GELOOF en LEVEN  
HOME

INHOUD


GELOOF EN LEVEN

2017/18


WAT INSPIRATIE VOOR ZONDAGSPREKENJezus’ woord verlicht de wereld, alleluia,

Jezus’ woord is bron van leven, alleluia.

Jezus’ woord is sterk en teder, alleluia,

Jezus’ woord wijst veil’ge wegen, alleluia.


U KUNT OOK SURFEN NAAR DE ZONDAGSPRESENTATIES

OVER DE EVANGELIES VAN DE ZONDAG.- B Advent (17/12/2017) Verheug u
- B Advent (10/12/2017) Baan de weg voor de Heer

- B Advent 1 (3/12/2017) Vreugdevolle ontmoetingen


3de ZONDAG VAN DE ADVENT

Verheug u. Midden onder u staat HIJ die gij niet kent


Jes., 61, 1-2a, 10-11 De Heer laat gerechtigheid ontluiken / Lc., 1, 46-48, 49-50, 53-54  Hoog verheft nu mijn ziel de Heer / 1 Tess., 5, 16-24 Weest altijd blij, bidt zonder ophouden / ALLELUIA Jes., 61, 1 (zie Lc. 4, 18) De geest des Heren is over mij gekomen, Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen / Joh., l, 6-8, 19-28 Midden onder u staat HIJ die gij niet kent


Kerstmis, de gedachtenisviering van Jezus geboorte komt naderbij. In deze liturgie klinken o.a. de woorden van Paulus “Weest blij in de Heer”. Men noemde deze zondag vroeger dan ook Gaudete-zondag, de zondag van de vreugde. De vreugde omdat Hij komt in onze mensenwereld.

De profeet Jesaja ziet de reden tot blijdschap vooral in het feit dat Hij vanwege God een vreugdevolle boodschap mag brengen waardoor gebroken harten genezen worden en mensen zonder uitzicht bevrijding zullen ervaren want God gaat mensen met zijn liefde omgeven. Daarom jubelt de profeet, want God laat gerechtigheid ontluiken en zijn heerlijkheid voor alle mensen. Gerechtigheid betekent dat de mensen weer Gods verlangen gaan doen; Gods heerlijkheid betekent dat Hij ons wil redden, daarin toont Hij zijn glorie. Het is dan ook zinvol dat de tussenzang het vreugdelied van Maria omvat, een lofzang op Gods barmhartige liefde. Jesaja, Johannes de Doper en Maria zijn echt Advents-figuren.

Ook Paulus roept ons op om vreugdevolle christenen te zijn, biddende mensen, die God van harte danken voor zijn gezegende nabijheid.

In Johannes de Doper ontmoeten we een diepgelovig mens, die zich door God laat gebruiken om mensen op te roepen tot bekering. Hij is een stem die roept in de woestijn: Maakt de weg recht voor de Heer ! Voor ons mag die oproep betekenen dat we de genade van deze Advent gebruiken om wat meer als gelovig mens te leven, ons leven wat meer te bekijken vanuit God, die ons blijft bemoedigen maar die ook wil dat wij de weg naar het echte geluk gaan.

Johannes geeft ons een sterk voorbeeld van nederigheid: Ik ben maar een dienaar, niet waard om de riem van de sandalen los te maken van Hem die na mij komt. Voor ons mag het duidelijk zijn dat, hoezeer Johannes zich ook bewust is van de grootheid van de Messias, wij toch mogen zien wat een weg van nederigheid God zelf gaat in de menswording van Jezus, die zich dan nog helemaal zal ontledigen in de dood aan een kruis.

Maar vandaag mogen wij vol vreugde zijn omdat Hij ons nabij komt, iedere dag op zoveel wijzen en in de viering van Kerstmis: zijn verschijning als mens op onze aarde. (Ben Van Vossel 2017)


NAAR INHOUD     NAAR TOP


2de ZONDAG VAN DE ADVENT

Baan een weg voor de Heer

Jes., 40, 1-5, 9-11 Uw God is op kom­st. Baan de Heer een weg in de woestijn / Ps. 85(84), 9ab-10, 11-12, 13-14 Laat ons uw barmhartigheid zien, geef ons uw heil, o Heer / 2 Petr., 3, 8-14 De dag zal komen als een dief / Lc., 3, 4, 6 Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht: en heel de mensheid zal Gods redding zien / Mc., l, l-8 Bereidt de weg van de Heer


De lezing uit de profeet Jesaja begint met een vreugdevol woord: Troost, troost toch mijn stad. Haar ongerechtigheid is vergeven. Zie, uw God is op komst. Effen voor God een weg in de woestijn…

God is op komst, Hij vergeeft onze zonden, Hij komt met zijn heil. Deze Adventstijd is een gelegenheid om ons voor te bereiden op de komst van God. Het is de tijd vóór Kerstmis, de geboorte van Jezus. Maar de Adventstijd is ook een gelegenheid om God te verwelkomen in het leven van elke dag. Reeds in het Oude Testament, maar zeker in het Nieuw Testament vereenzelvigt God zich met onze medemensen: wat wij aan anderen doen, doen wij aan God. Zoals Jezus zegt: Wat ge aan de geringste van mijn broeders hebt gedaan, dat hebt ge aan Mij gedaan.

