GELOOF en LEVEN HOME

 INHOUD

GEBEDSGROEP FRATERNITEIT VAN MARIA

NAAR INHOUDSOVERZICHT     

VERSLAGEN VAN DE GEBEDSAVONDEN IN 2015

(GEBEDSAVONDEN JAAR 2014 KLIK HIER )

(GEBEDSAVONDEN JAAR 2013 KLIK HIER )

(GEBEDSAVONDEN JAAR 2012 KLIK HIER )

Korte inleidingen in het Leven-in-de-Geest: KLIK HIER


Hieronder thema’s van de  woorden die we dit jaar kregen:  

- Woensdag 6/01/2016  Sterkte in beproevingen (Sirach 2,1-6)

- Woensdag 30-12-2015 Wees waakzaam. Prijs de Heer !

- Woensdag 23-12-2015 Lofprijzing !

- Woensdag 16-12-2015 Onze bekwaamheid komt van God

- Woensdag  9-12-2015 Dankt God voor alles !

- Woensdag  2-12-2015  Lichaam van Christus. Amen !

- Woensdag 25-11-2015 Met Jezus de Vader aanbidden en dienen

- Woensdag 18/11/2015 Jezus,  Mensgeworden Zoon van God

- Woensdag 11/11/2015 De Vader kennen en zijn woord onderhouden
- Woensdag  4/11/2015   Ongeschokt vertrouwen

- Woensdag 28/10/2015 Met de grote Dag voor ogen

- Woensdag 21/10/2015 Vrijmoedig getuigen van de Heer

- Woensdag 14/10/2015  Gods koninkrijk binnentreden
- Woensdag 7/10/2015 Heer, waar verblijft ge?

- Woensdag 30/09/2015 Zegen, vrede en vreugde van de verrezen Heer

- Woensdag 23/09/2015 Ondergedompeld in Christus Jezus

- Woensdag 16-09-2015 Kinderen van het licht

- Woensdag 9-09-2015  Voedsel om eeuwig te leven Joh 6,27
- Woensdag 2-09-2015 Blijf in Hem

- Woensdag 26-08-2015 Jezus’ koninkrijk binnentreden

- Woensdag 19-08-2015 Gewetensonderzoek in deze beslissende tijd

- Woensdag 12-08-2015 Hij wil bij ons wonen (Zach. 2,14-15a)

- Woensdag 5-08-2015 Jezus de Hoeksteen (Mc.12,10-11)

- Woensdag 29/07/2015 Gods barmhartige liefde  

- Woensdag 22/07/2015 Gods wijsheid en kracht

- Woensdag 15/07/2015  Leven als kind van God

- Woensdag 8/07/2015 “Wie overwint” Openb.3,21-22

- Woensdag 1/07/2015 Radicale keuze voor Jezus  

- Woensdag 24/06/2015 Ik ben de Verrijzenis en het Leven  

- Woensdag 17/06/2015 Wees edelmoedig… Ik sta aan de deur en klop …

- Woensdag 10/06/2015 Het Rijk Gods is als een mosterdzaadje

- Woensdag 3/06/2015 Eucharistische aanbidding

- Woensdag 27/05/2015 Vuur ben Ik komen brengen

- Woensdag 20/05/2015 Richt uw ogen op Jezus

- Woensdag 13/05/2015 Gezonden om het Goede Nieuws te brengen en te genezen

- Woensdag 6/05/2015 Getuigen van de hoop en Gods menslievendheid

- Woensdag 29/04/2015 Bidden en vasten scheppen openheid voor de Geest

- Woensdag 22/04/2015 Wie mij eet zal leven door Mij

- Woensdag 15/04/2015  Geloof - Hoop - Liefde

- Woensdag in de Paasweek (8/04/2015) De Heer en zijn Vrede

- Woensdag 25/03/2015 Aankondiging vd Heer Zie naar Jezus

- Woensdag 18/03/2015 Stromen van levend water

- Woensdag 11/03/2015 Het teken van Jona

- Woensdag 4/03/2015 Hij stierf voor ons toen wij nog zondaars waren

- Woensdag 25/02/2015 Eén zondaar die zich bekeert tot vreugde van God

- Aswoensdag 18/02/2015  Ons vrijmaken om het heil te vinden in Jezus

- Woensdag 11/02/2015 Ieder kreeg gaven van God

- Woensdag 4/02/2015  Gij zijt mijn vrienden

- Woensdag 28/01/2015 Zie naar Jezus in alle omstandigheden

- Woensdag 21/01/2015 Jezus herkennen, aanraken en anderen bij Hem brengen

- Woensdag 14/01/2015 Gedraag u niet onverstandig
NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 30/12/2015

Weest waakzaam ! Looft de Heer !

Lees ook even de korte inleiding over Leven met Jezus (2)

Woorden van de avond :Mt 24,37-42

Zoals het ging in de dagen van Noach, zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon. 38 Zoals toch de mensen in de dagen voor de zondvloed doorgingen met eten en drinken, met huwen en ten huwelijk geven, tot op de dag, waarop Noach de ark binnenging, 39 en zij niets vermoedden, totdat de zondvloed kwam en allen wegrukte: zo zal het ook gaan bij de komst van de Mensenzoon. 40 Dan zullen er twee op de akker zijn: de een wordt meegenomen, de ander achtergelaten; 41 twee vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn: de een wordt meegenomen, de andere achtergelaten. 42 Weest dus waakzaam, want gij weet niet op welke dag uw Heer komt.


Apoc.14,6-7

6 Toen zag ik een engel die in het zenit vloog. Hij had een eeuwig evangelie, te verkondigen aan de bewoners der aarde, aan alle volken en stammen en talen en rassen. 7 En hij riep met luide stem: `Vreest God en geeft Hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. Aanbidt Hem die de hemel en de aarde en de zee, en de waterbronnen gemaakt heeft.'


Korte bezinning

We worden opgeroepen om te leven als waakzame mensen, zelfs midden onze gewone bezigheden toch ons hart gericht te houden op “de Heer door en voor wie wij leven”. Hem dienen en eer geven door onze lofprijzing en door alles wat we doen.NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 23-12-2015

Prijs de Heer !

Woord van de avond: Lc 1, 67-71

67 Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de heilige Geest en sprak in profetische woorden: Lk.1,68 'Geprezen zij de Heer, de God van Israël: want Hij heeft zijn volk bezocht en het verlost. Lk.1,69 Een reddende kracht heeft Hij ons verwekt, in het huis van David zijn dienaar, Lk.1,70 zoals Hij van oudsher had voorzegd bij monde van zijn heilige profeten, Lk.1,71 ons te redden uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.’


Korte commentaar :

Zacharias wordt (zoals eerder zijn vrouw Elisabeth) ‘vervuld met de heilige Geest’. En het eerste wat hij zegt is: ‘Geprezen zij de Heer’. De lofprijzing moet ook het kenmerk zijn en een heel voorname opdracht van mensen die op een vernieuwde wijze door de heiige Geest werden aangeraakt. Het is onze speciale opdracht binnen de kerkgemeenschap, ook in ons persoonlijk gebed en doorheen de dag, tijdens ons zitten en opstaan, ons op weg zijn en ons rusten. Prijs de Heer !

Om alle wat Hij voor u en voor zijn volk en voor de hele mensheid verricht, elk moment opnieuw en vooral voor de grote genade van de komst van zijn Zoon in ons midden.

Bidden wij om de genade van profetie in ons midden zodat we aanwijzingen krijgen waar de wil van God ligt voor ons in deze tijd.

NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 16-12-2015

Onze bekwaamheid komt van God

Woord van de avond: 2 Tess 3,4-6

Zo groot is ons Godsvertrouwen, dank zij Christus.

5 Nogmaals, dit betekent niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn, zodat wij ons enige verdienste kunnen toeschrijven. Heel onze bekwaamheid komt van God.

6 Hij is het die ons bekwaam heeft gemaakt dienaars te zijn van een nieuw verbond, niet van de letter maar van de Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

Korte commentaar :

Paulus, nochtans een groot missionaris, verwijst hier hel sterk naar de bijstand van God. Hij heeft die schitterende vruchten kunnen bewerken door zijn Godsvertrouwen. Het is niet mijn verdienste, heel onze bekwaamheid komt van God. In het Nieuw Verbond beseffen we dat het niet onze verdiensten zijn door het vervullen van een uitgebreide menigte regeltjes, maar dat we leven volgens de Geest in radicaal vertrouwen op God.


NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 9-12-2015

Dankt God voor alles

Blust de Geest niet uit


Woord van de avond: 1 Tess 5,15-22

15b Streeft steeds naar wat goed is voor elkaar en voor alle mensen.

16 Weest altijd blij.

17 Bidt zonder ophouden.

18 Dankt God voor alles. Dit is het wat God van u verlangt in Christus Jezus.

19 Blust de Geest niet uit,

20 kleineert de profetische gaven niet, 21 keurt alles, behoudt het goede.

22 Houdt u verre van alle soort kwaad.

NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 2-12-2015

Lichaam van Christus. Amen !

Woord van de avond: Mt. 27,57-61

… een zekere Jozef van Arimatea.

die zich ook als leerling bij Jezus had aangesloten.

Hij was naar Pilatus gegaan en had om het lichaam van Jezus gevraagd.

Daarop had Pilatus bevolen het te geven.

Jozef nam het lichaam, wikkelde het in een smetteloze lijkwade

en legde het in zijn graf dat hij pas in de rots had laten uithouwen.

Nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf gerold had, ging hij heen.

Maria Magdalena en de andere Maria waren erbij en zaten tegenover het graf.


