GELOOF en LEVEN  
HOME

INHOUD


GELOOF EN LEVEN

2017/18


WAT INSPIRATIE VOOR ZONDAGSPREKENJezus’ woord verlicht de wereld, alleluia,

Jezus’ woord is bron van leven, alleluia.

Jezus’ woord is sterk en teder, alleluia,

Jezus’ woord wijst veil’ge wegen, alleluia.


U KUNT OOK SURFEN NAAR DE ZONDAGSPRESENTATIES

OVER DE EVANGELIES VAN DE ZONDAG.- B Zondag 1 Vasten (18/02/2018) Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap

- B zondag 6 door het jaar (11/02/2018) God sluit niemand buiten

- B zondag 5 door het jaar (4/02/2018) Evangeliedagen

- B zondag 4 door het jaar (28/01/2018) Luisteren naar Gods Woord

- B Zondag 3 door het Jaar (21/01/2018) Bekeer u en geloof in het Blijde Nieuws

- B Zondag 2 door het jaar (14/01/2018) God roept je
- B Feest vd H. Familie (31/12/2017) Tedere ontferming, geduld

- B Kerstfeest : Geboortefeest van Jezus. Midden onder u staat Hij
- B Advent 4 (24/12/2017) Mij geschiede naar uw woord
- B Advent 3 (17/12/2017) Verheug u
- B Advent 2 (10/12/2017) Baan de weg voor de Heer

- B Advent 1 (3/12/2017) Vreugdevolle ontmoetingen
NAAR INHOUD     NAAR TOP


1ste ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD

Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap


Gen., 9, 8-15  De regenboog: Gods verbond / Ps. 25 (24), 4bc-5ab, 6-7bc, 8-9 De wegen van God zijn goed en betrouwbaar voor ieder die zijn verbond onderhoudt  / 1 Petr., 3, 18-22 De doop als verbintenis met God van een goed geweten / Mt.; 4; 4b Niet van brood alleen leeft de mens meer van ieder woord dat uit de mond van God voortkomt / Mc., 1, 12-15 Jezus in de woestijn: Bekeert u en geloof in de Blijde Boodschap


Vandaag staan de lezingen in het teken van Gods geduld en barmhartigheid. De wegen van God, de manier waarop God met ons omgaat wordt gekenmerkt door zijn goedheid en betrouwbaarheid. Hij wil niet ons ongeluk of dat we als triestige mensen door het leven gaan; de regenboog dient in het verhaal van Noach als teken dat God het goed meent met ons.

Dit horen wij ook in de verkondiging van Jezus, na zijn verblijf in de woestijn. Hij zegt:  ‘Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap’. Twee zaken zegt Hij: Bekeert u én Gelooft in de Blijde Boodschap.

Bekering wil zeggen: omkeren van een leven waarin nog te weinig rekening wordt gehouden met Gods verlangen, te weinig rekening wordt gehouden met het geluk van medemensen. Bekering, omkeren betekent dat we ons inspannen om los te komen van egoïsme en kortzichtig materialisme. Wij willen ons meer toekeren naar onze medemensen, vooral de behoeftigen, en ons ook meer toekeren naar God en zijn verlangen. Om die bekeringsgezondheid te verkrijgen, kunnen wij bidden met psalm 25 uit deze eucharistieviering: Wijs mij uw wegen, Heer, leer mij uw paden kennen. Leid mij volgens uw woord, want Gij zijt mijn God en Verlosser.

De veertigdagentijd is een uitgelezen gelegenheid om te groeien in dat verlangen om Gods wil te doen. Het is de weg naar het geluk.

Het tweede wat Jezus zegt, is: Geloven in de Blijde Boodschap. Dit betekent dat wij gaan leven in vertrouwen op God, die ons niet onze zwakheid en zondigheid voortdurend onder onze neus duwt, maar die ons vergeeft en ons zijn vrede meedeelt door Jezus, onze Redder. Lam Gods dat onze zonden wegdraagt, ontferm U over ons, zo bidden wij in elke Eucharistieviering. Jezus heeft al onze zondigheid op zich genomen, en onze zwakheid, en al wat maar op ons kan wegen, tot de dood toe… Hij heeft het op zich genomen en ons van Godswege genade bekomen, vrijspraak en vreugde en geluk in overvloed. Daartoe zijn wij geroepen en daarvan mogen wij reeds nu heel wat van ervaren, wanneer wij op Jezus beroep doen en trachten zijn weg te gaan. Een weg van vertrouwen op God die ons in Jezus als zijn kinderen heeft aanvaard.

De Veertigdagentijd wordt zo een uitnodiging tot bekering maar tevens een oefening in blij en rustig vertrouwen op God te midden van ons dagelijks onderweg zijn. (Ben Van Vossel 2018)


NAAR INHOUD     NAAR TOP


6de ZONDAG DOOR HET JAAR

Geen mensen buitensluiten

Lev., 13, 1-2. 45-46 Melaatsen /  Ps. 32 (31), 1-2, 5, 11  Mijn toevlucht zijt Gij, mijn redder in nood, Gij hult mij in voorspoed en vreugde  / 1Kor., 10,31-11, 1 Opdat allen gered worden / Joh. 8, 12 Ik ben het licht van de wereld, zegt de Heer, Wie mij volgt zal het licht des levens bezitten. Alleluia / Mc., 1, 40-45 Genezing v melaatse


Het Oude Testament leert hoe men met melaatsen en allerlei huidziekten moest handelen opdat de ziekte niet zou overgedragen worden op de hele gemeenschap. Men vond of men had geen betere oplossing dan ze te isoleren zodat ze geen andere mensen konden besmetten. En zoals een priester de zieke moest onderzoeken of het om een huidziekte ging, zo moeten ze zich na hun genezing ook aan de priester vertonen. Die kon dan vaststellen of God of de Messias de zieke had genezen.


