GELOOF en LEVEN  
HOME

INHOUD

GELOOF en LEVEN

BIECHTVIERINGEN


- Biechtviering Goede Week 2007
- Biechtviering Advent 2006
- Biechtviering Goede Week 2006
- Biechtviering Goede Week 2005
- Biechtviering iAdvent (2004)
-
Biechtviering Goede Week 2004
-

NAAR INHOUD VAN WEBSITE   

BIECHTVIERING IN DE GOEDE WEEK 2007  


  


De Kerk is matig verlicht. Bezinnende muziek op de achtergrond.


Vooraan een Christusicoon (Sinaï) op een rood doek.


Er is plaats gelaten vooraan voor de priesters-biechtvaders.


  


BEGROETING  


Voorganger: Vrede zij u, vrienden, en alle goeds.


ALLEN: en ook met u.


VG: We mogen hier samen zijn In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.


ALLEN: Amen.


  


INLEIDING (VG)  


  


In onze wereld, waarin veel verkeerd loopt,


zijn ook heel wat goede dingen, er gebeurt ook heel wat goeds.


Er zijn nog heel wat goede mensen.


En ook in ons eigen hart is er heel wat goeds, goedwillendheid,


verlangen naar vrede en verstandhouding…  


en naar God toe is er vaak geloof en vertrouwen en liefde…


 


Maar al dat goede zit vaak wat vermengd met allerlei negatiefs,


jaloersheid, zelfzucht… die anderen heel wat geluk ontnemen


of de weg naar het geluk voor anderen en eigenlijk ook voor onszelf afsluiten…


En naar God toe is ons geloof somt heel zwak,


ons vertrouwen wankelmoedig en onze liefde en dankbaarheid


toch zo beperkt en voorwaardelijk.


  


Het is goed dat we hier samengekomen zijn


voor deze viering van Gods barmhartige liefde.


Wij komen bij Hem om vergeving en aanvaarding


en om vernieuwing van onze relatie met Hem en onze medemensen.


  


HYMNE VAN DE 40-DAGENTIJD (muziek: Gemeenschap Maria-Kefas)  


  


1 O Goedertieren Schepper, hoor naar ons gebed en hulpgeroep,  


dat opstijgt veertig dagen lang  in deze grote boetetijd.  


  


2 Gij die de harten mild doorschouwt  en kent de zwakheid onzer kracht,  


vergeef genadig onze schuld,  nu wij tot U zijn weergekeerd.  


  


OPENINGSGEBED  


  


Barmhartige God,


in Jezus hebben wij uw goedheid en menslievendheid mogen zien


en we mogen zijn woorden beluisteren


waarmee Hij ons ook vandaag nog spreekt


over uw liefde en over uw verlangen


ons te mogen zien als uw geliefde kinderen.


Wil deze samenkomst dan zegenen en vruchtbaar maken,


dat wij door onze oprechte terugkeer naar U


vergiffenis kunnen ontvangen


en de genade van nieuw leven.


Door Christus, onze Heer,


in de kracht van de heilige Geest.  ALLEN: AMEN


  


EVANGELIELEZING (Mt.18, 23-33)


  


In die tijd zei Jezus 23 Daarom gelijkt het Rijk der hemelen


op een koning die rekening en verantwoording wilde vragen aan zijn dienaren.


24 Toen hij hiermee begon, bracht men iemand bij hem


die tienduizend talenten schuldig was.


25 Daar hij niets had om te betalen gaf de heer het bevel


hem te verkopen met vrouw en kinderen en al wat hij bezat


om zo de schuld te vereffenen.


26 De dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte:


Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen.


27 De heer kreeg medelijden met die dienaar,


liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt.


28 Maar toen die dienaar buiten kwam,


trof hij daar een andere dienaar die hem honderd denariën schuldig was;


hij greep hem bij de keel en zei: Betaal wat je schuldig bent.


29 De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte:


Heb geduld met mij en ik zal u betalen.


30 Maar hij weigerde en liet hem zelfs in de gevangenis zetten,


totdat hij zijn schuld zou hebben betaald.


31 Toen nu de overige dienaren zagen wat er gebeurd was,


waren zij diep verontwaardigd en gingen hun heer alles vertellen.


32 Daarop liet de heer hem roepen en sprak:


Jij lelijke knecht, heel die grote schuld heb ik je kwijtgescholden,


omdat je mij erom gesmeekt hebt.


33 Had jij dan ook geen medelijden moeten hebben met je mededienaar,


zoals ik met jou medelijden heb gehad?


Tot hier de lezing uit het heilig evangelie.


  


ALLEN: Wij danken God.  


LIED: Vrede zij u. (Bundel Charismatische Vernieuwing ‘Zing een nieuw lied’ 129)


Vrede zij u, vrede zij u,


gelijk Mij de Vader zond,


zend Ik ook u. (2x)


  


BEZINNING  


Geconfronteerd met de enorme schuld van de dienaar (tienduizend gouden talenten)


en de vraag van die dienaar om geduld en mededogen


zegt Jezus in zijn parabel: “De heer kreeg medelijden met die dienaar,


liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt”.


Maar als reactie op de harde behandeling van die knecht


tegenover een mededienaar  zegt de heer:


“Jij lelijke knecht, heel die schuld


heb ik je kwijtgescholden, omdat je mij erom gesmeekt hebt.


Had jij dan ook geen medelijden moeten hebben met je mededienaar,


zoals ik met jou medelijden heb gehad?”.


Het gaat ons nu niet over dat heel concrete geval of iets vergelijkbaars,


maar om de hardheid van ons denken over anderen, de hardheid van ons gedrag,


het alleen maar zien van ons eigen belang


en geen moment ons inleven in wat een ander meemaakt.


Een ander uit onze omgeving, een ander uit de ontwikkelingslanden…


Wat gaat mij dat aan? Ik heb al genoeg te stellen met mijn eigen problemen…


Ik moet opkomen voor mijn eigen belang…God laat zich hier tienduizend gouden talenten ontfutselen,


niet als resultaat van een bankoverval natuurlijk,


maar omdat hij begrip en medelijden heeft met die dienaar


die in de onmogelijkheid is om zijn grote schuld te voldoen.


Wij zitten naar die dienaar te kijken met grote ogen:


zo’n grote schuld, amaai… en dan die grote mildheid van die heer, amaai! Chapeau!


Maar die dienaar waar we naar aan ’t kijken zijn,


dat zijn wijzelf. Dat ben ik. Dat zijn jullie. Ieder van ons.


  


Waar wij niet naar God luisteren. Waar we ingaan tegen Gods verlangen…


Dat is tegen de God van hemel en aarde zeggen:


Excuseer, God, maar ik doe MIJN goesting.


Tegen de allerhoogste zeggen wij dat.


Dat is een belediging van God, de Oorsprong van alles.


Hoe maak je dat goed? Dat is immers geen kleine schuld.


En als ik mijn geluk zoek buiten Gods verlangen,


dan maak ik mezelf als kind van God in feite ongelukkig.


Ik maak Gods kind ongelukkig.


En vaak ook nog andere kinderen van God.


Of ik laat hen in de steek.


Of ik wens ze niet te helpen, niet te troosten.


Die zieke, die mensen in de ontwikkelingslanden…


Dat is geen kleine schuld…


Dat zijn tienduizend gouden talenten,


een schuld, lieve mensen,  die niemand van ons nog goed kan maken


door een eenvoudig, excuus, een vraag om vergeving.


Maar Jezus heeft het voor ons goed gemaakt.


Hij heeft die onmetelijke schuld op zich genomen


door zijn komst midden ons, door alles te doen


volgens Gods verlangen, tot zelfs in de dood.


En omdat Hij Gods Zoon was heeft zijn levensoffer


alles weer goed gemaakt tussen God en ons.


En omwille van Jezus kunnen wij nu tot God komen


en vragen dat Hij ons wil vergeven. Omwille van Jezus.


Zoals in deze biechtviering.


En God vergeeft ons. Dat is het grote geheim


en de grote genade van deze avond.


Een reden tot grote dankbaarheid.


  


Maar daarmee was de kous nog niet af.


Dan gaan we naar huis. Dan komen we weer in ons eigen midden,


onze buurt, ons werkmidden, onze vereniging of groep of gemeenschap…


en daar lopen we die andere dienaar tegen het lijf…


Of beter hij loopt ons tegen het lijf, tegen ons verhard gemoed


dat nog maar juist vergiffenis heeft ontvangen,


maar niet bereid is tot vergeving…


Dat, zo zegt Jezus, dat kan niet, dat mag niet…


Johannes zegt het Jezus achterna:


als God ons vergeven heeft,


moeten ook wij van harte onze medemens vergiffenis schenken.


Laten wij die woorden en de genade van de vergeving


ook ons hart binnenvloeien.


“Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren…”


Vragen wij het voor elkaar.


  


LIED: Vrede zij u. (Bundel Charismatische Vernieuwing ‘Zing een nieuw lied’ 129)


Vrede zij u, vrede zij u,


gelijk Mij de Vader zond,


zend Ik ook u. (2x)


  


GEWETENSONDERZOEK (Vindt u grotendeels in ‘Werkkatern 9 - Boetevieringen’ van Stichting “Midden onder u…”)


L1 Wij vragen om vergeving omdat wij te weinig bewust zijn van Gods liefde en barmhartigheid. Wij vragen vergeving als wijzelf tekort kwamen in liefde en vergevingsgezindheid. Bidden wij samen:


ALLEN: Heer God, vergeef ons onze schuld, zoals ook wij anderen vergeven.


  


L2 Wij vragen om vergeving als wij meer onszelf zochten dan onze medemens. of als wij te hard oordeelden over anderen zonder oog te hebben voor onze eigen gebreken, of wanneer wij anderen pijn deden door kwetsende woorden. Bidden wij samen:


ALLEN: Heer God, vergeef ons onze schuld, zoals ook wij anderen vergeven.


  


L1 Vragen wij om vergeving als we in ons werk meer bezorgd waren om onze rechten dan om onze plichten, of als we mensen die onder ons stonden hebben uitgebuit, of als we onszelf zo vooruitgeschoven hebben ten koste van anderen… Bidden wij om vergeving.


ALLEN: Heer God, vergeef ons onze schuld, zoals ook wij anderen vergeven.


  


L2 Vragen wij om vergeving als we ons niet hebben ingezet voor ons vriendschappen, onze relaties, ons huwelijk, ons gezin; wanneer we onze partner pijn deden door te weinig aandacht, door te weinig tederheid en oprechte zorg, wanneer we het gelukkig samenleven te weinig ter harte namen… Bidden wij samen.


ALLEN: Heer God, vergeef ons onze schuld, zoals ook wij anderen vergeven.


  


L1 Vragen wij om vergeving als wij onbegrip lieten groeien tussen onszelf en degenen met wie wij samen leven en samen werken, op ons werk, in onze vereniging of gemeenschap, in onze buurt, als we geen gesprek wilden met wie anders denken en doen dan wijzelf, als we te star vasthielden aan eigen inzichten en meningen over bijkomstigheden, of als we ruzie en onenigheid lieten voorgaan op het nastreven van verzoening… Bidden wij samen


ALLEN: Heer God, vergeef ons onze schuld, zoals ook wij anderen vergeven.


  


L2 Vragen wij om vergeving wanneer we zo zijn opgegaan in het werk en de zorgen en bezigheden van elke dag dat het contact met God bijna onbestaande was of onze gebedstijd tot een minimum herleid hebben, wanneer de Eucharistieviering enkel een verplichting was en geen gelegenheid om Gods liefde en aanwezigheid te vieren…  Bidden wij samen


ALLEN: Heer God, vergeef ons onze schuld, zoals ook wij anderen vergeven.


  


L1 Vragen wij om vergeving als we het christelijk leven soms als een last hebben ervaren en niet als het involgen van Gods verlangen dat alleen maar ons echte geluk op het oog heeft, of als we teveel naar de praat van mensen en media hebben geluisterd en te weinig naar Gods woord en het woord van de Kerk… Bidden wij samen


ALLEN: Heer God, vergeef ons onze schuld, zoals ook wij anderen vergeven.


  


L2 Vragen wij om vergeving als we gezwegen hebben toen de goede naam van mensen moest verdedigd worden, als we gezwegen hebben toen onrecht moest worden aangeklaagd, of als we geen vrede hebben bewerkt tussen mensen toen wij het hadden kunnen doen. Bidden wij samen.


ALLEN: Heer God, vergeef ons onze schuld, zoals ook wij anderen vergeven.


  


GELEGENHEID TOT PERSOONLIJKE SCHULDBELIJDENIS  


  


Nadien: Vervolg van de Vastenhymne:  


  


3 Al hebben wij U veel misdaan,  


onthoudt niet uw barmhartigheid.  


Geef thans - uw heil’ge Naam ter eer -  


aan zwakke mensen kracht en troost.  


  


4 Geef dat versterving met haar pijn  


naar lijf en leden ons bedwingt,  


zodat ons hart, van schuld bevrijd,  


zich vrijhoudt van de zondesmet.  


  


5 Verhoor ons, nooit volprezen God,  


Drievoudig, Eén en onverdeeld:  


geef, dat ons rijk aan vruchten wordt  


de heil’ge tijd, die Gij ons geeft.  


  


GEZAMENLIJK GEBED  


God van liefde en trouw,


Gij laat ons niet vallen,


ook niet als wij tekort kwamen.


In Jezus aanvaard Gij ons en maakt Gij ons nieuw.


Wij danken U dat wij dat ook nu weer mogen vieren


en aan ons laten gebeuren.


Wij rekenen op de bijstand van uw heilige Geest


om onze goede voornemens te bevruchten


en te doen openbloeien


in daden van geloof, vertrouwen en liefde.


Wij vragen U dit door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.


  


ZEGEN EN ZENDING  


Moge de barmhartige God zich dan over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.


AMEN.


Vrijspraak, kwijtschelding en vergiffenis schenke ons de almachtige en barmhartige Heer.


AMEN.


En zegene ons de God van liefde en trouw: Vader, Zoon en heilige Geest.


AMEN.


Ga dan heen in vrede en dankbaarheid, deel die vrede met anderen en beleef voluit deze ‘Goede Week’ van Gods genade.


WIJ DANKEN GOD!


  


SLOTZANG (T.str.1+2:Fr.Dominicus SDS,  str.3:Gemeenschap Maria-Kefas M: Antw. 1539)1          Gij hebt voor elk ontferming, verafschuwt niemand, Heer.


Want al wat Gij gemaakt hebt, verwerpt Gij nimmer meer.


