GELOOF en LEVEN  
HOME

INHOUD

  TERUG NAAR INHOUDSOVERZICHT          

DIE NEERGEDAALD IS TER HELLE ...

DE DERDE DAG VERREZEN UIT DE DODEN ...

Ben Van Vossel

“Neergedaald ter helle” betekent dat het Blijde Nieuws verkondigd wordt aan de doden, aan de mensen van het Oude Testament, aan de doden die de Messias nooit hebben gezien, Hem nooit “in waarheid en klaarheid” hebben gezien. Het Blijde Nieuws dat verkondigd wordt aan allen die in angst en geschreeuw of stil wenend en vol heimwee heengingen en die nu de vervulling van hun stoutste dromen ver overtroffen zien... Opgehaald worden uit het donker van de dood, uit het donker van verslaving en onmacht...

Vaststellen dat heilzame werkelijkheid is geworden, wat profeten - versluierd - hadden gemeend te mogen zeggen.

WANT:

Hij heeft overwonnen! Zonde en dood, angst en pijn, het ligt achter de rug. Sinds ‘het is volbracht’. Sinds zijn lichaam van het ruwe hout werd getild, en wellicht even gerust heeft onder de tranen van Maria, zijn moeder, die bij het kruis had gestaan en sinds het dan  in het nieuwe graf werd gelegd, dat van Jozef van Arimatea, een van zijn Joodse vrienden, een van de leden van de hoge raad. Heel even maar heeft zijn lichaam daar gerust.  En eigenlijk was Hij daar niet. Niet meer.  

“Hij is verrezen, Hij is niet hier, kijk, dit is de plaats waar men Hem neergelegd had. Gaat aan zijn leerlingen en aan Petrus zeggen: Hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij Hem zien zoals Hij u gezegd heeft” (Mk.16,6-7). “Deze Jezus heeft God doen verrijzen en daarvan zijn wij allen getuigen. Verheven aan Gods rechterhand heeft Hij de beloofde heilige Geest van de Vader ontvangen en Deze uitgestort, zoals gij ziet en hoort. (...) Petrus gaf hun ten antwoord: ‘Bekeert u en ieder van u late zich dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Dan zult gij als gave de heilige Geest ontvangen.  Want die belofte geldt u, uw kinderen en allen die verre zijn, zovelen de Heer onze God  roepen zal.”  (Petrus’ Paaspreek in Handelingen 2,32-33.38-39)  

  TERUG NAAR INHOUDSOVERZICHT           TERUG NAAR THUISPAGINA