Korte commentaar:

- Het gegeselde en gekruisigde Lichaam van Jezus

- Het Eucharistische Lichaam van Jezus

- Het mystieke Lichaam van Jezus dat de Kerk is

- De gekwetste, zwakke mens met wie Jezus zich vereenzelvigd…

- Mijn naaste…

Het Lichaam van Jezus liefhebben, hoogachten, er zorg voor dragen…


NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 25-11-2015

Aanbidden en Dienen

Woord van de avond: MT.4,10

Toen zei Jezus hem: 'Weg, satan: er staat geschreven: De Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.'


Korte commentaar: Het leven van Jezus stond helemaal in het teken van aanbidding en dienst van God. Tot het (bittere) einde. ‘Mijn spijs is het de wil te doen van Hem die Mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen.’

‘Niet mijn wil maar Uw wil geschiede…’ ‘Alles is volbracht.’

Laten wij in Jezus’ voetspoor treden opdat ons leven ook helemaal kan openbloeien, zelfs als doornen, donkerte en het kruis ook op onze weg komen. Het is god om daarom te bidden om de genade van Hem aanwezig te weten bij u, ook en vooral op zware momenten, om zoals Hij de Vader te aanbidden en te dienen in de wereld en de situatie die de onze is.


Charismen in de groep: liedkeuze, korte getuigenissen, voorbedegebed, woord ontvangen, onderricht, gebed, tongengebed, mededogen, dienstbaarheid …

Charismen zijn er niet voor onszelf maar voor de groep, tot opbouw van het ‘Lichaam van Christus’. Laen wij ze niet wegsteken maar ten dienste stellen…


NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 18/11/2015

Mensgeworden Zoon van God


Woord van de avond: 2Joh.1,7-10

Want veel verleiders zijn tot de wereld uitgegaan; zij loochenen de komst van Jezus Christus in het vlees. Dat is het kenmerk van de verleider en de antichrist.

8 Neemt u in acht, anders zult gij, in plaats van het volle loon te ontvangen, de vruchten van onze arbeid verliezen.

9 Alwie te ver wil gaan en niet blijft bij de leer van Christus, heeft God niet. Wie bij die leer blijft, hij heeft zowel de Vader als de Zoon.

10 Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom.


Korte commentaar:

Reeds in de tijd van de eerste christenen waren er afwijkende leerstellingen. Mensen die zegden dat Jezus als Zoon van God geen mens kon worden (cfr. Onze geloofsbelijdenis: ‘Geboren uit de maagd Maria’), zij zagen het lichaam als iets slechts… Andere ketter zullen dan weer zeggen dat Jezus niet de Zoon van God is. De schrijver van deze brief nodigt ons uit om trouw te zijn aan de lering die ze ontvangen hebben en beducht te zijn voor mensen die een afwijkende leer verkondigen.


Ter ilustratie bij het woord van de avond.

1TIM.3,16 En groot is ongetwijfeld het geheim van onze godsdienst: Hij is geopenbaard in het vlees, gerechtvaardigd in de Geest, verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, geloofd in heel de werelden opgenomen in heerlijkheid. 1TIM.4,1 De Geest zegt nadrukkelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, omdat zij gehoor geven aan dwaalgeesten en demonische leringen, 1TIM.4,2 verleid door huichelachtige leugensprekers, wier geweten met een brandijzer is toegeschroeid. 1TIM.4,3 Deze lieden verwerpen het huwelijk en het gebruik van bepaalde spijzen, ofschoon God ze heeft geschapen om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die de waarheid erkend hebben.


Mededeling: 1* volgende zaterdag is er aanbidding (na de Eucharistie en de lauden) van 10-15 uur.

2* Er ligt een grote bruine omslag voor onze bijdrage aan de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV), ook internationaal.


NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 11/11/2015

De Vader kennen en zijn woord onderhouden


Woord van de avond: Joh. 8,54-56

'Als Ik Mijzelf verheerlijk dan is mijn glorie niets; maar mijn Vader is het die Mij verheerlijkt, van wie gij zegt: Hij is onze God.

55 Toch kent gij Hem niet. Ik daarentegen ken Hem en als Ik zou zeggen dat Ik Hem niet ken, zou Ik aan u gelijk zijn: een leugenaar. Maar Ik ken Hem en onderhoud zijn woord.

56 Abraham, uw vader, juichte van vreugde bij de gedachte dat hij mijn dag zou zien; hij heeft hem gezien en zich verheugd.


Korte commentaar

De Vader getuigt van Jezus door zijn (wonder-)daden, zijn goedheid, zijn aandacht voor kleinen en zieken, zijn barmhartige liefde voor de zondaars, door zijn woorden over het koninkrijk van de Vader…

Jezus mogen we navolgen in zijn kennis van (=zijn liefde voor) de Vader en door de wil van de Vader dan ook te beleven.


Psalm 113

Verheerlijkt, dienaars des Heren, verheerlijkt de Naam van de Heer.

Van ochtendgloren tot avondrood moet ieder die Naam aanbidden…
NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 4/11/2015

Ongeschokt vertrouwen

Woord van de avond:  Hebr. 3,7-14

7 Luistert dus naar wat de heilige Geest zegt: Heden, als gij zijn stem hoort, 8 weest dan niet halsstarrig, zoals eertijds bij het oproer, op de dag van de uitdaging in de woestijn 9 waar uw vaderen Mij hebben uitgedaagd en op de proef gesteld, ofschoon zij mijn werk gezien hadden, veertig jaar lang. 10 Daarom werd Ik toornig op dat geslacht en Ik zei: Altijd door dwaalt hun hart, mijn wegen hebben zij niet willen kennen. 11 En Ik heb gezworen in mijn gramschap: ooit zullen zij ingaan in mijn rust 12 Zorgt ervoor, broeders, dat onder u niemand zo'n slechte en trouweloze gezindheid heeft, die leidt tot afval van de levende God. 13 Spreekt elkaar moed in, elke dag, zolang dat `heden' duurt, zodat niemand zich door de zonde tot zulk een halsstarrigheid laat verleiden. 14 Want wij zijn Christus' deelgenoten geworden, mits we ons aanvankelijk vertrouwen ongeschokt bewaren tot het einde.


Kleine bezinning:

Het opvallende woord in deze tekst is: “ofschoon zij mijn werk gezien hadden”

en de slotzin: “mits we ons aanvankelijk vertrouwen ongeschokt bewaren tot het einde”. Velen gaan vertwijfelen, gaan God verwijten dat Hij er niet is als ze Hem nodig hebben en gaan zelfs zover dat ze de Heer verlaten. De Hebreeënbrief spoort ons aan ons vertrouwen op God ongeschokt te bewaren. Een belangrijke hulp daartoe is: hert terugdenken aan alle zegeningen die je reeds ontving, de momenten waarop je de kracht, de bemoediging, de nabijheid van de Heer mocht ervaren. Schrijf dat alle maar een (kort) op in je woordboekje, opdat je niet gaat vertwijfelen en opstandig worden op momenten van ‘verlatenheid’ of ‘beproeving’.


NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 28/10/2015

Met de grote dag voor ogen


Woord van de avond: 2 Petr. 3,8-10

Een ding echter, vrienden, mag u niet ontgaan: Voor de Heer is een dag als duizend jaren en duizend jaren als een dag.

9 De Heer talmt niet met zijn belofte, zoals sommigen menen, maar Hij heeft geduld met u, daar Hij wil dat allen tot inkeer komen en niemand verloren gaat.

10 Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Dan zullen de hemelen dreunend vergaan en de elementen door vuur worden verteerd; en de aarde en de daden op aarde verricht zullen zich bevinden (voor Gods oordeel).


Kleine bezinning:

Sommige christenen begonnen wat ongeduldig te worden en zelfs wat te twijfelen of de Heer nog wel zou terugkomen. Daarom relativeert schr. de korte tijd van wachten. Gebruik deze tijd om je te bekeren elke dag opnieuw, want de dag van de grote Ontmoeting komt op een onverwacht uur. Dit woord is een oproep om -terwijl we volop in het alledaagse leven staan- toch steeds alles bekijken vanuit die grote dag.


NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 21/10/2015

Vrijmoedig getuigen

Woord van de avond: Mt.26,73-75

Even daarna kwamen de omstanders dichterbij en zeiden tot Petrus: 'Waarachtig, jij bent er ook een van! Het is duidelijk aan je spraak te horen.'

74 Toen begon hij te vloeken en te zweren: 'Ik ken die mens niet.' Onmiddellijk daarop kraaide een haan.

75 En Petrus herinnerde zich het woord van Jezus die gezegd had: 'Voor het kraaien van de haan, zult ge Mij driemaal verloochenen.' Hij ging naar buiten en begon bitter te wenen.


Bevestiging: Hand. 28,31

Hij (Paulus) predikte het Rijk Gods en gaf onderricht in de leer over de Heer Jezus Christus in alle vrijmoedigheid, zonder enige belemmering.


Korte commentaar

Vrijmoedig getuigen is een kenmerkend woord in de Handelingen, zoals we in die laatste zin van de Handelingen vaststellen. Wij moeten ons afvragen of wij wel met liefde (voor de Heer, voor het Evangelie en voor de mens tot wie de Heer ons zendt), met durf (die vrijmoedigheid die van de Geest komt), met vindingrijkheid (creativiteit) en wijsheid (onderscheiden of het de Heer is die u die opdracht geeft, onderscheiden of het het goede moment is en de juist situatie en de mensen tot wie de Heer u zendt.

‘Ik ken die mens niet.’ Petrus, met al zijn goede eigenschappen, kende Hij de Heer wel echt? Hoe gaan wij van de Heer getuigen als wij Hem niet (goed) kennen. De trouw aan onze gebedstijd en dagelijkse omgang met het Woord van God, het afsmeken van de heilige Geest kunnen daarin voorzien.