Gij ziet doorheen de zon- den in onze harten neer,


omdat Gij on - ze God zijt : op U vertrouw ik, Heer.


  


2          Wij vragen, maak ons waardig in deze vrome tijd


           U, God, U te ontmoeten in Uwe eenzaamheid.


            Die ons aan 't hart wil dragen en vaak om ons zo lijdt


           wil onze harten raken, schenk weer geborgenheid.


  


3          Wil Gij ons hart geleiden naar Pasen,'t vreugdefeest;


           dat wij met Hem verrijzen, Die eeuwig met U heerst.


           De Heer die werd begraven maar die verrees en leeft:


           Hij zal ons al-len laven met vuur en heil'ge Geest.


  


  


Nog een heilige Goede Week en … Zalig Paasfeest!  
NAAR INHOUD VAN WEBSITE      NAAR TOP VAN DEZE PAGINA

--------------------------------------------------------------------------------BIECHTVIERING, GOEDE WEEK 2006  


(Mag vrij overgenomen worden)  


  


In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.  


Amen.  


Genade en vrede zij u van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus!  


Amen!  


  


Inleiding  


Vrienden, we hebben Palmzondag gevierd: Jezus die triomfantelijk Jeruzalem werd binnengehaald. Niet iedereen was gelukkig met die koninklijke intocht. Er waren mensen, invloedrijke mensen, bezig zijn ondergang  voor te bereiden. Volgens hen was hij een gevaar voor het hele volk, en voor hun eigen gezag in het bijzonder. Er zijn vandaag ook heel wat mensen en instanties in onze westerse landen die godsdienst en kerk zouden willen vernietigen, er zijn een hoop mediamensen die kerk en christenen belachelijk maken, als een instantie die de mens klein houdt en de vooruitgang tegenwerkt…  


Maar in deze viering in de Goede Week willen wij niet het proces van anderen maken. Wij willen naar onszelf zien. Naar ons hart en ons leven. En ons afvragen, heel persoonlijk: Heb ik echt plaats gemaakt voor God in mijn leven of heb ik Hem een te verwaarlozen plek toegewezen? Heb ik Jezus echt al binnengelaten als de Heer van mijn leven? Is mijn hart vol van Hem?  Volg ik Hem? Volg ik Hem na, in zijn toegewijd zijn aan God? In zijn toegewijd zijn aan de mensen? Maakte ik de Kerk soms minder mooi door mijn eigen onvolmaaktheid?  


Vrienden, het is goed dat we hier samengekomen zijn in deze biechtviering om in oprechtheid Gods barmhartige en herscheppende liefde aan ons te laten gebeuren.  


  


Lied: Evenals een moede hinde (Rood boekje nr. 304)  


Voorganger  


Nadat het grootste deel van de inwoners van Jeruzalem weggevoerd waren naar Babylonië, zongen de overblijvenden op de ruines van de verwoeste tempel de klaagliederen van Jeremia. Wij kunnen er ook de klacht van de christen in horen die ziet hoe slecht het gesteld is met de kerk, met het geloof, met onze geloofsvreugde, alsof God ons in de steek heeft gelaten; vooral mogen wij ons ook inleven in de ernst van de zonde waardoor ons leven krachteloos is geworden en ons getuigenis niet meer overkomt; wij zijn geen licht meer in de wereld. Laten wij even deze klacht over de Kerk tot ons komen, de kerk zijn wijzelf.  


  
Lezing uit de Klaaglied 1 en 2 van Jeremia  


  


Lektor 1  


1,1 ACH, hoe eenzaam is de volkrijke stad.  


De heerseres over de volken is nu een weduwe,  


de vorstin der gewesten nu onderhorig.  


2 Luidop schreit zij, iedere nacht, over haar wangen stromen de tranen.  


Geen van haar minnaars komt haar nog troosten;  


ontrouw werden alle vrienden nu haar vijanden.  


  


Lektor 2  


3 Geknecht en verdrukt leeft Juda verbannen onder de volken,  


het vindt geen rust, door de vervolgers achterhaald en in het nauw gedreven.  


4 Hoe troosteloos zijn de wegen naar Sion, geen feestgangers komen er meer;  


de poorten liggen in puin, de priesters klagen, de meisjes treuren: rampzalig is de stad.  


5 De overheersers zijn gelukkig: de stad is in hun macht.  


  


Lektor 1  


Om haar vele misdaden heeft Jahwe haar geslagen.  


De kinderen gaan gevangen voor de vijand uit.  


6 Alles waar ze groot op ging is uit haar verdwenen.  


Als herten zonder voedsel zijn haar edelen:  


uitgeput gaan ze voor de jagers uit.  


  


Lektor 2  


7 Jeruzalem blijft denken aan de rampen van de verbanning  


en aan de rijkdom van vroeger.  


Het zwaard van de vijand velde de bewoners,  


door niemand gesteund, bespot in hun ondergang.  


8 Om haar zonden werd Jeruzalem een mikpunt van spot.  


Haar vereerders zagen haar naakt, nu verachten ze haar.  


Ze zucht daaronder en wendt zich af.  


9 Haar kleed is besmeurd, aan deze afloop had zij nooit gedacht.  


Hoe diep is ze gezonken; niemand die haar troost.  


`Jahwe, hoe ellendig ben ik, de vijand triomfeert.’  


 


Lektor 1  


10 De vijand legde beslag op haar rijkdommen;  


de heidenen zag zij haar heiligdom binnendringen,  


al had Gij hen de toegang daartoe ontzegd.  


11 Haar bewoners zuchten en zoeken naar voedsel.  


Zij ruilen hun schatten voor eten om weer op krachten te komen.  


`Jahwe, zie toch, ze spotten met mij.’  


 


Lektor 2  


12 Allen die voorbij komt, zie het lijden dat ik moet dragen,  


dat God mij aandeed op de dag van zijn toorn, zie, wie heeft ooit zo geleden.  


(…) 14 Zwaar weegt het juk van mijn zonden dat zijn hand mij oplegt;  


het drukt op mijn nek, mijn kracht is gebroken.  


Hij leverde mij uit aan machten, voor mij onweerstaanbaar. (…)  


18 Toch staat God in zijn recht, ik kwam tegen Hem in verzet.  


Volkeren, hoor, zie hoe ik lijd: gevangen zijn weggevoerd jongens en meisjes.  


  


Lektor 1  


2,13 Wat kan ik nog zeggen, waarmee Jeruzalem, u vergelijken?  


Wat kan ik nog aanvoeren om u te troosten?  


Uw wonden zijn groot als de zee en niemand die u geneest.  


14 De visioenen van uw profeten zijn leugen en bedrog;  


Ze wekken geen schuldbesef en wenden de rampen niet af;  


Waardeloos zijn hun orakels, misleidend.  


15 Alle voorbijgangers slaan de handen ineen,  


hoofdschuddend en verstomd over Jeruzalem zeggend:  


`Waart gij die volmaakte schoonheid, die vreugde der aarde?’  


16 Uw vijanden, in hun grootspraak, spotten brutaal met u.  


Grinnikend zeggen zij: `Eindelijk is het vernietigd.  


Nu wij dit mochten beleven, is onze hoop vervuld.’  


 


Lektor 2  


18 Roep met uw hart tot de Heer, de schutsmuur van Sion.  


Houd met wenen niet op, geef aan uw ogen geen rust  


en de vrije loop aan uw tranen, dag en nacht.  


19 Roep, geheel de nacht, tot de Heer, stort uw hart als water uit.  


Bid, met de handen geheven, opdat uw kinderen leven,  


die nu op de hoeken der straten van honger verkwijnen.  


  
Psalm 74 (1-12)  


F                                                       C  


Hebt Gij uw kudde nu voorgoed verstoten?  


C                                                                F  


mijn GOD, laait dan uw gramschap telkens op?  


  


Denk aan uw volk, dat Gij U hebt verworven, …  


de Sion die Gij U als woonplaats hebt gekozen.  


  


Richt weer uw schreden naar die eindeloze puinhoop;  


de vijand heeft al wat daar stond verwoest. –  


 


Waar wij U zochten schreeuwen nu uw tegenstanders  


en plaatsen er hun standaard als trofee.  


  


Zoals men met de aks een wet baant door het oerwoud,  


zo slaan zij met houweel en bijl uw poorten in. –  


 


Uw tempel heeft men prijsgegeven aan de vlammen,  


de woonplaats van uw Naam op aarde is ontwijd.  


  


Zij zeiden: ‘Laat ons alles tot de grond verwoesten!’  


uw heiligdommen werden platgebrand in heel het land.  


  


Wij zien geen tekens meer, wij hebben geen profeet meer,  


geen onzer weet tot hoever dit moet gaan. –  


 


Hoelang nog, GOD, laat Gij de vijand schimpen,  


laat Gij uw Naam onteren zonder eind?  


  


Waarom grijpt Gij niet in met sterke arm,  


houdt Gij uw handen in uw kleed verborgen?  


  


Gij zijt van oudsher onze koning, GOD,  


die overal op aarde redding brengt.  


  


Eer aan de Vader en de Zoon,  


en de heilige Geest.  


  


Zoals het was in het begin en nu en altijd,  


en in de eeuwen der eeuwen. Amen.  


  
Lezing uit het evangelie volgens Lucas 23  


  


33 Toen zij op de plaats kwamen die Schedel heet, sloegen zij Hem daar aan het kruis,  


en zo ook de misdadigers, de een rechts, de ander links.  


34 En Jezus zei: ‘ Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. ‘  


 


Ze verdeelden zijn kleren onder elkaar, door er om te dobbelen.  


35 Het volk stond toe te kijken, maar de overheidspersonen lachten Hem uit en zeiden:  


‘ Anderen heeft Hij gered; laat Hij zichzelf eens redden,  


als Hij de Messias van God is, de uitverkorene! ‘  


36 De soldaten brachten Hem zure wijn, en ook zij voegden Hem spottend toe:  


37 ‘ Als Gij de koning der Joden zijt, red dan uzelf. ‘  


38 Boven Hem stond als opschrift in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters:  


‘ Dit is de koning der Joden. ‘  


 


39 Ook een van de misdadigers die daar hingen, hoonde Hem:  


‘ Zijt Gij niet de Messias? Red dan uzelf en ons. ‘  


40 Maar de andere strafte hem af en zei:  


‘ Heb zelfs jij geen vrees voor God, terwijl je toch hetzelfde vonnis ondergaat?  


41 En wij terecht, want wij krijgen wat we door onze daden verdiend hebben;  


maar Hij heeft niets verkeerds gedaan. ‘  


42 Daarop zei hij: ‘ Jezus, denk aan mij, wanneer Gij in uw Koninkrijk gekomen zijt. ‘  


43 En Jezus sprak tot hem: ‘Voorwaar, Ik zeg u:  


Vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs.’  


44 Het was nu omtrent het zesde uur;  


er viel duisternis over heel de streek tot aan het negende uur toe, 45 doordat de zon geen licht meer gaf.  


Het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor.  


46 Toen riep Jezus met luider stem: ‘ Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest. ‘  


Nadat Hij dit gezegd had, gaf Hij de geest.  


  
Bezinning: biechtviering in de Goede Week!  


Dit is geen viering waarbij we ons gewoon bezinnen over het een of het ander. Dit is een biechtviering in de Goede Week. De Goede Week verwijst ons naar de laatste dagen van Jezus, dagen waarin zijn diepe gezindheid scherp naar voor komt, getoetst aan de tragiek van het lijden, aan de uiterste beproeving. En wij stellen ons de vraag: waarom was dat alles nodig? Wij stellen ons deze vraag omdat we eigenlijk noch de heerlijkheid, de liefde  van God, noch de tragedie en de ernst van de zonde realiseren.  


De liefde en heiligheid van God is zo heerlijk en de zonde zo smerig dat er een afgrond tussen ligt die onoverbrugbaar is… voor de méns. Maar zozeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn Zoon heeft gezonden, niet om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem gered zou worden. En dat grote werk van onze redding heeft Jezus verricht door zijn menswording, zijn leven in toewijding aan de Vader en door de bekroning van zijn leven in lijden en dood en in de verrijzenis. Hij heeft onze zonden gedragen, Hij heeft voor ons de deuren van het verwijderd zijn van God stukgeslagen en de deur tot het heil wijd opengezet… voor al wie met een berouwvol hart tot Hem nadert. Zijn kruis draagt ons mee naar het heil, zijn bloed zuivert ons van zonde. En in dit heilig sacrament van de verzoening – dat we hier deze avond vieren -  wordt die verlossende invloed van Jezus op ons toegepast.  


Je begrijpt wat een bijzondere viering dit is. Wat een zinderende vreugde heeft de Heer doorgloeid wanneer Hij op Pasen aan zijn vrienden verschijnt : ‘Vrede zij u.’ Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen.  Nogmaals zei Jezus tot hen: ‘Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u. Na deze woorden blies Hij over hen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest.  Aan wie ge de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven’.   (Joh. 20,20-23). Jezus kon die vreugde over de redding van de mens echt niet voor zich houden. Het grote werk was verricht. De brug met God was hersteld. Dat wou Hij aan zijn vrienden onmiddellijk meedelen!  


En dat vrienden,  is dan ook de link tussen deze biechtviering en de Goede Week. De brug werd hersteld tussen God en ons. Jezus heeft ons opgehaald uit het verwijderd zijn van God. Het kruis is die brug, Jezus’ bloed is garant dat we weer onbelemmerd tot God kunnen komen. Door zijn zuiverend bloed worden wij gereinigd en herschapen tot Gods geliefde kinderen. Door Jezus, door zijn liefde tot het uiterste. Het onschuldig Lam dat zich gaf voor het heil van de kudde.  


Als we Hem liefhebben en dankbaar zijn, gaan wij de zonde ernstig nemen.  Gaan wij alles trachten te vermijden wat tegen Gods verlangen ingaat. Gaan wij het beeld van God in ons niet besmeuren. Wij zijn geroepen om te gelijken op Hem die ons geschapen heeft, op Hem die ons verlost heeft… Wees heilig want Ik ben heilig, zegt de Heer!  Wij kunnen dat niet door kracht of geweld, maar door de geest van God. Ontvang de heilige Geest, zegt Jezus.  


  


Litaniegebed: Het kruis, de brug naar ons heil  


Aan het kruis willen wij eer brengen maar aan de voet van het kruis willen wij ook onze zondigheid, onze onwil, onze verslaving, ons onvermogen en ons verlangen toevertrouwen. We zullen na iedere tekst telkens een lichtje plaatsen op het altaar, opzij van het kruis dat ons heel de Goede Week vergezelt.  


