GELOOF en LEVEN HOME

 INHOUD

TERUG NAAR INHOUDSOVERZICHT        


ARCHIEF GEBEDSAVONDEN 2012
Woensdag 26/12/2012

Lezingen van de dag:

Hand.6,8-10; 7,54-60 Marteldood v Stefanus: Ik zie de hemel open

Psalm 31 (70) Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen, Heer.

Mt. 10,17-22  Vervolging voorspeld


Woord van de Gebedsavond:

Romeinen 5,1-5  

1 Gerechtvaardigd door het geloof, leven wij in vrede met God door Jezus Christus onze Heer. 2 Hij is het, die ons door het geloof de toegang heeft ontsloten tot die genade waarin wij staan; door Hem ook mogen wij ons beroemen op onze hoop op de heerlijkheid Gods. 3 Meer nog, wij zijn zelfs trots op onze beproevingen, in het besef dat verdrukking leidt tot volharding, 4 volharding tot beproefde deugd en deze weer tot hoop. 5 En de hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de heilige Geest die ons werd geschonken.  


Korte bezinning

Door in Jezus te geloven, zijn wij gerechtvaardigd in Gods ogen, want zelf konden wij dat niet bewerken. We leven dan ook in vrede met God, als zijn kinderen in Jezus. En wij mogen vertrouwvol uitzien naar de heerlijkheid die op Zijn tijd zal openbloeien: dat is de hoop die wij mogen koesteren. Wij leven niet in vrees en beven. De hoop mogen wij volop koesteren want Gods liefde heeft zich oer ons uitgestort door de heilige Geest die wij hebben ontvangen.

Wij willen deze week God danken voor onze opname in zijn gezin door het geloof dat wij ontvingen en waar we ‘ja’ op gezegd hebben en elke dag ‘ja’ blijven zeggen en leven vanuit ons toebehoren aan Jezus. Dan zullen we vanuit dit geloof en vanuit de liefde van God die in ons werd uitgestort leven vanuit hoop, ook midden allerlei omstandigheden in het leven en de wereld.(Bvv)


Volgende week geen gebedsavond (2de Nieuwjaarsdag)


Woensdag 19/12/2012

Lezingen van de dag:

Rechters 13,2-7.24-25a Wonderbaar voorspelde geboorte van Simson

Psalm 71 (70) Mijn mond was vervuld van uw lof, U prees ik van vroeg tot laat

Lucas 1,5-25 Wonderbaar voorspelde geboorte van Johannes de Doper

De Bijbelverhalen helpen ons om het mysterie van Jezus’ geboorte met geloof te kunnen benaderen.


Woord van de Gebedsavond:

Efesiërs 3, 14-19

14 Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15 naar wie alle vaderschap. in de hemel en op aarde genoemd wordt: 16 moge Hij u in zijn onmetelijke heerlijkheid geven dat uw diepste wezen machtig door zijn Geest wordt gesterkt, 17 dat Christus door het geloof woont in uw hart en dat gij in de liefde geworteld en gegrondvest blijft. 18 Moogt gij in staat zijn met alle heiligen te vatten, wat de breedte en lengte en diepte is, 19 en te kennen de liefde van Christus, die alle kennis te boven gaat. Moogt gij de volheid bereiken die de volheid van God zelf is.


Overweging

In het hart van de Vader vindt alle leven zijn ontstaan, alle liefde. Moge Hij ook ons diepste wezen machtig door zijn Geest sterken. Dat Christus door het geloof in ons hart woont, dat we vanuit die kern van onszelf, waar de Heer is, ons bewegen in de wereld, ons bewegen tussen onze bezigheden en midden onze relaties met mensen, doorheen onze hobby’s en onze activiteiten, onze evangelisatie… Deze week mochten wij ook leven vanuit de lied: “O Gij die woont in het diepst van mijn hart, mocht ik U vinden, U aanbidden, U beminnen in het diepst van mijn hart en mocht Ik met u wandelen en me bewegen midden in de wereld waarin Gij gekomen zijt en waarin Gij mij zendt…”