NAAR TOP   -  NAAR INHOUDWoensdag 14/10/2015

Gods koninkrijk binnentreden


Liturgie  H. Callistus, paus en martelaar

Rom. 2,1-11 God vergeldt ieder nr zijn werken

Lk 11,42-46 Anderen ondraaglijke lasten opleggen


Woord van de avond: Hebr. 12,28

Ons is een koninkrijk gegeven dat niet wankelt.

Laten wij daarom God danken

en Hem aanbidden zoals Hij het verlangt: met eerbied en ontzag.


Korte commentaar

Met allen die ons in geloof zijn voorgegaan hebben ook wij deel aan het koninkrijk van God, wanneer wij Hem onthalen als onze Heer. Zo zijn wij zijn koninkrijk ingetreden. Een koninkrijk dat niet wankelt. Het moet ons blij maken en ons uitnodigen om dat koninkrijk nog dieper binnen te treden door telkens opnieuw de Heer als Heer van ons leven te aanvaarden.

God danken en aanbidden in alle ootmoed en respect, maar ook met kinderlijk vertrouwen.

NAAR TOP   -  NAAR INHOUDWoensdag 7 oktober

Zie het Lam Gods

Liturgie: lezing over de misnoegde Jona en over Jezus die zijn apostelen het Onze Vader leert. Heer, leer ons bidden…


Woord van de avond: Joh. 1,35-39

35 De volgende dag stond Johannes daar weer, nu met twee van zijn leerlingen.

36 Hij richtte het oog op Jezus die voorbijging en sprak: 'Zie, het Lam Gods. ' 37 De twee leerlingen hoorden hem dat zeggen en gingen Jezus achterna.

38 Jezus keerde zich om en toen Hij zag dat zij Hem volgden, vroeg Hij hun: 'Wat verlangt gij? ' Ze zeiden tot Hem: 'Rabbi ' - vertaald betekent dit: 'Meester - waar verblijft ge? '

39 Hij zei hun: 'Gaat mee om het te zien '. Daarop gingen zij mee en zagen waar Hij zich op hield. Die dag bleven zij bij Hem. Het was ongeveer het tiende uur.


Een woord ermee verwant: Lc. 14,25-27

Toen talloze mensen met Hem meetrokken, keerde Hij zich om en zei tot hen: 26 'Als iemand naar Mij toekomt, die zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja zelfs zijn eigen leven niet haat, kan hij mijn leerling niet zijn.

27 Als iemand zijn kruis niet draagt en Mij volgt, kan hij mijn leerling niet zijn …


Korte commentaar

Johannes’ taak is: de weg voorbereiden, verwijzen naar Jezus. Kan dat soms ook onze taak zijn, door ons leven en soms door onze woorden?

Het Lam Gods door wiens bloed het volk gered wordt. Ook de lijdende Dienaar (eBeD JaHWeH) die het lijden op zich neemt om het volk te redden en die een groot nageslacht zal zien.

De leerlingen gaan op weg, volgen Jezus op het woord van Johannes. Zo krijgen wij veel verwijzingen en uitnodigingen waar we kunnen op ingaan of niet… Gaan we naar Jezus toe in onze persoonlijke gebedstijd? Gaat mee om het te zien. En die dag bleven ze bij Hem. De tijd die we met de Heer doorbrengen is de vruchtbaarste tijd. Toch vraagt het van ons (zwakke mensen) een steeds hernieuwde beslissing.

Het tweede woord dat we kregen, waar Jezus zich ook omkeert, gaat over het leerling zijn, maar blijkbaar gaat Jezus daar dieper in op wat het uiteindelijk inhoudt: men moet voor Hem alles ondergeschikt maken en Hem volgen ook als het moeilijk is en men met vervolging te maken krijgt. Ik weet niet of Jezus dat ook al onmiddellijk gezegd heeft aan die twee leerlingen van Johannes, maar hier zegt Hij dat je van bij het begin moet weten wat het met zich meebrengt als je zijn volgeling wil worden.

We bidden voor de overleden echtgenote van Pierre de Caluwé. R.I.P.NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 30/09/2015

De zegen en vrede van de verrezen Heer

Liturgie: H. Hiëronymus: Liefde voor Gods woord !


Woord van de avond: Luc 24,49

Daarom zend Ik tot u wat door mijn Vader beloofd is;

blijft dus in de stad, totdat gij uit den hoge met kracht zult zijn toegerust.

50 Nu leidde Hij hen naar buiten tot bij Betanië,

hief de handen omhoog en zegende hen.

51 En terwijl Hij hen zegende, verwijderde Hij zich van hen

en werd ten hemel opgenomen.

52 Zij aanbaden Hem en keerden met grote blijdschap naar Jeruzalem terug.

53 Zij hielden zich voortdurend op in de tempel en verheerlijkten God.


Korte commentaar:


NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 23/09/2015

Ondergedompeld in Jezus

Woord van de avond: Gal 3,26-27

Want gij zijt allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus.

Want gij allen die in Christus zijt gedoopt, zijt met Christus bekleed.


Korte commentaar:

Door het ‘geloof’ in Christus, dwz door Hem in ons leven te aanvaarden, door ons leven op Hem te bouwen, zijn wij door Hem kinderen van God. Want wie ondergedompeld is in Jezus (wie zich onder zijn heerschappij heeft gesteld, wie met Hem door het leven gaat) is met Christus bekleed (= gelijkt op Jezus, in hem ziet de Vader, Jezus, zijn geliefde Zoon).


In de liturgische lezingen (Esra 9,5-9; Lc. 9,1-6) van vandaag vernamen wij onze verantwoordelijkheid om gebedsgedelegeerden te zijn bij God voor de hele wereld, voor mensen van onze familie en allen die reeds gestorven zijn, kortom, de zending om de hele wereld voor God te brengen in lofprijzing en voorbede.


Mededeling:  volledig vrijblijvend maar  ter info: Radio Maria Vlaanderen

26/09/2015 zaterdag  20:00 De Stem uit het Oosten

27/09/2015 zondag  14:15 De Stem uit het Oosten (herhaling)

Het gaat o. a. over de moslimstroom naar Europa én over een christelijk Europa, door Pater Paulus, cssr afkomstig van Irak, pastoor van de Chaldeeuwse parochie in Antwerpen.  
Je kan ook naar Radio Maria Vlaanderen luisteren op internet:
http://www.radiomaria.be/index.php

Met genegen groeten,  Magda


NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 16-09-2015

Leef als kinderen van het licht

Woord van de avond: 1 Tes. 5,4-11

4 Maar gij, broeders, gij leeft niet in de duisternis, zodat de dag u als een dief zou verrassen. 5 Gij zijt allen kinderen van het licht, kinderen van de dag. Wij behoren niet aan nacht en duisternis. 6 Laten wij dan ook niet slapen als de anderen, maar waken en nuchter zijn. 7 Zij die slapen, slapen des nachts; en die zich bedrinken, bedrinken zich des nachts. 8 Laten wij die behoren aan de dag, nuchter zijn, toegerust met het pantser van geloof en liefde en met de helm der heilsverwachting 9 Want God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om het heil te verwerven door onze Heer Jezus Christus, 10 die voor ons gestorven is, opdat wij, wakend of reeds ontslapen, met Hem verenigd zouden leven. 11 Blijft daarom elkander bemoedigen en steunen, zoals gij trouwens al doet.


Korte commentaar:

Nuchter zijn betekent dat we alles bekijken met de ogen van God, de ogen van het geloof. Dit wil niet zeggen dat we niet meer met gewone zaken zullen bezigzijn, maar we toetsen de waarde toch vanuit het geloof.

Het is opvallend hoe de wapenrusting tegen het opgaan in het oppervlakkige bestaat uit de drie goddelijke deugden: geloof, liefde, heilsverwachting (hoop). Die goddelijke deugden moeten we activeren en ontwikkelen door daden van geloof en liefde en door midden in de drukte en midden al het grote en kleine nieuws en zelfs midden moeilijkheden toch altijd de hoop op  de liefde van God levendig te houden.


NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 9-09-2015

Voedsel om eeuwig te leven

Korte inleiding: 8 Ons vrij maken voor de Heilige Geest (zie op de website)


Woorden uit de liturgie:

Kol 3,1-11 Gij zijt met Christus gestorven

Lk 6,20-26 Zalig gij die arm zijt !


Woord van de avond: Joh 6,27

Werkt niet voor het voedsel dat vergaat, maar voor het voedsel dat blijft om eeuwig te leven en dat de Mensenzoon u zal geven. Op Hem immers heeft de Vader, God zelf, zijn zegel gedrukt.


Korte commentaar:

En wij maar klagen dat ons dit of dat tegenzit, dat wij ons niet goed voelen in ons vel, dat we zo weinig groeien als christen, dat het zo slecht gaat in de wereld… Jezus wil dat we wat meer naar Hem opkijken, wat vaker op Hem roepen. Dan gaan we merken dat Hij vlakbij is, dat Hij ons draagt, dat Hij vrede in ons hart legt. Hij is echt niet veraf. Doe vaak beroep op Hem, wandel met Hem zoals Hij ons vorige week zei. En ontvang vaak het heilige voedsel dat Hij ons biedt in de Eucharistie. Naar Hem verwijst de Vader als naar de bron van alle redding, de bron van alle genade.

Mededeling: Bidden om genezing in Sint-Denijs-Westrem


NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 2-09-2015


Blijf in Hem !