  


1 - Een eerste lichtje, Heer Jezus, om U te danken. Voor al wat U voor mij en voor ons allen hebt gedaan. Dank U, Heer.  


ALLEN: Dank U, Heer, voor uw barmhartige liefde en uw blijvende trouw.  


  


2 - Een lichtje omdat U al onze zwakheden en zonden op U hebt genomen en de deur naar het geluk wagenwijd hebt opengezet voor ieder die tot U komt. Dank U, Heer  


ALLEN: Dank U, Heer, voor uw barmhartige liefde en uw blijvende trouw.  


  


3 - Een lichtje voor U, Jezus, om U te danken voor uw moeder, Maria, die U ook aan ons hebt toevertrouwd om ons te beschermen en ons naar U toe te leiden. Dank U, Heer!  


ALLEN: Dank U, Heer, voor uw barmhartige liefde en uw blijvende trouw.  


  


4 - Een lichtje voor U, Heer Jezus, opdat U de mensen wilt zegenen die iets tegen ons hebben misdaan. Zegen hen, Heer, maar genees ook ons eigen hart. Dank U, Heer.  


ALLEN: Dank U, Heer, voor uw barmhartige liefde en uw blijvende trouw.  


  


5 - Een lichtje voor U, Heer, omdat U ons licht geeft over onszelf en we zien waar wij ingingen tegen het verlangen van de Vader en ons ware geluk. Dank U, Heer.  


ALLEN: Dank U, Heer, voor uw barmhartige liefde en uw blijvende trouw.  


  


6 - Een lichtje voor U, Jezus, omdat Uw woord ons de weg wijst U door het leven. Dank U, Heer.  


ALLEN: Dank U, Heer, voor uw barmhartige liefde en uw blijvende trouw.  


  


7 - Een lichtje voor U, Jezus, omdat wij door U dit heilig Paassacrament van de verzoening mogen ontvangen dat ons zuivert en herschept. Dank U, Heer.  


ALLEN: Dank U, Heer, voor uw barmhartige liefde en uw blijvende trouw.  
Voorganger: Uitnodiging tot berouw  


Vrienden, als we hebben ingezien dat Jezus, Gods Zoon voor ons is gekomen en ons doorheen zijn leven, zijn lijden, zijn sterven en verrijzen ons heeft vrijgemaakt van het kwaad… Wanneer we hebben ingezien dat ook onze eigen zonden een belediging zijn tegenover Gods liefde en onze roeping tot het echte geluk, dan willen we nu tot de Heer komen met een berouwvol hart dat uitziet naar vergeving en herschepping.  


  


Allen: Gebed om vergeving  


God en Vader,  


in Jezus hebt Gij ons overvloedig getoond  


dat Gij ons niet laat vallen  


maar ons wilt ophelpen uit onze ontoereikendheid.  


Wij erkennen dat wij zijn ingegaan tegen uw verlangen,  


dat wij zijn ingegaan tegen ons echte geluk  


en het geluk van anderen te weinig hebben behartigd.  


Wij vragen U om vergeving.  


Wil ons herscheppen omwille van Jezus,  


uw geliefde Zoon, onze Heer.  


Wij willen ons laten leiden door zijn woord  


en ons stellen onder de leiding van de heilige Geest.  


Moge Maria, de moeder van onze Heer,  


ons in dit voornemen bevestigen.  


Wij danken U, in Jezus’ Naam.  


  


Voorganger: Gebed om vergeving  


Moge de liefdevolle en vergevingsgezinde God en Vader  


zich met goedheid over ons neerbuigen,  


ons vrijspreken van zonde, ons vrijmaken van gebondenheid  


aan zonde en egoïsme,  


moge Hij ons herscheppen naar Jezus gelijkenis  


en ons binnenvoeren in het nieuwe leven.  


  


Gelegenheid tot private belijdenis  


  


Voorganger: Gods vergeving toegezegd  


In zijn onbegrensde liefde ontfermt de Vader zich over U  


in zijn liefde tot het uiterste neemt Jezus alles op Zich,  


in zijn stille werking voert de Geest U op de weg naar het Licht.  


Als gij u openstelt voor die liefde  


en nieuwe wegen wilt gaan  


ontsla ik U van uw zonden  


in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.  


Amen.  


  


Voorganger: Uitnodiging tot het Onze Vader  


Als geliefde kinderen bidden wij tot de Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.  


Allen: Onze Vader  


  


Voorganger: Vrede en penitentie  


Wij mogen nu elkaar de vrede van de Heer toewensen.  


De vrede van de Heer zij altijd met u.  


Om aan de Heer te tonen dat het ons menens is met deze stap naar verzoening, willen we deze week de vrede uitdragen naar mensen tegen wie we wat hebben of wij kunnen een daad van naastenliefde of hulpbetoon stellen naar zieken of mensen in een of andere nood. De Heer zal die stappen zegenen.  


  


Voorganger: Mededelingen voor de Goede Week en uitnodiging tot slotlied  


Donderdag, vrijdag en zaterdag hebben wij ’s ochtends om 9 uur het liturgisch morgengebed van de Kerk (de lauden).  


De avonddiensten zijn telkens om 20.00 u. Wie graag meezingt kan na deze biechtviering mee repeteren.  


Laten we nu als slotlied zingen:  


  


Allen: Slotlied  


  


In een wereld met zoveel profeten en reclamefolders vol geluk  


staat in het kruis van Jezus Gods liefdewoord uitgedrukt.  


Lof aan U, Heer Jezus, Lof aan U, o Heer,  


Gij zijt de weg die leidt naar ’t echte le-ven (2x)  


Midden donkerte van angst en zonde, op een aarde waar nog honger heerst  


heeft God zijn Zoon gezonden, de Heiland die ons geneest.  


Lof aan U, Heer Jezus, Lof aan U, o Heer,  


Gij zijt het licht dat ons verlicht voor eeu-wig. (2x)  


Als ontmoediging zich doet ervaren, of als zwakheid onze vrede doodt  


zend Gij van bij de Vader de Bijstand in alle nood. (2x)  


Lof aan U, Heer Jezus, Lof aan U, o Heer,  


Zend ons uw Geest om niet verweesd te le-ven. (2x)(t+m Ben Van Vossel)  


  


  


  


Een paar ideeën voor jouw persoonlijk gewetensonderzoek  


- Tijd genoeg om teevee te kijken… Geen tijd om mijn zieke buur eens goede dag te gaan zeggen.  


- Veel liefde in de mond… weinig liefde in het hart, weinig aandacht voor tederheid.  


- Veel ijver voor het werk… weinig daadwerkelijke inzet voor God en de mensen.  


- Soms heel onzeker omdat ik te weinig op God vertrouw; soms overmoedig omdat ik te uitsluitend op mijn menselijke krachten vertrouw.  


- God, ik zie je graag… maar het komt er niet van om met jou te spreken.  


- God houdt van alle mensen… Wie sluit ik allemaal uit?  


- Prachtige natuur tijdens de vakantie en op natuurreportages… Wat doe ik voor Gods schepping: voor de lucht, het water, de bomen, de aarde, de dieren? God bedoelde de natuur ook voor de mensen na ons.  


- Geld heb je nodig…  Alleen geld?  


- Waar je het meest mee bezig bent, waar je vrijwillig het meeste tijd in steekt, wat het meest in je gedachten is… Wat vindt God daarvan?  
Samenstelling Ben Van Vossel cssr  


Gent 2006  


NAAR INHOUD VAN WEBSITE      NAAR TOP VAN DEZE PAGINA


BIECHTVIERING, GOEDE WEEK 2005  


(Mag vrij overgenomen worden)  


  


[Vooraan in de liturgische ruimte, daar waar de biechtviering doorgaat, plaatst men goed zichtbaar een grote Christus-icoon (Christus-icoon uit Sinaï, Verrijzenis-icoon, of Goede Herder …).  


Bij de 7 gedeelten van de viering (men kan dit gerust inkorten of een of ander gedeelte vervangen door verwijzingen naar de eigen actie van Broederlijk Delen) brengt men op een gegeven ogenblik telkens een vuistgrote kei aan (of ruwe baksteen of klinker). Dit symboliseert de steen die wij op anderen willen werpen, de steen van onze hardheid, de steen van onze zonde, de steen van onze kwetsuren, de steen van onze verslavingen… en men legt die op de tafel waarop de icoon werd geplaatst. In plaats van die keien kan men ook of zelfs in combinatie ermee een kaars of lichtje plaatsen bij de icoon, het antwoord van de Heer op onze berouwvolle stap; hieronder hebben wij het zo uitgewerkt.  


Voor de liederen hebben wij vooral geput uit de liedbundel “Zing een nieuw lied” van de katholieke charismatische Vernieuwing: De Knod 36, 2980 Zoersel-St.-Antonius; tel. 03/383 58 46 en hier en daar uit een eigen liedbundel van de Gemeenschap Maria-Kefas: Voskenslaan 56, 9000 Gent, tel. 09/228 09 56]  


  


“IK MAAK JE NIEUW”  


Begroeting door voorganger  


Op weg naar Pasen, vrienden, worden wij uitgenodigd om ons hart en ons leven te laten vernieuwen door Jezus. Ook wij vernieuwd worden door ons onder te dompelen in de herscheppende kracht die uitgaat van zijn dood en verrijzenis en die over ons komt in dit heilig sacrament van de zondevergeving. Wij willen ons onder die genade stellen, ons door Hem laten herscheppen en de kracht van zijn Geest ervaren die ons helpt om nieuwe wegen te gaan.  


Laten wij deze hartverwarmende viering dan beginnen “In de Naam van de Vader,de Zoon en de Heilige Geest”.  


Amen.  


  


1. Lazarus, kom naar buiten!  


  


Lied 439 (uit: Zing een nieuw lied)  


Kom tot de Heer,  


Bron van leven en eeuwig heil  


Kom tot de Heer,  


Bron van leven en vrede die blijft.  


1 Zolang, zolang ben ik op weg  


in een zoektocht zonder zin;  


mijn hart is moe, mijn leven leeg  


daar ik niet de waarheid vind.  


  


2 Door Jezus werd heel mijn leven nieuw  


Hij bracht echt een nieuw begin;  


ik zing en zeg het iedereen :  


ook jij bent door God bemind !  


T:GOCAM, Nedl. Gemeenschap Maria-Kefas  


Ó St. Emmanuel Nederl. ’s-Hertogenbosch  


  


Bezinning door voorganger  


Lazarus, kom naar buiten! Het klonk als een donderslag, want zoiets was nog nooit gehoord. Een dode die al 4 dagen in het graf lag - en de derde dag was al de absolute grens - die dode krijgt te horen: Lazarus, kom naar buiten.  


Zijn leven was achter de rug, maar hij moest nog even verder. Een stem die hem weer tot het bestaan riep, en hij sukkelt naar buiten, gewikkeld in de lijkwade die aan de voeten en op nog twee plaatsen met banden was vastgebonden. Lazarus, kom weer tot leven!  


Wat maakt ons meer dood dan gescheiden te zijn van God? Wat maakt ons leven meer zinloos dan te leven buiten Gods verlangen? Wat kan u op dàt moment nog in leven houden? Geld, aanzien, wat kortstondige liefde, was vrij leeg tijdverdrijf? De stem van de Heer klinkt ook voor ons: Kom naar buiten, verlaat je donkere graf en kom tot het licht. Jezus roept ons om het volle leven weer binnen te treden. Je moet daar niet lang over nadenken, beslis dat nu!  


  


Gezamenlijk gebed (lector 1)  


- Iemand legt een steen neer bij de icoon  


- Ondertussen bidt de lector met het volk :  


“Jezus, ik kom tot U.  


Gij kunt van mij de schuld wegnemen  


van de verkeerde wegen die ik ging.  


Gij kunt mij weer het echte leven binnenvoeren.”  


- Na het gebed ontsteekt de lector een kaars bij de icoon  


  


2. Maak hem los zodat hij kan lopen  


  


Lied 79  


Jezus, maak mij vrij, dat ik U loven kan,  


maak mijn leven vrij van elke last en ban.  


‘k Geef mezelf aan U, dat U verlost daarvan.  


Maak mij vrij, dat ik U loven kan.  


  


Bezinning door voorganger  


Het sacrament van de verzoening is niet enkel zondevergeving. Jezus doet geen half werk. Die Lazarus die daar naar buiten sukkelt is nog gebonden, stevig omwikkeld met de lijkwade, weggestoken achter de zweetdoek. “Maak Hem los, dat hij kan gaan”, zegt Jezus. Jezus wil ons ook genezen van onze kwetsuren die we opliepen in de loop van ons leven, en Jezus wil ons vrijmaken van onze gebondenheid aan het kwaad, onze geneigdheid tot het kwaad, onze verslavingen… Zijn woord dringt door tot de geestelijke kern van ons bestaan, maar ook tot onze psyche, ons gevoelsleven en ons lichaam.  


  


Gezamenlijk gebed (lector 2)  


- Iemand legt een steen neer bij de icoon  


- Ondertussen bidt de lector met volk :  


“Jezus, Zoon van God,  


als Gij mij vrijmaakt, zal ik werkelijk vrij zijn.  


Spreek uw bevrijdend woord  


opdat ik innerlijk genezen wordt  


van de gevolgen van de zonde,  


en ik kan leven als een vrij kind van de Vader”  


- Na het gebed ontsteekt de lector een kaars bij de icoon  


  


3. Ga en zondig voortaan niet meer (Joh.8,10-11)  


  


Lied   


Geest van God kom over ons  


kom en vernieuw ons hart.  


Waai ons leven zuiver  


en kom met vuur,  


liefde, ijver, kracht.  


  


Geest van waarheid, woon in ons;  


van alle valse schijn  


die ons hart verleidt  


en gebonden houdt,  


maak ons allen vrij.  


  


Geest van leven, heilig ons.  


Vorm ons naar Jezus' droom:  


maak ons klein, en trouw  


in gegevenheid  


aan het Rijk van God.  


(t+m: Ben Van Vossel cssr)  


  


Bezinning door voorganger  


Bekering is een ernstige zaak. Dat moet je echt menen. Vergiffenis ontvangen is ook een ernstige zaak. Daar spring je niet lichtvaardig mee om. Je moet je bewust worden van wat zonde is en wat de Liefde is die ons onze schuld vergeeft. Dan ben je vervuld van erkentelijkheid, dankbaarheid maar dan neem je ook een ernstige beslissing, zoals het vroeger in het akte van berouw stond: Ik maak het vast voornemen mijn leven te beteren en de gelegenheden tot zonde te vluchten (of te schuwen zoals men nog wat eerder klonk). Je moet luisteren naar Jezus’ woord dat hij tot de overspelige vrouw zegt: “Ook ik veroordeel u niet. Ga heen, en zondig voortaan niet meer”.  God is vol liefde en mededogen, Hij is een barmhartige God, maar Hij verwacht van ons bekering, dat is ommekeer, om een andere weg te gaan.  