Wij mogen de Heer dus aanwezig zien in onze medemensen, op de eerste plaats voor onze naasten, de mensen bij ons thuis, de mensen uit onze buurt of op het werk… Het wat aandacht schenken, een glimlach, een vriendelijk woord. Hoe gaat het? Zo mogen wij de Heer ontmoeten. Op zoveel manieren kunnen wij Hem nu reeds ontmoeten, zoals hier waar twee of meer in zijn Naam samenzijn en waar wij Hem beluisteren in de Woorddienst en Hem ontmoeten bij de communie. Troost mijn volk, zegt de Heer bij Jesaja, hun zonden zijn vergeven,, effen de weg voor zijn komst.

Zijn weg effenen wij door Hem nu al een plaats te geven in ons leven: wt plaats voor gebed en het samenzijn met Hem, wat plaats voor Hem door wat tijd en plaats te geven aan onze medemensen, vooral aan mensen in nood, wat plaats voor zijn woord in de heilige Schrift. Wat tijd en plaats om uit te zien naar zijn geboorte. Het is niet goed dat we kerstinkopen doen, kerstgeschenken kopen maar niet de minste aandacht besteden aan Hem om wie het begonnen is: de verjaardag van Jezus.

Laten we ons nu al voorbereiden op het komen van God in ons leven, Hem onthalen, zodat we kerstmis kunnen vieren met een blij hart en ons zo voorbereiden op de grote ontmoeting wanneer ons leven ten einde loopt en wij op onze beurt door Hem zullen onthaald worden. (Ben Van Vossel 2017)


NAAR INHOUD     NAAR TOP


1ste ZONDAG VAN DE ADVENT

Advent vreugdevol uitzien naar de Heer die komt


Jes., 63, 76b-17. 19b; 64, 3b-7 Als bladeren zijn we afgevallen en de wind van onze zonden heeft ons meegevoerd. Heer, wil onze ongerechtigheid niet voor altijd indachtig zijn: Zie op ons neer: wij zijn uw volk! / Ps. 80 (79) 2ac en 3b, 15-16, 18-19 God van de heerscharen, richt ons weer op; lach ons weer toe en wij zullen gered zijn / 1 Kor., 1,3-9 De Dag van onze Heer Jezus Christus / Ps. 85 (84), 8 Laat ons uw barmhartigheid zien, geef ons uw heil, o Heer / Mc., 13, 33-37 Weest waakzaam


Een nieuw liturgisch jaar, een nieuw traject met ons leven. En eigenlijk zijn wij heel ons leven op tocht. Voor sommigen een korte tocht, voor anderen een lange weg. Voor sommigen een vrij gemakkelijke weg, voor anderen, voor de meesten een weg die naast vreugden ook heel wat zorgen en pijn met zich kan meebrengen. De Advent wijst er ons op dat ons leven een doel heeft. Ondanks alles wat het leven met zich meebrengt, ondanks alles wat we onszelf tot doel stellen op korte of lange termijn, tenslotte zijn we allen op weg naar God: Hij is onze uiteindelijke bestemming. Het is goed om dat als gelovige mensen niet uit het oog te verliezen. Daarom is het goed dat we deze Adventstijd bewust doormaken. Advent betekent nog altijd een uitzien naar de Komst van de Heer. En een ontmoeting met de Heer, mogen we altijd zien als een gelukkig makende, een blijde gebeurtenis.

Het komt er alleen op aan dat wij ons bewust worden van de vele manieren waarop God ons tegemoet komt.

Zo zou het ons echt moeten blij maken dat we Hem mogen ontmoeten in de heilige Eucharistieviering. Het is een blijde ontmoeting met Hem in deze samenkomt met zijn volk, of er nu veel of weinig gelovigen samen zijn. Het zou ons blij moeten maken wanneer Hij tot ons spreekt in de woorden van de heilige Schrift, in de Eucharistieviering of wanneer we thuis in de Bijbel lezen. Hij spreekt werkelijk tot ons. Ook in de stilte van ons hart als we bidden, mogen we de vreugde kennen van de ontmoeting met de levende God, de ontmoeting met onze Heer en Heiland Jezus Christus. Ook wanneer wij vriendelijk anderen ontmoeten, wanneer wij anderen helpen, wanneer wij mensen-in-nood steunen, mogen wij blij zijn dat we de Heer mogen ontmoeten in die ontmoeting met medemensen.

De Adventstijd wil ons helpen en ons dieper bewust maken van de vreugde van de ontmoeting met de Heer, zodat wij met Kerstmis de vreugde mogen delen van alle gelovigen die met blijde verwachting hebben uitgezien naar de geboorte van Jezus. Eens zal de vreugde waarop de Advent ons voorbereid helemaal open bloeien als wij de Heer zullen ontmoeten bij zijn wederkomst. Laten wij ons nu al oefenen in de vreugde van de vele momenten waarop de Heer ons nu reeds wil ontmoeten. (Ben Van Vossel 2017)NAAR INHOUD     NAAR TOP-