In het evangelie zien we dan als contrast met de behandeling van de melaatse in het Oude Testament hoe Jezus “Door medelijden bewogen zijn hand uitsteekt, de melaatse aanraakt en tot hem zegt: “Ik wil, word rein." Terstond verdween de melaatsheid. Jezus stuurt hem dan naar de priesters om ze het bewijs te leveren. Het zou trouwens heet bewijs leveren dat Jezus de Messias was, maar zover zullen de priesters niet gegaan zijn in hun redenering.


Buiten de gemeenschap moeten verblijven, uitgesloten worden. Het is het vreselijkste wat een mens kan overkomen. En toch sluiten we vaak mensen uit, mensen die anders denken dan wij, mensen op wie we jaloers zijn, of mensen die ons ooit wel eens iets in de weg gelegd hebben… Niet uitsluiten zal dan ook te maken hebben met vergevings-gezindheid, met anderen een  kans geven, een nieuwe kans bieden, anderen laten delen in de goede dingen die ons deel zijn…


Maar eigenlijk heeft het te maken met mens te zijn naar het voorbeeld van God. God houdt van de mens, van iedere mens, zoals een goede ouders van al hun kinderen houden en het niet zouden goedkeuren dat het ene kind door het andere uitgestoten wordt… Dat Jezus de melaatse aanraakt is een teken van Gods tederheid voor ieder mens in nood. Hij houdt van al zijn kinderen en is niet vies van hen. Ook niet als ze gekwetst zijn, zondig zijn, buitengesloten worden… God sluit ook ons niet uit, die toch ook geen volmaakte mensen zijn…

Als we straks zullen aanzitten aan de tafel van de Heer, als we samen zijn woord beluisterd hebben, dan moeten we vragen dat wij mogen groeien in die goddelijke eigenschap om niemand uit te sluiten, en mensen nabij te zijn die door het leven verwond zijn geworden… Paulus verwoord het zo mooi in de tweede lezing: ‘Weest mijn navolgers zoals ik het ben van Christus’. Laten we opkijken naar Jezus die door medelijden bewogen de melaatse aanraakt en geneest, laten we bij de communie bewust worden wie het is die we daar ontvangen. Laten we in zijn voetspoor treden. (Ben Van Vossel 2018)NAAR INHOUD     NAAR TOP


5de ZONDAG DOOR HET JAAR

Zinvolle dagen

Job, 7, 1-4. 6-7 Klacht van Job / Ps. 147 (146), 1-2. 3-4, 5-6 Prijst nu de Heer, gebroken harten geneest Hij weer / 1 Kor., 9, 16-19. 22-23 Ik doe alles voor het evangelie / Joh. 6, 64b en 69b Uw woorden, Heer, zijn geest en leven; uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. Alleluia / Mc., 1, 29-39 Een dag van Jezus


Een dag kan soms lang duren al men moe of ziek is, als het werk zwaar valt. Als je ’s nachts dan ook nog niet goed kan slapen door de zorgen of de pijn, dan kan het leven best lastig zijn. In de eerste lezing hoorden we Job klagen over zijn ziekte en onrust die hem belet van de slapen en over het maandenlange getob dat zijn dagen vergiftigd.

In de tweede lezing zien we Paulus die zijn dagen vol ijver vult met het brengen van het Blijde nieuws, het Evangelie. “Alles ben ik voor allen om er tot elke prijs enkelen te redden. En ik doe alles voor het evangelie om er ook zelf deel aan te krijgen.”

In het evangelie kijken we naar Jezus. Een goedgevulde dag. We zien Hem buienkomen uit de synagoge in Kafarnaüm. Hij geneest de schoonmoeder van Petrus. Als de werkdag er zowat opzit brengen de mensen hun zieken naar Jezus opdat Hij ze zou genezen. “Vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats waar Hij bleef bidden.” En dan, als zijn vrienden Hem komen zoeken omdat de mensen naar Hem uitzien, zegt Hij dat Hij verder moet trekken om ook op andere plaatsen het Blijde Nieuws te brengen…

Inderdaad een goed gevulde dag, een goedgevuld leven. Zowel bij Jezus als bij Paulus. Van Paulus weten we bovendien dat hij zijn kost verdiende door het weven van tentzeil en dat hij na zijn uren het Evangelie bracht aan de mensen en de zorg op zich nam van de pasbekeerde christenen.