Korte inleiding: 7 Jezus zendt de Heilige Geest (zie op de website)


Woorden uit de liturgie:

Kol 1,1-8 Het woord der waarheid draagt vrucht

Lk 4,38-44 Genezing van vele zieken. Jezus’ optreden in Kafarnaüm: actie, contemplatie, evangelisatie


Woord van de avond: 1JOH.2,28-29

En nu, kinderen, blijft in Hem. Dan zij wij vol vertrouwden als Hij zal verschijnen, en hoeven wij bij zijn komst niet beschaamd te zijn.

29 Daar gij weet dat Hij geheel zonder zonde is, moet gij inzien dat ieder die het goede doet ook kind van God is.


Korte commentaar:

In Jezus blijven, onder zijn heerschappij, met Hem verbonden leven. Het is onze wens, maar we zijn zo vaak buiten Hem. Wij mogen het me aandrang en bij herhaling vragen, dat we in Hem zouden kunnen blijven, dat Hij onze Heer zou zijn bij onze plannen, ons denken en doen, ons spreken en luisteren, onze ontspanning en ons werk…

Dan zullen wij getrokken worden tot het goede, al kinderen van God,  en met vertrouwen uitzien naar zijn komst in ons leven, en op het einde van ons leven en bij zijn komst in heerlijkheid.


NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 26-08-2015

Jezus’ koninkrijk binnentreden


Korte inleiding: 6 Jezus’ koninkrijk binnentreden (zie op de website)


Woorden uit de liturgie:

1 Tess 2,9-13 De prediking als woord van God

Mt 23,27-32 Strafrede tegen de Farizeeën


Woord van de avond: ROM.6,20-23

20 Toen gij slaven waart van de zonde, stond gij vrij ten opzichte van de gerechtigheid.

21 Welk voordeel hadt gij toen van daden waarover gij u thans schaamt? Want het einde daarvan is de dood.

22 Maar nu, bevrijd van de zonde en dienstknechten geworden van God, oogst gij heiligheid en tenslotte eeuwig leven.

23 Want het loon van de zonde is de dood, maar de gave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer.


Korte commentaar:

Slaaf zijn van de zonde leidt tenslotte naar een leven zonder zin.

Eens dat we Jezus aanvaard hebben als Heer en Heiland, kunnen we nog wel zwak zijn maar door ons naar Hem toe te wenden kunnen we opnieuw groeien in heiligheid en bloeien we open op het echte en eeuwige leven, dankzij Jezus.


Gebed voor deze week:

Jezus, ik verzaak aan het kwaad en ik aanvaard U als mijn Heer,

ik wil uw koninkrijk binnentreden, dat het koninkrijk van de Vader is.

Ik stel mij onder uw heerschappij.

Wees de Koning van mijn hart, van mijn wil, mijn gevoelens, mijn herinneringen, de Koning van mijn leven, de Koning van ons gezin, van onze fraterniteit, van onze buurt. Jezus, neem uw plaats.NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 19-08-2015

Gewetensonderzoek


Korte inleiding: Het Koninkrijk Gods: 5 Gods onvoorwaardelijke liefde


Woord van de avond: 2 Tim.3,1-5 (Gewetensonderzoek voor deze week)

1 Houd rekening met het feit dat er moeilijke tijden voor de deur staan, zoals te verwachten is in dit laatste, beslissende tijdperk.

2 De mensen zullen zelfzuchtig zijn en geldzuchtig, arrogant en hovaardig, lasteraars, ongehoorzaam aan hun ouders, ondankbaar, onverschillig,

3 liefdeloos, onverzoenlijk, kwaadsprekend, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede,

4 verraderlijk, vermetel, verwaand, meer aan genot dan aan God gehecht; (meer genotzuchtig dan godvruchtig!)

5 de schijn van vroomheid zullen zij ophouden, maar haar wezen verloochenen. Houd zulke mensen op een afstand.

Korte kommentaar :

We leven in een beslissende tijd, maar eigenlijk is elke tijd confronterend. We willen deze tekst deze woorden van Paulus niet op anderen toepassen, we willen onszelf door die woorden laten evangeliseren en opbouwen tot kinderen van God. Daarom nemen we ze deze week mee als ons persoonlijk gewetensonderzoek.


NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 12-08-2015

Ik zal bij u wonen

Lezingen uit de liturgie

OT: Dood van Mozes, maar in de psalm klinkt zijn stem in een mooi loflied op Gods grote daden en nabije hulp

NT: Broederlijke vermaning + Vertrouwvol bidden en aanwezigheid van Jezus als 2 of 3 samenzijn in zijn Naam.


Korte inleiding: Elkaar positief benaderen en geen negatieve kritiek


Woord van de avond: Zach 2,14-15a

14 Juich en verheug u, dochter Sion,

want zie, Ik kom en Ik zal bij u wonen - zo luidt de godsspraak van Jahwe.

15 Op die dag zullen vele volken zich bij Jahwe aansluiten;

zij zullen mijn volk zijn en Ik zal bij u wonen.


Korte commentaar:

In Jezus vindt dit woord uit het Oude Testament zijn vervulling. Hij is tussen mensen komen wonen, Hij is hier in ons midden, Hij komt tot ons in de heilige Eucharistie, Hij wil wonen in het hart van ieder van zijn mensen…


Gebed

Getuigenis van een kindje dat de calvarie zag in de kerk van het Begijnhof. Oma, wie is dat? Jezus aan het kruis. En dit? Maria, zijn moeder… En het kindje ging dat veder vertellen aan andere bezoekers van de schilderijententoonstelling (voor ’t geval ze het soms vergeten waren).

We baden voor onze zieken en ook voor de vele mensen op de vlucht en voor wijs en edelmoedig onthaal in Europa en de V.S.


NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 5-08-2015

Wijding Basiliek Maria de Meerdere

(eerste Maria-kerk in het Westen)


Lezingen uit liturgie:

OT: Voortdurend gemor van de Israëlieten heeft zijn gevolgen

NT: Jezus kwam ook voor de niet-Joden (genezing van de dochter van de Kananese vrouw)


Korte inleiding: De Drie-Ene God


Woord van de avond: Mc. 12,10-11

Hebt ge deze schriftplaats niet gelezen:

De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden.

Op last van de Heer is dat gebeurd en het is wonderbaar in onze ogen.


Korte commentaar: Een gekruisigde Messias,, Gods Zoon die wordt veroordeeld en terechtgesteld door vreemden… Hij wordt redder van de hele wereld, ook van ons. Hij houdt de wereld in stand door zijn totale gave. Hij wil ook de hoeksteen van ons leven zijn, wij moeten niet zoeken buiten hem.


NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 29/07/2015

Gods barmhartige liefde

Feest H. Martha


Kleine inleidingen in het Leven-in-de-Geest

2 Jezus, de God-met-ons

Zoon van God   (29/07/2015) De goddelijkheid van Jezus

Als we hier samenkomen rond de Heer gaat het niet enkel om Jezus als een groot profeet, een vriendelijk en sociaalvoelend mens, iemand die opkwam voor de rechten van ieder mens, die mensen niet veroordeelde, die de vrouw promoveerde, iemand die boeiend kon vertellen in aansprekende parabelen en gelijkenissen. In ons samenkomen hier als fraterniteit zien we Jezus op de eerste plaats als de Zoon van God. “Ik geloof in God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de H. Geest en geboren uit de Maagd Maria.” Dat is ons geloof. Van alle eeuwigheid is Jezus God, “God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God en door wie alles geschapen is.”

Door Gods Woord is alles geschapen. Johannes schrijft in de proloog van zijn evangelie (1,14) “En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond”. De Heer die hier bij ons is, is de enige Zoon van God, het Woord van vóór de tijden. In Jezus raken wij God, in Hem aanbidden verheerlijken wij de Zoon van de levende God.


Woord van de avond Lk. 15,20

Hij ging dus op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem al in de verte aankomen, en hij werd door medelijden bewogen; hij snelde op hem toe, viel hem om de hals en kuste hem hartelijk.


Korte commentaar

God houdt van ons. Zelfs als we ons zondaar weten, zelfs als we menen dat niemand van ons houdt. God houdt van ons. Van verre ziet Hij ons komen aangesukkeld. Hij snelt op ons toe om ons te omhelzen en Hij kust ons.

In Jezus heeft de Vader dat ook echt getoond, hoezeer Hij ons liefheeft tot het uiterste. Laten wij dan maar telkens en telkens weer naar de Heer gaan, onze kleinheid erkennen, maar dan ook de vrede aanvaarden die Hij in ons hart wil leggen.

Als we Gods barmhartigheid telkens weer mogen ervaren, blijft het een opdracht voor ons om ook een hart te hebben voor anderen en… barmhartig te zijn.NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 22/07/2015

De wijsheid en kracht van God

Feest van de H. Maria Magdalena


Kleine inleidingen in het Leven-in-de-Geest

1 De aanwezigheid van de Heer

De diepe waarde en betekenis en de kracht van ons samenzijn hier is de Aanwezigheid van de verrezen Heer Jezus Christus, Zoon van de levende God. “Waar twee of meer in mijn Naam samenzijn, daar ben Ik in hun midden.” Het samenzijn in zijn Naam is dan wel de voorwaarde. Dat betekent dat we Jezus aanvaarden als de mensgeworden Zoon van God, geboren uit de Maagd Maria, geleden en gestorven maar verrezen en levend voorgoed. De Redder van de Mens.


Woord van de avond: 2 Kor 10,2-7

Ik moet u echter wel verzoeken: dwing mij niet mijn moed te tonen van dichtbij, met dat zelfvertrouwen waarmee ik van zins ben krachtdadig op te treden tegen de lieden die denken, dat wij handelen uit zelfzuchtige beweegredenen.