Woensdag 12/12/2012

Komt allen tot Mij, Ik schenk rust en verlichting


Lezingen van de dag (voor wie in de Eucharistieviering was)

Jesaja 40,25-31 Wie op de Heer vertrouwen ontvangen nieuwe kracht

Psalm 103 (102) Verheerlijk, mijn ziel, de Heer. Vergeet zijn weldaden niet …  Mt. 11,28-30 Komt allen tot Mij… Ik zal u rust en verlichting schenken.  Woord van de avond:  

Lucas 5,33-39

33 Ze zeiden tot Hem: ' De leerlingen van Johannes vasten dikwijls en verrichten gebeden; die van de Farizeeen doen dat ook, maar de uwen eten en drinken. ' 34 Jezus antwoordde: ' Kunt gij soms de vrienden van de bruidegom laten vasten, zolang de bruidegom bij hen is? 35 Er zullen echter dagen komen, dat de bruidegom van hen is weggenomen en dan, in die tijd, zullen ze vasten. ' 36 Hij gaf hun ook nog een gelijkenis: ' Niemand scheurt een lap van een nieuw kleed om daarmee een oud te verstellen; anders verscheurt hij immers niet alleen het nieuwe kleed, maar de lap uit het nieuwe past bovendien niet bij het oude. 37 En niemand doet jonge wijn in oude zakken; anders doet de jonge wijn de zakken bersten, hij loopt eruit en de zakken gaan verloren. 38 Maar jonge wijn moet men in nieuwe zakken doen. 39 En niemand die oude gedronken heeft, wenst jonge; hij zal zeggen: de oude is best. '

Commentaar

Vasten is niet enkel je beperken op het vlak van eten en drinken. Het is het gevoel van volheid, van alles hebben, van niets ontberen wat trachten kwijt te spelen.  Wij hebben niet enkel overvloed van spijzen en drank, wij moeten ook loskomen van allen waarmee wij ons leven vullen en dat wij in feite gerust zouden kunnen missen. Meer nog, wij kunnen zo vastzitten aan een boel zaken, dat wij niet meer met het meest belangrijke bezig zijn. En het allerbelangrijkste is onze relatie met God. Ons leven zo vullen dat er geen tijd meer is voor een blik op God, een gesprek met God, wat gaan neerzitten bij God… Denk aan onze sympathieke activiste Martha, en die werkte dan nog tenminste voor de Heer. Vasten is ons beperken op een aantal vlakken, en wat meer tijd en ruimte inlassen voor Hem: Hem leren zien, Hem tijd geven, leren luisteren, Hem dienen in medemensen (zoals Martha deed, en zoals Jezus’ moeder het deed toen ze haar zwangere nicht wat ging bijstaan)… Je moet niet vasten als je bij Hem bent, maar wel vasten als je Hem wat aan het kwijtraken bent. Een goed verstaander heeft maar één woord nodig ‘Á bon entendeur, un mot suffit’, zeggen ze in het Zuiden. (Bvv)


Woensdag 5/12/2012

Jezus leert ons de ware liefde !

Lezingen van de dag (voor wie in de Eucharistieviering was)

Jesaja 25,6-10a God schept een vreugdevolle toekomst

Psalm 23 God is mijn herder…

Mt. 15,29-37 Jezus geneest en geeft voedsel in overvloed.

Woord van de avond:

Met een klein groepje (11) luisterden we naar het woord (maar we delen het aan allen mee):  

1 Joh. 3, 16-18

16 Wat liefde is hebben wij geleerd van Christus: Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Dus zijn ook wij verplicht ons leven te geven voor onze broeders.

17 Hoe kan de goddelijke liefde blijven in een mens die geld genoeg heeft, en toch zijn hart sluit voor de nood van zijn broeder?

18 Kinderen, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen maar met concrete daden.

In de Eucharistieviering zagen we Jezus al aan het werk: genezend en voedsel gevend aan mensen die Hem vertrouwvol volgden.