Als christenen zijn wij allen geroepen om van het Blijde Nieuws te leven. Dat betekent dat wij als kinderen van God, zeker mogen zijn van zijn liefde voor ons, van zijn nabijheid, van zijn zorg, zoals Hij dat heeft getoond in Jezus zorg voor de mensen. Misschien moeten wij wat meer bewust worden van Gods aandacht voor ons, voor jou en mij. Wij mogen dan met onze zorgen en pijn, met onze ontgoochelingen  en onze plannen naar God komen, ze aan Hem toevertrouwen. Dat ontbreekt wel wat, zo lijkt het, in de klaagzang van Job. Maar ook wij mogen komen uitwenen bij God, of onze vreugde uitzingen, ons dagelijks werk verrichten terwijl wij Hem aanwezig weten. Zo zien we Jezus ook ’s morgens vroeg al contact zoeken met de Vader. Ook wij mogen onze dag zo beginnen, met een kort gebed, opdat we niet bezwijken onder de zwaarte, of onder de oppervlakkigheid, of dat we blind zijn voor de mensen naast ons. Ook wij worden immers geroepen om het Blijde Nieuws te verkondigen door onze manier van leven, als opgewekte mensen, als moedige en vriendelijke mensen. Laat dat de uitnodiging zijn vanuit het voorbeeld van de apostel Paulus en van Jezus zelf. (Ben Van Vossel 2018)


NAAR INHOUD     NAAR TOP


4de ZONDAG DOOR HET JAAR

Luisteren naar Gods Woord

Deut., 18, 15-20 een profeet naar wie gij moet luisteren / Ps. 95 (94), 1-2, 6-7, 8-9 Luistert heden dan naar zijn stem  en weest niet halsstarrig / 1 Kor., 7, 32-35 onverdeelde toewijding aan de Heer /  Uw woorden, Heer, zijn geest en leven, uw woorden zijn woorden van eeuwig leven  Joh. 6. 63b en 68b / Mc., 1, 21-28 Een leer met gezag


Jezus kwam met zijn leerlingen in Kafarnaüm, waarschijnlijk had Petrus daar

Zijn vissersbedrijf en woonde Jezus daar ook. Op de eerstvolgende sabbat treedt Jezus in de synagoge op als leraar, waarbij Hij op een vernieuwende wijze sprak over het Rijk der hemelen, over bekering en over geloof aan het Blijde Nieuws, zoals Hij het nog zo vaak zal doen. De mensen zijn blij verrast over het optreden van die jonge rabbi, die zo heel anders sprak dan hun leraars. Hij sprak met gezag, geen voorgekauwde en moe gehoorde leerstellingen maar een diep-beleefde leer en in een frisse omkadering, met voorbeelden en parabels.  Bovendien gingen zijn woorden ook gepaard met daden, in dit geval de genezing of bevrijding van een gekwetste bezetene. Jezus bevrijdt hem met een krachtig woord.

Mozes had voorspeld dat er een profeet zou komen naar wie zij moesten luisteren. Misschien dachten de mensen van Kafarnaüm daar wel aan. In ieder geval moeten wij er hier aan denken en het ter harte nemen. Wij beluisteren Jezus, wij horen over Hem in het evangelie en in de brieven van zijn volgelingen. Wij moeten die woorden ter harte nemen. Wij moeten verlangend uitzien naar die woorden, blij zijn dat we daar week na week, jaar na jaar naar mogen luisteren of ze lezen in onze Heilige Schrift. Het zijn woorden die kracht bezitten, kracht om ons leven te veranderen, kracht om vrede te brengen in ons hart, om ons toe te rusten voor onze tocht door het leven… “Uw woorden , Heer, zijn geest en leven, uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.”

Wij mogen God vragen dat we een luisterend oor zouden hebben, dat ons hart open zou zijn om zijn woord te onthalen en er iets mee te doen, om het te laten inwerken op ons leven. Wij moeten daar zelf ook iets aan doen. Een paar woorden uit de lezingen onthouden en ons afvragen in hoever dat iets kan betekenen voor ons leven…

De tussenzang van vandaag nodigde ons uit:” Luistert heden dan naar zijn stem  en weest niet halsstarrig.” Doe niet zoals de Israëlieten in de woestijn die God niet geloofden, maar laat zijn woord uw leven leiden. Ga met vertrouwen op weg, op weg door het leven, op weg door het leven van elke dag met als richtsnoer het woord van God, het woord van Jezus. Geloof dat Jezus’ woord u de weg wijst naar het echte geluk en dat je geen betere leidsman kunt hebben die u vrij maakt en vrede brengt in uw hart en uw leven. (Ben Van Vossel 2018)


NAAR INHOUD     NAAR TOP


3de ZONDAG DOOR HET JAAR

Bekeer u en geloof in de Blijde Boodschap


Jon., 3, 1-5. 10 Bekering van Ninive / Ps. 25 (24), 4bc-5ab, 6-7bc, 8-9 De wegen van God zijn goed en betrouwbaar voor ieder die zijn verbond onderhoudt / 1 Kor., 7, 29-31 de wereld die wij zien gaat voorbij /  Alleluia Het rijk Gods is nabij; gelooft in de Blijde Boodschap Mc., 1, 15 / Mc., 1, 14-20 De tijd is vervuld; Kom en volg Mij


