo van “Zie je wel, Ik had het nog voorspeld” of “Jij bent niet meer Kefas, Ik kan je niet vertrouwen”.  Maar ook na de verrijzenis is Petrus nog altijd Kefas.  Die blik van Jezus, recht in de ogen terwijl Hij lijdend is betekende : Petrus, Ik vergeef je”. Dàt zegde Jezus’ blik.  God houdt van u niet ondanks onze zwakheid, maar in onze zwakheden. Er is niets dat Hij ons niet zou vergeven.  Jezus vergaf hem daar.

Petrus ging naar buiten en weende bitter.

Petrus weende waarschijnlijk niet enkel omwille van “Wat heb ik nu gedaan !”, maar omdat de Heer niet kwaad was en Hem vergaf.  “Jij keert me de rug toe, maar Ik zal jou nooit de rug toekeren”.

-----------------------

Er is nu weer gebedstijd.  Als het gebed als een dans kan doorgaan, laat je dan leiden door de Heer.  Misschien leidt Hij jou naar de verschillende momenten van je leven.  Het kan een gewetensonderzoek zijn.  Laat de Heer dan jouw geweten onderzoeken en je leiden door je leven.  Laat Hem jou tonen waar Hij bij jou was en naar jou keek.  Laat Hem naar je kijken en laat de H. Geest het aan jou openbaren.  Laat de Heer de trein uit de sporen nemen en een luchtballon worden.


Vertel Hem dan je berouw en ontvang vanuit het kruis vergeving IN je zwakheden.  Hij wil er niet met de vinger naar wijzen, maar wil erin binnentreden.  Bv. je kindertijd, als tiener, tijdens je studies, je werk, in de oorlogstijd, als gehuwde...  Je mag ook ergens blijven steken (het gebed is immers een dans en je laat de Heer gewoon de leiding), maar je merkt ook tendensen van zondigheid.  Dat verschilt van persoon tot persoon.  Al die gebeurtenissen tonen me een bepaald gedrag, een manier van reageren.  De basishouding treft me dan.  Misschien zoek ik vooral naar erkenning, of ik heb een probleem met mijn kwaadheid, ik kan niet vergeven, ik ben vaak bitter gestemd...  Als God zo met mij wandelt gedurende het gebed, dan ga ik dat zien.

Michael vertelde dan een sprookje dat Hij voorlas aan Joy, nl. “”De leeuw, de heks de kleerkast”.  Eigenlijk ging dat over de heilsgeschiedenis.  De witte heks, maakt het Nanjaland tot sneeuw en ijs.  Het was er nooit kerstmis.  Aslan is de leeuw (=Jezus).  Hij komt in het land Nanja.  Hij toont zich niet, maar de mensen zien de sneeuw smelten en de vogels beginnen te zingen...

Waar Jezus ons raakt, daar komt leven.  We hebben in ons leven ook Nanjagebieden met enkel ijs en sneeuw.


Ga nu in gebed.  Laat Hem met jou dansen.  Na een uur heb je dan deelgroep.  Je hoeft niet te delen.  Het kan heel algemeen zijn of specifiek.  Je hoeft het echt niet voor te bereiden.

Ga ook niet discussiëren, praat niet over de problemen van de Gemeenschap of van je leven of je gezin.  Enkel over waar de Heer je heen leidt.  Wat anderen delen bouwt me op nl. toont me wat God aan het doen is.  Het geeft me hoop voor mijn eigen leven.  Bij het begin van de deelgroep zeg je een heel kort gebed.  Deel of deel niet.  Eindig met een Onze Vader of Weesgegroet.


11u. Koffie

11.15u. deelgroep

11.45u Eucharistieviering.


--------------------------------

In klein team met Pat. + Michael : Deze avond zullen we een kruisviering hebben.  De bedoeling hiervan is dat men op materiële wijze naar het kruis zou komen.  Het mag een eenvoudig kruis zijn.  Het is een soort meditatie : wat God tot mij zegde en wat het meest op mij weegt, strijd, zonde... wil ik naar de Heer brengen.  Je kan dat op een stukje papier schrijven en het aan het kruis spijkeren.  Buiten op het terras zullen we dan later die briefjes verbranden.

Het is enkel een symbool.  Vooraan kan met het ook lichamelijk uitdrukken of gewoon voor het kruis knielen.  Ondertussen is de Gemeenschap daar.  We zien dat zussen en broers het au sérieux nemen en we zien dat er in hen iets gebeurt.

Tijdens de viering vragen ze zichzelf af  wat ze gaan doen en zeggen en dat is reeds gebed.

Daarna kan er wat lofprijzing zijn.

--------------------------------