Al zijn wij zwakke mensen, onze strijd is geen uiting van zwakheid.

De wapens waarmee wij strijden zijn niet zwak, ze zijn geladen met Gods kracht, in staat elke sterkte te breken. Wij werpen redeneringen omver

elke verschansing door de hoogmoed opgeworpen tegen de kennis van God. Wij nemen elke gedachte gevangen om haar te onderwerpen aan Christus,

en wij staan klaar om elke ongehoorzaamheid te straffen, zodra uw gehoorzaamheid volmaakt is.


Kleine commentaar:

De Korintiërs waren wel eens wat hoogmoedig; als echte filosofen dweepten ze met wijsheid (sofia) en grootspraak. Paulus vonden ze soms wat schuchter? Nu schrijft hij hun een brief waarin hij zegt dat hij, als het moet, ook streng kan optreden. En dit moeten ze goed begrijpen, God lacht met menselijke wijsheid die gedirigeerd wordt door hoogmoed. Als christenen moeten we in Christus de echte wijsheid en kracht van God zien. Als de straat en de media ons allerlei zogenaamde waarheden wil opdringen, moeten we dat alles toch eens confronteren met wat God ons getoond heeft in Jezus Christus onze verrezen Heer. Van de opstanding van de Heer moeten wij getuigen in woord en soms ook in ons spreken, zoals Maria Magdalena die het Blijde Nieuws van Jezus’ verrijzenis aan de apostelen mocht melden.NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 15/07/2015

Leven als kinderen van God

Woord uit de liturgie: over de brandende doornstruik

De Heer spreekt ook tot ons, openbaart zich ook aan ons. We moeten dat zien en enige belangrijke openbaringen van Gods goedheid, macht, voorzienigheid, zorg, vertrouwen schenken … blijven onthouden, zodat we vanuit ons eigen bestaan kunnen getuigen en niet enkel met verstandelijke argumenten…


Woord van de avond: Rom.8,14-17

14 Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God.

15 De geest die gij ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid, die u opnieuw vrees zou aanjagen. Gij hebt een geest van kindschap ontvangen, die ons doet uitroepen: Abba, Vader!

16 De Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest, dat wij kinderen zijn van God.

17 Maar als wij kinderen zijn, dan ook erfgenamen, en wel erfgenamen van God tezamen met Christus, daar wij delen in zijn lijden, om ook te delen in zijn verheerlijking.


Korte bezinning

Als we echt christen willen worden, moeten wij ons laten leiden door Gods Geest. Niet door onze zelfzucht, angsten, hoogmoed, zelfgenoegzaamheid en zoveel andere ongezellige dingen. Wij kiezen er voor om ons te laten leiden door de Geest van God. Dat lukt ons niet altijd, en in het begin zelfs meer niet dan wel. Toch zijn we dan kinderen van God als wij ervoor kiezen (e het metterdaad ook doen) om ons te laten leiden door Gods Geest.

Kind zijn van God, ons bewust worden van de glimlach van de Vader naar ons persoonlijk en als groep, geneest ons van de angst van mensen die menen dat God een strenge God is die gereed zit om ons te betrappen en te straffen of die menen dat ze door tal van offers zijn toorn kunnen bedwingen… Een kind van God is niet bang voor God maar ziet het liefhebbend hart van de Vader (die ons zelfs zijn eigen Zoon heeft gegeven), een kind van God leeft vanuit ‘vertrouwen’ op Gods goedheid. Dat hoeft niet te verworden tot ‘vermetel’ vertrouwen, maar de hoofdtoon van ons leven als kind van God moet toch het vertrouwen zijn. ‘Zoals een kind op moeders schoot, zo veilig voel ik mij’.


Lied ZNL 522

1
O, laat Gods Zoon je thans omhullen
met zijn liefde en zijn Geest.
Laat je hart en ziel gevuld zijn door de Heer.
O, geef hem alles wat je vasthoudt,
en zijn Geest zal als een duif
op je leven dalen met god’lijke kracht.

Jezus, o Jezus,
kom en vul ons hart. 2x

2
O, kom en zing dit lied met blijdschap,
met een hart vol van vreugd’
Hef je handen in aanbidding naar omhoog.
O, geef Hem al je pijn en moeite
en de jaren van verdriet
en nieuw leven vangt dan aan in Jezus’ Naam.


NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 8/07/2015

In de wereld bewust blijven van wat uiteindelijk komt

Woord uit de Liturgie

Mt 10,1-7: De 12 worden gezonden. Wij ook ! Ons getuigenis zal vooral het getuigenis van ons eigen leven zijn en soms concreet getuigen van wat de Heer voor ons gedaan heeft.


Woord van de avond: Apocalyps 3,21-22

21 Wie overwint, hem zal Ik naast Mij plaatsen op mijn troon, zoals Ik zelf heb overwonnen en met mijn Vader zetel op zijn troon. 22 Wie oren heeft, hore wat de Geest tot de kerken zegt.'


Hoor ! “Wie overwint”… Het komt in de brieven aan de zeven kerken reeds voor in vers 4 en vers 12.

Jezus had van zichzelf ook gezegd dat Hij de wereld zou overwinnen.

Wat zou het hier betekenen? Overwinnen betekent hier dat men zich volop wijdt aan de taak die de Vader ons toevertrouwt in deze wereld. Maar tegelijkertijd leven we met ons hart daar waar we uiteindelijk thuishoren. Overwinnen betekent dat we ons niet laten afleiden van de taak die de Heer ons toevertrouwt, maar we weten dat we niet in het aardse moeten opgaan en het absolute waarde toekennen. “Wie overwint…”, die zal zetelen op de troon omdat men geleefd heeft als Gods kinderen. Ook zij die geleefd hebben volgens hun geweten; tenslotte weet enkel God wat er diep in het hart van de mens omgaat.NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 1/07/2015

Radicale leuze voor het Rijk


Woord van de avond Lk 9,57-62

Terwijl zij onderweg waren, zei iemand tot Hem: ' Ik zal U volgen, waar Gij ook heen gaat. '

58 Jezus sprak tot hem: ' De vossen hebben holen en de vogels hun nesten, maar de Mensenzoon heeft niets waar Hij zijn hoofd op kan laten rusten. '

59 Tot een ander sprak Hij: ' Volg Mij. ' Deze vroeg: ' Heer, laat mij eerst teruggaan om mijn vader te begraven. ' 60 Jezus zei tot hem: ' Laat de doden hun doden begraven; maar gij, ga heen en verkondig het Rijk Gods. '

61 Weer een ander zei: ' Ik zal U volgen, Heer, maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten. ' 62 Tot hem sprak Jezus: ' Wie de hand aan de ploeg slaat, maar omziet naar wat achter hem ligt, is ongeschikt voor het Rijk Gods. '


Korte bezinning

Jezus vraagt een radicale beslissing om Hem te volgen: al de rest moet daaraan ondergeschikt zijn. Het vraagt van ons een daad (een leven) van vertrouwen dat we bij Jezus ‘goed’ zitten. Hem de Heer van ons leven (van onze plannen, van onze relatie met mensen, van onze opvattingen) te laten zijn en naar Hem (verlangen) te luisteren.


NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 24/06/2015

Woord van de avond Joh.11,21-27

Zodra Marta hoorde dat Jezus op komst was, ging zij Hem tegemoet; Maria echter bleef thuis.

21 Marta zei tot Jezus: 'Heer, als Gij hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn.

 22 Maar zelfs nu weet ik, dat wat Gij ook aan God vraagt, God het U zal geven. '

23 Jezus zei tot haar: 'Uw broer zal verrijzen. '

24 Marta antwoordde: 'Ik weet dat hij zal verrijzen bij de verrijzenis op de laatste dag. '

25 Jezus zei haar: 'Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven,

26 en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dit? '

27 Zij zei tot Hem: 'Ja, Heer ik geloof vast dat Gij de Messias zijt, de Zoon Gods, die in de wereld komt. '


Korte bezinning

- Marta gelooft sterk in Jezus als Middelaar bij God. Het mag ook ons gebed inspireren; wij lezen immers in datzelfde evangelie van Johannes: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie in Mij gelooft, zal ook zelf de werken doen die Ik doe. Ja, grotere dan die zal hij doen, omdat Ik naar de Vader ga. 13 En wat gij ook zult vragen in mijn Naam, Ik zal het doen, opdat de Vader moge verheerlijkt worden in de Zoon. 14 Als gij Mij iets zult vragen in mijn Naam, zal Ik het doen.” (JOH.14,12-14) De Kerk richt daarom omzeggens al haar gebeden tot God ‘door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die …’

- Wij mogen nu reeds delen in het leven, het eeuwig leven.. Door ons geloof zijn wij bij Jezus aangesloten en naarmate we meer leven vanuit die verbondenheid met Jezus komt zijn leven in ons, kunnen wij meer en meer leven als kinderen van God. Jezus is immers de Gezalfde, de Zoon van God die in de wereld komt opdat wij tot de Vader kunnen komen.


NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 17/06/2015

Wie oren heeft …

Woord van de avond: Apoc.3,19b-22

Welaan, wees edelmoedig, kom tot inkeer! OPENB.3,20 Ik sta voor de deur en Ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. OPENB.3,21 Wie overwint, hem zal Ik naast Mij plaatsen op mijn troon, zoals Ik zelf heb overwonnen en met mijn Vader zetel op zijn troon. OPENB.3,22 Wie oren heeft, hore wat de Geest tot de kerken zegt.'