Het boek Jona is misschien gewoon een novelle, een mooi verhaal over een grote stad die zich bekeert en over de barmhartigheid van God. Het is in ieder geval een Bijbelverhaal dat wij ter harte mogen nemen. Onze samenleving zal er waarschijnlijk niet beter aan toe zijn dan de stad Ninive die hier beschreven wordt. Maar God schrijft onze wereld niet af, ook niet vandaag. Hij blijft profeten van allerlei soort, die ons uitnodigen om van mening en gedrag te veranderen en meer in overeenstemming te komen met Gods inzicht en Gods verlangen. Profeten van allerlei soort. Inderdaad. Sommige profeten roepen op tot respect voor de natuur, tot meer verantwoordelijkheid voor het klimaat. Andere profeten roepen op tot respect voor het leven, het beginnende leven in de moederschoot en het leven dat naar het einde toe gaat. Andere profeten roepen op tot meer verdraagzaamheid, tot respect voor de persoon van de ander, respect voor elkaars overtuiging… De kerk en de christenen zouden ook in eenvoud en respect moeten getuigen van de diepere dimensie van het menselijk leven, de relatie van ieder mensenhart met God… Ons gedrag en soms ons woord mag gerust een uitnodiging zijn om ook het geestelijk aspect van het menselijk leven aan bod te laten komen…

En God is barmhartig als Hij ziet hoe mensen hun best doen, met het licht dat ze hebben, met de opvoeding die ze gehad hebben… En wij mensen, wij laten het oordeel over anderen best in de handen van God. Ook wij hebben zijn barmhartigheid van doen.

Terwijl Paulus ons oproept om ons niet te verliezen in het aardse maar ons oog gericht te houden op wat blijft, roept Jezus ook op tot bekering en tot geloof in de Blijde Boodschap, het Goede Nieuws. Bekering hebben wij voortdurend nodig. Bekering van onze woorden, bekering van ons gedrag tegenover anderen, onze verantwoordelijkheid midden de huidige samenleving, daar waar we leven.

Maar even belangrijk is het voor ons te geloven in de liefdevolle aandacht van God voor ieder van ons. Ook in de droevigste momenten mogen wij komen rusten aan Gods hart en ons verdriet uitwenen. Wij mogen ook geloven in zijn nabijheid bij onze dagelijkse inzet voor ons gezin en voor de samenleving; wij mogen Hem nabij weten wanneer wij, in de ogen van anderen of van onszelf, van niet veel nut meer zijn… Voor God zijn wij uniek en waardevol, op elk moment van ons leven. Van dat Blijde Nieuws, hoe God ons in Jezus altijd nabij blijft mogen wij leven. Misschien dat onze manier van geloven ook een kleine reset nodig heeft en weer kan worden tot een blij geloof in de eeuwigdurende liefde van God voor ons en voor allen. (Ben Van Vossel 2018)


NAAR INHOUD     NAAR TOP


2de ZONDAG DOOR HET JAAR

Geroepen


l Sam.,3,3b-10. 19 roeping van Samuel / Ps. 40 (39), 2 en 4ab, 7-8a, 8b-9 Ja, ik kom; uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde  / 1 Kor., 6, 13c- 15a; 17-20 Gekocht en de prijs is betaald / 1 Sam. 3, 9; Joh. 6, 69b  Spreek, Heer, uw dienaar luistert; Gij hebt woorden van eeuwig leven. Alleluia  /  Joh., 1, 35-42 Jezus en zijn eerste leerlingen


Aan het roepingsverhaal van de profeet Samuël kunnen we niet zomaar voorbijgaan. Een jongen die opgroeit in de tempeldienst onder de leiding van de priester Eli, we kennen het allemaal. Drie keer hoort Hij zijn naam noemen en drie keer loopt hij naar de priester, hoewel deze hem niet geroepen heeft. De priester begrijpt dat God de kleine jongen roept en hij zegt hem, dat als God hem nog eens roept dat hij moet antwoorden: “Spreek, Heer, uw dienaar luistert.” Wat leert ons dit verhaal voor ons eigen leven? Op de eerste plaats dat God zich ook om ons bekommert, dat Hij ook aan ons geïnteresseerd is en dat Hij ook ons roept en zendt. Maar ook wij moeten leren hoe God zich tot ons richt. Het gebeurt meestal niet op de manier zoals in dit verhaal van Samuëls roeping. Het vraagt van ons een grote luisterbereidheid; we moeten erop uit zijn om Gods stem te horen, ik bedoel, om te weten wat God van ons verlangt op elk ogenblik. Meestal maken wij daar geen kwestie van: we regelen zelf ons leven wel, wij betrekken God dat meestendeels niet bij… Maar als we echt gelovig mens willen worden, moeten wij op dat vlak veranderen… Wij gaan dan niet zelf over alles en nog wat beslissen, maar vragen vaak ook aan God wat Hij erover denkt: “Spreek, Heer, uw dienaar luistert.” Dàt is de manier van leven van een gelovig mens.