  


Gezamenlijk gebed (lector 1)  


- Iemand legt een steen neer bij de icoon  


- Ondertussen bidt de lector met het volk :  


“Vader, Gij onthaalt ons met veel liefde, zelfs als wij U in de steek hebben gelaten, onze eigen wegen zijn gegaan en ons niet gestoord hebben aan uw verlangen om de weg te kiezen naar het echte geluk. Dank U, voor uw vergeving. Wij willen nieuwe wegen gaan, het verkeerde vermijden en ons meer richten op het goede, op de liefde voor de anderen en kansen geven opdat mensen en volken kunnen groeien naar het geluk”  


- Na het gebed ontsteekt de lector een kaars bij de icoon  


  


4. Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen (Joh.8,6b-9)  


  


Lied 298 (Uit: Zing een nieuw lied)  


Een nieuw gebod geef Ik aan u:  


dat gij houdt van elk-ander, zoals Ik van u,  


dat gij houdt van elk-ander, zoals Ik van u.  


En zo zal iedereen zien dat Gij van mij zijt:  


als gij elkaar van harte liefhebt.  


En zo zal iedereen zien dat Gij van mij zijt:  


als gij elkaar van harte liefhebt.  


(Jeugd m/e. Opdracht. Vert.M.Ketelslegers sdb)  


  


Bezinning door voorganger  


Als wij aan mensen denken, als wij over mensen praten, is het heel vaak oordelend, ja zelfs veroordelend. Zeker, er zijn zaken die verkeerd zijn; zonde bestaat, slecht gedrag bestaat, misdaad bestaat… Maar wij veroordelen ook vaak in ons eigen midden, mensen die we kennen, mensen met wie we te maken hebben; we denken kleinerend over hen: wijzelf zijn zoveel beter, zoveel evenwichtiger, zoveel rustiger, zoveel godsdienstiger, zoveel …  


Jezus vraagt ons om toch op te letten met het veroordelen van anderen. Laten wij dankbaar zijn om het goede in onszelf, maar laten wij in het ander niet enkel het verkeerde zien. Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen.  


  


Gezamenlijk gebed (lector 2)  


- Iemand legt een steen neer bij de icoon  


- Ondertussen bidt de lector met volk :  


“Jezus, Gij hebt gezegd dat we niet met stenen moeten gooien naar anderen. Wij willen de steen die we wilden werpen bij U neerleggen. Gij kent het hart van die mensen. Ook voor hen hebt Gij uw leven gegeven. Gij veroordeelt het kwaad maar Gij wilt dat wij het oordeel aan U overlaten, want Gij alleen kent de diepte van het mensenhart. Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, maak ons hart gelijk aan het Uwe.”  


- Na dit gebed ontsteekt de lector een kaars bij de icoon  


  


5. Gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was (Lk 19,10)  


  


Lied B.70 (Liedbundel Maria-Kefas)  


Keervers: Ik jubel in de Heer.  


Hij doet me telkens weer  


langs veil'ge wegen gaan  


naar rijke weidegrond  


nabij de held're bron  


ik loof en prijs zijn Naam.  


  


2 Eeuwig leven wil Hij geven,  


Die stierf voor mijn heil  


En wat heb ik dan nog te vrezen  


als Jezus zelf mij leidt  


  


3 Jezus is mijn Heer en Herder,  


mij altijd nabij  


en Hij gaf zijn Geest nog als Helper,  


Die steeds in mij verblijft.  


T: Gemeenschap Maria-Kefas, M:Gocam (?)  


  


Bezinning door voorganger  


Een groot kenmerk van Jezus is dat Hij op zoek is, op zoek naar mensen om hen gelukkig te maken. Hij nodigt Levi uit, een tollenaar. Hij ziet Zacheüs zitten in zijn boom, een hoofdambtenaar bij het tolwezen, een ongelukkig mens en roept hem vlug naar beneden om bij hem te gast te zijn. Jezus zit bij de bron van Jacob te wachten op die Samaritaanse om haar levend water te kunnen schenken…  


Jezus is op zoek naar u en naar mij. Hij heeft dorst naar ons geluk. Hij wil ons naar Zich toehalen om ons gelukkig te kunnen maken. Laten wij het uit ons hoofd zetten dat wij geen redding nodig hebben.  


  


Gezamenlijk gebed (lector 1)  


- Iemand legt een steen neer bij de icoon  


- Ondertussen bidt de lector met het volk :  


“Jezus, met wat een ijver hebt Gij de mensen opgezocht  


om hen naar het echte geluk te leiden.    


Ook naar ons zijt Gij op zoek.  


Open dan onze ogen en dat uw liefde ons hart mag raken,  


opdat wij beslissen om met onze kleinheid bij U te komen,  


en Gij ons kunt vrijmaken en vernieuwen”  


- Na het gebed ontsteekt de lector een kaars bij de icoon  


  


6. Vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen vergeven. (Mt.6,12-15)  


  


Lied  


“Heer, wij vergeven aan elkaar,  


vergeef Gij dan ook onze schuld” (2x)  


  


Bezinning door voorganger  

Zo eens zeggen “Sorry of excuseer”, dat is nog vrij gemakkelijk. Maar wat duidelijker om vergeving vragen ligt heel wat moeilijker. “Vergeef me, ik had dat niet moeten zeggen, mijn reactie was helemaal verkeerd” of: “Wil me vergeven, want ik had dat echt niet moeten doen”. En zo is het ook met het schenken van vergiffenis. Je kan dat zo wat oppervlakkig doen, ofwel echt vergiffenis schenken, en niet voortdurend meer terugkomen op het gebeurde… Dit is niet gemakkelijk. En toch nodigt Jezus ons daar heel sterk toe uit, nadat Hij ons het Onze Vader geleerd heeft:  


Mt.6,14 Want als gij aan de mensen hun fouten vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; 15 maar als gij niet vergeeft aan de mensen, zal ook uw hemelse Vader uw fouten niet vergeven”.  Vragen wij dat de heilige Geest ons help de stap naar de vergeving te zetten en nu reeds te bidden voor de personen die ons ooit hebben benadeeld.  


Gezamenlijk gebed (lector 2)  


- Iemand legt een steen neer bij de icoon  


- Ondertussen bidt de lector met volk :  


“Jezus, wij hebben de indruk dat anderen  


ons wel eens wat in de weg hebben gelegd,  


ons gekwetst of benadeeld hebben, onheus behandeld…  


Zegen de personen die ons kwaad hebben gedaan  


en zegen ook ons, opdat ons hart mag genezen worden  


van haat en wrok.  


Breek door de hardheid of de gekwetstheid van ons hart  


en genees ons, door de balsem van uw liefde”.  


- Na het gebed ontsteekt de lector een kaars bij de icoon  


  


7. Een Paassacrament “Wie gij de zonden vergeeft, die zijn ze vergeven…”


(Joh. 20,22-23)  


  


Lied B 22 (Bundel Gemeenschap Maria-Kefas)  


God vergaf mijn kwaad in Jezus' Naam  


ik werd nieuw gemaakt in Jezus' Naam  


en in Jezus' Naam  deel ik je mee  


wat Hij mijn hart begrijpen deed.  Hij zei :  


  


Mateloos, mateloos heb Ik je lief,  


helemaal gratis, om niet  


Ga in mijn naam en doordat je gelooft  


zullen zij zien dat Ik leef.  


(Owens / Lexicon Music. Nederl.: B. Van Vossel)  


  


Bezinning door voorganger  


Het sacrament van de Verzoening zien we nog wel eens in verband met zacht gefluister in een donkere biechtstoel of als een lastige weg om ons kwaad te bekennen. Toch is het een echt Paassacrament, een schitterend cadeau dat de verrezen Heer zijn Kerk in handen geeft. Op de avond van zijn Verrijzenis staat Hij plots bij zijn bedroefde vrienden en zegt: Vrede zij U!. Hij toont zijn doorboorde handen en zijde, Ja, Hij is het echt. En dan blies Hij over hen en zegt: Ontvang de heilige Geest. Wie Gij de zonden vergeeft, die zijn ze vergeven…  


Het hangt allemaal wat samen. Jezus heeft de wereld met God verzoend, Hij heeft de wegversperring naar de Vader opengebroken door zijn levensoffer en nu geeft Hij aan zijn Kerk die volmacht om vanwege God vergiffenis aan te zeggen aan al wie berouwvol zijn hart opent voor God. Dat Paassacrament kan zich vanavond ook aan ons voltrekken.  


  


Gezamenlijk gebed (lector 1)  


- Iemand legt een steen neer bij de icoon  


- Ondertussen bidt de lector met het volk :  


“Jezus, Gij hebt door uw gegevenheid de kracht van de zonde gebroken; Gods liefde kan ons weer ongehinderd bestralen als wij ons openstellen voor de weldoende invloed van uw kruis en verrijzenis. Wij komen tot U, Heer, met onze zonden, onze ontrouw, onze eigenzinnigheid, onze zelfzucht. We leggen dat alles bij U neer. Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U. Heer, wees ons, zondaars genadig.  ”  


- Na het gebed ontsteekt de lector een kaars bij de icoon  


  


Voorganger: Laten wij samen onze schuld bekennen:Gezamenlijke schuldbekentenis  


Voor de almachtige en barmhartige God,  


voor allen die hier aanwezig zijn,  


voor al onze broeders en zusters in de Kerk,  


belijden wij dat we zondaars zijn.  


Wij vragen God en elkander om vergeving  


voor ons falen, voor de hoogmoed van ons hart  


en voor ons gebrek aan liefde.  


Heer God, wees ons, zondaars, genadig.  


  


Voorganger  


Als gij oprecht uw zonden betreurt  


en andere wegen wilt gaan,  


als vol vertrouwen God om vergeving vraagt,  


als gij beslist om naar God te luisteren  


en uw medemens helpend nabij wil zijn,  


dan mogen wij u verkondigen dat God barmhartig is,  


dat Hij u omwille van Jezus genade en vrede schenkt,  


wees volgzaam tegenover de Heilige Geest  


die u wil u vergezellen  


op de weg naar het eeuwig leven.  


  


Uitnodiging tot stille bezinning en tot private belijdenis  


Er is nu gelegenheid om afzonderlijk tot een priester te gaan en tegenover God uit te spreken dat we zondaars zijn en waar we bijzonder om vergeving bidden.  


De priester zal ons de handen opleggen om vanwege de Kerk in Gods naam vergeving toe te zeggen.  


  


Gelegenheid tot private belijdenis (ondertussen zachte bezinningsmuziek bv improperia)  


  


Uitnodiging tot dankzegging  


Vrienden laten wij samen het gebed bidden dat Jezus ons leerde en ook een dankgebed bidden dat tevens een beslissing inhoudt:  


  


Onze Vader en gezamenlijk dankgebed  


- Onze Vader … verlos ons van het kwade. Amen.  


- Goede Vader, in Jezus hebt U ons uw liefde geopenbaard, uw liefde die alles overwint, ook het duister in ons eigen hart. Wij danken U voor uw vergevingsgezindheid. Heer, Jezus, wij danken U omdat U heel onze zwaarte en onze schuld op U hebt genomen met uw leven, uw lijden en sterven. Als de verrezen Heer blijft Gij onze zekerheid.  


Geest van God, help ons leven in het spoor dat Jezus getrokken heeft: een spoor van vertrouwen op God en involgen van Gods verlangen. Leer ons zo leven dag na dag, tot wij ten volle mogen delen in de alles overwinnende kracht van Jezus verrijzenis. Amen.  


  


Zegen en zending  


Moge de barmhartige God zich dan over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.  


AMEN.  


Vrijspraak, kwijtschelding en vergiffenis schenke ons de almachtige en barmhartige Heer.  


AMEN.  


En zegene ons de God van liefde en trouw: Vader, Zoon en heilige Geest.  


AMEN.  


Ga dan heen in vrede en dankbaarheid en beleef voluit deze ‘Goede Week’ van Gods genade.  


WIJ DANKEN GOD!  


  


Slotlied  443 (uit:Zing een nieuw lied)  


Mijn Heer en God legde in mijn hart,  


nieuwe levensvreugde, nieuwe liefde­kracht. (2x)  


1 Hij is nabij, is opgestaan  


blijft liefdevol met ons begaan.  


2 Hij vraagt ook jou om op te staan  


“Kom naar het Licht” Alleluia !  


(T+M:Gocam, Vert.Maria-Kefasgemeenschap)  


  


Einde van de Biechtviering  


Samenstelling: Ben Van Vossel cssr  


  


  


Voor persoonlijke voorbereiding  


  


Gods Woord bij 1  


Joh.11,39-44 “Jezus zei: 'Neem de steen weg. ' Martha, de zuster van de gestorvene, zei Hem: 'Hij riekt al, want het is al de vierde dag. ' 40 Jezus gaf haar ten antwoord: 'Zei Ik u niet, dat gij Gods heerlijkheid zult zien als gij gelooft? ' 41 Toen namen zij de steen weg. Jezus sloeg de ogen ten hem en sprak: 'Vader, Ik dank U dat Gij Mij verhoord hebt. 42 Ik wist wel, dat Gij Mij altijd verhoort, maar om wille van het volk rondom Mij heb Ik dit gezegd, opdat zij mogen geloven, dat Gij Mij gezonden hebt. ' 43 Na deze woorden riep Hij met luider stem: 'Lazarus, kom naar buiten! ' 44 De gestorvene kwam naar buiten, voeten en handen met zwachtels omwonden en met een zweetdoek om zijn gezicht”.  


  


Gods Woord bij 2  


Joh. 8,34-36 “Jezus antwoordde hun: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: alwie zonde doet, is slaaf van de zonde, 35 en de slaaf blijft niet voor eeuwig in het huis. De Zoon blijft voor eeuwig. 36 Als de Zoon u vrijmaakt, zult gij werkelijk vrij zijn”.  


  


Gods Woord bij 3  


Joh.8,10-11 “Nu richtte Jezus zich op en sprak tot haar: 'Vrouw, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? 11 Zij antwoordde: 'Niemand, Heer.  Toen zei Jezus tot haar: 'Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig van nu af niet meer.”  