Korte bezinning

In de Eucharistieviering hoorden we hoe de vers gebakken profeet Elisa moest groeien in geloof en vertrouwen (2Kon.2,14 … hij nam de mantel van Elia, sloeg ermee op het water en riep uit: `Waar is Jahwe dan toch, de God van Elia?' Weer sloeg hij op het water, en nu verdeelde het zich naar links en naar rechts, zodat Elisa kon oversteken.). In het evangelie van deze woensdag hoorden we Jezus zeggen dat wij niet moeten aalmoezen geven, bidden of vasten voor het oog van de mensen maar met God voor ogen (Mt 6,1-6.16-18).


Met het woord van vanavond worden ook wij opgeroepen tot een radicale keuze. De kerk van Laodicea (een van de 7 kerken van klein-Azië aan wie de 3 eerste hoofdstukken van de Apocalyps gericht waren) blonk uit in … lauwheid. Het is soms ook ons geval. Met alle genaden die we reeds gekregen hebben zouden we al op het bovenste schap moeten zitten. Daarom deze woorden: “Welaan dan, wees edelmoedig, kom tot inkeer!” Het wordt stilaan tijd om onze ogen te openen, onze oren en vooral ons hart. Het is de Heer die tot ons zegt: “Ik sta voor de deur en Ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.” In Paray-le-Monial zei Jezus tot Margarethe Maria Alocoque “Zie het Hart dat de wereld zozeer heeft bemind en dat zo weinig liefde ontvangt.” Wordt het geen tijd dat ons hart wat meer naar de Heer gaat opkijken, naar zijn liefdevol hart, naar alle genaden die we reeds ontvingen en Hem opnieuw en radicaler kiezen als de Heer van ons leven. Dat ons hart wat meer blijk geeft van dankbaarheid en lofprijzing om die liefde van de Heer die geen grenzen kent. “Mateloos, mateloos heb Ik u lief, helemaal gratis, om niet.”NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 10/06/2015

Het Rijk Gods is als een mosterdzaadje

Woord van de avond Mk 4,30-32

'Welke vergelijking kunnen we vinden voor het Rijk Gods en in welke gelijkenis zullen we het voorstellen?

31 Het lijkt op een mosterdzaadje. Wanneer dat gezaaid wordt in de grond, is het wel het allerkleinste zaadje op aarde;

32 maar eenmaal gezaaid, schiet het op en wordt groter dan alle tuingewassen, en het krijgt grote takken, zodat de vogels in zijn schaduw kunnen nestelen.'


Korte bezinning

Mag God al koning zijn in ons hart en ons leven? Dààr wil Hij immers zijn koninkrijk stichten. Misschien zijn het nog maar korte momenten waarop we Hem Heer laten zijn, klein als een mosterdzaadje. Maar het zijn de kleine beslissingen om voor Gods verlangen te kiezen in plaats van voor ‘onze goesting’ die de aanloop vormen tot andere beslissingen om in Gods verlangen te zijn. Stilaan wordt zo Gods Rijk in ons hart uitgebreid en kan het stilaan ook reden worden om Gods Rijk te stichten of te doen groeien in het leven van anderen, die in de schaduw van uw geloof, uw hoop en liefde kunnen schuilen. Laten we vandaag attent zijn op die kleine keuzen voor Gods verlangen, waar HIJ méér gediend wordt (Tot meerdere eer en glorie van God !) en ze de aanloop vormen voor verdere goede keuzen en vruchtbaarheid.NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 3/06/2015

H. Carolus Lwanga en gezellen

Op deze vooravond van Sacramentsdag

hielden we een halfuur Eucharistische aanbidding  

omgeven door lof- en dankgebed

NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 27/05/2015

H. Augustinus van Kantelberg (Canterbury)

Woord van de avond: Lc. 12,49-53

Vuur ben Ik op aarde komen brengen, en hoe verlang Ik dat het reeds oplaait! Lk.12,50 Ik moet een doopsel ondergaan, en hoe beklemd voel Ik Mij totdat het volbracht is. Lk.12,51 Meent gij, dat Ik op aarde vrede ben komen brengen? Neen, zeg Ik u, juist verdeeldheid. Lk.12,52 Want van nu af zullen er vijf in een huis verdeeld zijn; drie zullen er staan tegenover twee en twee tegenover drie; Lk.12,53 de vader tegenover de zoon en de zoon tegenover de vader; de moeder tegenover de dochter en de dochter tegenover de moeder, de schoonmoeder tegenover haar schoondochter en de schoondochter tegenover de schoonmoeder. '


Korte commentaar

Het vuur in het hart van Jezus was zijn verlangen om zich helemaal aan de Vader weg te geven en het heil van de mens te bewerken. Daarom ziet Hij uit nar het uur, het uur van de definitieve beslissing. In het evangelie van vandaag voorspelt Jezus trouwens dat het met Hem in eerste instantie niet zo goed gaat aflopen maar Hij spreekt ook over de verrijzenis.

Wij moeten vaak in aanbidding zijn voor de Heer opdat Hij ook ons hart ontsteekt met de liefde voor God en de mensen. Nogmaals, in de woorden van Lucas in het evangelie van vandaag worden ook wij uitgenodigd om niet gediend te worden maar om te dienen.

Verder is Jezus geen onenigheid in de gezinnen komen brengen, maar als we echt voor Hem kiezen en radicaal maar liefdevolle zijn weg gaan, kunnen ook wij te maken krijgen met onbegrip en zelfs tegenstand of spot. Wij moeten dan liefdevol blijven, verzoeningsgezind en naar het goede zoeken in de ander, zelfs als hij anders denkt en aanvoelt dan wij. Maar de keuze voor Jezus blijft wel radicaal, anders is ons hart verdeeld.NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 20/05/2015

Richt uw ogen op Jezus !

Kom, Schepper, Geest, daal tot ons neer !

Woord van de avond: Hebr. 3,1-6

Daarom, mijn broeders, gij die door een hemelse roeping geheiligd zijt,

richt uw ogen op Jezus, de apostel en hogepriester van het geloof dat wij belijden.

2 Hij was trouw aan God die Hem heeft aangesteld,

zoals ook Mozes trouw was in heel zijn huis.

3 Hij is groter eer waardig gekeurd dan Mozes,

voor zover namelijk de bouwer meer waard is dan het huis dat hij bouwt.

4 Ieder huis wordt door iemand gebouwd en de bouwheer van alles is God.

5 Mozes was inderdaad getrouw in heel Gods huis,

maar als dienaar, om te getuigen van de woorden die God zou spreken.

6 Christus echter is getrouw als zoon, aangesteld over het huis van God.

En dat huis zijn wijzelf, als wij tenminste ons vertrouwen en de hoop die onze trots is ongeschokt bewaren tot het einde.

Korte commentaar

Door een hemelse roeping zijn wij ‘geheiligd’. Dit betekent: toegewijd zijn aan God is onze roeping. Daarom moeten wij onze aandacht richten op Jezus die de gezondene is en de grote middelaar van het Blijde Nieuws dat wij belijden. De vergelijking met Mozes (de Hebreeënbrief richt zich vooral tot de Joodse christenen) dient om te zeggen dat Jezus Gods Zoon is en dat Hij de grote Herder is van ‘het huis van God’. Dat huis, dat koninkrijk van God zijn wijzelf, ‘als wij tenminste ons vertrouwen en de hoop die onze trots is ongeschokt bewaren tot het einde’. Dit vertrouwen berust op de zekerheid van Gods liefde voor ons en op het feit dat ‘ons vaderland’ in de hemel is, dat wil zeggen dat wij met ons hart bij de Heer zouden zijn, voortdurend, bij onze dagelijkse bezigheden, onze interesses, onze relaties.

Mededeling:

2de Pinksteren: Feestelijke samenkomst met de Katholieke Charismatische Vernieuwing.

NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 13/05/2015

O.-L.-Vrouw van Fatima

Woorden uit de Liturgie:

Hand. 17,15.22-18,1 Paulus matig succes op de Areopaag

Joh. 16,12-15 De Geest zal u tot de waarheid brengen


Woord van de avond: Lucas 9,1-6

Hij riep de twaalf bijeen en gaf hun macht en gezag over alle boze geesten en de kracht om ziekten te genezen.

2 Daarop zond Hij hen uit om het Rijk Gods te verkondigen en genezingen te verrichten.

3 En Hij vermaande hen: ' Neemt niets mee voor onderweg: geen stok, geen reiszak, geen voedsel en geen geld; niemand van u mag dubbele kleding hebben.

4 Als ge een huis binnengaat, moet ge daar blijven en vandaar weer afreizen.

5 Als men u ergens niet ontvangt, verlaat dan die stad en schudt het stof van uw voeten, als een getuigenis tegen hen. '

6 Toen gingen ze op weg en trokken van dorp tot dorp, terwijl zij overal de Blijde Boodschap verkondigden en genezingen verrichtten.


Korte commentaar:

Om te evangeliseren en te getuigen moeten we eerst samen komen rond Jezus. We mogen ’s morgens vroeg al vragen: Heer, toon mij waar en voor wie ik mag getuigen. Zend uw Geest het mij te tonen en om mij toe te rusten met vrijmoedigheid, wijsheid en eenvoud.

Blij nieuws brengen door onze manier van leven in dienstbaarheid, vriendelijkheid en ook door ons doorleefd getuigenis.
NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 6 mei 2015

Woord van de avond:

Titus 3,4-8  

4 Maar de goedheid en mensenliefde van God onze Heiland is op aarde verschenen,

5 en hij heeft ons gered, niet omdat wij iets goeds gedaan zouden hebben, maar alleen omdat Hij barmhartig is. Hij heeft ons gered door het bad van wedergeboorte en vernieuwing door de heilige Geest.