Maar spreekt God wel tot ons? Wij zijn toch maar gewone en geen buitengewone christenen? Voor God zijn we allemaal buitengewoon en Hij wil met ons in contact treden. Hij spreekt tot ons in de stilte van ons hart, Hij doet ons verstaan waartoe Hij ons uitnodigt. En dat gaat meestal over de meest eenvoudige zaken. Dat kan zijn dat Hij je uitnodigt om een vriendelijk woord te richten tot iemand, om een kleine dienst te verrichten, om een kwaad woord niet uit te spreken, om je in te zetten voor je parochie, om ook op je werk aandacht te hebben voor anderen… Op ieder ogenblik is God me jou begaan en nodigt Hij uit om de weg naar het echte geluk te gaan, de weg die Jezus ons aangewezen heeft.

In deze viering mogen we Jezus ontmoeten die voor ons alles heeft over gehad. De eerste leerlingen die Hij ontmoet hebben dat eerste contact nooit vergeten. Wij mogen in deze viering Hem zo persoonlijk ontmoeten dat het echt van invloed kan zijn op ons verdere leven vandaag en op ons hele leven. Laten wij die geestelijke aandacht hebben en Hem met een gelovig hart zeggen: “Spreek, Heer, uw dienaar luistert”. (Ben Van Vossel 2018)


NAAR INHOUD     NAAR TOP


Zondag onder octaaf Kerstmis FEEST VAN DE H. FAMILIE

Tedere ontferming, goedheid, deemoed, zachtheid en geduld

Sir., 3, 3-7. 14-17a Wie de Heer vreest, eert zijn ouders / Ps. 128 (127), 1-2, 3, 4-5 Gelukkig die godvrezend zijt, en de weg des Heren gaat / Kol., 3, 12-21 Bekleedt u dan, als Gods heilige en geliefde uitverkorenen met tedere ontferming, goedheid, deemoed, zachtheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander / Kol., 3, 15a en 16a Laat de vrede van Christus heersen in uw hart. Het woord van Christus moge in volle rijkdom onder u wonen / Lc., 2, 22-40 of 22. 39-40 Jezus aan de Heer toegeheiligd


Einde van het Jaar. Feest van de heilige Familie. Einde van het jaar en de uitnodiging om in verbondenheid en liefdevolle genegenheid voor elkaar het nieuwe jaar binnen te gaan. Voor velen is het een feestelijke intrede. Zelfs was het kort geleden nog een gelegenheid om het hart te laten spreken in de warmste week, met aandacht voor velen die wat door de mazen van het sociale net vallen. We moeten er wel aan denken dat voor velen van onze medeburgers en voor veel inwijkelingen, de overgang van oud naar nieuw geen goud in de mond heeft.. Het mag voor ons een blijvend aandachtspunt zijn.

Ondertussen mogen we – hopelijk - dankbaar terugdenken aan het voorbije jaar. Het heeft ongetwijfeld mooie momenten geboden. Misschien waren er ook momenten of dagen en weken waarin zorgen en misschien ontgoocheling de overhand hadden. We zijn tot hier geraakt. En we willen Gods danken voor 2017, om de moed en de vrede in het hart dat Hij ons geschonken heeft.  

2018 en dit Feest van de heilige Familie houdt de oproep in tot aandacht voor elkaar, tot tedere liefde, je best doen om je in te zetten voor het geluk van de ander en hopen dat je zelf ook voldoende bevestiging en bemoediging zal ontvangen waardoor je als mens kan leven in vrede met jezelf, met anderen en … met God. Er is niets mooiers dan wanneer je je als gezin kan inzetten voor iets goed, iets waardevol, een goed doel. Een christelijk gezin mag ook samen groeien in aandacht voor natuurbehoud, in aandacht voor mensen die het moeilijk hebben in het leven. Zoiets maakt de onderlinge  band nog sterker.

Paulus verwoordt het zo mooi in zijn brief aan de christenen van Filippi: “Bekleedt u dan, als Gods heilige en geliefde uitverkorenen met tedere ontferming, goedheid, deemoed, zachtheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander als de een tegen de ander een grief heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft zo moet ook gij vergeven. Voegt bij dit alles de liefde als de band der volmaaktheid. En laat de vrede van Christus heersen in uw hart; daartoe zijt gij immers geroepen, als leden van een lichaam.”

Dit alles is zo belangrijk binnen het gezin, maar het is een opgave voor ieder van ons, ook zij die de geborgenheid van een harmonisch gezin moeten missen.

Die positieve instelling naar anderen toe is trouwens een goede basis voor alle menselijke verhoudingen, ook op de werkvloer en in tal van ontmoetingen. Christenen kunnen zo worden waartoe ze gezonden zijn, om kleine kernen te vormen van een nieuwe mensheid die beantwoordt aan Gods droom. Vrede op aarde aan de mensen die door God worden bemind. Moge Jezus’ komst in ons midden ons de vrede schenken in ons hart en de vrede tussen mensen, want dat is Gods verlangen. (Ben Van Vossel 2017)


NAAR INHOUD     NAAR TOPEnige gedachten rond KERSTMIS, geboortefeest van Jezus Christus

Midden onder u staat HIJ die gij niet kent

We hoorden het Johannes de Doper in deze Advent (3e zondag) zeggen: ‘Midden onder u staat Hij die gij niet kent.’ En het is nog waar ook. Op teevee lieten ze een week geleden als zien wat een groot aantal landgenoten naar Duitsland trokken voor de Kerstmarkten.  Wat ga je daar doen, vroeg men aan busreizigers: plezier maken, de sfeer meemaken, lekker eten en glühwein! Het mag natuurlijk wel, feesten met vrienden en familie. Maar we zouden als christenen nooit mogen vergeten waarom we die feestmarkten Kerstmarkt noemen. Het heeft ook nog met Christus te maken, met zijn geboortefeest. Als christen mogen we niet langs de Heer lopen zonder Hem te herkennen. Wij moeten ons ervan bewust blijven dat Hij gekomen is, om ons de weg te wijzen naar het echte geluk en dat Hij door zijn lijden en kruis het ons mogelijk heeft gemaakt om die weg te kunnen gaan.