 


Gods Woord bij 4  


Joh.8,6b-9 “Jezus echter boog zich voorover en schreef met zijn vinger op de grond. 7 Toen ze bij Hem aanhielden met vragen, richtte Hij zich op en zei tot hen: 'Laat degene onder u die zonder zonden is, het eerst een steen op haar werpen. ' 8 Weer boog Hij zich voorover en schreef op de grond. 9 Toen zij dit hoorden, dropen zij een voor een af, de oudsten het eerst, totdat Jezus alleen achterbleef met de vrouw, die nog midden in de kring stond”.  


  


Gods Woord bij 5  


Lk.19,6b-10 “Zacheus kwam snel naar beneden en ontving Hem vol blijdschap. 7 Allen zagen dat en merkten morrend op: ' Hij is bij een zondaar zijn intrek gaan nemen! ' 8 Maar Zacheus trad op de Heer toe en sprak: ' Heer. bij deze schenk ik de helft van mijn bezit aan de armen; en als ik iemand iets afgeperst heb, geef ik het hem vierdubbel terug. ' 9 Jezus sprak tot hem: Vandaag is dit huis heil ten deel gevallen, want ook deze man is een zoon van Abraham. 10 De mensenzoon is immers gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.”  


 


Gods Woord bij 6  


Mt.6,12-15 “En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven hebben aan onze schuldenaren. 13 En leid ons niet in bekoring, maar behoed ons voor het kwaad. 14 Want als gij aan de mensen hun fouten vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; 15 maar als gij niet vergeeft aan de mensen, zal ook uw hemelse Vader uw fouten niet vergeven”.  


  


Gods Woord bij 7  


Joh. 20,19-23 “ 19 In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: 20 ' Vrede zij u. ' Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. 21 Nogmaals zei Jezus tot hen: 'Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u. ' 22 Na deze woorden blies Hij over hen en zei: 'Ontvang de heilige Geest. 23 Aan wie ge de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. ”.  NAAR INHOUD VAN WEBSITE      NAAR TOP VAN DEZE PAGINA


 


BIECHTVIERING, advent 2004  


Lector :  


Goede avond, welkom in deze viering.    


Als Intredelied zingen we Lied 304 “Evenals een moede hinde”  


 


Evenals een moede hinde  


naar het klare water smacht,  


schreeuwt mijn ziel om God te vinden  


die ik ademloos verwacht.  


Ja, ik zoek zijn aangezicht,  


God van leven, God van licht.  


Wanneer zal ik Hem weer loven,  


juichend staan in zijn voorhoven?  


  


3 Hart onrustig, vol van zorgen,  


vleugellam geslagen ziel,  


hoop op God en wees geborgen:  


Hij verheft wie nederviel.  


Eens verschijn ik voor de Heer,  


vindt mijn ziel het danklied weer.  


Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven  


altijd aan de dood ontheven.  


(Psalm 42)  T:Interk.Stichting. M/Genève 1562. ZJ 304.  


  


Priester: In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.  


Amen.  


De genade van onze Heer Jezus Christus,  


de liefde van God  


en de gemeenschap van de heilige Geest zij altijd met u.  


En met uw geest.  


  


Begroeting door de priester  


Vrienden, op weinige dagen vóór het kerstfeest  


Willen we hier in alle eenvoud samenzijn.  


Ieder van ons mag weten  


dat Gods liefde ook hem of haar wil omvatten.  


Gods liefde kent geen grenzen.  


Maar ieder van ons weet ook dat onze liefde meestal zeer beperkt is,  


Onze liefde voor God, onze liefde voor elkaar,  


onze liefde voor medemensen, die niet direct tot onze kring behoren..  


Daarom is het zinvol dat we Gods ontferming vragen  


over ons gebrek aan godsdienstigheid  


en ons gebrek aan solidariteit.  


Wij willen aanbiddend opzien naar Gods liefde,  


Die ons Jezus heeft gegeven als redder.  


En we willen ook nagaan hoe mensen  


naar het openbaar worden van Gods liefde hebben uitgezien.  


Bidden wij samen:  


  


Gezamenlijk Gebed  


Heer, onze God, gij kent ons,  


Onze goede kanten en ook onze tekorten.  


Maar gij geeft het niet op  


Ons telkens weer de hand te reiken,  


Ons vergeving te schenken  


En ons op te helpen.

Wil ons dan door deze viering opnieuw vrijspreken,  


Kom ons bevrijden nu we opnieuw Jezus’ komst bij ons willen vieren.  


Spreek uw bevrijdend, herscheppend en bemoedigend woord  


Tot ieder van ons.  


Zo weze het.  


  


Priester: Ja, vrienden, binnenkort vieren we opnieuw hoe een kind geboren werd, een eenvoudig mensenkind, maar waarin we door het geloof Gods zoon hebben mogen herkennen, de bron van nieuw leven en heil voor alle mensen van alle tijden. Hoe kunnen wij ons nog op die viering voorbereiden? Wij willen even zien naar mensen, waarover de schrift ons spreekt, we willen zien hoe zij toeleefden naar het heil vanwege God. Het kan inspirerend zijn voor ons allen.  


  


1ste thema: het volk in ballingschap  


  


Lector 1:  


De profeet Jesaja spreekt ons over het volk, waarmee God speciaal op weg ging, maar dat hem ontrouw was geworden en stilaan tot inkeer kwam in de ballingschap. Deze woorden mag de profeet aan dat volk zeggen:  


  


1  het volk dat ronddwaalt in het donker, ziet dan een helder licht,  


Over hen die wonen in een land vol duisternis gaat dan een stralend licht op.  


2  uitbundig laat gij hen juichen en overstelpt hen met vreugde;  


Zij verheugen zich voor uw aanschijn zoals er vreugde is bij de oogst  


En gejuich bij het verdelen van de buit.  


3  want het drukkende juk, de stang op hun schouders, de stok van de drijver,  


Gij breekt ze stuk als op de dag van midjan.  


4  want alle dreunend stampende laarzen en met bloed doordrenkte mantels  


Worden verbrand en verteerd door het vuur.  


5  want een kind wordt ons geboren, een zoon wordt ons gegeven.  


De heerschappij rust op zijn schouders;  


Men noemt hem: wonder van beleid, sterke God, Vader voor eeuwig, vredevorst.  


6  groot is de macht en eindeloos de vrede  


Voor de troon van david, voor zijn koninkrijk;  


Hij zal het stichten en stutten door recht en gerechtigheid van nu af en voor altijd.  


De ijverzuchtige liefde van jahwe der legerscharen zal dit bewerken.  


  


Bezinning 1:  


Het volk dat ronddwaalt in het donker…  Jezus zal later spreken over schapen die ronddwalen zonder herder…  


Het ging niet goed met de mensen, en het gaat vandaag ook niet goed met de mensen, ook in onze rijke streken. De mensen weten niet meer waarheen. Zij hebben God de rug toegekeerd, zij hebben vanuit hun leegte niet naar hem gezocht, maar hebben zich laten leiden door mediafiguren, door wetenschappers die met hun neus op hun onderzoek zitten maar niet veel verder durven zien dan hun neus lang is, omdat ze belachelijk zouden kunnen schijnen in de ogen van andere wetenschappers.  


We leven in een harde samenleving, waarin de kleinsten maar af en toe wat aandacht krijgen. En zelf sluiten wij ook vaak ons hart: ik heb het te druk, ik heb al genoeg rond mijn oren, ik ga mij niet bezig houden met de problemen van anderen…  


Het is duidelijk dat wij verlossing nodig hebben. Vrijspraak: dat er licht doorbreekt in ons hart. Maar ook sterkte, om te kunnen leven zoals God ons droomde: in gerechtigheid.  


Daartoe is dat kind geboren, dat ons zal vrijmaken en ons innerlijk wil vernieuwen.  


De ijverzuchtige liefde van God brengt het tot stand.  


  


Lektor: bewust van onze nood aan bevrijding en hoop, aan nieuwe sterkte willen we dit woord als een licht laten doordringen in onze duisternis.  Iemand ontsteekt de 1de kaars en bidt aan de micro samen met de aanwezigen:


 


Samen:

Een helder licht schijnt in onze duisternis:  


Jezus, God uit God, Licht uit Licht.  


Geboren als mensenkind uit de maagd Maria.  


Vader, God, wij danken u om de vreugde  


dat Gij ons vrijgemaakt hebt door Jezus, onze Redder,  


en dat wij de innerlijke vrede mogen kennen  


van door u aanvaard te zijn  


omwille van dat kind dat midden onder ons werd geboren.  


Het is Uw liefde die dit bewerkt.  


  


Lektor:  


- wij stellen ons vaak tevreden met wat een oppervlakkige en onchristelijke samenleving ons wijsmaakt en aanbiedt. Richten wij ons tot Jezus, het ware licht.Allen: Stralend, schitterend licht: Jezus, mijn Redder.  


Stralend, vriendelijk licht: Jezus, mijn heer.- wij hebben er ons mee verzoend dat we maar halve christenen zijn, lauwe gelovigen. De komst van Jezus nodigt ons uit om op te staan en te leven met hem heel nabij. Richten wij ons dan tot Jezus, het ware licht:  


Allen: stralend, schitterend licht …  


- de drukte van het moderne leven belet ons om eens rustig na te denken over de weg die we aan het gaan zijn. En ons zoeken naar geluk brengt ons nog te weinig tot aandacht voor medemensen en tot verzoening met elkaar. Richten wij ons tot Jezus, het ware licht:  


Allen: stralend, schitterend licht …  


 


2de  thema: volk dat zich afsluit van Gods liefdesaanbod in Jezus  


  


Voorganger: Vrienden, in het oude testament, maar ook in het evangelie ontmoeten wij personen en groepen die zich afsluiten voor de genade, zoals God die in Jezus wou tonen en aan mensen wou voltrekken. Jezus kwam in een vrouw in verwachting, hij verscheen in de eenvoud van een kind. Jezus kwam tussen de mensen, om hen te dienen, hij wilde geen ereplaats, hij wou niet zonder meer een wonderdoener zijn, zonder verwijzing naar Gods liefde.  


Er was dus geen plaats in de herberg. En zo ontgoochelde hij judas, die dacht een ministerplaats te krijgen, hij ontgoochelde Herodes, die een mirakeltje wou zien, en Ppilatus, die had kunnen helpen maar niet durfde, bang om zijn  postje te verliezen.  


Jezus spreekt over innerlijke godsdienstigheid, niet enkel je uiterlijk wat voordoen als gelovige, en hij spreekt over eenvoud tegenover God, weten dat je uit jezelf tot zo weinig in staat bent en enkel maar kunt rekenen op Gods genade: de oudsten, die de overspelige vrouw wilden stenigen gaan dan maar weg, maar ze nemen het Jezus kwalijk, dat hij hen achterstelt bij de zondaar en tollenaars… ze hebben Gods genade niet begrepen, God vraagt niet zozeer prestaties maar liefdevol vertrouwen… en na zijn verrijzenis trachten ze die nieuwtjes over de opstanding in de doofpot te steken…  


 


Lektor:  


We willen erkennen dat we Jezus niet altijd ons leven hebben binnengelaten. De 2de kaars die we ontsteken wil duidelijk maken dat we ons willen bekeren, dat we onze kleinheid erkennen en aanvaarden dat we zonder Jezus niet echt kunnen leven als mens, zoals God ons gedroomd heeft.  


  


Iemand ontsteekt de 2de kaars en bidt aan de micro samen met de aanwezigen:Samen:

Heer, onze hoogmoed, onze lafheid, onze ik-gerichtheid  


Sluiten ons af van uw genade.  


Wij zijn ons nu bewust van onze beperktheid en onmacht,  


Wij erkennen dat wij zonder u niet echt groeien naar uw droom.  


Wij danken u voor uw blik vol genade en barmhartigheid.  


  


Lektor:  


- wij erkennen dat God de heilige is, de totaal andere, maar hij wil ons betrekken in zijn oneindig geluk. Bidden wij de liefdevolle Drie-ene God om ontferming:  


Allen: Heil’ge God, sterke God, onsterf’lijke God, ontferm u over ons.  


- wij erkennen dat wij uit onszelf tot zo weinig in staat zijn. Wij erkennen dat wij en de hele mensheid zo vaak wegen van onheil zijn gegaan. Bidden wij de liefdevolle Drie-ene God om ontferming:  


Allen: Heil’ge God, sterke God, onsterf’lijke God, ontferm u over ons.  


- wij erkennen dat wij God vaak gebruikt hebben als een hulpje wanneer wij in nood zaten, maar wij aanvaardden hem niet als de oorsprong van ons leven en als onze uiteindelijke bestemming. Bidden wij de liefdevolle Drie-ene God om ontferming:  


Allen: Hheil’ge God, sterke God, onsterf’lijke God, ontferm u over ons.  


  


3de thema: op zoek naar genezing en bevrijding  


  


Voorganger:  


* tijdens de korte periode van zijn openbaar leven heeft Jezus veel zieken genezen. Hij gaf dat trouwens als boodschap door aan de leerlingen van Johannes de doper, toen deze laatste in de gevangenis zat:  


“gaat aan johannes zeggen wat gij hoort en ziet: blinden zien en lammen lopen, melaatsen genezen en doven horen, doden staan op en aan armen wordt de blijde boodschap verkondigd” (Mt.11,4-5).  


Veel mensen kwamen dan ook tot Jezus om genezen te worden. Of ze brachten hun zieken bij Jezus, of ze vroegen Jezus om hun doodzieke kind te komen genezen…  


* sommigen kwamen bij Jezus of werden bij hem gebracht omdat ze nood hadden aan innerlijke genezing en soms aan bevrijding, dat ze losgemaakt zouden worden van duistere machten. Met hun psychische kwalen, met hun nood om vrij te komen van kwade beïnvloeding en verslaving vonden zij bij Jezus bevrijding, innerlijke bevrijding, innerlijke genezing van alles wat hen als mens kapot maakte of klein hield.  


We mogen vandaag ook naar Jezus komen met al onze heel menselijke vragen. Heer, raak ons aan, genees ons van alles alle innerlijke kwetsuren, waardoor we ook vandaag nog gehinderd worden, maar ons vrij van alles wat ons gebonden houdt: verslavingen, gehechtheid aan oppervlakkigheid of verkeerde relaties, gebondenheid aan esoterie, waarzeggerij of astrologie.  


 


Lektor: we willen een 3de kaars ontsteken en bij de Heer onze lasten neerleggen  


en de lasten van mensen die ons nauw aan het hart liggen.  


  


Iemand ontsteekt de 3de kaars en bidt aan de micro samen met de aanwezigen:Samen:

leg uw bevrijdende hand op ons, Heer,  


Maak ons los van wat op ons weegt,  


Zodat we in vrede en vreugde voluit kunnen leven  


In groot vertrouwen op God, onze Vader…  


Jezus, toon dat uw naam echt betekent:  


God is redding!  