Wat liefde is kunnen we van Hem leren die zichzelf niet geteld heeft maar volledig gegeven voor ons geluk Het wordt tijd dat wij ons bezinnen over wat de consequenties zijn van het ‘volgen’ van Jezus op het vlak van de liefde voor de medemens. Zelfs in een crisistijd – de een zal die sterk aan de lijve ervaren dan de ander – moeten ieder van ons zich toch afvragen wat hij/zij moet doen om in de huidige wereld een teken te stellen dat aan Jezus herinnert. Hoe moet ik delen van mijn talenten, mijn gaven, mijn tijd, mijn bezit, mijn overschot … om Jezus’ woord en voorbeeld in praktijk te brengen. Er moet een nieuwe mensheid groeien die zich spiegelt aan Jezus, de grote Voorganger en reddende Herder.


Woensdag 28/11/2012

Het zichtbare gaat voorbij. Gods wil blijft

Woord van deze avond: 1 Joh. 2,15-17

15 Verliest uw hart niet aan de wereld of aan de dingen in de wereld! Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. 16 Want al wat in de wereld is het begeren van de lust en het begeren der ogen en de hovaardij van het geld het komt niet van de Vader maar van de wereld. 17 En die wereld gaat voorbij met heel haar begeerlijkheid, maar wie de wil doet van God blijft in eeuwigheid.  

Jezus hield van de wereld, van de aarde, de bloemen, de gewassen, de dieren, de mensen… Maar voorop stond het verlangen van de Vader. En dat moet bij ons niet anders zijn. We moeten van de aarde houden, de schepping van God onze Vader, de aarde waar Jezus van hield.. Maar voorop moet Gods verlangen staan, want alleen Hij kent en wil ons echte geluk. De rest gaat voorbij. Met Jezus leven wij met God voor ogen. Wij mogen ons bij elke stap geleid voelen door onze Heer en Koning die zijn Geest zendt om ons te begeleiden. Laten wij ons heel bewust aan die leiding toevertrouwen. “Christus, wees naast mij, Christus, wees voor mij; Christus omgeef mij, heers in mijn hart…” (St. Patrick)


Woensdag 21/11/2012

De moed niet opgeven !

Lezingen van de dag (voor wie in de Eucharistieviering was)

Apoc.4,1-11 Hemelse liturgie: Aanbidding van God

Tussenzang: Heilig Heilig Heilig Heer God Albeheerser !

Lk 19 11-25 De tien ponden: Gods goede gaven echt goed aanwenden !

Tien jaar geleden vertrok een deel van de Gebedsgroep Maria-Kefas naar de Voskenslaan (Maria-Kefas Oost) en ging een groep (Maria-Kefas West) enige tijd later vergaderen in de kapel van het Groot Begijnhof te Sint-Amandsberg. Ondertussen vergaderen we opnieuw samen onder de naam Gebedsgroep Fraterniteit van Maria.

Woord van de avond: 2 KOR. 4,16-18

16 Neen, wij geven de moed niet op. Al gaan wij ook ten onder naar de uitwendige mens, ons innerlijk leven vernieuwt zich van dag tot dag. 17 De lichte kwelling van een ogenblik bezorgt ons een alles overtreffende, altijddurende volheid van glorie. 18 Wij houden het oog gericht niet op het zichtbare maar op het onzichtbare; wat wij zien gaat voorbij, de onzichtbare dingen duren eeuwig.

Deze avond kregen we opnieuw het woord van enige weken geleden: een woord van bemoediging maar ook van uitnodiging om op Gods realiteit gericht te zijn.

Doordat we dit woord een tweede keer krijgen op korte tijd, hadden we het vermoeden dat de Heer ons zowel vóór als na een pijnlijk gebeuren, ontmoediging, ontgoocheling, eens chok in het vertrouwen ons toch weer opnieuw wil bemoedigen en nog eens expliciet wil uitnodigen om op het essentiële gericht te zijn end at is op God zelf. Werp al uw zorgen op de Heer en leef vanuit vertrouwen. Een sterk boodschap waar we ons deze week mogen door laten troosten maar van waaruit we ook echt en beslist moeten leven, zonder kleinmoedig te worden.