Dank zij zijn komst heeft ons leven uitzicht, toekomst.

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. We kunnen reeds lang christen zijn, zonder dat we tot een persoonlijke relatie met de Heer Jezus gekomen zijn. Hij blijft dan ook voor ons een onbekende. Maar als we ons bewust worden dat de woorden van de Schrift, woorden zijn waarmee God ons de weg wil wijzen, waardoor Hij wil spreken over zijn liefde voor ons… dan kunnen wij dankbaar zijn voor die woorden en kunnen wij die dankbaarheid ook uitdrukken in ons gebed. Dat is dan al een eerste persoonlijke ontmoeting met de levende God.

Er is een ander moment waarop we Jezus persoonlijk mogen ontmoeten. Wanneer de priester zegt: ‘Zie het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt.’ Op dat ogenblik worden wij ons bewust van onze kleinheid, maar kunnen wij ook ons verlangen naar Hem uitdrukken, ons verlangen om Hem te ontmoeten; wij kunnen Hem dan zeggen, Jezus, neem bezit van mijn leven, neem uw plaats in in mijn leven. En we mogen dan in diep geloof en liefde Hem onthalen in ons hart, terwijl wij te communie gaan. Midden onder u staat Hij die gij kent, de Heer en Redder die ook uw Heer en Redder wil zijn.

‘Midden onder u staat Hij die gij niet kent’. Dat zinnetje van Johannes de Doper mag er ons ook op attent maken dat Jezus op nog andere wijzen in ons leven aanwezig wil zijn. Natuurlijk in de stilte van het gebed, wanneer je van hart tot hart met Hem spreekt over uw vreugde en zorgen, maar ook in je medemensen. We vergeten dat soms dat wij ook vandaag de Heer kunnen helpen, Hem blij maken, voor Hem zorgen, Hem onze liefde tonen… door de mensen bij ons thuis of in onze kennissenkring blij te maken, voor hen te zorgen, sukkelaars te helpen…

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. In het Kerstekindje in de kribbe vieren wij het geboortefeest van Jezus met grote dankbaarheid. Laten wij Hem niet voorbijlopen als kenden wij Hem niet. Laat deze kersttijd voor u een tijd van blijde ontmoeting met de Heer in de heilige Eucharistie, in het gebed, in de Schrift en in de mensen die Hij op onze weg brengt. (Ben Van Vossel 2017)


NAAR INHOUD     NAAR TOP4de ZONDAG VAN DE ADVENT

Mij geschiede naar uw woord


2 Sam. 7, 1-5, 8b-11, 16 Uw troon staat vast voor eeuwig / Ps. 89 (88), 2-3, 4-5, 27 en 29  Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen / Rom. 16, 25-27 Aan de hand van profetische geschriften bekend gemaakt / Lc. 1, 38 Zie de dienstmaagd des Heren, Mij geschiede naar uw woord / Lc. 1, 26-38 Boodschap aan Maria


Op deze 4e zondag van de Advent, zegt de liturgie ons duidelijk dat de redding van de mens het werk van God zal zijn. Hij neemt het initiatief. Dat is zo in de belofte aan David. Deze wil voor God een huis bouwen, een tempel, maar de profeet Natan zegt dat God zelf voor David een huis, een koningschap zal bouwen dat in eeuwigheid zal blijven bestaan. Deze profetie van Natan zal in Jezus tot vervulling komen. De tussenzang bezingt dan ook de gunsten van de Heer. God is de Gever van alle goeds.

Zoals zo vaak sluit de lezing uit het Oude Testament aan bij het evangelie. Daar lijkt de hoofdpersoon Maria te zijn. Maar eigenlijk neemt ook daar God het initiatief. Maria zal moeder worden van een Zoon die ze de naam Jezus moet geven. Aan zijn koningschap zal nooit een einde komen.

De beschikbaarheid van Maria voor het grote heilsplan van God, mogen voor ons een reden zijn tot dankbaarheid voor wat God voor ons en alle mensen doet, voor het heil dat ons door Jezus is gebracht. Ook door ons wil God heil brengen aan mensen, ook door ons wil Jezus vandaag tegenwoordig zijn om mensen gelukkig te maken. Ook wij mogen opzien naar de manier waarop Maria zich beschikbaar stelt voor het heil dat God met de mensheid voorheeft.