  


Lektor:  


- wij erkennen dat wij door te weinig zorg voor ons lichaam, door onmatigheid, door te weinig stilte en gesprek met God wij soms te weinig aanspreekbaar zijn of onze psychische gezondheid in gevaar brachten. Vragen wij dat Jezus ons geneest en vrij maakt:  


Allen: heer Jezus Christus, zoon van God: ontferm u over ons.  


- wij blijven soms wrok koesteren, omdat wij er niet aan denken dat God van ons hield ook toen mensen ons gebruikt of verstoten hebben. Vragen wij dat Jezus ons geneest en vrij maakt:  


Allen: heer Jezus Christus, zoon van God: ontferm u over ons.  


- omdat we op ogenblikken van eenzaamheid, droefheid, onvrede en moedeloosheid nog te weinig roepen op Jezus om heling en redding:  


Allen: heer Jezus Christus, zoon van God: ontferm u over ons.  


  


4de thema: op zoek naar vergeving, naar redding  


  


Voorganger:  


* Johannes de doper trad op nabij de Jordaan. Zeer veel mensen kwamen tot hem. En dat was in ieder geval niet om van de Romeinen verlost te worden. Hij preekte gewoon een doopsel tot bekering. En wie van zijn zonden bevrijd wou worden, liet zich dopen in het water van de Jordaan. Johannes stelde zich niet tevreden wanneer men zich gewoon wil laten dopen, de bekering moet oprecht zijn, en men moet vruchten van bekering voortbrengen.  


* We zien later hoe ook naar Jezus vrij veel zondaars kwamen, mensen die niet zo goed voelden (en de mensen lieten hen dat ook goed merken) maar ze wilden toch naar Jezus toegaan, omdat ze wisten: Jezus heeft iets waardoor ik gered kan worden, die zal mij wel aanvaarden, in Jezus voel ik aan dat mijn leven een nieuwe start, een nieuw begin kan maken tot Zacheüs, de tollenaar zegt Jezus: “Zacheüs, klim vlug naar beneden, ik moet vandaag in uw huis te gast zijn”. En tot de overspelige vrouw, die men wilde stenigen, zegt hij: “Vrouw, ook ik veroordeel u niet, ga heen en zondig voortaan niet meer”. En tot de verlamde: “Vriend, uw zonden zijn u vergeven”.  


  


Lektor: We willen de 4de kaars ontsteken omdat wij ons ervan bewust zijn dat wij zwakke mensen zijn en tekort komen tegenover God en onze medemensen. Wij vragen dat God het licht en de warmte van zijn Vaderlijke liefde en vergevingsgezindheid over ons laat schijnen.  


  


Iemand ontsteekt de 4de kaars en bidt aan de micro samen met de aanwezigen:Samen:

Goede Vader,  


In Jezus hebt gij uw barmhartige liefde duidelijk getoond  


Toen hij de verloren schapen opzocht en hen vrijsprak en uitzuiverde.  


Door zijn geboorte en door zijn leven van liefde, tot het uiterste toe,  


Heeft hij ons de mogelijkheid geschonken om herschapen te worden  


Zoals gij ons gedroomd hebt.  


  


Lektor:  


- om ons flauw geloof, ons gebrek aan vertrouwen, onze lauwe liefde … Heer, ontferm u  


Allen: Heer, ontferm u.  


- om ons gebrek aan vreugde, ons gebrek aan hulpvaardigheid, onze gehechtheid aan het verkeerde, ons weinig respect voor de natuur … Heer, ontferm u.  Allen: Heer, ontferm u.  


- om ons gebrek aan inzet, dat we het zo vlug opgeven, om de hardheid van ons hart en ons gemoed, omdat we zelf zo traag zijn in het schenken van vergeving … Heer, ontferm u.  


Allen: Heer, ontferm u.  


  


Voorganger:  


In wat we in de bezinningsteksten en gebeden gehoord hebben konden we waarschijnlijk onszelf af en toe herkennen. Maar in de diepte van ons hart en op de bodem van ons geweten er is zeker ook nog wel heel wat dat niet in algemene woorden kan uitgedrukt worden.

We willen dat nu even in stilte overwegen. Zo'n stilte kan veel méér zeggen dan duizend woorden. Misschien kunnen volgende “Persoonlijke bezinningsteksten” je daarbij toch wat helpen om in je eigen hart te kijken. En misschien heeft die “iemand” uit die korte teksten wel een naam voor jou: God … of iemand anders.  


Zachte muziek  


Persoonlijke bezinningsteksten:  


- iemand heeft door mij de moed verloren

- ik heb van iemand gewoon geprofiteerd  


- ik heb voor mezelf gekozen en me niet bekommerd om iemand.  


- ik kon iemand helpen maar hebt mijn verantwoordelijkheid niet opgenomen.  


- ik heb een stukje droom gedood bij iemand

- iemand zat in de put maar ik heb niet geholpen.  


- ik heb iemand ongelukkig gemaakt, doordat ik niet wou vergeven.

- ik heb iemand laten opdraaien voor het werk, omdat ik weigerde een handje toe te steken.

- ik weet dat iemand nood heeft aan mijn gebed, maar ik heb er geen tijd voor genomen.  


- ik leef te weinig in vereniging met God.  


- mijn gedrag en mijn woorden getuigen te weinig van mijn geloof.  


  


Dienst van vergeving en verzoening  


  


Voorganger:  


Laten wij nu samen het voorbereidingsgebed bidden:  


  


Gezamenlijk voorbereidingsgebed:  


God, ik kan mezelf mijn zonden niet vergeven,  


geen enkel mens kan dat.  


Maar ik heb begrepen dat gij mij wilt herscheppen,  


Mij uitzuiveren, vrij spreken en helen.  


Laat de genade van Jezus’ geboorte dan ook nu over mij stralen.  


Maak mij nieuw  


Door deze viering en het dienstwerk van uw kerk  


Aan wie gij het teken van de verzoening hebt toevertrouwd.  


Ik besef dat ik op mijn beurt aan anderen  


Zal moeten vergeven  


En dat ik mij met moed en met vertrouwen op uw hulp  


Mij op weg moet begeven.  


Laat de genade van deze viering mij begeleiden,  


Stimuleren en kracht geven.  


  


Voorganger:  


Wie wil, kan nu naar een van de priesters gaan voor het teken van de handoplegging. Op uw blaadje vind je een paar korte belijdenissen die je kan uitspreken.  


* Heer, hier ben ik, aanvaard mij en vergeef mijn tekort

* Heer, ik heb gezondigd, schenk mij vergeving.

* Heer, toon uw barmhartigheid en wees mij genadig.

* Heer, ontferm U over mij.  


Maar je mag ook een persoonlijker belijdenis uitspreken natuurlijk. Heb geen schrik om naar huis te komen bij God. Hij wil je alles vergeven, laat alles weer goed worden.  


  


Tijdens de persoonlijke belijdenis kan er achtergrondmuziek zijn op het orgel,  


of met een stemmige religieuze CD,  


of er kunnen een aantal liederen gezongen worden.  


Onze Vader  


 


Absolutie  


Als je in alle eenvoud voor God komt  


en om vergeving bidt.  


Als je je verzoent met je zuster of broeder,  


als je het voornemen maakt om  


Gods verlangen te doen in je leven  


en je afkeert van de zelfzucht,  


als je vertrouwvol uitziet naar Gods hulp  


dan mogen wij in eenvoud en geloof,  


in gehoorzaamheid aan God  


en als woordvoerders van de kerkgemeenschap uitspreken

dat de verzoening van God over u gekomen is.

Aanvaard dan in de stilte van je hart

die vrede, die vergeving, die verzoening,  


die wij voor u afsmeken en voor u verkondigen  


in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige geest. Amen.  


De vrede van de Heer zij altijd met u”.  


  


Dankzegging  


God, onze Vader,

ons hart is vol dankbaarheid  


voor uw woord van liefde en vergiffenis.  


Wil ons door de genade van dit heilig sacrament  


vernieuwen naar het beeld van Jezus, uw geliefde Zoon,  


die als een hartverwarmend en helder Licht  


in ons midden is gekomen  


Laat ons vanuit zijn voorbeeld  


en vanuit de zalving van de heilige Geest  


vrede brengen waar we leven,  


vreugde brengen waar nood is.  


Doe ons leven in verbondenheid met u en met elkaar,

behoed ons en laat Maria, ons begeleiden op weg naar kerstmis toe.

Wij vragen het U  


in de genade van deze Verzoeningsdienst.  


  


Zegenbede  


  


Priesters:  


De geboorte van Jezus is steeds een oproep  


om geboren te worden tot een beter leven;

Jezus’ Komst is een teken van Gods barmhartigheid voor iedere mens.

Aanvaard dan Gods vergeving en laat er vrede zijn in je hart.  


Aanvaard Gods vergeving en neem je voor  


om het huis van je hart meer af te stemmen  


op het verlangen van God  


en op de komst van Jezus, als de Koning van je leven.  


Ga dan in vrede onder de zegen van onze menslievende God:

Vader, Zoon en heilige Geest.  


Amen.  


  


Slotlied: “Door de liefde laat u wekken”  


 


Door de liefde laat u wekken,  


spoedt u, herders, op de baan  


om naar Bethlehem te trekken  


en om naar de stal te gaan.  


Vrede, vrede, vred’ op aard  


aan alle mensen die van goede wille zijn.  


  


3 Vrees niet, herders, ’t zijn goe maren  


van een onverwachte vreugd  


die ik jullie kom verklaren;  


wees nu, herders, al verheugd.  


  


Ben Van Vossel CSsR  


   


NAAR INHOUD VAN WEBSITE      NAAR TOP VAN DEZE PAGINA 


 


Biechtviering in de Goede Week (2004)   


Lector :   


Goede avond, welkom in deze viering.  

Als Intredelied zingen we : “Waar ik ook sta, U bent bij mij”  


1. Waar ik ook sta, U bent bij mij.

En als ik soms vlucht, U blijft me nabij.

U verstaat altijd wat ik bedoel.

U begrijpt steeds weer wat ik ook voel.  


Heer, ik dank U omdat U me kent en toch bemint

en dat U mij vergeeft en neemt als uw kind.

Heer, U helpt me steeds door te gaan

om naast U weer op te staan.

Ja, ik dank U omdat U me kent en toch bemint.   


2. U kent mijn hart, het zoeken in mij.

Als God en mens bent U dicht bij mij.

U bent zoals ons en toch zonder schuld.

U bent barmhartig en vol geduld.   


T+M:Albert Frey, Nedl:Erik Peeters ã Immanuel Music  


Begroeting en Openingswoord door Gebedsleider  


In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

Allen: Amen.

De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God

 en de gemeenschap van de heilige Geest zij altijd met u.

 Allen: En met uw geest.  


Vrienden,  we zijn hier samengekomen voor een biechtviering. Van harte welkom!

Om ons te bezinnen over eigen kwetsbaarheid, ontoereikendheid en zondigheid

 en anderzijds over de onbegrensde liefde en barmhartigheid van God.

 Het tijdstip waarop we dit doen is niet zonder betekenis: het begin van de Goede Week.

Wij vieren in deze week Jezus levensoffer

 dat culmineert in zijn lijden en kruisdood

 en dat beantwoord wordt door het goddelijk werk van de verrijzenis.

 Wij vieren met andere woorden wat het Jezus heeft gekost

 om onze ontoereikendheid en zondigheid om te keren door zijn verlossingswerk en Gods genade.

 Met dankbaarheid en liefde willen wij ons dan ook in eenvoud en oprechtheid stellen

 onder de barmhartige liefde van God in het sacrament van de verzoening.  

Bidden wij samen:  


Gezamenlijk gebed  


Vader,

 bewust van onze zwakheid,

onze onmacht en onze zondigheid,

 bewust van uw niet aflatend verlangen

om ons het geluk binnen te voeren,

 vragen wij om ons op dit ogenblik te zegenen met uw Geest.

 Dat wij nog duidelijker mogen zien

 hoezeer Gij ons uw liefde hebt getoond

in Jezus Christus, uw geliefde Zoon.

 Dat wij de eenvoud en oprechtheid mogen hebben

en de heldere geloofsblik

om te zien waar wij tot op dit ogenblik

geen gehoor gaven aan uw verlangen.

 Wij zijn onze eigen wegen gegaan,

 wij hebben ons niet steeds laten leiden

langs de weg die Jezus ons getoond heeft.

 Wij hebben ons niet steeds laten leiden door uw heilige Geest,

 maar door onze eigen plannen

en door de stemmen van allerlei valse profeten

in de media en de samenleving.

 Nu komen wij bij u om ons als zondaars te bekennen.

Wij vragen dat Gij ons vergeving wilt schenken

en ons wilt aanvaarden als uw kinderen,

door Jezus, uw geliefde Zoon,

 die wij erkennen en aanvaarden als onze Heer en Redder.

Amen!   


Lezing uit het lijdensverhaal volgens Lucas (Lk 22,19-27)

Instellingsverhaal & Oproep tot liefdevolle dienstbaarheid    


 19 (Tijdens het Laatste Avondmaal nam Jezus) het brood, sprak een dankgebed uit,

 brak het en gaf het hun met de woorden:

' Dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot een gedachtenis aan Mij. '

 20 Evenzo gaf Hij de beker, na de maaltijd, terwijl Hij sprak:

 ' Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.

 21 Maar zie, degene door wiens hand Ik zal worden overgeleverd is met Mij aan tafel.

 22 Want de Mensenzoon gaat heen zoals het is vastgesteld; maar toch,

 wee die mens door wie Hij wordt overgeleverd. '

 23 Nu begonnen zij onder elkaar te vragen, wie van hen het toch was, die dat zou doen.

 24 Er ontstond twist onder hen wie van hen wel de voornaamste mocht zijn.

 25 Maar Jezus sprak tot hen: ' De koningen van de volkeren oefenen heerschappij over hen uit

 en hun machthebbers laten zich weldoeners noemen.

 26 Zo moet gij niet doen, maar wie onder u de voornaamste is, moet als de jongste wezen,

 en wie bevelen geeft als iemand die dient.

 27 Wie is immers de grootste: die aanligt of bedient? Niet hij die aanligt?

 Welnu, Ik ben onder u als degene die bedient.

           Woord van de Heer  


Bezinningslied: Als een hert dat verlangt naar water  


Als een hert dat verlangt naar water,

zo verlangt mijn ziel naar U.

U alleen kunt mijn hart vervullen,

 mijn aanbidding is voor U.

U alleen bent mijn kracht, mijn schild.