Wij bidden speciaal voor de overleden broer van onze zus José

Deze avond werden de iconen van Marleen en George gewijd: de twee leerlingen lopend naar het (ledige) graf. Mogen ook onze ogen opengaan: Hij is verrezen en Hij leeft !

Er was een mededeling omtrent een gebedssamenkomst in Don Bosco (P. Maurice) en volgende aankondiging : Bidden om genezing en bevrijding in de kapel van Don Bosco te Gent SDWmet zuster Gagné, missionaris in Haïti

Bidden om genezing en bevrijding in de kapel van Don Bosco te Gent SDW met zuster Gagné, missionaris in Haïti


Gebedsgroep 'Fraterniteit van Maria’

Woensdag 14/11/2012

Verheerlijk de Heer om zijn goedheid


Lezingen van de dag (voor wie in de Eucharistieviering was)

Titus 3,1-7 Christenen moeten goed voorbeeld geven in hun gedrag in overeenstemming met de goedheid en menslievendheid van God die op aarde is verschenen in Jezus.

Lk 17 11-19 Tien melaatsen genezen. Eén kwam danken


Woord van de avond: Psalm 106 (105) 1-5


Verheerlijkt de Heer, omdat Hij ons weldoet,

omdat zijn barmhartigheid eeuwig duurt.

Wie kan al zijn machtige daden verhalen,

wie geeft Hem de lof die Hem past?

  

Gelukkig zijn zij die zijn voorschriften volgen,

zich goed gedragen ten allen tijde.

  

Vergeet mij niet, Heer, die uw volk welgezind zijt,

en daal tot mij af met uw hulp.

Dan zal het geluk van uw vrienden mijn deel zijn,

dan ben ik verheugd als uw volk zich verblijdt

en trots tot uw erfdeel te horen.

Korte bezinning

We mogen God verheerlijken, Hem zeggen dat we geloven in zijn zorg, zijn goedheid, zijn barmhartige liefde die ons voordurend opnieuw omgeeft. We blijven altijd beneden de maat in onze lofprijzing: de grote daden die Hij doet en alle manieren waarop Hij zijn goedheid, schoonheid en grootheid manifesteert voor wie het zien wil.

Het is dan ook verstandig om zijn wil te doen, want die wil leidt tot ons geluk.

Wij willen dan ook in eenvoud vragen dat Hij ons en onze medemensen en medechristenen nabij blijft met zijn liefde en hulp.

 Samen met allen die Hem erkennen zullen wij ons verheugen en trots zijn dat we zijn kinderen zijn, uit pure begenadiging.

Woensdag 7/11/2012

Wat wij zien gaat voorbij, het onzichtbare duurt eeuwig


Daglezingen (voor wie in de Eucharistieviering was)

Filippenzen 2,12-18 God is het immers die zowel het willen als het doen in u tot stand bengt om zijn heilsplan te verwezenlijken.

Lk. 14,25-33 Zo  kan niemand van u mijn leerling zijn als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit.


Op elk moment van de dag moeten wij leven vanuit ons toebehoren aan de Heer en dus alles bekijken en beoordelen vanuit zijn heilsplan.


Woord van deze avond: 2 Kor. 4,16-18

16 Neen, wij geven de moed niet op. Al gaan wij ook ten onder naar de uitwendige mens, ons innerlijk leven vernieuwt zich van dag tot dag. 17 De lichte kwelling van een ogenblik bezorgt ons een alles overtreffende, altijddurende volheid van glorie. 18 Wij houden het oog gericht niet op het zichtbare maar op het onzichtbare; wat wij zien gaat voorbij, de onzichtbare dingen duren eeuwig.


Bezinning bij dit woord

Dit woord sluit aan bij de richting van de Eucharistielezingen: we moeten kiezen volgens Gods verlangen, ons afvragen wat echt blijvend is, dàt moet op de voorgrond staan in ons denken, spreken en handelen. Zie het woord van vorige week.