In alle nederigheid moeten wij weten dat Jezus ook vandaag mensen wil redden, mensen wil bemoedigen, mensen wat vreugde wil laten meemaken, wat licht brengen in het leven van kinderen en bejaarden, licht in het leven van zoekende mensen. “Ik stel mij beschikbaar voor wat Gij wilt doen, Heer.” Dat antwoord van Maria mag ook het onze zijn, ons gebed om ons beschikbaar te stellen voor wat Hij voor mensen wil doen. In alle eenvoud. De kerstnacht, met alle engelenzang en kerstversiering, is toch het eenvoudige gebeuren van de geboorte van een kind, met als nederige getuigen wat ruwe herders die in de omgeving hun kudde bewaakten.  Wij mogen ook de Geboorte vieren van Jezus, het zichtbaar worden van Gods genade in ons midden; maar het blijft ook onze zending om dat heil, die genade ook zichtbaar en tastbaar te maken in onze eigen omgeving. Vragen wij om die genade om zoals Jezus licht te zijn in een koude wereld, zo wordt het niet enkel een warmste week, maar een warmste jaar. Gaan wij daaraan meewerken? (Ben Van Vossel 2017)


NAAR INHOUD     NAAR TOP3de ZONDAG VAN DE ADVENT

Verheug u. Midden onder u staat HIJ die gij niet kent


Jes., 61, 1-2a, 10-11 De Heer laat gerechtigheid ontluiken / Lc., 1, 46-48, 49-50, 53-54  Hoog verheft nu mijn ziel de Heer / 1 Tess., 5, 16-24 Weest altijd blij, bidt zonder ophouden / ALLELUIA Jes., 61, 1 (zie Lc. 4, 18) De geest des Heren is over mij gekomen, Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen / Joh., l, 6-8, 19-28 Midden onder u staat HIJ die gij niet kent


Kerstmis, de gedachtenisviering van Jezus geboorte komt naderbij. In deze liturgie klinken o.a. de woorden van Paulus “Weest blij in de Heer”. Men noemde deze zondag vroeger dan ook Gaudete-zondag, de zondag van de vreugde. De vreugde omdat Hij komt in onze mensenwereld.

De profeet Jesaja ziet de reden tot blijdschap vooral in het feit dat Hij vanwege God een vreugdevolle boodschap mag brengen waardoor gebroken harten genezen worden en mensen zonder uitzicht bevrijding zullen ervaren want God gaat mensen met zijn liefde omgeven. Daarom jubelt de profeet, want God laat gerechtigheid ontluiken en zijn heerlijkheid voor alle mensen. Gerechtigheid betekent dat de mensen weer Gods verlangen gaan doen; Gods heerlijkheid betekent dat Hij ons wil redden, daarin toont Hij zijn glorie. Het is dan ook zinvol dat de tussenzang het vreugdelied van Maria omvat, een lofzang op Gods barmhartige liefde. Jesaja, Johannes de Doper en Maria zijn echt Advents-figuren.

Ook Paulus roept ons op om vreugdevolle christenen te zijn, biddende mensen, die God van harte danken voor zijn gezegende nabijheid.

In Johannes de Doper ontmoeten we een diepgelovig mens, die zich door God laat gebruiken om mensen op te roepen tot bekering. Hij is een stem die roept in de woestijn: Maakt de weg recht voor de Heer ! Voor ons mag die oproep betekenen dat we de genade van deze Advent gebruiken om wat meer als gelovig mens te leven, ons leven wat meer te bekijken vanuit God, die ons blijft bemoedigen maar die ook wil dat wij de weg naar het echte geluk gaan.

Johannes geeft ons een sterk voorbeeld van nederigheid: Ik ben maar een dienaar, niet waard om de riem van de sandalen los te maken van Hem die na mij komt. Voor ons mag het duidelijk zijn dat, hoezeer Johannes zich ook bewust is van de grootheid van de Messias, wij toch mogen zien wat een weg van nederigheid God zelf gaat in de menswording van Jezus, die zich dan nog helemaal zal ontledigen in de dood aan een kruis.

Maar vandaag mogen wij vol vreugde zijn omdat Hij ons nabij komt, iedere dag op zoveel wijzen en in de viering van Kerstmis: zijn verschijning als mens op onze aarde. (Ben Van Vossel 2017)


NAAR INHOUD     NAAR TOP


2de ZONDAG VAN DE ADVENT

Baan een weg voor de Heer

Jes., 40, 1-5, 9-11 Uw God is op kom­st. Baan de Heer een weg in de woestijn / Ps. 85(84), 9ab-10, 11-12, 13-14 Laat ons uw barmhartigheid zien, geef ons uw heil, o Heer / 2 Petr., 3, 8-14 De dag zal komen als een dief / Lc., 3, 4, 6 Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht: en heel de mensheid zal Gods redding zien / Mc., l, l-8 Bereidt de weg van de Heer


De lezing uit de profeet Jesaja begint met een vreugdevol woord: Troost, troost toch mijn stad. Haar ongerechtigheid is vergeven. Zie, uw God is op komst. Effen voor God een weg in de woestijn…

God is op komst, Hij vergeeft onze zonden, Hij komt met zijn heil. Deze Adventstijd is een gelegenheid om ons voor te bereiden op de komst van God. Het is de tijd vóór Kerstmis, de geboorte van Jezus. Maar de Adventstijd is ook een gelegenheid om God te verwelkomen in het leven van elke dag. Reeds in het Oude Testament, maar zeker in het Nieuw Testament vereenzelvigt God zich met onze medemensen: wat wij aan anderen doen, doen wij aan God. Zoals Jezus zegt: Wat ge aan de geringste van mijn broeders hebt gedaan, dat hebt ge aan Mij gedaan.