Aan U alleen geef ik mij geheel.

U alleen kunt mijn hart vervullen,

mijn aanbidding is voor U.


T+M:M.Nystra. NL.Onb. ZNL 292

ã Sovereign Lifestyle Music/Continental Sound.   


Bezinning 1  


Vrienden, ik heb het Lijdensverhaal van Jezus volgens Lucas eens wat aandachtiger dan anders gelezen, met het oog op deze Biechtviering. Het is heel rijk aan inhoud en aan diepmenselijke beleving (je hebt er eigenlijk geen reuzefilm over de passie voor nodig om je in de dramatiek van dat gebeuren in te leven.; het verhaal spreekt voor zich).   


Het begint eigenlijk met het laatste avondmaal: “Vurig heb ik ernaar verlangd dit paasmaal met u te eten eer ik ga lijden”. En als Jezus dan brood neemt en ronddeelt horen we Hem zeggen: “Dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt. Doet dit tot een gedachtenis aan Mij”. Mijn Lichaam dat voor U gegeven wordt… Dat voor u weldra geofferd wordt als losprijs, geofferd als het Paaslam… En op het einde van de maaltijd, bij de laatste rituele beker van het Paasmaal zegt Jezus: Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten”… Jezus gaat zichzelf geven, voor de apostelen en voor ons allen. Hij gaat de weg van totale toewijding aan God, zodat God weer naar de mensheid kan kijken die naar Hem opziet met vertrouwen, die Hem erkend als God en Vader, als Liefde…  Het is een indrukwekkend moment: Jezus maakt hier duidelijk dat Hij, de Zoon van de levende God, zichzelf garant stelt voor de mens. Doorheen zijn levensoffer tilt Hij de zware steen weg die belette dat de mens Gods welbehagen kon hebben. Hij stelt zich met zijn leven borg voor ons allen…   


Lezing uit het lijdensverhaal volgens Lucas (Lk 22,54-62)  Verloochening door Petrus  


54 In die tijd grepen ze Jezus vast, voerden Hem weg

en brachten Hem in het huis van de hogepriester,

terwijl Petrus Hem op een afstand volgde.

55 Op de binnenplaats legden zij een vuur aan en gingen bij elkaar zitten;

Petrus zat tussen hen in.

56 Toen een dienstmeisje hem bij het schijnsel van het vuur zag zitten,

zei ze, na hem scherp opgenomen te hebben: ' Die was ook bij Hem. '

57 Maar hij ontkende het zeggende: ' Vrouw, ik ken Hem niet. '

58 Even later zag iemand anders hem en zei: ' Jij bent ook een van hen. '

Maar Petrus antwoordde: ' Man, dat is niet waar. '

59 Na verloop van ongeveer een uur verklaarde een ander met stelligheid:

'Waarachtig, die man behoorde ook bij Hem, hij is immers ook een Galileeer’.

60 Petrus antwoordde: ' Man, ik weet niet wat je bedoelt.'

Hij had het nog niet gezegd of meteen kraaide een haan.

61 Toen keerde de Heer zich om en keek Petrus aan;

het schoot Petrus te binnen, hoe de Heer hem gezegd had:

eer vandaag een haan kraait, zult ge Mij driemaal verloochenen.

62 En hij ging naar buiten en begon bitter te wenen.

           Woord van de Heer.  


Bezinning 2  


Vrienden, in de eerste lezing zagen we hoe Jezus zichzelf als losprijs aanbiedt. Hij zet zijn schouders onder de opdracht van de mens om God te eren, te dienen en te beminnen met heel zijn hart, zijn verstand, met al zijn krachten. Een taak waarin de mens met onderscheiding, dat wil zeggen grandioos… mislukt was. Jezus trekt alles weer recht, Hij alleen, want alleen Gods Zoon was daartoe in staat.   


Wij hebben een klein stukje verder gelezen in het evangelie volgens Lucas, maar het gaat over heel wat meer dan de verloochening door Petrus:

 - We horen Jezus zeggen: degene door wiens hand Ik zal worden overgeleverd is met Mij aan tafel.

- Onmiddellijk daarna vertelt Lucas: Er ontstond twist onder hen over de vraag wie van hen wel de

voornaamste mocht zijn.

- En springt Petrus overeind met al zijn goedbedoelde zelfingenomenheid: “Heer, ik ben bereid met U zelfs

gevangenis en dood in te gaan. Jezus weet wel beter….

- Aangekomen bij de Olijfhof zegt Jezus hun: “Bidt, dat gij niet op de bekoring ingaat”. De bekoring, dat is: dat

we God, dat we Jezus zouden afvallen.

- In zijn doodsangst gaat Jezus wat steun zoeken bij zijn vrienden, maar die zijn van droefheid in slaap gevallen.

- En dan staat Judas daar al, een van zijn nauwste vrienden, een verrader. Hij geeft Jezus een kus. Een teken van vriendschap dat hier het teken wordt dat Hij had afgesproken met de politie. Jezus wordt gearresteerd.

- Toen lieten allen Hem in de steek en vluchten weg.

- Lucas zet de verloochening van Petrus dik in de verf. Wij hebben dat daareven horen voorlezen.

- We zijn dan getuigen van de valse getuigenissen voor het Joodse gerechtshof en daarna voor Pilatus.

- Deze ontdekt in Jezus niets van al datgene waarvan men Hem beschuldigde. “Ik zal Hem laten geselen en dan vrijlaten”.  Wat een logica. En als men maar blijft schreeuwen dat men Jezus moet kruisigen en een moordenaar moet vrijlaten, geeft hij hen op het einde toe. Hij laat Jezus geselen en gaf Hem over om gekruisigd te worden.

- Volgt dan de wreedheid van een meute huurlingen, die Jezus afranselen en belachelijk maken: een koning met purperen mantel en doornenkroon.

- Volgt even later nog de wreedheid van de kruisiging

- De spot vanwege de hogepriesters en schriftgeleerden.

Menselijke zwakheid, lafheid, wreedheid, verwaandheid, gebrek aan mededogen… We staan er op te kijken, maar ook in ons eigen leven was en is niet alles zo verheven en beantwoorden aan het gratis aanbod van liefde en geluk vanwege God. Daarover bezinnen we ons even in stilte. Daarna richten wij ons in een litanie tot God, de Heilige, de Liefdevolle, de Barmhartige.   


Stille overweging   


Voorbeden als gewetensonderzoek  


Voorganger:

In een grote kring liggen zes rode rozen, een stille verwijzing naar Jezus levensoffer, waardoor Hij onze schuld heeft gedelgd. Telkens er gezegd wordt "Vader, omwille van Jezus, wees ons genadig" komt iemand naar voren en legt een rode roos bij de icoon van Christus. Ondertussen herhalen wij zingend een korte aanroeping  


Voorbede 1. Goede God, in deze dagen gedenken we Jezus, uw geliefde Zoon die zich voor ons gegeven heeft. Vervul ons hart met oprechte dankbaarheid. Vervul ons hart ook met oprecht berouw over de donkere plekken in ons leven, de duistere kanten van ons bestaan. Dat uw Geest ons moge helpen, ons naar U toe te keren en uw verlangen in te volgen, elke dag van ons leven. Want Gij zijt Liefde. In Jezus hebt Gij ons de weg getoond naar het echte en blijvende geluk. Vader, omwille van Jezus, wees ons genadig.  


Allen: Aanroeping 1: Heilig gelaat van Jezus (4x)  


Voorbede 2. Goede God, in deze dagen gedenken we Jezus, uw geliefde Zoon die ons ten einde toe heeft liefgehad. Hij heeft zich met heel zijn leven in onze dienst gesteld, in dienst van ons geluk. Raak ons hart met een verlangen om Hem na te volgen. Vergeef ons waar we eerder wilden gediend en erkend worden, dan te leven voor het geluk van anderen. Vergeef ons waar we hoogmoedig waren, niet geneigd om ruzie bij te leggen en op ons gelijk bleven staan. Vader, omwille van Jezus, wees ons genadig.  


Allen: Aanroeping 2.  Heilig Bloed van Jezus (4x)  


Voorbede 3. Goede God, in deze dagen gedenken we Jezus, uw geliefde Zoon. Zegen ons met een verscherpt bewustzijn van uw liefde. Vergeef ons omdat we te weinig tijd maakten voor U, omdat we niet graag tot gebed kwamen, omdat ons hart zo lauw en onze geest zo verstrooid was tijdens de eucharistieviering. Wij erkennen dat we uit eigen kracht niet tot vurigheid kunnen komen. Vernieuw ons radicaal vertrouwen op Jezus, onze redder. Hij kan ons vernieuwen in ons gebedsleven. Vader, omwille van Jezus, wees ons genadig.  


Allen: Aanroeping 3. Heilig Hart van Jezus (4x)  


Voorbede 4. Goede God, in deze dagen gedenken we Jezus, uw geliefde Zoon. Hij heeft zich totaal ingezet opdat uw plan van heil voor de mensheid zich zou kunnen uitwerken. Vergeef ons waar we te weinig werkten aan vrede om ons heen, vergeef ons waar we het geluk van medemensen en van velen veraf, te weinig hebben bevorderd. Vergeef ons waar we ons in onze omgeving te weinig hebben ingezet voor het Blijde Nieuws van het evangelie door ons woord en ons gedrag. Vergeef ons waar we uw missionarissen, uw priesters en geëngageerde christenen te weinig hebben bemoedigd en gesteund. Vader, omwille van Jezus, wees ons genadig.  


Allen: Aanroeping 4.  Onze redder, onze God (4x)  


Voorbede 5. Goede God, in deze dagen gedenken we Jezus, uw geliefde Zoon. In Hem heeft onze wereld en het hele heelal zijn ideale verwezenlijking bereikt door uw genadige tussenkomst. Met aandachtige bewondering sprak Hij over vogels en bloemen en bomen en over het menselijk bezigzijn. Vergeef ons waar we uw scheppingswerk, de natuur, onze relaties met medemensen, het werk van mensen, de goede verstandhouding tussen personen te weinig hebben gerespecteerd en gepromoveerd.. Geef ons de gezindheid van Jezus om uw scheppingswerk met eerbied tegemoet te treden en uw mensen, onze broeders en zusters, met positieve gezindheid.  Vader, omwille van Jezus, wees ons genadig.  


Allen: Aanroeping 5.  God van Liefde, God van heil (4x)  


Voorbede 6. Goede God, in deze dagen gedenken we Jezus, uw geliefde Zoon. Zijn hele leven was een lofprijzing aan uw liefde. Vergeef onze lauwheid in uw dienst, vergeef ons gebrek aan moed, vergeef ons zelfmedelijden, vergeef ons waar we echt beneden de maat bleven. Wij komen met heel onze schuld en onze ontoereikendheid naar Jezus, die onze schuld op zich heeft genomen. Vader, omwille van Jezus, wees ons genadig.  


Allen: Aanroeping 6.  Heer, ontferm U over ons (4x)  


Voorganger:

Laten wij met het gebed van Jezus uitspreken dat wij in Gods verlangen willen zijn en op Hem willen gelijken door onze vergevingsgezindheid naar anderen toe:  


Allen: Onze Vader, die in de hemelen zijt …  


Voorganger: (Korte uitleg omtrent persoonlijke overweging en belijdenis:)

We willen het nu stil maken in onszelf en aan de Heer vragen :

 "Heer, toon me waar ik echt bene­den de maat bleef, waar ik echt tegen uw verlangen inging waar ik de relatie met U verwaarloosd heb, waar ik te weinig open stond voor de nood van medemensen.  Schenk mij vergeving".  


Ik kan ook de sterke aanraking van Gods barmhartige liefde in het sacrament van de verzoe­ning aan mij laten gebeuren.  Ik ga dan eenvoudig naar een van de priesters en spreek een korte belijdenis uit, bv.   "Voor God en voor de Kerkgemeenschap belijd ik dat ik gezondigd heb".  Je kan dan uitspreken wat je bij­zonder aan Gods barmhartige liefde wilt toevertrouwen.  

Onder handoplegging zal de priester je van je zonden ontslaan, van Godswege, steunend op het Woord van de Heer en de opdracht die Hij aan zijn ker toevertrouwde.   


Gelegenheid tot private belijdenis (Ondertussen ‘zachte’ stemmingsmuziek bv. Improperia)   


 Gezamenlijk slotgebed

Vader, dankbaar om uw genade

en voor uw eeuwigdurende liefde

 wil ik uitspreken dat mijn hart naar U verlangt,

 dat ik verlangend uitzie naar Jezus,

 opdat Hij bezit zou nemen van mijn hart.

Heer Jezus, kom in mijn leven aanwezig,

in mijn relaties, in mijn gezin, in de samenleving.

 Heilige Geest, wees mijn blijvende bron van licht en kracht.

 Goede Vader, Jezus heeft het grote werk van onze herschepping

met grote liefde aangevangen en voltooid.

Laat dat verlossingswerk niet tevergeefs zijn

maar zich aan ons allen voltrekken,

dat wij Pasen kunnen vieren

gereinigd en vernieuwd door uw genadige liefde

in Jezus, uw Zoon, onze Heer.  

Amen.  


Priesters: (komen voor het altaar, gekeerd naar de gemeente)  


Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,

 onze zonden vergeven en ons geleiden tot eeuwig leven.  

AMEN

En moge de God van barmhartigheid

die ons door het lijden, de kruisdood en de verrijzenis

van zijn Zoon Jezus Christus

heeft herschapen en opgericht

ons zegenen, beschermen en begeleiden in deze heilige Week :  

(de priesters geven gezamenlijk de zegen)

de Vader de Zoon  en de heilige Geest .  


PR. We wensen u een vertrouwvolle en innige Goede Week.

Moge Pasen een grote vreugde zijn voor u en de uwen.

Gaat nu allen heen in vrede.  


Allen: Wij danken God    


SLOTLIED:  Ik jubel in de Heer  


Ik jubel in de Heer.

 Hij doet me telkens weer

langs veil'ge wegen gaan

naar rijke weidegrond

 nabij de held're bron

ik loof en prijs zijn Naam.   


1  Jezus, Zoon van God de Vader,

 van voor alle tijd;

Gods glimlach tot onze aarde

 nu en in eeuwigheid   


2 Eeuwig leven wil Hij geven,

 Die stierf voor mijn heil

En wat heb ik dan nog te vrezen

 als Jezus zelf mij leidt   


3 Jezus is mijn Heer en Herder,

 mij altijd nabij

en Hij gaf zijn Geest nog als Helper,

 Die steeds in mij verblijft.   