6 Want Hij heeft de Geest overvloedig over ons uitgestort door Jezus Christus onze Heiland.

7 Zo zijn wij door zijn genade gerechtvaardigd en erfgenamen geworden van het eeuwige leven waar onze hoop op gericht is.

8 Op dit woord kunt ge bouwen, en ik wil dat ge moedig voor uw overtuiging uitkomt. Zij die in God geloven, moeten zich beijveren de eersten te zijn bij elk goed werk. Dat is voor hen een ereplicht en de wereld zal er wel bij varen.


NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 29 april 2015

H. Catharina van Siëna

Woord van de avond:

Handelingen 13,1-3

In de gemeente van Antiochie waren er profeten en leraren: Barnabas, Simon die Niger genoemd werd, Lucius uit Cyrene, Manaen, jeugdvriend van viervorst Herodes, en Saulus.

Terwijl ze eens voor de Heer de heilige dienst verrichtten en vastten, sprak de heilige Geest: 'Zonder Mij Barnabas en Saulus af voor het werk, waartoe Ik hen heb geroepen.'

Na vasten en gebed legden ze hun toen de handen op en lieten hen vertrekken.

HAND.13,4 Aldus door de heilige Geest uitgezonden …


Korte bezinning:

In die open christengemeente van Antiochië waren en gelukkig belangrijke charisma’s aanwezig: Profeten en leraars. Wij moeten bidden dat die geestesgaven ook in onze fraterniteit en in de hele Vernieuwing aanwezig mogen zijn.

‘De heilige dienst verrichtten en vastten’. Misschien is hier de Eucharistieviering bedoeld of een soort van gebedsbijeenkomst zoals ze dat kenden vanuit de synagogen. In ieder geval gaat het over een gemeenschappelijk biddend aanwezig zijn bij de Heer. Het vasten is een tweede zaak die ons openmaakt voor de werking van de heilige Geest in onszelf en in de Fraterniteit of de parochie. Dat ‘vasten’ moet ieder voor zich uitmaken wat dat kan betekenen. Bidden we om wijsheid en bespreken wij het eventueel met onze begeleid(st)er.

Het is vanuit die openheid door gebed en vasten dat de heilige Geest kan spreken. En opnieuw bidden en vasten ze opdat Barnabas en Saulus het werk waartoe de Heer hen roept met bekwaamheid en ijver zouden aankunnen.

Het is het werk van de Heer, maar Hij wil het toevertrouwen aan mensen die er gereed voor zijn.

Willen wij iets kunnen betekenen voor de Kerk, nabij of veraf, dan moeten wij ook leeg worden van onszelf en in vasten en gebed vrij en open zijn voor de werking van de Geest, die ook ons wil zenden…


Wij baden voor …

Wij baden voor onze afwezigen, voor de bedevaart naar Medjugorje en voor priester Hans, voor (alsmaar meer) mensen die om euthanasie vragen, voor gekwetste kinderen…


Mededeling: Zo vlug mogelijk inschrijven voor de Pinksterviering in Waregem. De lijst ligt in het Iconenlokaal. De verantwoordelijke voor de Kath. Charism. Vernieuwing (ICCRES) komt spreken. Enkele gemeenschappen o.m. Moeder van de Vrede, de jongeren van de KCV komen getuigen.


NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


woensdag 22 april 2015

Wie Mij eet, zal leven door Mij

Woord van de avond: Joh.6,57-58

Zoals Ik door de Vader die leeft, gezonden ben en leef door de Vader,

zo zal ook hij die Mij eet, leven door Mij.

Dit is het brood, dat uit de hemel is neergedaald.

Het is niet zoals bij de vaderen,

die gegeten hebben en niettemin gestorven zijn:

wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.


NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 15/04/2015  

Geloof - Hoop - Liefde

Woord van de avond

JUDAS.1,20-21

20 Maar gij, dierbare vrienden, bouwt uw leven op uw hoogheilig geloof,

bidt in de kracht van de heilige Geest,

21 bewaart uzelf in Gods liefde,

in afwachting van de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus,

die u het eeuwige leven zal schenken.


NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


WOENSDAG IN DE PAASWEEK 8/04/2015


VREDE ZIJ U


Woord(en) van de avond:

Joh. 20,19-23

In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei:

20 ' Vrede zij u. ' Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. 21 Nogmaals zei Jezus tot hen: 'Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u. '

22 Na deze woorden blies Hij over hen en zei: 'Ontvang de heilige Geest.

23 Aan wie ge de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. '

Korte bezinning

’t Is donker op de derde dag van Jezus’ terechtstelling en begrafenis. Ontmoedigd zijn ze en bang. En dan is Jezus daar en wenst hen de Vrede toe. Zijn wonden zijn voor hen het teken dat Hij het echt is Zij worden vervuld van vreugde toen ze Hem zagen. Ook in de beproevingen wil de Heer ons nabij komen en ons de vrede even diep in ons hart, zelfs als het misschien nog volop stormt om ons heen of in ons hart…

En als Hij ons zijn vrede wenst, krijgen ze ook een zending. En daartoe zendt Hij de Geest. We mogen niet verflauwen in ons gebed tot de heilige Geest. Hij moet het in ons bewerken dat we in leven en woord getuigen van de verrezen Heer.

De Geest maakt ook het sacrament van de verzoening daadkrachtig.

Wij bidden voor:

- Priester Hans Vergeer die ziek is en eigenlijk de bedevaart naar Medjugorje zou begeleiden.

- Het Begijnhof opdat i.v.m. de kapel Gods plan zou geschieden.NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 25/03/2015 (Vasten V)

AANKONDIGING VAN DE HEER

MARIA BOODSCHAP


Woord van de avond:

Hebr. 12, 1-6

Laten wij ons dan aansluiten bij die menigte getuigen van het geloof, en elke last en belemmering van de zonde van ons afschudden, om vastberaden de wedstrijd te lopen waarvoor we hebben ingeschreven.
2 Zie naar Jezus, de aanvoerder en voltooier van ons geloof. In plaats van de vreugde die Hem toekwam, heeft Hij een kruis op zich genomen en de schande niet geteld: nu zit Hij aan de rechterzijde van Gods troon. 3 Denk aan Hem die zulk een tegenstand van zondaars te verduren had; dat zal u helpen om niet uit te vallen en de moed niet op te geven. 4 Uw strijd tegen de zonde heeft u nog geen bloed gekost. 5 Zijt ge al het Schriftwoord vergeten dat u als kinderen aanspreekt en aanmoedigt: Kind, minacht de tucht van de Heer niet, laat u door zijn straf niet ontmoedigen. 6 Want de Heer tuchtigt hen die Hij liefheeft, Hij straft ieder die Hij als zijn kind erkent.


NAAR TOP   -  NAAR INHOUDWoensdag 18/03/2015 (Vasten IV)


Stromen van levend water !


Woord uit de Liturgie:

“Al zou een moeder haar kind vergeten, Ik, Ik vergeet u nooit !”


Woord(en) van de avond

Joh.7,37-39

Op de laatste en grootste dag van het feest stond Jezus daar en riep met luider stem: 'Als iemand dorst heeft, hij kome tot Mij;

38 wie in Mij gelooft, hij drinke! Zoals de Schrift zegt: 'Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. '

39 Hiermee doelde Hij op de Geest, die zij, die in Hem geloofden, zouden ontvangen, want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.


Jes. 44,3-4

Ik zal water laten stromen op dorstige aarde

en beken op droge grond.

Ik zal mijn geest laten stromen over uw nazaat,

en mijn zegen over uw nakomelingen.


Jes 58,11

Dan zal Jahwe u steeds blijven leiden,

in verschroeide oorden uw honger stillen,

Hij zal uw krachten sterken

en gij zult zijn als een rijkbesproeide tuin,

als een bron die nooit teleurstelt als men om water komt


Uit het gebed

In deze veertigdagentijd moeten wij sterk bij Jezus aansluiten, op Hem ons leven bouwen en op geen andere zekerheden of oppervlakkige prullen, al kan de Heer ons ook zeer eenvoudige en ontspannende zaken laten doen als dat ons niet van Hem afbrengt.

Geloven in Jezus = ons leven bouwen op Hem, op elk moment.

Jezus is werkelijk de voltooiing van die Oudtestamentische profetieën.

Wij moeten vaak bidden om Gods Geest om op onze beurt in de kracht van de Heer werkzaam te zijn in deze wereld.


Volgende week: 25 MAART

Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


WOENSDAG 11/03/2015 (Vasten III)


Woord van de avond

Lucas 12,38-40

38 Op zekere dag richtten enige Schriftgeleerden en Farizeeën zich tot Hem met de woorden: 'Meester, wij willen een teken van U zien.'

39 Maar Hij gaf hun ten antwoord: 'Een slecht en overspelig geslacht verlangt een teken, maar geen ander teken zal hun gegeven worden dan dat van de profeet Jona.

40 Zoals mogelijk Jona drie dagen en drie nachten verbleef in de buik van het zeemonster, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten verblijven in de schoot van de aarde.

Korte bezinning

Vorige zondag in het ‘tempelaccident’ vroeg men Jezus ook al om een teken; Hij zei toen: ‘Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem heroprichten.’ Jezus leven staat vol van die tekenen die vanuit het Oude Verbond duidelijk worden. Die dagen verbleef Jona in de buik van de walvis, 3 dagen zal Jezus in de buik van de aarde liggen, levenloos maar niet hopeloos (dat waren alleen zijn vrienden, die nog niets begrepen hadden). Die drie dagen en al het lijden dat eraan vooraf ging… het is nodig, want (zo zegt Jezus in een andere vergelijking) als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij zonder vrucht. Zo mogen wij al onze tegenslagen, de hardheid of moedeloosheid van deze dag trachten te zijn in vereniging met Jezus’ lijden en schijnbare ondergang… Zo draagt ons leven ook vrucht voor onszelf en vele anderen.