Wij mogen de Heer dus aanwezig zien in onze medemensen, op de eerste plaats voor onze naasten, de mensen bij ons thuis, de mensen uit onze buurt of op het werk… Het wat aandacht schenken, een glimlach, een vriendelijk woord. Hoe gaat het? Zo mogen wij de Heer ontmoeten. Op zoveel manieren kunnen wij Hem nu reeds ontmoeten, zoals hier waar twee of meer in zijn Naam samenzijn en waar wij Hem beluisteren in de Woorddienst en Hem ontmoeten bij de communie. Troost mijn volk, zegt de Heer bij Jesaja, hun zonden zijn vergeven,, effen de weg voor zijn komst.

Zijn weg effenen wij door Hem nu al een plaats te geven in ons leven: wt plaats voor gebed en het samenzijn met Hem, wat plaats voor Hem door wat tijd en plaats te geven aan onze medemensen, vooral aan mensen in nood, wat plaats voor zijn woord in de heilige Schrift. Wat tijd en plaats om uit te zien naar zijn geboorte. Het is niet goed dat we kerstinkopen doen, kerstgeschenken kopen maar niet de minste aandacht besteden aan Hem om wie het begonnen is: de verjaardag van Jezus.

Laten we ons nu al voorbereiden op het komen van God in ons leven, Hem onthalen, zodat we kerstmis kunnen vieren met een blij hart en ons zo voorbereiden op de grote ontmoeting wanneer ons leven ten einde loopt en wij op onze beurt door Hem zullen onthaald worden. (Ben Van Vossel 2017)


NAAR INHOUD     NAAR TOP


1ste ZONDAG VAN DE ADVENT

Advent vreugdevol uitzien naar de Heer die komt


Jes., 63, 76b-17. 19b; 64, 3b-7 Als bladeren zijn we afgevallen en de wind van onze zonden heeft ons meegevoerd. Heer, wil onze ongerechtigheid niet voor altijd indachtig zijn: Zie op ons neer: wij zijn uw volk! / Ps. 80 (79) 2ac en 3b, 15-16, 18-19 God van de heerscharen, richt ons weer op; lach ons weer toe en wij zullen gered zijn / 1 Kor., 1,3-9 De Dag van onze Heer Jezus Christus / Ps. 85 (84), 8 Laat ons uw barmhartigheid zien, geef ons uw heil, o Heer / Mc., 13, 33-37 Weest waakzaam


Een nieuw liturgisch jaar, een nieuw traject met ons leven. En eigenlijk zijn wij heel ons leven op tocht. Voor sommigen een korte tocht, voor anderen een lange weg. Voor sommigen een vrij gemakkelijke weg, voor anderen, voor de meesten een weg die naast vreugden ook heel wat zorgen en pijn met zich kan meebrengen. De Advent wijst er ons op dat ons leven een doel heeft. Ondanks alles wat het leven met zich meebrengt, ondanks alles wat we onszelf tot doel stellen op korte of lange termijn, tenslotte zijn we allen op weg naar God: Hij is onze uiteindelijke bestemming. Het is goed om dat als gelovige mensen niet uit het oog te verliezen. Daarom is het goed dat we deze Adventstijd bewust doormaken. Advent betekent nog altijd een uitzien naar de Komst van de Heer. En een ontmoeting met de Heer, mogen we altijd zien als een gelukkig makende, een blijde gebeurtenis.

Het komt er alleen op aan dat wij ons bewust worden van de vele manieren waarop God ons tegemoet komt.

Zo zou het ons echt moeten blij maken dat we Hem mogen ontmoeten in de heilige Eucharistieviering. Het is een blijde ontmoeting met Hem in deze samenkomt met zijn volk, of er nu veel of weinig gelovigen samen zijn. Het zou ons blij moeten maken wanneer Hij tot ons spreekt in de woorden van de heilige Schrift, in de Eucharistieviering of wanneer we thuis in de Bijbel lezen. Hij spreekt werkelijk tot ons. Ook in de stilte van ons hart als we bidden, mogen we de vreugde kennen van de ontmoeting met de levende God, de ontmoeting met onze Heer en Heiland Jezus Christus. Ook wanneer wij vriendelijk anderen ontmoeten, wanneer wij anderen helpen, wanneer wij mensen-in-nood steunen, mogen wij blij zijn dat we de Heer mogen ontmoeten in die ontmoeting met medemensen.

De Adventstijd wil ons helpen en ons dieper bewust maken van de vreugde van de ontmoeting met de Heer, zodat wij met Kerstmis de vreugde mogen delen van alle gelovigen die met blijde verwachting hebben uitgezien naar de geboorte van Jezus. Eens zal de vreugde waarop de Advent ons voorbereid helemaal open bloeien als wij de Heer zullen ontmoeten bij zijn wederkomst. Laten wij ons nu al oefenen in de vreugde van de vele momenten waarop de Heer ons nu reeds wil ontmoeten. (Ben Van Vossel 2017)NAAR INHOUD     NAAR TOP-