 T: Maria-Kefasgemeenschap, M:Gocam  


Opgesteld door Ben Van Vossel cssr

 Gemeenschap Maria-Kefas /Gent


 Deze viering mag vrij worden overgenomen   


NAAR INHOUD VAN WEBSITE      NAAR TOP VAN DEZE PAGINABiechtviering in de Advent (2006)  


GODS LIEFDE IS ZICHTBAAR GEWORDEN  Samenstelling: Ben Van Vossel  


 


Begroeting en Inleiding  


In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.  


AMEN  


Genade zij u en vrede van God, onze Vader,  


en Jezus Christus, onze Redder.  


  


Broeders en zusters,  


Het is nog vrij donker in de kerk  


en wij gaan nu de lichten ontsteken  


om te ervaren hoe ook wij uitgenodigd zijn  


met ons leven meer in te treden  


in het licht van God.  


Donker en duisternis verwijzen  


naar een wereld van haat en leugens, egoïsme,  


ontrouw, onrecht, zonde, vernieling en dood.  


Licht betekent waarheid, leven volgens Gods verlangen,  


echtheid, een leven van liefde en vrede.  


Daartoe nodigt God ons uit  


en daartoe worden wij ook in staat gesteld  


door de komst van Jezus in ons leven.  


  


Terwijl de kaarsen van de Menora  


en de Adventskrans worden aangestoken  


zingen wij het lied: ‘Dolend in het donker’  


waarin bezongen wordt wat Jezus heeft bewerkt  


en wil bewerken in ons.  


  


Lied ‘Dolend in het donker’  


1. Al wie dolend in het donker, in de holte van de nacht,  


en verlangend naar een wonder,  op de nieuwe morgen wacht:  


vrijheid wordt aan u verkondigd  door een koning zonder macht.  


  


2. Onze lasten zal Hij dragen,  onze onmacht totterdood,  


geeft als antwoord op ons vragen  ons zichzelf als levensbrood:  


nieuwe vrede zal er dagen,  liefde straalt als morgenrood.  


T: Jongerius, M: H.J.Gauntlett, Harm: L.Dieltiens  


  


Uitgenodigd tot bekering  


  


V. Vrienden, 't Is een ernstig samenkomen vanavond,  


maar tegelijk ook een vreugdevolle samenkomst.  


Wij worden uitgenodigd tot bekering  


  


Lector (3)  


We willen gehoor geven aan de oproep van de Heer  


die ons de vorige dagen heeft opgeroepen tot bekering.  


Nu eens was het met woorden uit het Oude  


dan weer uit het Nieuwe Testament.  


"Hoor, een stem roept:  


'Baan voor de Heer een weg door de woestijn,  


effen in de wildernis een pad voor onze God.  


Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd,  


laat ruig land vlak worden  


en rotsige hellingen rustige dalen".  


De weg banen voor de Heer,  


ons hart en ons leven wat meer afstemmen op Hem  


en op zijn verlangen.  


Daarover gaat het in deze viering.  


Maar het is niet zozeer ons verlangen of onze beslissing  


om onze zonden vergeven te zien:  


het initiatief gaat uit van God !  


Hij roept ons op ons te bekeren,  


ons hart en ons leven te zuiveren  


opdat wij  


– naar zijn heilig verlangen –  


het echte leven zouden kennen,  


het echte geluk zouden deelachtig zijn.  


Laten wij dan ingaan op dat verlangen van God.  


  


Gezamenlijk gebed  


God, onze vader,  


wij hebben begrepen  


dat Gij ons vanuit uw liefde  


uitnodigt om ons af te keren van verkeerde paden  


en om ons leven weer helemaal  


op het juiste spoor te zetten.  


Wij vertrouwen erop dat uw heilige Geest  


ons het inzicht en de kracht wil geven  


om recht te trekken wat krom was  


en te effen te maken wat hobbelig was.  


Wij vertrouwen ons toe aan Jezus Christus,  


uw Zoon en onze Redder,  


in wie Gij ons voor eeuwig liefhebt.  


AMEN.  


  


1ste Lezing (uit de brief aan Titus 2,11-14)  


11 Want de genade van God, bron van heil voor alle mensen, is op aarde verschenen.  


12 Zij leert ons goddeloosheid en wereldse begeerten te verzaken  


en bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd,  


13 terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop,  


de openbaring van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland Christus Jezus.  


14 Hij heeft zichzelf voor ons gegeven  


om ons van alle ongerechtigheid te verlossen  


en ons te maken tot zijn eigen volk,  


gereinigd van zonde,  


vol ijver voor alle goeds.  


  


Bezinning:  


In deze brief aan Titus verkondigt Paulus  


de kern van het evangelie en het christendom:  


Gods genade, Gods liefde, die de bron is van heil voor alle mensen,  


die genade, die gratische liefde van God is op aarde verschenen  


bij Jezus’ komst, zijn optreden, zijn verkondiging, zijn dood en verrijzenis.  


Die liefde van God in Jezus is de bron van alle heil.  


  


Maar eigenlijk is daarmee niet alles gezegd.  


Dat God daar staat met zijn aanbod van liefde,  


dat Jezus daar staat met de sleutel tot de bevrijding die hij bedongen heeft,  


dat God Geest daar staat om ons te helpen de weg van de bevrijding te gaan…  


dat vraagt juist nog één enkel punt: onze vraag om verlossing,  


onze toestemming, onze medewerking met zijn genade.  


Daarom schrijft Paulus:  


de genade, de liefde van God, met dat aanbod van heil voor alle mensen  


leert ons bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd  


want we zien uit naar de komst in heerlijkheid van onze grote God en Redder, Christus Jezus.  


  


Gods liefde die in Jezus zichtbaar is geworden  


leert ons bezonnen te leven:  


dus niet dronken te geraken van het aardse, van het oppervlakkige, van het bijkomstige  


en daar alles voor opzij te zetten.  Nee: bezonnen te leven !  


Ons niet laten overweldigen door de drukte van het leven,  


door de slogans van de massamedia of de praat van de straat…  


Bezonnen te leven, niet toe te geven aan verslaving aan eten,  


aan drank of drugs,  


aan verleiding, aan verzoeking tot ontrouw…  


niet ten onder te gaan in jaloersheid, of wrok, kwaadheid…    


Bezonnen!  


  


… en rechtvaardig te leven:  


In de bijbel betekent dit nog net iets meer en algemener dan geen onrecht bedrijven, eerlijk zijn.  


Rechtvaardig, gerechtig betekent zo leven dat God blij is met jou!  


Zo leven dat je naar het echte geluk toeleeft: dat is de vreugde van God als zijn mensen naar het geluk toeleven.  


Leven wij naar ons echte geluk toe, of zoeken we het op zijwegen, op dwaalwegen, maken wij onszelf wat wijs? Gods leifde, bron van alle geluk voor alle mensen  is op aarde verschenen en leert ons bezonnen en rechtvaardig te leven.  


  


Zij leert ons ook vroom te leven:  


God boven alles te stellen. Tijd te geven aan God. Onze liefde uit te drukken door contact te zoeken met God, door te praten met God over ons leven, onze bezigheden, onze vreugde en ontgoochelingen, onze successen en onze mislukkingen…  


 


Dit woord uit de heilige Schrift bedoelt niet ons droevig te maken omdat we nog onder de maat blijven, of omdat we wel willen bezonnen en gerechtig en vroom leven, maar dat we toch telkens weer tekort schieten. God is genadig: hij ziet ook onze goede wil. Ons laten ontmoedigen is het laatste dat we moeten doen. Ontmoediging is een bekoring van de Kwade. Als we tekort schieten moeten wij ons in de armen van Gods liefde, zijn barmhartige liefde werpen en bidden dat de heilige Geest ons mag hebben met moed op weg te gaan en ons in te spannen om opnieuw Gods verlangen te doen: te leven naar ons echte geluk toe, dat ook het geluk van onze medemensen is en Gods vreugde.  


  


Muziek  


  


V - Vorige week heeft de Kerk ons ook volgende lezing uti het evangelie laten beluisteren. Een lied op Gods ongelooflijke liefde voor de mens die al eens afdwaalt. Wij mogen altijd vertrouwen op de trouwe liefde van God.  


  


2de lezing (Lucas 15,1-7)  


  


In die tijd kwamen de tollenaars  


en zondaars van allerlei slag bij Jezus  


om naar Hem te luisteren.  


De Farizeeen en de schriftgeleerden morden daarover  


en zeiden: ' Die man ontvangt zondaars en eet met hen. '  


Jezus hield hen deze gelijkenis voor:  


Wanneer iemand onder u honderd schapen heeft en er een van verliest,  


laat hij dan niet de negenennegentig in de wildernis achter  


om op zoek te gaan naar het verlorene, totdat hij het vindt?  


En als hij het vindt legt hij het vol vreugde op zijn schouders,  


gaat naar huis; roept zijn vrienden en buren bij elkaar en zegt hun:  


Deelt in mijn vreugde, want mijn schaap dat verloren was geraakt,  


heb ik gevonden.  


Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn  


over een zondaar die zich bekeert,  


dan over negenennegentig rechtvaardigen,  


die geen bekering nodig hebben.  


  


Overweging  


V - Dat beeld van de herder en zijn kudde kennen we wel  


maar in deze parabel wordt ons wel een bijzondere herder voorgesteld,  


voor wie ieder schaap, en speciaal dan nog het zwakke of verlorene  


een bijzondere waarde heeft.  


En Jezus gebruikt dit beeld voor God en voor zichzelf,  


de Mensenzoon die door de Vader is gezonden  


om het verlorene te zoeken en te redden,  


de hele mensheid en … ieder van ons.  


Het gaat om een persoonlijke relatie.  


Ieder, tot de laatste toe, heeft waarde voor Hem,  


Hij is gekomen voor ieder persoonlijk,  


Hij geeft zijn leven voor ieder persoonlijk.  


Opdat wij gelukkig zouden worden…  


“Wie je ook bent, hoe zwaar en moeilijk je het ook hebt,  


hoe ver je  ook bent afgedwaalt, hoezeer je je ook schaamt  


God is jouw Vader en jij blijft van Hem.  


Door Jezus wil Hij jou van je onmacht en zwakheid genezen,  


je weer op weg zetten naar het echte geluk.  


Leg dan je zwakheid gewoon in Jezus’ handen,  


zijn armen waren op het kruis wijd uitgestrekt  


om alles op zich te nemen wat moest gezuiverd worden.  


En in Hem zijn wij allen door God aanvaard.  


Wij waren allemaal verloren schapen,  


maar niemand is verloren die zich aan Jezus toevertrouwt.  


  


Litanie: Nieuwe wegen gaan…  


L1 – Wij effenen de weg voor Christus als we ons losmaken uit onze zelfgenoegzaamheid en hoogmoed, wanneer we onze zelfzuchtige plannen opgeven en aan God de kans geven om met ons op weg te gaan.  


Allen: Stralend, schitterend Licht, Jezus, mijn Redder.  


Stralend, vriendelijk Licht, Jezus, mijn Heer.  


L2 – We zetten ons leven op het goede spoor, als we ons zuiveren van al te menselijke inzichten en ons richten naar Jezus in wie God de weg naar het geluk heeft gewezen, het geluk voor ons en de hele mensheid…  


Allen: Stralend, schitterend Licht, Jezus, mijn Redder.  


Stralend, vriendelijk Licht, Jezus, mijn Heer.  


L1 – We trekken kromme paden recht als wij onze welvaart delen met mensen in nood, veraf en dichtbij; als wij elke mens het volle leven gunnen en ervoor opkomen dat hem recht wordt gedaan…  


Allen: Stralend, schitterend Licht, Jezus, mijn Redder.  


Stralend, vriendelijk Licht, Jezus, mijn Heer.  


L2 – Wij zullen Gods redding meemaken in ons leven, als wij bewust van Jezus’ aanwezigheid in ons leven blijven volharden op de weg van vrede en gerechtigheid, van liefde en trouw, vanuit de zekerheid dat God ook ons nodig wil hebben om zijn Rijk in deze wereld te verwezenlijken.  


Allen: Stralend, schitterend Licht, Jezus, mijn Redder.  


Stralend, vriendelijk Licht, Jezus, mijn Heer.  


  


  


  


Stiltemoment  


V - In een moment van stilte kunnen we even nadenken waar wij persoonlijk kromme of verkeerde wegen zijn gegaan, waar wij teveel ballast meesleurden, waar er te weinig van Gods liefde en zachtheid aanwezig was…  


…  


 


Gezamenlijk gebed  


Allen:    


God, onze Vader, wij erkennen dat we zondaars zijn.  


Verhoor ons gebed om vergeving.  


Laat het weer goed worden tussen U en ons,  


herschep ons, maak ons weer nieuw  


en rust ons toe met uw heilige Geest  


opdat we de weg kunnen effenen  


en de paden recht trekken  


voor Jezus Christus,  


die Gij gezonden hebt  


om ons te laten delen in het blijvende geluk.  


Amen.  


  


Gelegenheid tot private biecht  


V - Ik mag u dan nu uitnodigen om naar voor te komen naar een priester,  


om Gods barmhartigheid aan u te laten gebeuren door de handoplegging  


en het gebed van de Kerk.  


God zelf maakt met ons een nieuw begin.  


(gelegenheid tot private biecht)  


  


Zegen en zending  


V – Moge de barmhartige God u vergeven en u zegenen  


de Eeuwige die wij noemen  


Vader, Zoon en heilige Geest.  


Allen: Amen!  


  


V – Vrienden, wij mochten Gods herderlijke liefde ervaren  


in dit sacrament van de verzoening,  


laten wij nu verzaken aan goddeloosheid en wereldse begeerten  


en bezonnen, rechtvaardig en vroom leven in deze tijd.  


Tot slat zingen wij een lied van welkom en lofprijzing  


voor Jezus, onze Heer en Herder.  


  


Slotlied : (znl 201)  


  


Nu zijt wellekome,  


Jezu, lieve Heer,  


Gij komt van alzo hoge, van also veer.  


Nu zijt wellekome  


van de hoge hemel neer.  


Hier al in dit aardrijk  


zijt Gij gezien nooit meer.  


Kyrieleis.  


  


2. Christe, Kyrieleison,  


laat ons zingen blij;  


daarmed’ ook onze leisen beginnen vrij.  


Jezus is geboren  


op de heilige Kerstnacht  


van een maghed reine  


die hoog moet zijn geacht.  


Kyrieleis.  


  


M:Theodotus 1627, Bew:A.Engels  


  


  


  


Deze viering mag vrij worden overgenomen  (graag bronvermelding)


NAAR INHOUD VAN WEBSITE      NAAR TOP VAN DEZE PAGINA