‘Vele anderen’… We baden ook voor allen die de (liefde van) de Heer (nog) niet kennen. Iemand kreeg toen een beeld van een grote bloeddruppel die zich in vele kleinere verdeelde. ‘Dit is mijn bloed dat voor u en voor allen vergoten wordt…’

MEDEDELING

In zijn vastenboodschap nodigt paus Franciscus de gelovigen in de bisdommen uit om op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart e.k. extra te waken in gebed en op een bijzondere manier aandacht te hebben voor aanbidding en het sacrament van verzoening (biecht) en eucharistie te vieren.


NAAR TOP   -  NAAR INHOUDWOENSDAG 4/03/2015 (Vasten II)

Hij stierf voor ons toen wij nog zondaars waren

Woord uit de liturgie:

Wie de eerste wil zijn moet allen dienen, en wie de hoogste wil zijn moet de slaaf van allen zijn. De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor allen…


Woord van de avond

Rom. 5,6-11

(5 En de hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de heilige Geest die ons werd geschonken.)

 6 Want Christus is voor goddelozen gestorven op de gestelde tijd, toen wij zelf nog geheel hulpeloos waren.

7 Niet licht zal iemand zijn leven geven voor een rechtvaardige, al zou misschien iemand de moed hebben te sterven voor een goed mens.

8 God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor, dat Christus voor ons is gestorven, toen wij nog zondaars waren.

9 Des te zekerder zullen wij, nu wij eenmaal gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, dank zij Hem ontkomen aan de toorn.

10 Toen wij vijanden waren, zijn wij met God verzoend door de dood van zijn Zoon; des te zekerder zullen wij, eenmaal verzoend, gered worden door zijn leven.

(11 En dat niet alleen: nu reeds juichen wij in God door Jezus Christus onze Heer, door wie wij de verzoening hebben ontvangen.)


NAAR TOP   -  NAAR INHOUD

Woensdag 25/02/2015

Eén zondaar die zich bekeert tot vreugde van God

Woord van de avond : Lucas 15, 3-7

Hij hield hen deze gelijkenis voor: Lk.15,4 ' Wanneer iemand onder u honderd schapen heeft en er een van verliest, laat hij dan niet de negenennegentig in de wildernis achter om op zoek te gaan naar het verlorene, totdat hij het vindt? Lk.15,5 En als hij het vindt legt hij het vol vreugde op zijn schouders, Lk.15,6 gaat naar huis; roept zijn vrienden en buren bij elkaar en zegt hun: Deelt in mijn vreugde, want mijn schaap dat verloren was geraakt, heb ik gevonden. Lk.15,7 Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over een zondaar die zich bekeert, dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben.


NAAR TOP   -  NAAR INHOUD

Aswoensdag 18/02/2015

H. Bernadette Soubirous

Afsterven aan… om tot leven te komen

Woorden uit de Liturgie:

Joël 2,12-18 Scheurt uw hart en niet uw kleren

2 Kor 5,20-6,2 Laat u met God verzoenen

Mt 6,1-6.16-18 Vast in het verborgene


Woord van de avond: Lucas 14,25-33

Toen talloze mensen met Hem mee-trokken, keerde Hij zich om en zei tot hen: Lk.14,26 ' Als iemand naar Mij toekomt, die zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja zelfs zijn eigen leven niet haat, kan hij mijn leerling niet zijn. Lk.14,27 Als iemand zijn kruis niet draagt en Mij volgt, kan hij mijn leerling niet zijn. Lk.14,28 Als iemand van u een toren wil bouwen, zal hij er dan niet eerst voor gaan zitten om een begroting te maken, of hij wel genoeg bezit om hem te voltooien? Lk.14,29 Anders zou het hem kunnen overkomen, als hij de fundering heeft gelegd en niet in staat is het werk tot een einde te brengen, dat allen die het zien hem gaan bespotten Lk.14,30 en zeggen: Die man begon te bouwen maar hij was niet in staat het einde te halen. Lk.14,31 Of welke koning zal, als hij tegen een andere koning ten oorlog wil trekken, niet eerst overleggen of hij sterk genoeg is om met tienduizend man het hoofd te bieden aan iemand die met twintigduizend man tegen hem optrekt? Lk.14,32 Zo niet, dan stuurt hij, als de tegenstander nog ver weg is, een gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden. Lk.14,33 Zo kan niemand van u mijn leerling zijn, als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit.

Tijdens het gebed (we bidden nogal eens in liederen)

 Lied 75 Jezus, maak me vrij dat ik u loven kan,

maak mijn leven vrij van elke last en ban,

‘k geef mezelf aan U dat u verlost daarvan,

maak me vrij dat ik u loven kan !


Lied: Heer, in uw handen leg ik mijn hele bestaan …

        als de korrel van het graan niet in de aarde vallen

blijven ze eenzaam

maar als ze sterven, gebeurt het wonder in hen:

talloze vruchten …

Wat vraagt de Heer van ons in deze vastentijd? Waarvan wil Hij ons losweken zodat Hij

talloze vruchten kan laten ontluiken in onszelf en ten bate van anderen?


NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 11/02/1/2015

Ieder kreeg gaven van God

Woord van de avond: 1Petr. 4,7-11

Het einde van alle dingen is nabij.

Weest dus bezonnen en nuchter opdat gij kunt bidden.

8 Beoefent vooral de onderlinge liefde met volharding,

want de liefde bedekt tal van zonden.

9 Betoont elkander gastvrijheid zonder morren.

10 Dient elkaar, als goede beheerders van Gods veelsoortige genade,

met de gaven, zoals ieder die heeft ontvangen:

11 wie spreekt, moet beseffen dat hij Gods woorden spreekt;

wie een dienst verricht, wete dat God het is die hem kracht verleent.

Dan zal God in alles worden verheerlijkt door Jezus Christus,

aan wie de heerlijkheid is en de macht in de eeuwen der eeuwen. Amen.


NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 4/02/1/2015

Gij zijt mijn vrienden

Woord van de avond: Hebr 15,14-15

14 Gij zijt mijn vrienden, als gij doet wat Ik u gebied.

15 Ik noem u geen dienaars meer,

want de dienaar weet niet wat zijn heer doet,

maar u heb Ik vrienden genoemd,

want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord.


NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 28/01/2015

H. Thomas van Aquino

Zie naar Jezus in alle omstandigheden !

Woorden uit de liturgie

Hebr. 10,11-18 Christus bracht één enkel offer

Mc 4,1-20 Parabel vd zaaier

Woord van de avond : Hebr 12, 1-4

1 Laten wij ons dan aansluiten bij die menigte getuigen van het geloof,

en elke last en belemmering van de zonde van ons afschudden,

om vastberaden de wedstrijd te lopen waarvoor we hebben ingeschreven.

2 Zie naar Jezus, de aanvoerder en voltooier van ons geloof.

In plaats van de vreugde die Hem toekwam,

heeft Hij een kruis op zich genomen en de schande niet geteld:

nu zit Hij aan de rechterzijde van Gods troon.

3 Denk aan Hem die zulk een tegenstand van zondaars te verduren had;

dat zal u helpen om niet uit te vallen en de moed niet op te geven.

4 Uw strijd tegen de zonde heeft u nog geen bloed gekost.


NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 21/01/2015

Jezus herkennen en van Hem getuigen

Woord van de avond: Mt 14,34-36

MT.14,34 Toen zij overgestoken waren, bereikten zij de kust bij Gennesaret.

35 Toen de mannen van die streek Hem herkenden,

verspreidden zij in heel de omtrek het bericht van zijn komst en brachten Hem al hun zieken.

36 Ze smeekten Hem of ze tenminste de zoom van zijn kleed mochten aanraken.

En allen die dit deden, werden gezond.


Korte bezinning

Jezus herkennen betekent dat ze Hem al eerder hadden gezien, Hem hadden ontmoet, Hem aan het werk hadden gezien; misschien hadden ze zelfs grote waardering en genegenheid voor Hem.

Het gevolg was dat ze heel wat mensen op de been brengen om naar Jezus toe te komen en door Hem genezen te worden. Ze vroegen Hem om enkel maar de zoom van zijn kleed te mogen aanraken… “En allen die dit deden, werden gezond.”


Jezus leren kennen, Hem herkennen, Hem erkennen als Heer en Heiland, zijn Naam in je hart dragen, graag in zijn nabijheid zijn… Dit is ook voor ons de voorwaarde om onze zorgen en lasten aan hem toe te vertrouwen en door Hem genezend aangeraakt te worden. Maar het is ook de voorwaarde om sterk te kunnen evangeliseren en vanuit eigen ervaring met Jezus anderen tot genezing en bevrijding tot Hem te brengen.NAAR TOP   -  NAAR INHOUD


Woensdag 14/01/2015


Woord van de avond: Ef 5,15-20

Let dus nauwkeurig op hoe ge u gedraagt: als verstandige mensen, niet als dwazen. 16 Benut de gunstige gelegenheid, want de tijden zijn slecht. 17 Daarom, weest niet onverstandig, maar tracht te begrijpen wat de Heer wil. 18 Bedwelmt u niet met wijn, wat tot losbandigheid leidt, maar laat u bezielen door de Geest. 19 Spreekt elkander toe in psalmen en hymnen en liederen, ingegeven door de Geest. Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte. 20 Zegt altijd voor alles dank aan God de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus.


NAAR TOP   -  NAAR INHOUD